Skip to main content

Full text of "Acta der provinciale en particuliere synoden"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books disco verable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . qooqle . com/| Digitized by VjOOQIC 
Jized by t OQ< DO" 
f\3 Digitized by VjOOQIC HOI 
/\3 Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC AGTA DER PROVINCIALE EN PARTICULIERE SYNODEN. Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC ACTA DER 


") GEHOUDEN IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN 
GEDURENDE DE JAREN 1572-1620, 

VERZAMELD EN UITGEGEVEN DOOR 

D". J. REITSHA n ü 8 . S. D. VAN VEEN. ZEVENDE DEEL: 

GRONINGEN 1595-1620. TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS, 1898. Digitized by VjOOQIC STOOMDRUKKERIJ VAN J. B. WOLTER8 Printed in th« Nalherlandt 3v 3^7 VOOKBERICHT. In het noorden van ons vaderland is Groningen het langst voor den 
koning van Spanje bewaard gebleven. Wel waren gedurende de jaren , die 
er verliepen ttisschen den afval van graaf Rennenberg en het beleg in 
den zomer van 1594, de Ommelanden het tooneel van een reeks krjjgs- 
bewegingen, ondervonden vooral de aan Friesland grenzende streken al 
de ellenden van den kleinen oorlog, zijn er ook enkele pogingen gedaan 
om de stad te vermeesteren, maar de beschikbare legermacht van prins 
Maurits werd te zeer in andere oorden bezig gehouden, dan dat een 
ernstige en doortastende aanval op dit laatste, allengs geheel geïsoleerde 
bolwerk van de Spaansche heerschappij kon worden ondernomen. Omdat 
dit niettemin een op den duur onafwendbare noodzakelijkheid was, werd het 
plan met des te nauwkeuriger berekening overwogen en voorbereid. Ein- 
delijk kwam deze dag, en moest de stad zich overgeven na de ver- 
maarde belegering, waaraan prins Maurits en zijn niet minder bekwame 
neef , de Friesche stadhouder , al hun krqgsbeleid en zorg hadden besteed. 

Toen Stad en Lande alzoo opgenomen waren onder de gewesten der 
Unie, werd de reductie, zooals men dat noemde, onmiddellijk gevolgd 
door de vestiging der hervorming als heerschende kerk. Onder zulke 
lang voorziene omstandigheden was het te verwachten, dat zij in deze 
provincie al dadelijk een zeer bepaald karakter zou aannemen , wat betreft 
hair inrichting en haar positie. Graaf Willem Lodewqk was een wijs 
en zeer ervaren landbestuurder , die oprecht belang in kerkelijke zaken 
stelde en te dezen aanzien zijn gevestigde meening had, zoodat hij de Digitized by VjOOQIC VI 

voorkeur gaf aan een systeem, waarbij aan de kerk en haar dienaren 
gegund werd, wat haar toekwam zonder verkorting of verdrukking van 
de met haar roeping bestaanbare bevoegdheid, doch waarbij voorts aan 
de politieke macht en de van oudsher rechthebbenden een betamelijke 
invloed op de kerk werd gelaten. Die belangstelling toonde, dat voorne- 
men openbaarde hij, toen hij den 11 Mei 1596 o. 8. persoonlijk de tweede 
synodale vergadering te Groningen opende met een korte toespraak, die 
daarna door Doede van Amsweer werd voortgezet. Hij bekrachtigde zelf 
met zijn onderteekening de handelingen van deze vergadering, waarin 
ook de door hem en de Staten reeds ten vorigen jare gepubliceerde kerk- 
orde synodaliter werd aangenomen. Bij de regeling van de kerkelijke 
aangelegenheden van stad en gewest had hij zich bediend van de hulp 
en voorlichting van den Emder kerkleeraar Menso Alting en van de Fra- 
neker professoren Lydius en Lubbertus , die beiden deze Groninger synode 
ook hebben bijgewoond, terwijl Lydius haar zelfs gepresideerd heeft. 

Toen enkele jaren later de Hervormde kerk van Drente tot gevestigde 
positie moest worden gebracht, bestond bij de toongevende machten het 
plan om dat gewest kerkelijk met Groningen te vereenigen. Het „land- 
schap" zou op de wqze van een classis bij de provinciale synode Gro- 
ningen gevoegd worden. In den jare 1602 verschenen nevens de beide 
afgevaardigden van de Zuid- en Noordhollandsche synode ook twee pre- 
dikanten uit Drente op de synode in Groningen, dus ongeveer in quali- 
teit van synodale correspondenten , zie pag. 41. De proef werd voortgezet 
in 1603, en die van het volgende jaar noemde zich zelfs „synodus pro- 
vincialis der stadt Groningen, Omlanden unde Drenthe". Maar dit is 
slechts eenmaal geschied, want in 1606 werd besloten om den stadhouder 
te verzoeken, dat Drente een kerkelijk ressort binnen zijn eigen grenzen 
mocht uitmaken, zie pag. 57, 82, 101 en 109. Dit verzoek, door de depu- 
taten overgebracht, is ingewilligd. 

Volgens art. 23 der provinciale kerkorde van 1595 moesten de 6ynoden 
per vices in de hoofdplaatsen der classes gehouden worden. De eerste drie 
vergaderingen waren in Groningen belegd , doch toen beproefde men den 
voorgeschreven regel te volgen , en zjjn er synoden gehouden te Appinge- Digitized by VjOOQIC VII 

dam, Loppersum , Middelstum en Eenrum, echter dadelijk onder protest 
van den raad der hoofdstad, „dewile de stadt van Grönningen jummer 
vor de halve provincie gerespectirett moeth werden," pag. 21. Toen zou 
naar volgorde de synode te Zuidhorn moeten vergaderen. Doch daaraan 
is het niet toegekomen. Reeds sinds onheugelijke tijden had de stad zoo- 
zeer den voorrang in het gansene gewest bekleed, dat zij in dit opzicht 
haar gezag wilde laten gelden. Bovendien was zij de plaats, waar de 
.,domini fratres ock am levesten weren," pag. 55. En zoo is het geschied, 
dat van 1602 af de synoden met de grootste regelmatigheid in de Mei- 
maand beurtelings te Groningen en Appingedam bijeengeroepen werden. 
Een blijk van de geregelde orde , die hier ingevoerd werd , kunnen wij 
ook opmerken in het bewaard blijven van de volledige reeks der synodale 
handelingen. Er ontbreekt geen enkele acte, want al zijn die van 1599 
misschien slechts een uittreksel, zij maken in blijkbaar verkorten vorm 
toch een geheel uit. Wjj hebben echter de origineele handelingen der 
oudste synoden van dit gewest niet kunnen opsporen en stellen het 
daarom op prijs , dat wij een zoo bruikbaren tekst ter beschikking hadden. 
Onze codices dragen de sporen van een prijzenswaardig streven naar 
nauwkeurigheid, zoodat zelfs vele karakteristieke eigenaardigheden in spel- 
ling, stijl en woordkeuze zijn bewaard gebleven. In de aanteekening op 
pag. 30 berichtten de deputaten, dat er bij het nemen van copie zorg 
werd gedragen om zooveel mogelijk „ipsa verba et ipsura idioma, diestjjts 
gebniijcklijck" te behouden. Verder is het ons bij vergelijking der hand- 
schriften opgevallen, dat er in de acta tot 1613 zoo weinig varianten van 
eenige beteekenis voorkomen. Dit brengt op het vermoeden, dat zjj alle 
vervaardigd kunnen zqn naar hetzelfde exemplaar, doch het is niet moge- 
lijk uit te maken, of de schrijvers de origineele acta voor zich gehad 
hebben of reeds afschriften. 

Wij hebben bij de uitgave van dit deel gebruik gemaakt van de drie 
navolgende manuscripten. 

XX. Een folioboek , waarvan de hoornen band losgeraakt en een weinig 
gehavend is, zonder opschrift of rugtitel, behoorende tot het archief van Digitized by VjOOQIC VIII 

het provinciaal kerkbestuur van Groningen , op den Catal. Janssen vermeld 
p. 156 sub I. Dit boek, het eerste deel eener doorloopende serie synodale 
acten in negen banden, bevat copie der handelingen van 1595 tot 1622. 
Tot en met het jaar 1612 zijn deze acta van dezelfde hand afkomstig. 
Met uitzondering alleen van een gedeelte der acta van 1599: de grootste 
helft van art. 6 al. tot aan het slot is door een ander op drie vermoedelijk in 
blanco gelatene bladzijden en dus later bijgeschreven. De daarop betrekke- 
lijke aanteekening, zie pag. 30, is in dezen codex gewaarmerkt door de 
eigenhandige onderteekening van drie deputaten. Dezelfde aanteekening komt 
eveneens woordelijk voor in de beide andere handschriften , doch geheel als 
copie. Dit is voldoende om te constateeren , dat onze codex de oudste is en 
lang voor 1640 vervaardigd. De beide anderen zijn dus van lateren datum. 

Daarna hebben verschillende schrijvers hun aandeel tot dezen codex 
geleverd. De afschrijver van de acta der synoden van 1613 en 1614 is 
minder nauwkeurig, zoodat hier meer tekstvergelijking moest plaats heb- 
ben. Vooral die van 1615 had veel verbetering noodig, waarvan de aan- 
dachtige lezer in een groot getal aanteekeningen de bewijzen zal vinden. 
De daarop volgende acta, telkens door een ander afgeschreven, waren 
echter weer met grooter zorg behandeld. Al deze bijzonderheden gaven 
ons derhalve genoegzaam recht om de keuze van een grondtekst voor de 
uitgave op dezen synodalen codex te vestigen. 

Bij dit handschrift bevonden zich eenige losse papieren, blijkbaar tot 
een andere verzameling kerkelijke stukken in hetzelfde archief behoorende 
en misschien toevallig daarbij gevoegd. De inhoud daarvan had echter 
juist betrekking op punten, die door de synode te Groningen in 1617 en 
te Appingedam in Mei 1618 aan de orde waren gesteld en aan de depu- 
taten ter uitvoering opgedragen. Wij meenden ze daarom in onze editie 
als bijlage tusschen den synodalen tekst te mogen opnemen onder letter 
XX*. Het zijn authentieke, door de deputaten gestelde en onderteekende 
requesten, remonstranties met officieele apostillen der Staten, rapporten, 
alsmede ook het concept eener missive aan de synode van Friesland. Het 
archief van het provinciaal bestuur heeft bovendien, doch in afzonderlijke 
pakketten, nog een belangrijke verzameling van repertoria , registers , enz. Digitized by VjOOQIC IX 

over synodale en kerkelijke zaken van deze provincie ook uit de eerste 
helft der zeventiende eeuw , waarop wij latere onderzoekers bij dezen op- 
merkzaam maken. 

Daarover zqn wij echter een mededeeling verschuldigd, die wij hier 
bij de beschrijving van onzen tekstcodex plaatsen. De catal. Janssen ver- 
meldt op p. 157 sub nO. 11 een pakket „bevattende de notulen van de 
synode van Stad en Lande van de jaren 1604—1613, 1614, 1617, 1621." 
Hieruit zou men opmaken, dat dit synodale acta waren, doch het bleek 
slechts te bestaan uit een verzameling van synodale besluiten en verzoeken 
met de apostillen der Staten, in copie, en van het verhandelde in de 
vergaderingen der deputaten tot het jaar 1623. Van meer belang is, wat 
in denzelfden catal. p. 156 sub nO. 2 aangeduid wordt met het woord 
„duplicaten", dat aan copien van minder waarde doet denken. Doch onder- 
zoek bracht aan het licht, dat het integendeel deugdelijke acta zijn. De 
handelingen der synode van 1616 dragen aan het slot de eigenhandige 
onderteekening der deputaten Uchtman en Nicasius , die 6 Juli het origi- 
neel hadden gecollationeerd. Eveneens die van 1617 dezelfde verklaring, 
18 Juni afgelegd door de deputaten Hülenius, Agricola, Homerus en 
Schonenborch. De acta van 1618 (vergad. van 7 tot 11 Sept.) zjjn niet op 
die wijze gewaarmerkt, maar blqkbaar een gelijktijdig afschrift. Wij had- 
den deze drie acta dus voor onze uitgave moeten gebruiken , maar ze zijn 
te laat in onze handen gekomen, nl. toen de tekst op die jaren reeds 
afgedrukt was. Nauwkeurige vergelijking deed ons echter zien, dat ze 
nagenoeg geheel gelijkluidend zijn met den codex, dien wjjj uitgeven. 
Het verschil in spelling is niet noemenswaard. Toch ontdekten wij enkele 
betere lezingen , die wij onder de corrigenda zullen opnemen , omdat deze 
acta, althans die van 1616 en 1617 naar de origineele genomen zijn, zoo- 
dat daarmede de geringe schade wordt hersteld. 

YT. Een folioboek in hoornen band, goed geconserveerd, behoorende 
tot het oud-archief der algemeene synode van de Ned. Hervormde kerk, 
op den catal. Janssen p. 68 aangeduid sub nO. 63, I. Het heeft den rug- 
titel: „Acta Synodalia Groning. annorum 1595 — 1628 vol. primum ,, , het Digitized by VjOOQIC eerste deel eener volledige reeks Groninger synodalia in tien banden. Dit 
boek is tot aan de laatste bladzijde dicht beschreven met dezelfde duide- 
lijke hand. Een nauwkeurig afschrift, -waarin ook alle eigendommelijk- 
heden van spelling en taal bewaard zijn, en dat ons bij de vergelijking 
diensten heeft bewezen, die vooral na de acta van 1612 noodig waren. 
Wij kunnen deze copie brengen tot het midden van de zeventiende eeuw , 
na 1640, bhjkens de reeds vermelde aanteekening bij de acta van 1599. 

ZZ. Een volumen in folio in hoornen band, behoorende tot het oud- 
archief van de classis Groningen, zooals ook buitenop vermeld staat. 
Opschrift: „Acta der synoden gehouden in de provincie van Stadt Gron. 
ende Oml." Van die serie synodalia hebben wij twee deelen gebruikt. 
Het eerste deel heeft van binnen op een schutblad den titel : „Acta syno- 
dorum provincialium der stadt Groningen ende Omlanden , beginnende met 
den jare 1595 ende voorts van jaer tot jaer continuerende", en bevat de 
acta van 1595 tot 1614, wqd uiteen met dezelfde hand geschreven. Het 
tweede deel heeft hetzelfde opschrift. De titel voorin luidt : „In dit tweede 
volumen zijn vervat de synodale acten deser provincie van den jare 1615 
tot den jare 1629 incluis." Maar dit tweede boek ziet er naar zijn inhoud 
heel anders uit. De afschrijver, die het eerste deel leverde, heeft zijn 
taak op dezelfde wjjjze voortgezet tot de synode van 1619. Hij moet het- 
zelfde scriptum voor zich gehad hebben als de schrijver van XX. Het is 
zelfs mogelijk, dat hjj dezen codex heeft nageschreven , want bijna altijd 
heeft hij dezelfde tekstafwijkingen , waarin hij zich eveneens onderscheidt 
van den codex YY , maar hij is achteloozer in zijn werk dan de schrijver 
van onzen tekst, ook ten aanzien van het karakteristieke in de spelling. 

Daarop volgen de acta van 1620. Deze zijn echter geschreven met een 
hand, die duidelijk de pen voert volgens de schrijfmethode in het laatst 
der achttiende eeuw. Ook zijn vóór de acta van deze synode eenige bladen 
uit het boek weggesneden. Maar de handelingen, die dan volgen, zijn 
afkomstig van schrijvers uit de zeventiende eeuw. Het zijn bovendien 
gelijktijdige en zelfs officieele afschriften, want die van 1621, 1622, 1623, 
1625, 1626 en 1628 zijn aan het slot met eigenhandige collatie en onder- Digitized by VjOOQIC XI 

teekening der deputaten van die synoden gewaarmerkt. En de laatste acte 
van de synode in den jare 1629 te Groningen is zelfs een origineel, want 
zij is na afloop der zitting eigenhandig door alle leden der vergadering 
bekrachtigd. Bovendien is het papier, waarop al die latere handelingen 
geschreven staan, van verschillend formaat en soort, zoodat hieruit ge- 
noegzaam blijkt, dat deze documenten als afzonderlijke stukken vervaar- 
digd, in dien toestand lang bewaard en daarna tot één deel bij elkander 
ingebonden zijn. Doch deze acten vallen buiten het bestek van de door 
ons ondernomene editie. 

Deze codices hebben ons in staat gesteld een voldoende uitgave te be- 
zorgen van de handelingen der oudste Groninger synoden. Maar nu rust 
op ons de verplichting om terug te komen op een in het voorbericht van 
het zesde deel gedane belofte, nl. dat wij in dit deel ook de acta van 
Drente zouden geven. Immers, wij hebben onder dezen arbeid alweer de 
ervaring opgedaan, hoe moeielijk het is om den omvang van drukwerk 
naar documenten, met velerlei handen en op zoo verschillende wijze ge- 
schreven, vooraf reeds te begrooten. Ook kan nooit met juistheid bepaald 
worden , hoeveel plaats de aanteekeningen betrekkelijk de varianten zullen 
innemen. Nu heeft het manuscript, dat de origineele acta der Drentsche 
kerkvergaderingen bevat, voor ons doel 198 klein-folio bladen, meestal 
aan beide zijden beschreven. Wij kunnen dus wel zoo ongeveer bereke- 
nen , dat dit niet zoovele bladzijden druks zal vullen als een van de vorige 
deelen. Maar omdat er dan ook nog voorbericht en drie registers bijko- 
men, moesten wij eindelijk wel besluiten om ons nu te bepalen tot Gro- 
ningen, tot een deel van meer gewonen omvang. Met Drente er bij zou 
de gepaste maat zeer ver worden overschreden. Daarom zullen wjjj wel 
een achtste deel tot besluit aan onzen arbeid moeten toevoegen, doch wij 
hopen ook dat laatste met bekwamen spoed te kunnen aanbieden. 

Nog een andere mededeeling zijn wij verschuldigd. Inzonderheid aan 
hen, die de moeite hebben genomen om in onze voorberichten de optel- 
ling en beschrijving der in de archieven aanwezige synodale documenten 
na te lezen. Bet is ons nl. eerst onlangs gebleken, dat wijlen prof. Digitized by VjOOQIC xn 

Acquoy ia zijn bibliotheek een belangrijke verzameling bezat van Zeeuw- 
sche synodale codices, meestal copien uit de zeventiende eeuw en zeer 
goed bewaard. Uit een daarbij zich bevindende opgave is duidelijk geble- 
ken, dat dit de acta en kerkelijke stukken zijn, die weleer in eigendom 
behoorden aan mr. Lenshoek, burgemeester van Wolfaartsdijk, en waar- 
mede wijlen de heer van der Baan ook bekend was, zie onze Acta V, 
voorbericht p. VI en XI. Op een auctie in den Haag omstreeks 1884 
werden al deze handschriften aangekocht door den Leidschen hoogleeraar , 
die echter tot ons leedwezen verzuimd heeft ons daarmede in kennis te 
stellen , zoodat wq het bestaan daarvan eerst ontdekten uit den catalogus 
der verkooping van zijn nagelatene boeken en manuscripten in het vorige 
najaar. Hieraan kunnen wjjj voor hen, die nog verder Zeeuwsche kerk- 
zaken zullen bestudeeren, het bericht toevoegen, dat deze handschriften 
thans voorgoed het einde van hun zwerftocht bereikt hebben : zjj bevinden 
zich nu in het rijksarchief te Middelburg. Groningen, . J. Reitsma. 

TT. l_. J Uni 189 8. r, ^ 

Utrecht, S. D. van Veen. Digitized by VjOOQIC Actaprimae synodi, quae post explosas pontificiorum 
superstitiones propitio Numine XIV Julij anno MDXCV 
coepta Gröningae et XVII mensis praedicti ibidem 
finita est 

1. Invocato juxta pietatis normam nomine divino, communibus fratrum 
suffragii8 praeses electus et designatus est dominus Frjdericus Feito , urbis 
Groninghanae pastor, scriba D. Hljeroximus Attena, verbi divini minister 
in Baffloe. 

2. Vooati sunt et comparuerunt in hac synodo primum Gronningensis 
ecclesiae ministri, uti: 

Dominus Fhtoerictts Feito, 
Dominus Joacrtmus Warnertjs, 
Dominus Arnoldus Uthusius, 
D. Egbertus jErarius, 
D. Antonius Thomae. 
Deinde ruri passim habi tantes, ut: 

Dominus Joannes Clant, in Beem pastor, 
D. Rodolphtts Artopaeus in den Dam, 
D. Leo Abeli, pastor in Loppersum, 
D. Simon Phtlaeus, p. thoth Helm, 
D. Joannes Nicasius in Middelstum, 
D. Nicolaub Clant in Uthusen, 
D. Wibrandtjs Georgii in Warffum, 
D. Hieronymtts Attena in Baffloe, 
D. Andreas Allerdi in Enerura, 
D. Thomas Stalmannus in Garnwert, 
D. Bernhardtts Theodorici in Usqwart, 
D. Wesseltts Rhode in Oldensiel, 
D. Theodorus Clinckhamerus in Thiamsuer, 
D. Regnerus Adolphi in Westerwijtwart, 
D. Joannes Sprengerus in Husingha, 
D. Hadrianus in Godelinse, 
D. SiBRANDirs Adriani in Loesdorp, 
D. Hinricüs Bokelmanntjs in Sawert, 
Acta xyn. provinc. VIL 1 Digitized by VjOOQIC D. Patroclus Bokelmanntts in Vischfleth, 

D. Hermannus Christophori in Awert, 

D. Joaxnes ter Mulen in Tinallingha, 

D. Lucas Westerwoldensis in Eppenhnsen, 

D. Gerardus Wilhelmi in de Soltkamp, 

D. N. Wulfgangus in Delffsiel, 

D. Joannes Meyer in Noordijck, 

D. Joannes Clettingiüs in Germerwolde , 

D. Joannes Christophori in Uldenim, 

D. Joanne8 N. in Woltersum, 

D. Henrictjs Petri in Haren, 

D. Dominicüs Tiallingius in Vierhusen, 

D. Gerardus Weemhoff in Winschot. 

3. Aderat et Joannes Conradi in Westernielandt et Joanxes Artopaeus, 
quorum neuter in ministerio confirmatus fuit. 

4. Praeter hos etiam accersiti sunt, qui antehac in papatu ecclesiis 
praefuerunt, de quibus Dammonae et in Loppersum di verso tempore et 
loco ceptnm examen sed non continuatum fuit, ut: 

D. Gerardus Alberti in Serijp, 

D. Joannes Laxten in Siddeburen, 

D. Joannes Christophori in Jocquert, 

D. Egbertus Mengerinok in Uthwierda, 

D. Hermannus Mullerus in Farmsum, 

D. Fredertcus de Wolsten in Leermisse, 

D. RuDOLFHUs Hemse in Spijck, 

D. Cornelius Rheneman in Krewerth, 

D. Joannes Merwijck de Grafia in Holwierda, 

D. Gerhardus Hiddingii in Stitzwerth, 

D. Lüdolphus Corenpoert, pastor in Meden. 

5. Tandem huic synodo interfuerunt ex dominis ordinum urbis Gro- 
ninghanae et agrorum deputatis nobiliss. et amplissimi viri, dom i mis Dodo 
Hamswer, dominus Petrus Cornelii, plena inclijti collegii potestate instructi 
ad diligenter praecavendum , ne quid alienum a re ecclesiastica vel etiam 
inordinate in ipsa synodo tractaretur, et ut de singulis possent referre ad 
collegium. 

6. Post publicam horum nominum recitationem quaestiones moven tur 
de quibusdam in ministerio versantibus. 

Martinus in Hochkerck et Nijekerck, ut ineptus muneri ecclesiastico et 
alioquin homo nefarius, quique se nesciis dominis deputatis et caeteris Digitized by VjOOQIC pastoribus ecclesiae insinuavit, ab officio rejicitur autoritate synodi etordinum 
potestate. 

Wichertjs quidam Defoldi antjs , furti aliorumque crirainum reus, ad 
eandem poenani trahitur. 

Joannes Artopaetjs in Winsum fratnim judicio ab officio suspenditur, 
quoad examini satisfecerit. 

Johannes Conradi vocatur ad examen, in Bafflo quam proxime habendum. 

Querela de Hadriano et Sibrando, parente scüicet et filio in Godlinse 
et Loesdorp separatim pastoribus, adfertur, ad qnam penitius cognoscendam 
et e medio (si fieri possit) tollendam ablegantur synodi et ordinum autho- 
ritate fratres vicini, videlicet dóminus Leo Abeli, past. in Loppersum, 
D. Rudolfhus Artopaeus in den Dam et D. Theodortjs Klinckhamerus , 
p. in Tiamsweer. 

7. Proposuerunt domini deputati ordinem ecclesiasticum , cui ut subscri- 
berent sollicitabantur ministri. Sed cum nemo non hac in caussa quam 
maxime gravaretur, decretum est communi consilio respondendum dominis 
deputatis vel scripto vel coram, re bene deliberata, ad proximum classicalem 
conventum. 

8. Porro singulis mensibus bis classes ruri celebrandas omnium suf- 
fragiis est statutum. 

Classium loca eligendi libertas fratribus relinquitur. Qnum tarnen Dam- 
mona, Loppersum, Middelstum et Baffloe commodissima majoribus visa 
sint et etiamnum maxime placeant, retinebuntur. 

De sumptibus ad classicos conventus requisitis D. deputati videbunt, 
quos alioquin tenuis ministronim fortuna dissipabit. 

9. 15 Julif. — Examen de praedictis quondam sacrificis coeptum, qui 
se reformatis ecclesiis associari cupivenint, D. praeses pertexuit. Quo 
finito, ordine fratrum de singulis rogatae sunt sententiae. Variantibus hic 
primam suffragiis, tandem concluditur admittendos et confirmandos quidem 
esse in ministerio, hac tarnen conditione ut testimonium legitimae voca- 
tionis de novo quisque habeat vel ab ista ecclesia , nbi hactenus ministrum 
egit, vel ab alia, promittatque et in vitae moribus pietatem et in doctrina 
synceritatem et fidelitatem. 

Examinis de se habiti testimonium singulis communicavit synodus. Cujus 
argumentum fuit, etc. 1 ) *) Na deze twee regels is het goheele folioblad opengelaten. YY laat op „etc." 
volgen: „Copia testimoniornm desideratur, et erat hic sphalma in lihro synodali." 

1* Digitized by VjOOQIC 16 Julij. 

10. Variae sunt allatae querelae de rebus variis, prout se quisque 
quam plurimum in suo ministerio gravari sensit. In genere: 

de ruinosis et inhabitabilibus passim aedificiis pastoralibus, 

de praebendis et vieariatibus, ad profanos usus translatis, 

de gliscente indies Anabaptistarum fece, 

de blasphemiis sacrificulonim , 

de custodibus nonnullis, papatui addictis, 

de ludimagistris quibusdam prorsus ineptis, 

de nefanda corpormn commixtura et dira sacri conjugii profanatione , 
quae ex interitu matrimonialis quibusdam in locis cernitur, 

de quorundam aedituorum fraude, qui bona ecclesiastica dilapidant, 

de codice, in quo reditus templorum annui signantur, singulis singulorum 
locorum ministris restituendo. 

His et aliis gravaminibus, ut in tempore et quidem ex officio medelam adhi- 
beant D. deputati, ne ecclesiae structura impediatur, in synodo decretum est. 

11. Movetur quaestio de praesenti quodam ludimagistro , Hermanno 
Dujes in Freewolt, anne diebus dominicis lectio publica evangelii et 
epistolae in templo ipsi concedenda sit, donec minister aliquis ecclesiae 
haberi possit. Respondent fratres in universum ad ejusmodi labores non 
admittendum esse propter gravissima pericula, tantum ut functione scho- 
lastica contentus sit mandant. 

12. Duo pastores ex Oldeamptio ostensis testimoniis confirmationem in 
ministerio petunt, idque cum applausu senatus urbani. Consentiunt fratres 
ea lege, ut se examini censuraeque ecclesiasticae submittant, id quod 
libenter facturos spondent. 

13. Postulat dominus Patroclus Bockelmannus, mendacissimis cujusdam 
pessimi nebulonis aspersus calumniis , vitae , momm ac doctrinae testimo- 
nium ad se (ut aequum est) purgandum, id quod synodus ipsi communi- 
candum censuit. 

14. Tandem omnibus his legitime peractis ad gloriam Dei et ecclesiae 
aedificationem , decenter et placide huic synodo finis imponitur. Post vero 
gratias Numini supremo actas, de loco et tempore proximae synodi sufFragia 
colliguntur. Placet fratribus, ut locum domini deputati designent absque 
tarnen ullius classis praejudicio. Tempus vero in ordine ecclesiastico prae- 
finitum ratum habetur. 

Actum Groningae 16 Julij anno ultimae patientiae Domini 1595. 

Dominus Fiudericus Feito, praeses etc. 
D. Hieronymus Attena, scriba etc. Digitized by VjOOQIC Acta secundae synodi provincialis. 

1. Anno 1596 den 11 Majj is thot Grönningen uth befehl des wolge- 
barnen hernn, h. Wilhelm Ltjdewio, grave tho Nassaw etc., st&dtholder 
ende capitein generael van Freisslandt, Stadt ende Omlanden van Gro- 
ningen ende Drenthe etc, und der hem Gedeputerden Staten van Stadt 
ende Ommelanden vörbeschrevenn ein synodus uthgeschreven ende ge- 
holden. 

Tho demsulvigen sint uth befehl der vörgem. hernn alle predigern ijn 
Stadt ende Ommelanden van Groningen genödiget, wo ock Mahtinus 
Lydius ende Sijbrandus Ltjbberti, beide professores der hillige schrifft 
thot Franeker, um gemelten synodum helpen tho dirigeren etc. 

2. In den ahnfanck deses synodi, welcher ijs geschenen 11 Maij tho 
9 uhren vörmiddage, helft S. Gn. de propositie gedahn, ende hefft die 
predigern tho einicheit, godtselicheit ende naersticheit vörmahnet etc. 

3. Darnha hefft de edle ehrnf. Dodo vawn Amsweer, mede Gedepu- 
terde State van Stadt end Ommelanden vorsch., die propositie bij S. Gn. 
gedahn gecontinuert , ende uth rade van sinen collegen Martdtdm Lijdium 
thot einen praesidem gekoren. Egbertus averst und Arnoldus, beijde 
deneren tho Grönningen, hebben des scribae ampth tho vörscheidenenn 
tiden vörtredenn etc. 

[4.]i) Darnha hebben alle dieneren des wordes ijn die Ommelanden 
voorechr. die kerckenordening , anno 95 van S. Genad. ende den Gede- 
puterden Staten van Stadt end Ommelandenn vorsch. gepublicert, mith 
ehre handen nndergeschreven ende belaveth ijn gemeltem 'synodo den 
eedt ijn der ordening begrepen tho donde , ende dat met dessem bedinge. 

[5.] Thom ersten, dat de denere den eedt ahn S. Gn. end denn h. 
Gedeput. Staten, edder ijn S. Gena. absentie den hem Gedeputerden Staten 
alleine dohn sollen, ende ock desulvige h. ijn desulvige qualiteit alse 
vorhen de gemelte ordening ter executie stellen solden. 

[6.] Dewile ock ijm eede staet, dat nemandt sine kercke, daran he 
sich vörbindet, vörlathen sall, is verklaret, dat dar alleine alle vörlating 
edder desertie, die indebite sonder offt tegen de wille siner kercken 
ende classis geschieth, vörsthan wordt. 

[7.] Sovele ock jjn densul vigen eedt van de underholding der statuten 
ende gesethen deser landtschap geschreven ijs, sall vorstanden worden 
van denen, de nit tegen dat uthgedruckede wordt Gades sint. *) De nummering van 4 — 13 ontbreekt in onzen codex, is overgenomen uit YY. Digitized by VjOOQIC e 

[8.] 2do. Dewile die dieneren tho erkennen gegeven hebben , dat noch 
nit mögelich ijs de orgelpipen aff tho schaffen, offte die diaconatum und 
praesbiteratum ijn allen dörperen ahn tho stellen, is ijn gemeltem synodo 
resolvirt, dat ein jeder dener sin ntherste beste dohn sall, dat ijdt ge- 
schehn moge, ende so ijdt ijmmer nith mögelick ijs in ein jeder dorp 
solches tho vorrichten, dat se dan ijn twe, dree, 4 oder viff dorpern 
einen diaconatum ende praesbiteratum, sobalde ijdt geschehn kan, aan- 
stellen willen , beth solange de gudige Godt bether gnade vörlehnet , ende 
dat se ock dat avendtmael ijn den vöreenigeden dorpen per vices holden 
mogen. 

[9.] Ferners, dewile ock vorgegeven is, dat idt volck landtwerts wa- 
nende nit thor kercken kahme, ende darum niet sovele predigen ijn 
den dorpen konen geholden werden, alss ijn der ordening bedungen ijs, 
so ijs beschloten, dat ein jeder denner sin beste dohn sall dartho te 
kahmen, als ijn der ordning beschreven ijs. Ende wen ijdt ijmmer nit 
geschehn kalm, sall ydt den deneren nit tho laste gelecht worden. 

[10.] Dewile sick de deneren ock beswaren alle weken ehre classicos 
conventus to holden, is geresolvirt, dat ijdt gudt wehre desulvige alle 
weken to holden, ende dat jjdt ock behörde to geschien. Jedoch so se 
dorch vorheflliche örsaken nit so vaken to hope kahmen konden, mogen 
die classes darin vorsehen, wol verstande dat se upt minste alle 14 dagen 
bieinkahmen moeten. Und soferne jemandt dorch kranckheit offte andere 
noedtdringende oersaken nit kahmen kon de, sall deselvige (sine orsake 
dem classi to erkennen gegeven hebbende) unschuldig wesen. 

[11.] Entlich, dewile alle dieneren (Godt bethere ijdt) nit so erfahren 
sint, dat se den disputationibus praesideren konen, ijs vor gudt angesienn, 
dat de classes nit per ordinem promiscue, sondern de allergelehrdestenn 
ende geschickesten tho praesides disputationum erwehlen , ende ijn anderen 
saken andere praesides mith meisten stemmen stellen solden. 

[12.] Nha gedahner subscription ijs aver alle dienarenn van Stadt 
ende Landen censura morum geholden. 

[13.] In dersulvigen censura hebben alle dieneren des landes, de 
unstrafflich befunden sint, den geboerlichen eedt gedahn. Mith den andern 
averst ijs up dese wise gehandelt. 

14. Thom ersten is Petuus Mijlius urn veler missdaden willen van den 
dienst geheel vörstoth. Makten Kuper ijs uperlecht, dat he sich des dienstes 
entholden sall, ende hebben ehm de h. Gedeputerde Staten 20 dali. 
belavet, dat he darmede sin kuperampt wederum dohn moge. 

15. Joannes Artopaeüs ijs belast, dat he sich van nijen examiniren 
lat hen sall, ende so he ijn dem examine vitae et doctrinae wol besteith, Digitized by VjOOQIC mogen de dieneren des classis ehne tholathen. Wo niet, mogen se ehne 
mith vorwilliging der hernn mith een schoeldienst vörsien. 

16. Johaknes Aknoldi end Johannes Bartholomaei solen sich des 
deinstes entholden, ende updat se ijn ehrem grawen older neen gebreck 
liden mogen, ijs ehnen sub specie eleemosijnae vörgunnet, dat se tho 
ehrer liffstund ehre lehnen beholden mogen, mitz dat se den eedt van 
getruwicheit dohn ende sick still, fredesaem und framelick holden sollen, 
ende dat idt ock nit in consequentie sall getagen worden, wolvörstahnde 
dat ijdt tho der heren discretie sthan sall , offt se desulvigen mith andern 
underholt vorsien ende deneren ahn höre plaetsen stellen willen. 

17. (jerhardus Hiddingius und Hinmcus Suitlarensis solen van nijen 
van ehrem classe geexaminert werden, ende so se in examine doctrinae 
wol besthaen, mogen de denere se continueren. Wo nit, mogen se dohn, 
als ydt ehr dunckt ahm stichtelichsten te wesen. 

18. Everardüs Bommeliüs et Joawnes Clettingius sint tho 2 maenten 
van ehren deinst, ende tho ein maent van ehrer gagie gesuspendirt. 

19. Johannes Conradi ijs vor eine maent van sinen deinst ende gagie 
suspendirt. 

20. Henricus Bokelmax ijs vor twe maenden van sinen deinst, ende 
vor eine maent van sine gagie suspendirt, ende wordt die executie van 
der suspensie van der gagie den classibus iju de handt gestellet thot 
profit der armen. 

21. So dese suspensi durende de tidt ehrer suspensie sich stichtelich 
end wol dragen, solen se van ehren classibus van nijen (utgen hamen 
Everardo Bommelio et Joanne Clettingio) examinert werden. Ende so 
se qn examine vitae et doctrinae wol besthaen, mogen se conti nuert 
worden. Wo nit, mogen de classes darin vorsien nha behoren ende nha 
luidt der kerckenordening. 

22. Joannes Christophori end Hermanntjs Christophori sollen ock 
up gelike wise van njjjen geexaminert werden , ende darnha ent weder ijn 
ehren dienst gecontinuert edder suspendirt werden , gelick van den vorigen 
suspensis geschreven ijs. 

23. Patroclus Bokelmannus sal van Nicasio ende M. Joachimo worden 
geexaminert, ende sullen desulvige examinatores vörmahnet sin dat 
examen tho scherpen nha ehren besten vormögen, updat de junge man 
tho ein unstrafflich levendt end flith ijn studierende gedwungen werde. 

24. De nu van desen suspensis ende denuo examinandis , nomlich van 
Gerhardo Hiddingio, Hemhco Suitlarensi, Joawne Christophori, Her- Digitized by VjOOQIC 8 

hanno Christophori et Patroclo Bokelmanno ijn dem examine geapprobirt 
worden, sollen qn ehren classibus de ordening underteiokenen, und van 
den classibus, darvan se geexaminert sin, literas approbationis ahn S. 
Gn. ende de h. Gedeputerden bringen. Ende wen se denn oick van 
gemelte herren geapprobiret worden, sollen se den vorbenom. hernn den 
eedt dohn, denwelchen andere dienaren ijn dem synodo gedahn hebben. 

25. Verners sullen de suspensi et denuo examinandi bavenbenömet S. 
graeffliche Gn. ende den h. Gedeputerd. qn bijwesende aller deneren des 
sijnodi belaven, dat se sich ferner vor drunkenschop ende andere feilen, 
darvan sie vörmahnet sint, wachten willen , ende dese nhafolgende formul 
mith ehrer handt underteickenen : 

26. Ick N. N. belave S. gr&ffliche Gn. ende den E. E. Gedeputerden 
Staten der Stadt ende Ommelanden van Groningen, dat yck mi van 
drunckenschop ende andere feilen , darvan ijck ijn desem synodo vörmahnet, 
wachten und mijj nummermehr darmede beschmithenn will, ende soferne 
ijck dese mine beloffte nit holde, sondern wethelicken avertuget werden 
kahn, dat gek mi ijn dissen wederum vorgrepen hebbe, so wil ijck 
dateliken van minem dienste afftreden, offte bun thof reden, dat ijck date- 
licken van den classibus removirt werde, ende belave als ein man van 
ehren, dat ijck S. Gn. ende den h. Gedeput. om ijn miner beroping 
gecontinuert tho worden nit wil lastich wesen, welches jjck mith miner 
handt hirunder gesethet belove end betuige etc. 

Under dem principale van desen , so ijn dem collegio bij den h. Gedep. 
Staten van Stadt end Ommelanden van Groningen ijs berustende, stunden 
dese nhavolgende namen mith vorscheidenen handen geteickent. 

Suspensi: Gerhardus Hiddingius, Everardus Bommelius, Johannes Clet- 

TLNGIUS, JOHANNES CONRADI, HeNRICÜS BOKELM ANNUS , HeNRICÜS SüITLARENSIS , 

Johannes Christophori , Hermannts Christophori, Patroclus Bokelmannus. 

27. Dewile ock grothe dachten gehöret worden van Heralono, dener 
tho Ulderum, so sal de classis, darunder he staeth, scharpe inquisitie 
hirvan end censuras institueren , und so he bef unden wurde evenso schul- 
dich to wesen alss de viff suspensi ab officio, so sal sie hem evengelick alse 
desulve suspenderen ende van een monat gagie privern , etc. Mart. Lydius. *) 

28. Idt ijs ock ijn desem synodo beschlaten , dat de classes denjenigen , 
de um ehr quade levendt so removirt werden , nit alleine geene tuchenisse 
geven sondern ock densulvigen ijn andere lande nhaschriven sullen. Ende 
sullen die classes hirin getruwelick handelen. 1) „Mart. Lydius" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 9 

29. Dewile ock dat examen van etzlichen, die thovören presteren ge- 
wesenn sint, niet so ernstlich geholden ijs, alss qdt wol behörde, ende 
se ock nit so woll geantwordet hebben, als ydt wol behörlicken was, is 
beschlaten, dat Johannes Tjaxten, Hermannus Mullerus, Johannes Meer- 
wick ende Egbertüs Mengerixck ijn ehren classibus van nijen geexami- 
neret werden sullen, ende so se yn examine doctrinae et vitae wol besth&n, 
mogen se continuert worden. Wo nit, moth mith ehnen alss mith den 
vorigen suspensis gehandelt werden, wolvörstande dat wen se jjn dera 
examine vam classe approbert worden , de kerckenordening underteickenen 
ende literas approbationis a classibus ahn S. Gn. end den h. Gedeputerden 
bringen ende densul vigen hern den gemelten eedt döhn sullen. 

30. Idt sall ock ein jeder van denen, de thovören presteren gewesen 
sint, ende nit die formulam revocationis, de Antootüs tho Groningen aff- 
gelesen hefft, apentlicken ijn ehre kercken gedahn hebben, desulvige noch 
ijn ehren classibus ijnn bijwesent twijer edder drijer carspelluiden vor 
allen predigeren des classis afflesen etc. 

31. Ahnghaende die deneren des Oldenampts, die noch nit togelathen 
sint, alss Lttdovicüs Lohtjis, Hexricus Swarte, Hermanxüs Borghel, 
Henricüs Deteri ende Johannes Johanwis , desulvige mogen van deneren deser 
stadt vor disse reise geexaminert worden, so sie dat stichtich finden. 
Ende die van ehnen in examine doctrinae et vitae besthaen konen, solen 
de under8chriving end den eedt dohn, alse vor vörhalet, ende mogen 
alssdan thot den dienst thogelathen werden. Die averst nit wel besthaen 
konen, solen nit thot den dienst thogelathenn werden. 

32. Und dewile Ludovicus Lohtjis ein prester gewesen ijs, sall he.nha 
gedahne tholatinge de formulam revocationis bovenvorm. öpentlich van den 
predigstoel afflesen, welches van gelicken alle presteren, de henforder 
thogelathen werden, sonder jenige exceptie dohn sollen. 

33. Idt solen ock die anderen deneren ernstlich vörmahnet sin , dat sie 
de examina nit perfunctorie , segniter aut negligenter, sondernn ernstlich, 
flitich end truwlich dohn, ende gedencken willen, dat ydt bether sij 
einen man propter defectum doctrinae et morum up tho holden alse eine 
gantze gemeinte tho bedröven etc. 

Wilhelm Ludewig , graff zu Nassaw etc. Martintjs Lydius , praeses synodi. 
Johax t. van Starckenborch. Arnoldüs Uthushts , ecclesiae Gronin- 

gens. minister. 
Egbertüs Sickens, minister verbi Dei 
in Groninga, scriba. 
Ter ordonnantie van S. Gna. ende die h. Gedep. Staeten vorschn. 

S. Gockinga etc. Digitized by VjOOQIC 10 

Veneiïs 14 Majj anno 1596. 
34. Nha gedahner censura ijs van S. grafflL Gn. und den h. Gedeput 
Staten van Stadt und Ommelanden van Groningen geresolvert: 

1. Ten ersten, dat S. Gn. und de h. Gedeputerden thot erster gelegen- 
heit van alle vörfallende sacken eine richtige ordening willen stellen. 

2. Desulven belaven ock uppet allerspodigste eine gude ordening tho 
stellen umme tho vorrichten , dat de kinderen ter dope gebracht worden , 
und de bijeenkumpsten der Wedderdöperen mochten verhindert werden. 

3. Ende updat drunckendrinckent , vensterneringe , openbare arbeidenn 
alss plögen und dergelicken, welche under der predigt geschehn, mogen 
verhindert worden, solen uth de name van S. Gn. und hern Gedeput. 
mandaten vörfordert werden, in conformite der 64 artickel der kereken- 
ordeninge. 

4. Dewile ock de kerckhoven behoren ehrlick geholden tho werden, 
unde nu vele unordening up densul ven gescheht, solen de deneren mith 
öpentlicke mandaten geauthorisert worden umme alle unordeninge up die- 
sulve tho vörhindern. 

5. Die kerckvogeden sollen dorch S. Gn. und die hern Gedeputerd. 
belastet worden die vörfallene und thobrackene pastorienn unnd kercken- 
huisen uppet allerspodigeste wedder tho buwenn unde tho vorbeteren. 

6. Die boken unde registern vann kerckenguderen sullen den dieneren 
tho handen gestellet werden , und sullen die dienaren met den kerckvogeden 
die kerckenguderen mede administreren. Idt sullen ock die reckeningen 
ijn ein jeder dorp ijn bijwesen des pastoris geschehnn etc. 

7. Sovele den preesteren, de ijn dem lande wahnen, ahnghaet, is ge- 
resolvirt, dat alle preesteren sonder jemandt uth tho nehmen dör dat 
gantze landt sullen entboden worden umme den eedt van getruwicheith 
tho dohn, ijn welchem sie sich vorplichten solen, dat se sich still und 
rouwsam holden willen unde nichts noch directe noch indirecte te atten- 
teren, dat den kerckendienst vörhinderen mochte, ock niet met quade 
exempelen offte affmaninge des volcks , offte nit met einige gebruick vann 
papistissche ceremoniën etwas tho dohn, dat de Reformerde relligie ent- 
jegen wesen mochte, ende so se befunden worden solches gedahn te 
hebben, dat sie datelick uth dem lande gebannet worden. 

8. Die sendinge van den dienaren en sall niet van den herenn Gedepu- 
terden sonder vörwieten des classis, mar nha den 13 end 14 artickel der 
kerckenordening gescheden. 

9. Die unkosten der classicorum conventuum sullen uth die calenden, 
indien desulven dar tho bekahmen, genhamen werden etc. 

10. Sovele de underholding der dieneren ahnghaet, sall die 56 artieul 
der kerckenordening achtervolget werden etc. Digitized by VjOOQIC 11 

11. Dat annus gratiae wort den wedewen der dienaren vörgunnet, 
mitz dat de classis, darin de dienar gewesenn ijs, den dienst der karcken 
vor dat jfihr vorrichten sall, offte sall ten minsten de 60 artic. der kercken- 
ordning achtervolgt worden. 

12. Dar gn ein dorp mehr lehnen sin alss ein, die mith cura animarum 
beswaret sint, sullen desulvigen nit geabalieneret noch ad profanos usus 
getagen, sondern ad pios usus, dar sie tho gegeven sint, bestedigt werden. 

13. Idt ijs ock billich und behörlich, dat van den kerckenguderen, de 
niet tho den dienste der kercken gebruicket werden , enige studenten ad 
studium theologiae underholden worden, unde dat framer praedicanten 
kinder dese woldadt mede genieten mogen. 

14. Die scholen sullen gereformirt werden nha luidt des 57 und 59 
articuls der kerckenordeninge. Und solen die schoelmeisteren denn eedt, 
ijn dem 70 artic. begrepen, vor hare classe bij provisie doen. 

15. So dar noch enige altaren ijn enige kercken deser provinciën be- 
funden worden, desulvige solen datelick dorch het befehl van S. Gn. und 
den h. Gedeputerden affgeschaffet worden. 

16. Und dar die deneren ehre besolding nit wol bekahmen konen, 
belaven sine Gn. und hern Gedeput. Staten hoer up foechlichste wise und 
manere tho helpen, dat sie ahn hare besolding kahinen mogen. Wo se 
ock van gelicken belaven den denaren gude audientz tho gunnen und haer 
die getruwe handt tho beden ijn allen dingen, die thot befordering der 
waren religie deinstlich sin mogen. 

17. EnÜich belaven ock die hern Gedeput. Staten sulvest ock die 
kerckenordening und resolutie up desem synodo gemacket sovele mögelich 
tho achtervolgen und handt tho havenn etc. 

Wilhelm Ludewio, graff zu Nassaw. 
Johan van Sterckenborch etc. Acta tertiae synodi provincialis. 

1. Anno 1597 den 4 Aprilis stijlo veteri sindt die vullmachten , dienerenn 
und olderlingen aller dassen deser provincie , den synodum tho celebriren 
gedeputiert nha inholdt der kerckenordeninge und uthschriving siner Gn. 
stadtholder unde der E. E. h. Staten, alhir binnen Groningen noch up 
dithmael erschenen, uth örsaken dat het vör disse tidt ijn den Dam, ge- 
lick ijn den laest vörgangenen synodo beschlaten was , van wegen periculen 
nha gudtduncken S. G. und der h. Gedeputerd. Staten nit konde geholden 
werden etc. Digitized by VjOOQIC 12 

2. Sint darbenevenst ock mede up dem synodo erschenen die E. E. 
Philiffus Meckema, State, unde die E. E. Dodo van Hamswer, alse ge- 
commithert van wegen S. G. und die E. E. h. Gedeputerden Staten umme 
dem synodo bij tho wahnen und tho helpen dirigern etc. 

3. Volgens hefft der E. E. Philippus Meckema vorgeschreven die pro- 
position gedahn mith vörklaringe der orsaken deser synodalissche vörgade- 
ringe und geboer eines jeden vullmachten up demsulvige. 

4. Darnha hefft D. Arnoldus, diener deser stadt, uth begerte der 
vulmachten dat gebedt gedahn umme einen praesidem und scribam tho 
erwehlen. Sulckes gedaen wesende sick gesethet umme die suffragia to 
colligeren, is bij den meisten stemmen D. Joannes Bogermannus, alse 
pastor ijn den Dam , tho ein praeses synodi , und D. Hieron. Attena , pastor 
tho Baffelt, tho ein scriba, und D. Joannes Nicasius, pastor thot Middel- 
stum, thom praesidis assessor eligirt 

5. Vörts hefft praeses vorgeschr. dat gebedt gedahn vör de gantze 
sake des synodi, und darnha affgeeisschet den vullmachten des synodi 
ehre credentzbrefen. 

6. Worden befunden de namen der vullmachten alss desse: 

ex classe Groninghensi : D. Fridericüs Ruardi, D. Arnoldus Martini 
Uthusius; olderlingenn die E. E. Ludovicus Hoerenkens, die E. Eilardus 
Almha; 

ex classe Dammonensi: D. Johannes Bogermannus, D. Rüdolphus Arto- 
paeüs, D. Simon Philaetjs; olderlingh Jacob Romberts jjn Delffzihll; 

ex classe Loppersumana : D. Leo Abeli, D. Wulfgangus Agriüola, 
D. Sibrandus Adriani; olderlingh Nicolaus Reijthfeldt; 

ex classe Middelstumana : D. Joannes Nicasius, D. Regnerus Adolphi, 

D. WiBRiVNims Georgii; olderlingen die E. E. Nicolaus Schaffer, die 

E. E. Tako Brörssma; 

ex classe Enerumana: D. Hier. Attena, D. Andreas Aliiart, D. Tomas 
Sielmanütus , D. Joannes Molajtüs, D. Hermannus a Besten; 

ex classe Oldenampt: D. .Ioannes Sprengerus, D. Joannes Mensing; 
olderlingh Luwerth Sebens. 

7. Deser dassen credentzbrefen sintgetönet, gelesen und angehnamen. 
Is hirmede de erste session geschlaten. Und hefft die E. E. Philippus 
Meckema desulve credentzbreve mith sich genhamen umme den h. Gede- 
puterd. in collegio tho tonen. 

Sessio 2 antemeridiana 5 Aprilis. 

8. Erstlich ijs ahn platz des E. E. hem State Philippi Meckema van Digitized by VjOOQIC 13 

dem collegio der h. Staten geeommitheret und up dem synodo erschenen 
die E. E. Johan Rengers nefens dem E. E. Dodo Amsweer umme dem 
synodo vordahn bij tho wanen und helpen dirigeren. 

9. Sint darnha die acta des vorgangenen synodi gelesen. Und overmitz 
swaricheit movert worde bjj die sambtliche dieneren deser provinciën up 
etzliche puncten der kerkenordening und des laestvörleden synodi umme 
ijn allen stucken desulve strictelicken tho underholden, is geresolvirt, 
dat sovele mogelich unde stichtelick, ock Gades wordt und die kercken - 
ordening der Unierden Provinciën gelickformich desulve solen underholden 
worden etc. Und dewile sich die deneren beklagen, dat die decreta des 
vorgangenen synodi nha luidt S. Gn. unde der h. Staten belöfften noch 
nit geeffectuirt, wort begeret, dat solches alssnoch moge geschehn etc. 

Sessio 3 pomeridiana. 

10. Darnha up dat anderde gravamen belangende den doep der kin- 
deren und copulation der eheluden is beschlaten, dat gehne kindere 
gedöpet und ghene eheluden sullen gecopulirt worden, dan alleine nha 
gedahner predigt openüichen ijn der kercken. 

11. Und wat ahngaeth dat klockenluiden des morgens, middages und 
des avendes up den dorpern, sall ein jeder denner soliches affschaffen 
soveel mogelich. 

12. Belangende die ceremoniën bij de begraffnissen der doden, alse 
den process urn den kerckhöven, dat sethen der doden ijn. der kercken, 
sall ein ider diener datsulve tho behinderen sin beste dohn. 

13. Ahngaende den lickpredigten sal sich ein ider hebben te reguliren 
nha inholt des articuls der kerckenordening darvan meldende etc. 

Sessio 4 antemeridiana 6 April. 

14. Quaestio gemoveret van den gesanck der kercken vör und nha 
der predigte, is geresolvert, dat men in genere sich sal reguleren nha 
den artickel der kerckenordening, und wat ahn einem idern platz ahm 
stichtelikesten sin mach. 

15. Belangende de beroping und sendinge der dienaren wert geresol- 
virt, dat hirinne sal gehandelt worden nha luidt des 13, 11, 53 articuls 
der kerckenordeninge und des lasten synodi genhamene resolution, wol- 
thovörstaende dat die beropinge und sending der dieneren van den E. E. 
h. Staten und collatorn geschehe nit anders dan met adviss der gemeinten 
und des classis. 

16. Bjj die inconvenienten und missbruck der matrimonialsaken und Digitized by VjOOQIC 14 

prövestijen ijs besloten, dat bij S. Gn. und de h. Staten solches aff tho 
schaffen sall vörsocht worden. 

17. Dat ock sekere judices uth ecclesiasticis und politicis viris in 
matrimonialibus caussis mogen gestellet werden. 

18. Wat ock ahnghaet den missbniick der praebenden und ecclesias- 
ticale guderen, sall bij S. G. und die h. Staten umrae ijngeliken darinne 
tho remedieren nha luit des 55 und 58 articuls der kerckenordening 
vörsocht worden. 

19. Up dat ijngebrachte gra vamen des 51 articuls der kerckenordeninge, 
belangende den censuram der predigeren, sall desulvige alleine geholden 
worden mith den membris ecclesiae, offte dar gehne membra ecclesiae 
sint, mith den gudtgunneren und lieffhebberen der Reformerden relligie, 
und nit mit den calumnianten und vorachters dersulvigen etc. 

Sessio 5 pomeridiana. 

20. Wat dat ^ravamen van de secte der Wedderdöperen ahngaeth, is 
geresolvert, dat ehnen beide öpentliche und heimlicke vorgaderinge und 
exercitien ehrer religie van der hogen avericheit sal vörhindert worden, 
nha luit dat tractat van Stadt unde Ommelanden dessen ahnghaende. 

21. Imgelicken ys besloten, dat alle wedderspenstighe papen, schoel- 
meistern und kosteren, de den loep des h. evangelii vorhinderen, und 
also tegen ehren gedahnen eedt handelen, van S. G. und den h. Staten 
mogen vann ehren diensten unde profiten geprivert und uthgesethet worden. 

22. Up dat negende gra vamen belangende den dieneren, die ijm paust- 
dome gestanden hebben und njjelick gereformirt sint, ijs geresolvirt, dat 
die, welcke ijn ehre plaetsen stichtelick befunden worden, sullen mogen 
darsulvest continueren, doch nit mehr alss ein platz bedienen. Und so 
hiertegen s van jemant möchte peccert worden , sal diesul ve der h. Staten 
und des classis straffe underworpen sin etc. 

23. Dewile ock jjm latestgeleden synodo etliche gereformirde pries- 
teren wedderum thom examen geremithert sint, solen de classes desulven 
mith dem spodigesten examineren , und de unduchtigen de facto removiren. 

24. Vorder ys geresolvirt, dat bij den h. Staten sall angeholden wor- 
den, dat f rome kerckvogeden und lieffhebbers der relligion mogen ijn 
allen dörpern erwehlet worden, unde dat giene kerckvogeden ahne des 
pastoris vorwieten und believen mith den kerckenguderen sollen mogen 
handelen , nha vormöge der resolution des 6 artickels des laestgeholdenen 
synodi. Digitized by VjOOQIC 15 

25. Belangende dat gravamen van die vörhuringe der pastorienlanden 
wert einem jeden prediger sine lande to vörhuren frijegelathen nha vör- 
möge des landtrechteö etc. 

26. Dewile schwaricheit vörgefallen, alse wohr men hemhamals die 
classes solde holden, so ijs beslaten, dat solches ahn die ordere, da vor- 
gangen jahr die byeinkumsten gewest sint, behörde geschehn nha luidt 
des 7 articuls der kerckenordeninghe , doch dat die broderen van die 
kosten und behuisinge mogen dispensiren nha gelegenheit. 

27. Belangende den punct van die vacirende lehnen sal bi sine Gn. 
und den h. Staten vörsocht werden, dat midlerwile gelichwol die up- 
komsten thom kerckendienste ahngewendet werden. 

Sessio 6 antemeridiana 7 Aprilis. 

28. Up dat gravamen der schoelmeisteren is geresolvirt, dat ein ider 
dorp mith ein frame und stichtelike schoelmeister sal vorsehen worden, 
dat ock bij den h. Staten sall ahngeholden worden umb bij die landt- 
schappe tho vorsöken, dat ock qn den lande mede etzliche gude scholen 
upgerichtet unde middelen dartho mochten gefunden worden desulve 
tho underholden, und dat ehn de behusinge moge upgerumet worden, 
mitz ock dat herentijegen alle unduchtige, Wedderdopereche, Papistische 
und wedderspenstige mogen removirt worden, updat der jögent dat vor- 
gifft nit geinstillert offte ehre sinne dorch unordentlich levendt vorkehret 
werden. 

29. Dat gehne eheluden van enige dieneren gecopulirt worden, idt 
sij dan dat se bevörn gude attestatie bringen, also dat sie wethelick 
sonder verhindering proclamiret sint up de plaetsenn, dar solckes tho 
geschehn behoerlick ijs, nha luidt des 65 unde 66 artickels der kercken- 
ordeninghe etc. 

30. Dat nichtes, welches der Eeformerden religion entijegen, offte 
enige famose schrifften, ock gehne andere unstichtelicke , lasterlicke 
dingen gedrucket offte vörkofft mogen werden, offte wör sodanige boken 
offte schrifften gefunden worden, dat desulven van den h. Gedeputerd. 
Staten geconfiscert worden, und alles nha inholdt des 71 articuls der 
kerckenordeninge. 

31. Dat ock armenordeninge ijn ein ider dorp nha uthschrivinge dero 
h. Staten ijngestellet, unde umme middelen sodaniges tho effectuiren up 
den landessdach moge vörsocht worden. 

32. Dat gehne dieneren solen enijge bedelaren testimonia passiren, 
darmith se ummelopen unde andere luiden und kercken beswaren, idt 
sij denne, dat de hoge noidt in classe erwagen solches eijschet. Digitized by VjOOQIC 16 

33. Dat die missbruik der Sondagen , bedel und vasteldage mith arbeiden , 
plögen, vensterneringe, gasterijen, vastelaventsbieren , supen und freten, 
spelen und dantzen, ock die profanation der kercken und kerckhoven, 
alse ock gansetrecken , haneschmiten unde andere unstichtlicheiden mogen 
vörhödet unde gewehret werden. 

34. Dat ock de Wedderdoperen mochten geholden werden tho contri- 
bueren thot underholding der gemeinen armen. 

35. In saken Arnoldi Rembachu, collegae pastoris tho Bedum, ijs 
beschloten, dat twe pastores und olderlinghe uth dem synodo ahn sine 
Gn. sollen gesunden werden vor Arnoldo tho intercéderen, dat he van 
die importuniteit der collatoren moge befriet werden und ehme sine 
underholt gepassieret. 

36. Darbenevenst ock mede tho vörsöcken, dat die dieneren ten platten 
lande van die extraordinarij schwaricheit alse ock van die contributie 
der salveguardi mogen gefrijet werden, datwelckes also in continent! 
van desulvigen gecommitherden personen geschehn ijs. Und wedderum 
ijngebracht, dat S. Gn. belovet des synodi vörsöck mith allem flithe tho 
effectuern. Und fort des synodi gecommitterden ahn die Gedeputierde 
Staten geschicket , updat desulve ock hirinne ehr ampt mochten vorrichten. 
Hefft ock vorts S. Gn. alle andere decreta synodi ijnt werck tho stellen 
sich erbaden. 

Sessio 7 pomeridiana. 

37. Petro Scepelitio ijs up sin vörsöck audientz vorgunnet, unde 
nha vörhoer siner verklaringe und sekere getugen van dien is bij dem 
synodo geresolvirt, dat he den tidt van 3 monaten van sinen dienst sall 
gesuspendirt sin van wegen vorscheidene enormia vitia, darvan he be- 
schuldiget. Solen midlerwile van dem Middelstumana und Baffloana classe 
etlicke pastoren dartho gecommitteret die sake grundtlich vornehmen und 
ventileren, und forts darinne dohn nha behörenn. 

Sessio 8 antemeridiana 8 April. 

38. Is van den sambtlichen bröderen vorgegeven, also dat sie nodich 
wehren bij ehren kercken wegen des ahnsthaenden Sondages dienst, dat- 
welches by den E. E. hern Gedeputerden Staten und dem synodo jjs 
gudtgef unden , und up kumstigenn Mandach den 11 Aprilis wedderum tho 
erschinen geschloten umme folgens die synodalische saken tho endigen. 

39. Wat ahngaet die vorteerde kosten, bij Amelingium geschehn ijn 
sekere twist tusschen Isubrandum Bilaitot unde etlichen bröderen des 
classis Enerum , wert van dem synodo upgelecht allen dien , de dat erste Digitized by VjOOQIC . 11 

testimonium, hem gegeven, hebben willen infirmeren und sick ehm 
entgegen gesettet, sollen geholden wesen, desulve kosten gelicklich tho 
dragen und desulven penningen mith den ersten in handen van Andrea 
Alhart over tho leferen, van diewelcke Amelingius sodahne sine kostenn 
sall mogen ijnmahnen. 

40. Dewile Hermanntjs Chistophori, gewesener diener yn Ad wert, 
beschuldigt und avertuiget ijs van sekere schware sunden alss horerije 
und vechten, unde daraver van den h. Staten nha entfangener instructie 
van 8inem dienste gentzlich geremoviret, so approbiret die synodus die 
sententie der h. Staten nha luidt des 50 artickels der kerckenordeninge 
und des 27 articuls des laestgeholdenen synodi , van Hermanno als andern 
mehr mith eigener handt underteickent, und belastet dem classi Middel- 
stumanae umme reden mith Hermakno tho handelen nha vörmöge der 
disciplin unde kerckenordeninghe etc. 

Sessio 9 pomeridiana 11 Aprilis. 

41. Hefft einer mith namen Sebastianus Heltt, diener des wordes 
uth dem Sticht Uthrecht, alhir sinen dienst gepraesentirt. Is ehm uperlecht 
in synodo tho proponiren. Datwelch geschijet sinde, is ehme vam synodo 
geantwordet, dat men sin name solde ahnteickenen und tho gelegener 
tidt gedencken. 

42. Up die klage des schoelmeisters van Garnewertt, aver sine kerck- 
vogeden gedahn, alse dat sie ehm kosterienlande afftrecken, wert dem 
classi uperlecht bij den h. Staten vor ehme tho intercéderen umme ge- 
holpen tho worden nha luidt de genhamene resolution des 14 gravaminis. 

43. Johannes Clettingiu8 wert nha luidt des Middelstumanae classis 
gegevene sententie van dem ministerio ijn den Ommelanden gantz gere- 
moviert. 

44. Johannes Conradi, beschuldiget sinde van drunckenschop , wert 
geremittert ad classem umme darsulvest sich tho purgeren. 

45. Alexawder TiLEKiNorus sall gantzlichen vam ministerio geremovirt 
bliven, dewile dat classis ehne vorhen nit hefft thom examen ad mitteret, 
und he gelichwol ijn den dienst contumaciter tegen des classis beleven 
vortgefahren, doch dat he van dem classe yrgents thom schoeldienst 
mochte vorholpen werden umme also tho vörnehmen, offte he thom 
kerckendienst mochte bequem worden. 

46. Dewile sick eine persone tho Oldenkercke thom dienste hefft ijn- 
gedrungen, sall by den h. Staten vfirsocht worden, dat he mach uthge- 
wesen worden. 

Acta syn. proüinc. VII. 2 Digitized by VjOOQIC 18 

Sessio 10 antemeridiana 12 April. 

47. Makten Kupebs sake sall bij de resolutie ijm latstgeholdenen 
8ynodo genhamen vorbliven. 

48. Patbocli Bokelmanni examen wert van dem synodo ijn sinen 
werden gelathen, vor sodahne alss qdt ijs, nha mithbeleven der h. Staten, 
alss ock de underschrivinge des artickels belangende den censur des 
laesten synodi van Patroclo geholden. Dith alles umme reden, wowol 
Pateoclus Bokelmanntjs sich beklaget, dat he nit wider hebbe under- 
schreven, alse sin examen belanget. 

49. Hefft ock Patroclus Bokelman sine schüldt bekennet wegen dat 
schrivent aver dominum Feitonem gedaen, und ehm um vörgiffnisse 
gebeden, gelick gescheet. 

Sessio 11 pomeridiana. 

50. Is geproponiret die frage, offt ock ein mann siner vörstorvenenn 
hüssfruwen süster ter ehe nehmen mag , und genhamen hebbende , offt ock 
ein diener sodahne luiden sall mogen copuliren etc. Wert van dem synodo 
geantwordet : gantzliken neen , unde dat uth krafft des godtlicken wordes 
und der gepublioerden eheordeninge der benaberdenn provinciën. 

Sessio 12 antemeridiana 13 Aprilis. 

51. Up vorgeven und schrivent des Antonii Nicolai, alse dat he van 
dem classe Middelstumana thom predigerdenste sole thogelathen sin, 
hefft dat classis geantwordet solches falsch tho wesen und erdichtet, 
Ordelt darum synodns ehne geheel unbequam, und dat he nit sall tho- 
gelathen werden umme reden, den synodum dartho moverende. 

52. Conradus Dux sall sine sake in classe vorstellen und dar sul vest 
affhandelen lathen etc. 

53. Dewile dat classis tho Enerum sick vorklaret, dat Joannes Berger. 
pastor tho Vischfleth, gevoceret umme tho compariren sich geweijert 
hefft, wert ehme upgelecht van dem synodo sick vordahn mith dem 
negesten classe tho voreinigen und die vorgaderinghen bi tho wahnen 
nha luidt dess 8 artickels der kerckenordeninghe. Bij faute van dien sal 
dat classis tegens ehm kercklick procederen. 

Sessio 13 pomeridiana. 

54. Is beschlaten , dat de monnicken und beginen , diewelcke jahrlicke 
pension hebben , nit solen mogen bij den andern bliven , sondern uth ehre 
kloster und contubemiis van einander scheiden worden umme sekere reden. 

55. Wat anlanget dat gra vamen des nationalis synodi, is geresolvirt, 
dat so enige wider vorschrivinge van die kercke thot Amsterdam mochte Digitized by VjOOQIC 19 

kahmen, sollen alssdan die vüllmachtenn der dassen convocirt worden 
umme van die gravaminibus communi consilio tho deliberern , tho schluten 
und aver tho schriven, also sie sullen befinden nutz und nodig tho sin. 

56. Belangende die dre platzen, alse dat Westerquartier , Grönningen 
und dat Oldeampt mith Wedde, dar bethhero ghene ordinariae classes 
geholden sin, is beschloten, dat die dieneren under diesulvige sortirende 
nu vordahn orden tliche vorgaderinge solen holden, alse andere nha vör- 
möge der kerckenordeninghe. 

57. Ock mede bij sin Gn. tho vörsoeken , dat de landtschoppen Drente 
mith reformierde predigern vörsehen, und die papistissche dienst und 
priestern affgeschaffet unde geremovirt worden. 

58. Sovele den platz des kunfftigen synodi belanget, is beschlaten mith 
gemeinen stemmen , dat desulvige sall ijn den Dam geholden worden anno 
98, up bestemder tidt nha luidt dero kerckenordeninghe. 

59. Sint ock uth allen classibus deputati synodi erwehlet Ex classe 
Gronningana : dominus Joachimtjs Warnerus , D. Arnoldus Martini Uthusius ; 
ex classe Dammonensi: dominus Johannes Bogermannus, D. Theodorus 
Clinghamerus ; ex classe Loppersumana: dominus Leo Abeli, dominus 
Wulfgangus Agricola ; ex classe Middelstumana: dominus Johannes Nicasiüs, 
dominus Regnerus Adolphi; ex classe Enerumana: dominus Hieronymus 
Attena , dominus Hermannus a Besten ; ex classe Suethormana : D. Thomas 
Stelmannus, D. Michael Toxites*); ex 01damptia2) et Weddensi: D. 
Joannes Sprengerus, dominus Joannes Mensing. Tho dem en de dat sie 
alle vörfallende saken, die ijn classibus nit konen affgehandelt worden 
van dem classe, al war die schwaricheit vörfallet, thosamen geropen wor- 
den umb diesul ve nha kerckenordeninghe tho vörslichten, und dat vor 
den tidt van dith lopende jahr beth up den nahestkamenden synodum. 

60. Lestlich sint ock veer vulmachten gedeputieret , alse D. Joannes 
Bogermannus , D. Joannes Nicasiüs, D. Leo Abeij, D. Arnoldüs Martini 
Uthusius, umme mith requesten bij S. Gn. und die h. Staten tho vörsöken, 
dat die decreta synodi mogen geeffectuirt worden. 

Aldus gedahn is die synodus ijn frede mith dancksegginge geendiget 
up hüeden den 14 Aprilis anno 1597. 

J. Bogerman, pastor Dammon., praeses synodi. 

Johannes Nicasiüs, assessor. 

H. Attena, pastor in Baftlo, synodi scriba. 1) „Toxites" YY heeft „Taxitea." 

2) „ex Oldamptia" YY heeft „ex classe Oldanibtina." Digitized by VjOOQIC èo Acta qmrtae synodi provincialis, binnen Appinga- 
dam up den 25 dach Aprilis anno 1598 vörgelopen , 
gedecidirt end affgehandelt, als folget. 

Erstlich , dewile up den andern Maendach nha Passchen nha die ordening 
van der kercken ende resolutie, up laestgeholdenem synodo genhamen, 
die synodus thosamen gekahmen , sin etzliche laet , eüiche alss het Wester- 
qwartier effte classis nit gekahmen. Is die sessie des dages upgeschoven, 
umdat nemant van enig praejudicio tho beschuldigen hedde. 

Sessio 1 antemeridiana 25 Aprilis. 

Nha gedahnem gebede van D. Bogermanno , des vörflatenen jahres prae- 
side, hefft der edler ehrenf. juncker Johann Rengers ten Post, welene 
mith den E. E. hern Dodo van Amschweer wegen der provinciën gecom- 
mitteret, propositie gedahn und dat christliche gebruick umme synodum 
tho holden und tho continueren alss nödich end seer profitlich tho erbu- 
wing der gemeinte Christi und ahm meisten thot vordering des namens 
Gottes gepresen, ock die ahnwesenden broderen vörmahnet umme alle 
unordening, die ijn lehre unde levendt mochten ijnrithen , afF tho schaffen 
end tho vorhinderen. Damp van D. Bogermanno uth name van allen danck- 
segging gedahn sinde, is ördentlicher wise in electionem praesidis et 
scribae getreden, und dorch gemeine stemmen end sufrragien D. Joan. 
Nigasium, praedicant der gemeinte thot Middelstum, in praesidem, ende 
D. Leonem Abeli, deener des wordes thot Loppersum, ijn ein scribam ge- 
constitüert, welche sich up ehre plfttsen gesettet. Und hefft D. Nicasius 
praeses van een ijglich classe die credentzbrefen affgeeisschet, welche nha 
einander dorch den vorgess. scribam ordentlich vorgelesen, und darnha 
sin die classes, die eine vör de ander nha, upgestanden und censuram 
vorwachtet. Is up ghene credentzbrefen noch personen, sowol predicanten 
alss olderlingen, enige upsage offte vörhindering gefallen. 

Die gecommitterden uth ein jeglichen classe sin dese, wo folget: uth Grönninger: 
D. Arnoldtts Martini, 1 diener des ƒ Groningen, 

D. Simon Joh. Phtleus, ƒ wordes tho | Harenn, 

die edler ehrf. raetsheer Lambertus Hörenkens, senior; 

uth Damster: 
D. Joannes Bogermannu8, 1 diener des ƒ Dam, 
D. Theodorus Klinckhamerus , ƒ wordes in | Tiamschweer, 
Johan Olchers, olderling; Digitized by VjOOQIC 21 uth Loppersumer : 
D. Albertus Lomeyertts, 
D. Henricus Hobingius, 
D. Leo Abeli, 

uth Middelstumer : 
D. Joannes Nicastüs, 
D. Albertus Guilielmi, 
Ghale Peterss, olderlinghe 

uth Baffelder olasse: 
D. Hermannus a Besten, 
D. Hieronymus Attena, 
D. Andreas Strateman, 

uth Oldeambster: 
D. Sebastiantjs Hermanni, 
D. WlGBOTJ)U8 Homeri, 
die erbare Upeke Herens, olderlinghe. diener tho > dienere in < dener ijn diener tho Stedum , 
Sandt, 
Loppersum ; 

Middelstumb, 
Meden der Uthhüser, Werffhusen , 
Baffloe, 
Saxeiihusen ; 

Medenn, 
Midwolde , 1. Hirnha ijs erstlieh geresolvirt up den 9 artickel des laestgeholdenen 
aynodi, die dar meldet, dat bij S. Gn. und den h. Staten vörsocht sall 
worden umme alle gude ordeningen end resolutien ijn effect tho stellen, 
namelich dat bij de h. Staten sall ahngeholden worden, dat dith punct 
mede in propositionibus up den landtssdach moge overgegeven werden. 
Darnha ock dat up den ersten ahnsthaenden landtsdach persönlich veer 
personen, ein prediger uth Groningen, te wethen D. M. Joachimus Wer- 
xerus, ein olderüng D. rector Ubbius und D. Joannes Nicasius end Leo 
Abeli, in synodo dartho gecommitteret, sullen erschinen und mundtlich 
stuckeswise alle gude ordeningen, so rede gemacket und noch gemaket 
mochten werden, vorstellen, darup handthaving, promotion und executie 
versöcken, dat desulvige ijn effect mochten gestellet worden , wente sonst 
solen alle gude ordeningen nichtes, vorgeves und idel sinn. 

Sessio 2 pomeridiana. 

2. Is thom andern van einem der affgesanten hern van Groningen , tho 
wethen van dem E. E. radtshern Lambert Hörentiens, geproponirt worden 
last und befehl van dem erbarn radt tho hebbende dem synodo nit bij 
tho wanende, idt sij den dat synodus yn willige up ahnstanden synodo 
aver ein jahr nit ijm lande sondern tho Grönningen bijeinkumpst tho 
holden , end also volgents alle twe jahren , dewile de stadt van Grönningen 
jummer vor de halve provincie gerespectirett moeth werden. Is geresolvirt, 
dat nachdem vorhen van den stenden deser provinciën sekere ordening 
der kercken gestellet und yn deser saken uthdrückliche dispositie geschehn , Digitized by VjOOQIC 22 

die van allen dieneren ock meth dem eede hebben molen ahngenhainen 
werden, van solcher ordening nit konde affgetreden worden, beth dat 
bij den provinciën anders darin vörsien mochte werden. 

3. Up den 16 und 17 articul ijs geresolvirt, dat ijn desem synodo 
Bekere reformatie der prövestijen sall gemacket worden etc. 

4. Up den 18 artickel van dem missbrüick der praebenden und eccle- 
siasticke guderen ijs nochmals beschlaten van den gecommitterden des 
synodi up den nhaesten landtdach solches tho remonstrern. Also werden 
ock gelaten de 20 und 21 artickelen etc. 

5. Up den 22 artickel wert einem jedern classi vam synodo uperlecht 
densulvigen ynt werck tho stellen und ehr beste tho döhn. 

6. Up den 24 articul des l&stgeholden synodi mith noch den 5 end 6 
articul des synodi anno 96 is geresolvirt , dat desulvige bij den E. E. hern 
moge vorsocht werden umb in effect gestellet tho worden, gelich ock dat 
die kercken van Wittewijrum, ten Buer, Clösterburen , Adewert, diewelcke 
karspelkercken sin, mogen reparirt und upgemaket worden, idt sij van 
den rentemeistern dorch generale ordinantzie , offte dat sekere landen thot 
der kercken underholt gedisponirt worden, dar kerckvogeden aver ge- 
stellet worden. 

7. Den 27 artickel belangende is geresolvirt, dat bij S. Gn. ende den 
h. Staten Gedeput. alssock up den landesdach vorsocht mochte worden, 
dat die vacirende pastorien, vicarien, praebenden mogen versien worden 
und vam dienst der kercken, so dartho gehören, nit affgetagen worden. 

Sessio 3 antemerid. 26 Aprilis. 

8. Nha gedahnem gebede hebben die affgesanten van deme Westerschen 
classe van Adewert, die um reden nit ehe hebben konen erschinen, ehre 
vullmacht vortönet, darin genominert: uth Adewerder classe D. Thomas 
Stalmanntjs, diener tho Garnewert, D. Robektus Wippingius, [diener tho] 
Adewertt , de E. E. Jacob de Fkoma , olderlingh. Welcher vulmacht gelesen , 
is geresolvirt, dat vorgeschr. personen genochsam liefï' und werdt alss 
ledemathen deses synodi ahngenhamen sin. Darnha umb absentie dessulvigen 
classis sin de acta des vörigen dages vorgelesen. Und alse tho dem 2 
articul gekahmen , hefft de E. E. ratsheer nochmals vorsocht bij der vorigen 
resolutie gestellet tho werden, dat die gecommitterden mede bij den h. 
Staten anholden umb ijn den propositionibus for dem landtssdage dith 
stuck, dat de synodus upt komstige jahr ijn Groningen mochte geholden 
worden, mede vorsocht. Darüp eindrachtelick geresolvirt, dat ij dt noch bij 
die vorige resolutie moste bliven. Die E. E. Johan Rengers und Dom) Digitized by VjOOQIC 23 

Amswer averst, repraesenterende dat collegium, hebben güdtwillich ahn- 
genhamen ehren medecollegen tho remonstriren und tho vorschaffen, dat 
dith punckt in propositionibus mede avergegeven worden. 

9. Die 28 artic. van schoeien end 30 artickell wordt in esse gelathen. 

10. Up den 31 articul. qs geresolvirt, dat uth einem jedern classe in 
synodo genominert einer, met gude deliberatie des classis und der gemeinte 
erst vereien, omme sich damha thosamen vorfögen umme met malckandern 
eine gude ordeninge der armen tho m&cken, urn desülvige den h. Staten 
und vam lande tho remonstriren, dat die int landt (gelick airede ijn der 
stadt end Oldenampte ahngefangen) mochte ijngeforet werden. Dartho sin 
gecommitteret: uth Groninger classe D. Simon Philaetjs, uth Damster 
D. Joan. BooERMANTfus , uth Loppersumer dominus Leo Abeli, uth Middel- 
stumer classe dominus Joannes Nicasitjs, uth Baffloer class. D. Hieron. 
Attena, uth Adwerder classe D. Robertus Wippingiüs, uth Oldenampt 
D. Joan Sprenger etc. 

11. Die 33, 34, 54 und 57 articulen worden mede gereraitterett ahn 
die gecommitterden des synodi, umb up dem landessdage mede tho 
vörsöcken. 

12. Van ungelickheit der ceremoniën ijs vele gedisputert und entlich 
gesloten, dat ein jeder nha der gelickheit sall trachten und vor allen 
soecken, wat stichtelick und der kerckenordening conform ijs. 

Sessio 4 pomeridiana. 

13. Theodoricus Falconifs jjs ijn synodo erschenen ende vörsocht 
ministerium offte dienst der kercken alhir, offte so nit ein ehrlich viaticum, 
und darbij ein getücheniss Henrici Antonidis ijngeforet, welckes propria 
confessione (nhadem de broderen daran getwivelt) neen ivróypx^ov^ 
sondern copia gewest. Darüp geresolvirt, dat he um veelfoldige reden 
thot dem dienste der kercken nit konde thogelathen werden yn dese 
lande. Sine getruwe dienste belangende, so he vorgifft ijn die 25 jahren 
deser provinciën bewesen tho hebben, is gerevoijert thot die provinciën, 
dat die solckes behoren tho belohnen , ende darop vermahnet tho werden. 
Sine kosten, so alhir van ehme gedahn, sint vam synodo ahngenhamen 
tho betalen, und ehme mith einem geringen viatdco nha eines jeden 
beleven tho begifftigen belavet 

14. Hermawwus Christophori , gewesener diener ijn Adewert, im 
vorgangenen synodo umb wichtige reden van sinem deinste afgesettet, und 
van dem Middelstumana classe wedder ahngenhamen nha sekere tuche- 
nissen dessulvigen classis, nha dem 40 articül des vorigen synodi, vörsocht Digitized by VjOOQIC 24 

hebbende ijn sin beröp dorch consent der hochwis. h. burgemeister und 
* raedt der stadt Groningen und ock der E. E. h. Gedeput. gesien tho con- 
tinueren, is nha veler und langer communicatie geresolvirt, nachdem he 
vor dem gantzem synodo mith trahnen sinen vall betuiget unde öpenliche 
bekentnisse gedahn, dat he ijn sinem beropenenn denste tho Westerlehe 
und Osterlehe thogelathen werde ende darin geconfirmeret t hot revocatie, 
so he sich als ein fraem diener ijn lehre und levende uprichtig mochte 
dragen (gelich he mith handttastinge belovet), dartho he ernstlich vör- 
mahnet unde sinem classi die upsicht aver hem neerstelick bevohlen. 

15. Johanwi Elingio, van Bredermoer vördreven, is nha intercessie 
des synodi belovet van den E. E. h. Gedeput. tho dem ersten platze, so 
vorfallen mochte, te vorhelpen etc. 

Sessio 5 antemeridiana 27 Aprilis. 

16. Na gedahnem gebede ijs collectio viatici des vörgeschr. Falconii 
geschehn, und hefft ein jeder uth frijem willen sine gave bijgelecht, 
thosamen gemaket de summa van 3 embd. g. , welche thora deele hem, 
thom deele siner hilissfruwen thogestelt. 

17. Nachdem nha die ordeninge der kercken alle 14 dagen ten minsten 
classes mothen geholden werden umb alle kerckensaeken aff tho handeln 
und die exercitien ijn predigen und disputiren tho continueren, und solches 
nit sonder kosten geschehn kahn , die arraodt averst sommiger prediger 
wegen veelfoldiger exactien und dese dure tiden solch nit dragen kan, 
is geresolvirt, dat die gecommitterden up dem landtdag solen vörsöcken, 
dat darin dispositie gemacket werde tsulve uth der kercken effte , so dar 
gewisse calenden sin, uth densuiven mochte genahmen werden effte sunsten. 

18. Is noch besloten, dat de heidenschen leeberen offte looffbieren 
mogen van der hogen overicheit nha dem 29 articul der kerckenordening 
affgeschaffet werden, und solches dorch de committerden mede tho vor- 
soecken. 

19. Dessgelichen ock beschloten dorch desulven gecommitterden up 
dem landtsdage tho remonstriren van den mordenaren und dodtslagem, 
denen so lichte straffe ijm landtrechte tegen Gotts wordt van oldes 
uperlecht und ock lichtferdig geleide gegeven wert, dat daraver umme 
die straffe und thorne Gades van deser provincie aff tho wenden andere 
statuten (dem worde Gottes conform) mochten gemaket werden. 

20. Is noch geresolvirt umb tho vörsöcken bij der provincie, dat die 
denere, prediger, scholmeister und kösteren, so sekere pensie van der 
landtschop hebben mogen, nit uth handen van rentemeistem sondern 
van meijeren desulve gagie entfangen mogen, etc. Digitized by VjOOQIC 25 

21. Hehmankus Kekeman wert thot den classem Loppersumanam ge- 
revojert urn mith hem nha die ordening der kercken tho procediren. 

22. Johannes Bartholomei, ehrlits pastor tho Underwijrum, ijs gewesen 
thot den E. E. h. Gedeput. ineth dese intercessie , dat den E. E. h. wolle 
gelieven dem olden manne baven sine geringe gagie dre oder 4 koijen 
tho hoij end grass tho sin underholding van Thessinger lande begnadigen. 

23. Van Alexandro Tilekingio up sin vörsöck umb thom predigampt 
thogelathen tho worden is geresolvirt, dat he noch for dithmael yn sinera 
schoeldeinst tho Closterburen sall continueren, und vam synodo by den 
E. E. h. Gedeput. an to holden sij, dat he mith einem ehrlichen under- 
holdt mochte vörsehen worden, und bij gebreke van deme, dat he mith 
einem andem schoeldienst mochte vorsien worden. 

24. Up dat overgeven sekere puncten der provestien belangende, van 
dem E. E. junckher Rodolff de Mepsche urn tho emenderen vorgestellet , 
is geresolvirt, dat men vorerst Godt Allmechtig wol hedde tho dancken, 
darnha ock sine E. E. vor solchenn christlichen vörsoeck, dat ock airede 
eenige articülen van der provestien tho Usquart geconcipijrt, welche denn 
stenden deser provinciën up den landessdach vorgestellett sullen worden. 

Sessio 6 pomeridiana. 

25. Up dat vörsoeck Johan Eijlers van wegen der gemeinte van 
Fermsum , dat sie einen getruwen gelerden diener Christi ijn der gemeine 
tho Farmsum mochten hebben, und den se ijtzo hebben umme veelfoldige 
reden mochte up einen andern platz vörholpen werden , damp geresolvirt, 
dat nabenomede personen alss D. Bogermannus , D. H. Attena, D. Leo 
Abeli van wegen des synodi sich ahn den E. E. junckhern Joachim 
Ripperda sullen vörfögen unde frundtlicher wise vörsöken, dat mith 
sinem believen ein güdt prediger mochte beropen worden, und de ge- 
meinte Christi helpen buwen sovele mögelich etc. 

26. Nhadem Joannes Bogermannus, diener Christi van den Dam, 
dem synodo vorgestellet, wodat he umb veelfoldige reden sinen dienst 
der gemeinte yn den Dam alse ock dem classi upgesecht, und darup die 
vocatie van Hasselt, dorch einen borgemeister und olderling dersulven 
gemeinte geofferirt, ahngenhamen, sovele ahn ehm wehre, und so ijdt 
van siner gemeinte, classe und synodo thogelathen worde, und darup 
ahngesocht bij den synodum, dat hirin gedisponirt mochte werden und 
he mith gunst dimittirt, und so nit dat dat noidtwendige underholt, so 
gespecificert und dan vordragen, ijnt gewiss up sekern dach und tidt 
tho betalen vörsehen mochte werden, sonderlich dewile de raedt und Digitized by VjOOQIC 26 

gemeine van Hasselt ehren secretarium D. Sibrandum Sickema j. utr. 
doctorem affgesant, de nu present und ernstlich van dem synodo nha 
vertoning siner commissie vorsöcht, dat die dimissie mochte geschehn und 
die beröp confirmert worden etc. Darup nha langer deliberatie geschlathen , 
dat beide parthien via amicabili mith einander tho vorsönen , und erstlich 
den raedt van Dam, olderlingen, kerckvogeden , diaconen und gemeinte tho 
vörmahnen , dat se ehren diener behoren tho beholden umb ehrer gemeinte , 
des classis und gantzen landtschops willen und demsulvigen sine nodtt- 
roftig, ehrlich underholt tho rechter tidt thokahmen lathen, ock nicht 
up ein geringes holden tho vörbetheren , dewile he alleine grothen dienst, 
ïnöije und arbeidt hedde, darnha ock D. Bogermanno vör tho holden, dat 
he umb lichtferdige oersaken sine gemeinte nit behöret tho vorlathen noch 
sinen classem und vaderlandtt, welches alles einem nha den andern up 
vorscheiden tiden ijs vorgestellet. Dewile den beide parthien nit hebben 
konen vorgelichet werden, so ys de sake beth morgen upgeschörtet etc. 

Sessio 7 antemerid. 28 Aprilis. 

27. Nha gedahnem gebede ijs ijn vorgeschr. saken geresolvirt, dat de 
gemeinte ten Dam mith ehren diener D. Bogerman sich behoren tho vor- 
gelichen. Der synodus kan nit anders vörsthaen, alssdat (so mögelich) he 
behore tho bliven, doch dewile dese sake der gemeinte end classi vor- 
nemlich und ahm ersten belangen ijs, so ijs desulvige dahen geschoven 
und solches beiden parthen vorgestellet darin tho dohnde, alss kercklich, 
christlich und thor ehren Gades stichtlich sin mag. 

28. Die h. secretarius van Hasselt up sin vörsöck ijs gewesen ahn de 
gemeinte und consistorium then Dam , ock ahn den classem tho vörsoecken , 
offt se mith gudem willen und accort sich vörgelichen konden, dan offte 
se gedachten Bogermanntjm tho dimittiren und getucheniss tho vorlehnen. 

29. Nha D. SraoNis Phtlei vortöning eniger tuchenissen sommiger lidt- 
mathen van Schlochtern unde benaberder predigern van Sidburen und 
Schlochter, ock bekentenisse siner schwackheit, so ijn sinem proces mede 
undergelopen , gedahn und vorgiffniss, darin gepeccert mochte sin, vorsöcht, 
is beslathen, dat D. Simoni van dem classe Dammonensi sin testimonium 
mochte gegeven werden. 

30. Up der fruwen Wibbe Jacops vörsoeck , dat se van dree oder veer 
vorscheidenen richtern , wegen dat sie vorlangest Wtjert Engelss um redenen 
vorlathen, vor und nha geexactioneert , is geresolvirt, dat solches van ehr 
ahn der hogen avericheit remonstrirt möste werden. 1 ) 1) Art. 3U ontbreekt geheel in YY. Digitized by VjOOQIC 27 

31. Die personen, so dith lopende jahr tho deputatos synodi genominert 
sint alss volget: 1. uth Groninger classe D. Arnold. Uthusius; 2. uth 
Damster D. Theodorüs Klinckhamerus ; 3. nth Loppersumer D. Albertus 
Lomeijerus; 4. uth Middelstumer D. Albertus Mjsdanus; 5. uth Baffelder 
D. Andrea8 Stratemannus ; 6. uth Adwerder D. Robertus Wippingius ; uth 
Oldeambster D. Sebastiantjs Hermaxni. 

32. De post. Is noch geresolvirt, dat bij den E. E. herenn mede vör- 
socht sall worden , dat den ungelövigen , deefachtigen heiden dat inkahmen 
effte umlopen ijn desem lande ende steden vorbaden mach worden. 

33. Item noch geresolvirt, dat kosteren , organisten und kerckendieners 
nene krögere konen offte behoren tho sin. 

34. Noch geresolvirt, dat up ahnstaenden synodo alle dage van 6 tho 
7 uhren uth dem middel der gecommitterden des synodi , so gehne wichtige 
reden hebben te weigern, publice solen predigen etc. 

35. Also qn Gottes namen nha gedahner dancksegginge deser synodus 
rjn güdem frede geendiget den 28 Aprilis anno 1598. 

Siibscripserunt omnes. 
Johannes Nicasius, prediger in Middelstum, praeses synodi. 
Leo Abeli ab Equart, diener des wordes Christi tho Lop- 
persum , pro tempore synodi scriba , attestor ut supra etc. Acta quintae synodi provincialis in oppidtdo Lop- 
persumano anno 1599 mense Aprili celebratae. 

1. Nha gebrüick und inholdt der kerckenordening sint die vuil machten 
und deputati van den classibus Dam , Loppersuma , Middelstum , Enerum , 
Overdiep gecompariret urnme alle vörfallende dingen und gravamina aff 
tho handelen. Und averst die h. bröders van Groningen und Oldeampt 
nit praesent sinde , so sint die 5 classes vörgeschr. beth rjn den anderden 
dach vörharret. Und beth tho die namiddag des andern dages nichtes 
utgerichtet sinde, hebben die viff classes entlich nit gantz den anderden 
dach, wesende den 17 hujus Aprilis, geachtet ledig tho tho bringen be- 
hörlich tho sin, also dat het synodus, dho ter tidt praesent wesende, hebben 
erwehlet suffragiis fratrum thot praesidem D. Theodorum Clixghamerum , 
pastorn thot Trjamschwerüm, und in scribam Regxerum Empenium, pastorem 
qn Westerwitwert 

2. Hirmith hefft D. praeses synodum alssbald cum invocatione nominis 
divini ahngefangen. Digitized by VjOOQIC 2R 

3. Vorts hebben die brodere desen namiddage sampüich hare credentz 
effte vullraachtsbrefen geexhibert und vörtönet, alss Dam, Loppersum, 
Middelstum , Eneruin , Adewert , welche credentzbrefen alle geaeoeptirt und 
vör gudt ahngenahmen sintt. 

4. Nomina deputatorum classium. Sijnt ersohenen: 

uth den Dam: D. Theodorus Clinghamertjs, die E. Joch. Bilefeldt senior; 

uth dem classe Loppersum: D. Theodorus Ekel, D. Sibrandus Adriani, 
de E. E. Redtt Alberda, senior; 

uth Middelstumb: D. Johanjïïes Aüsonius, D. Regnerus Adolphi, D. Ger- 
hardus Wilhelm, loco senioris; 

uth Enerum: D. Domutccüs Tiallingi, D. Joachimüs Strateman; 

uth Adewert: D. Hermanitos Theophilus, D. Mich. Taxites. 

Van dissen bröderen allen ijs nha oldem gebruick censura mortim ge- 
holden, und sint alle van de broders hujus synodi geacceptiret, up und 
ahngenhamen. 

5. Den huessluden van Westerembden thot andtwort gegeven is in 
synodo geresolvert, dat men van mine edele herren Staten sall begehren, 
dewile se principale collatoren tot Westerembden sint , dat se doch erster 
gelegenheit einen guden bequamen prediger daselvest senden , ofte den se 
begeren oder begeret hebben confirmeren wollen. 

6. Up ansoecke des rectoris to Dam me mit nahme Joachimüs Saspe 
Pomerantjs ist geresolvirt , dat het synodus wert mit den allerersten den- 
selvigen den h. Staten commenderen, dat de h. Staten voorges. rector 
alibi wollen promoviren. 

7. Item is geresolvirt, dat nafolgende articulen, de all noch nicht 
geeffectuirt sint, tandem effectuirt mogen werden, als vorerst de 6 articul 
vom voorledem synodo, dat frome kerckvooghden und liefhebbers der 
religie in alle dorperen erwehlet werden, und dat gene kerckvoghden 
ahne des pastoris vorwetent mit der kerckengudern sullen na er egen wille 
handelen. 

8. Item geresolviret , dat de kerspelkercken als Wittewijrum , Klooster- 
buren, Obergum, Vierhusen, Bur ende andere kerspelkercken meer met 
den eersten moogen gerepareert werden. 

9. Belangende de vicarien ende vacirende leenen ist geresol veert , dat 
sij van den kerckendenst nicht afgetagen behoren to werden. 

10. Item dat de heidensche, unnutte leedbieren moogen mit den aller- 
eersten afgedaen werden. Digitized by VjOOQIC 29 

11. Dat de articulen ofte reformatien der prawestien mogen angestiftet 
werden. 

12. Dat 3 uijt den synodo tot den edlen eeren vesten jnnckherrn Ripperda 
to Farmsum hovelinck gaen, als dn. Leo, dn. Theod. Klinckham., dn. Si- 
brandus Adriani om sijn edelh. to vormanen, dat he doch einen anderen 
bequaemen prediger, weil ith ein seer groote gemeinte is, te beroepen 
mit den allereersten sich beflijtigen und jegenwoordigen mit ein ander 
platz vorsien wolle. 

13. Item geresol veert , dat nae luit het tractaet van Stadt und Omlanden , 
de secte der Wederdooper beide opentlijcke unde heimelijcke exercitie unde 
vergaederinge in tempore raagh verhindert worden. 

14. Noch geresolveert , dat ein gude ordnung belangend de armen dorch 
vorgangen jahrs deputatis magh gestellet worden nae inholt des 10 artickels 
van voorleden jaer, unde henforder in de classibus hiervan widers te 
deliberiren und consultaren. 

15. Dat de Sondage nicht mit knechtlichen arbeide mugen misbruijcket 
werden. 

16. Resolviret to vorsoken bij de edl. h., dat de rechtdagen nicht in 
herbergen geholden werden, damit arme luiden so jammerüjck nicht utge- 
schattet und ihre gudt unnutteljjck alldaer verteeret werde. 

17. Dat de dienaren, die nicht von ihrem lehne leven konnen, uth de 
vacirende lehnen , daer sowoll animarum cura up fallet alss op de pastorien , 
moogen verbetert werden. 

18. Dat de 51 art. nae der kerckenordnung in singulis classibus ernstlich 
achterfolget werde. 

19. Dat die predigers in ider dorp eine gemeinte nae haer vermoegent 
sollen vergaderen, und da solches versumet wurde, sall classis daerin 
ernstlich procediren und vortfahren. 

20. Achtet dat synodus seer goet, dat twee predigers mit einem older- 
lingk nae Woltersum gesonden to werden urn van den pastoor eene proeve- 
predige te hooren. 

21. Dat de vaceerende pastoorien mit pastooren mogen becleedt und 
vorsehen werden. 

22. Umme desse dinge op den landdagh aver te geven sint deputiert: 
uth Dam Joh. Laxtenius, uth Loppersum Sibrandus Adriani, uth Middel- 
stum Qerhardus Wilhelmi , uth Bnerum Joachim Strateman , uth Adewert 
Mich. Toxites. Digitized by VjOOQIC 30 

Deputati per futurum annum erunt: Theodortjs Ekel Wirdumanufc, 
ex Dam Joh. Laxtenius , ex Middelstum Joh. Ausonitjs , ex Enerum Dom- 
nicus Tjallingi, ex Adewert Hermajtous Theophil. 

Hiermit hebben de broders deses synodi dessen synodum geconcludeert 
und sindt cum gratiarum actione in pace von einander gescheiden, und 
tot meerder sekerheit sindt desse acten von alle vollmachten des synodi 
bestedigt und bevestiget mit de undertekung erer handen. 

Onderstondt: vera copia ex principali sive originali extracta testor ego 
Regnerus Adolphi, scriba synodi, m. propria. i) Acta sextae synodi provincialis in vico Middelstuma 
die 23 Junii anno 1600 communibus fratrum suffragiis 
collecta , praesentibus nobiliss. D. commissariis , domino 
Philippo è. Meckama et domino Dodone ab Amswer, 
praeside vero synodi D. Johanne Nicasio et D. An- 
drea Stratemanno, scriba. 

Sessio prima pomeridiana. 

1. Is ijn den ersten nha anroping des namens Gotts des h. geeligert 
in praesidem D. Joan. Nicasius und ijn scribara D. Andreas Strateman. 

2. Is gelesen die commissie der E. E. h. Staten, quae mirifice placuit. 

3. Sint die credentzbriefen van den classibus dar praesent sinde, als 
het Oldeampt, Loppersum, Dam, Middelstumb, Baffelt, Adewert und 
Groningen gelesen und sin vör güdt erkandt. Sijndt erschenen uth dese 
respective classen then ersten: 

e Gronningana classe: D. Joachimus Wernerus, D. Bernhardus Theodorici; 

e Dammonensi classe: Joajïnes Sprengerus, D. Albertus Hammonitts, 
nob. D. Coxradus a Rensen, senior; 

Loppersumana: D. Egbertus Stael, Eelardus Ludowici; 

Middelstumana : D. Johannes Nicasius, Wesselus Rhoden, Wibraxdus 
Georgh ; l ) Op dit slot volgt in beide codices: „N.B. Dewijle dat begin deser acte alleen 
allhier ingeschreven was, hebben de deputati synodi 1640 eene geheele copia daervan 
gevonden in classe Suythormmana ende uijt deselve de reste hierbij to boecke ge- 
teickent, houdende soveel mooglijck ipsa verba et ipsuin idioina, diestijts gebruijck- 
lijck. Ende is dese overteikeninge bij ons ondergeschr. met de copia cl. Suythorrumana 
gecollationeert ende bevonden met deselve te accordeeren. Johannes Martinus, p. t. 
syn. deputatus, Gualterus Picardus, p. t. syn. dep., Ilenr. a Freden, dep. syn. p. t." Digitized by VjOOQIC 31 

Baffoltana: D. Hermannüs a Besten, Andrëas Strateman, Tido Danielis 
Chtpensb; 
Adwerdana: D. Robertus Wippürarus, Henricus Alphonsius; 
Oldamptt: D. Sebastianus Hermanni, Johannes Egberti. 

4. Is met gemeine stemmen geresolvirt , dat D. Joachmus Werneri und 
D. Bernhardus Theodorici dem synodo sollen end ock wollen bijwahnen, 
hare vota definitiva tho hebben tho gemeinem wolstande der kercklicken 
saken, unangesehn dat sie van harem classe gehn credentzbrieff gehat, 
alse behörett hedde, doch dörch enige reden vörhindert, die het synodus 
genöch tho sin geachtet helft vor dith mael. 

5. Is gudtgefunden , dat die 3 artickel van die probstie des synodi 
Dammonensis urn geeffectuirt tho worden sal noch bij S. Genade und den 
h. Staten effte anderswör versocht werden, welverstaende dat nha die 
articulen, in Dammonensi synodo gemaket, die probst sijn dienst sall 
bedienen und vollbringen. 

6. Is beschloten, dat ein jegelick classis sall twe amandieren ahn die 
praepositos nomine synodi, dat se willen haer ampt gebruicken und be- 
dienen in conformiteit der Gereformirden relligie, alse hunluiden dat van 
dem synodo articülswise sall vorgestellett worden. 

7. Die 18 articüll des Dammonensis synodi, die ecclesiasticken guderen 
belangende, sall bij die E. h. Staten angeholdenn worden urab ijnt effect 
tho stellen nha die resolutie, bij de E. E. h. Staten genhamen ijn dato 
den 5 Junii ijnt collegio, nha achterfolge des artickels van die kercken- 
guderen, gestellet in synodo tho Groningen den 14 Mag anno 96 gecon- 
cipieret und van sijne G. und den hem Staten underschreven. 

8. Up het 20 gravamen des synodi ijn den Dam belangende die Wed- 
derdopersche secte jjs beschloten , dat men noch bij S. Gn. und die E. E. 
h. Staten sall anholden , ock hen thogemöthe foren , dat den Wedderdoperen 
moge geweret worden nit enige öpentliche effte heimliche harer secten 
exercitie te gebruicken , angesien noch wij noch avericheït unse ampt vör 
Godt anders sullen recht konen bedienenn unnd reckenschüp darvan geven. 

9. Noch wert gedolirt nha alss vör, dat die olde papen tegens hare 
belofften den loep des h. evangelii beletten, und ys besloten, datt ein 
jegelick classis under hoer den heren sall ahndienen, dat men vörsöke, 
dat hirinne moge geremediert worden. 

10. Op het 22 artickel des Dammonensis synodi ys beschloten, dat 
gene combinatie sall mogen geschieden sine cognitione classis, ecclesiae 
et collatorum consensu idque approbantibus d. ordinibus. Digitized by VjOOQIC 32 

Sessio secunda antemeridiana 24 Junrj. 

11. Nha gedahnera gebede ijs geresolvirt up die questie, hoe ein diener 
sinen platz sall mogen ordentlich muteren, nhamlick dat dar gefordert 
worde consensus ecclesiae et collatorum, cognitio classis und approbatio 
dominorum ordinum, wolverstaende dat des classis und der gemeinte 
stemmen, so het vörtreck stridich mochte gefunden worden, alletidt 
praevalieren und vörg&n sullen. 

12. Is geresolvirt up den 24, 25 etc. thot den 36 artickel tho des 
Dammonensis synodi, dat alssnoch sall angeholden worden brj die E. E. 
h. Staten umme geeffectuirt te worden, hirinne begrepen sinde die 54 
und 55, und wat sonsten in generalibus beschlaten ijs. 

13. Is beschloten , dat ein iglich classis sall geholden sin haer classicael 
boeck in synodis mede tho bringen, wolverstaende dat niet curiose alle 
dingen sullen rimeret und scrütiert worden, sondern darup principael gelettet 
sall worden, offt ock alle dingen ordentlich in classibus gehandelt worden, 
censurae morum geholden, classicales conventus celebrirt, und ock unanimiter 
contluieren umme alle dingen stichtlich affgehandelt tho worden, etc. 

14. Up die questie offte dassen mogen tüchenisse geven einem diener 
sijner lehre, diewelcke sines unordentlichen levendes halven van sinem 
dienste ijs affgesettet, is bij dem synodo geresolvirt, dat die dassen niet 
mogen alleine testimonium doctrinae geven einem diener omissa vitae 
ratione, sondern desulve sall anrören. 

Sessio tertia pomeridiana 24 Junij. 

15. Up het gravamen, so die diener thot Farmesnm vorgestelt hefft, 
alssoffte he ijn sinem classe achter rügge vorklaget wehre, is geresolvirt, 
dat uth den synodale broderen sullen twe effte drie verordinet worden 
umme nha Farmsum te schicken , die plenariam potestatem hebben aff tho 
handelen die sake bij der gemeinte, dem junckheren etc. bester wise und 
forma alse mögelich ijs, hetsy tho bliven und reconcilieren offte aff te 
doen, so genochsame reden dar sijn, doch dat ijn dem valle van remotiön 
sal het referiret worden tho de deputaten des synodi. Sint averst hirtho 
gedeputirt D. Eqbertüs Stael, D. Hixricus Alphonsus und D. Joannes 
Nicasiüs. 

16. Up den breeff, so uth Hollandt des Gravenhagen van D. Johanne 
wth den Boemgart ad synodum ijs gesunden, is geresolvirt, dat men be- 
höret hoerlüden tho dancken for haren guden iver tho uperbuwing des 
rikes J. Christi ende hen frundtlich ant worden , mitz vorklarende dat uns 
for dithmael umme sekere reden nit mögelich, nochdans henluiden frij- 
staende, dat sie thot uns tho haer believen kamen mogen, etc. Digitized by VjOOQIC 17. Ahngaende de twede punct van die bibel , so die her van S. Adel- 
gonde ahngefangen uth het ebreisch aver tho setten, und sekere personen 
in Hollandt dartho gedesignirt om het underlathen werck te vullenbringen , 
so ijs geresolvirt, dat die benömede predigeren thot Delfft uns unbekant 
sin , und so sie van henlüiden dar sufficiant tho geachtet worden , kan het 
synodus wol liden. Ock geresolvirt, dat die E. E. hern Staten deser pro- 
vincie benevens die broderen des synodi wol solden wunschen, dat die 
Heidelbergische Catechismus und westersche psalmboken up die ostersche 
sprake aversettet wehren, ahngesien die westersche sprake hier nit ge- 
brüicklich, ock met gehne stichtinge ijn die unseren kercken alhir kan 
gebruicket werden. 

18. Up die questie offte ein prediger ein schattbörer sin moge, is ge- 
resolvirt: geenssins, ahngesien het ministerium den gehelen minsche eisschet. 

19. Is van dem synodo beschloten, dat men by S. Genade sal anholden, 
dat qn die klösteren Werffum, Wittewiert und Drapel mogen predigers 
gestellet worden. 

20. Thom latesten sint gedeputeret uth einem jegelichenn classe ein 
vullmacht umme vörfallende swaricheiden aff to handelen, und ijs also 
met dancksegging des Heren namen ijn gudem frede und einicheit die 
synodus den 24 Junij geendiget. 

Unde sint gedepu tiert uth jederem classe nhabeschrevene personen: 

e Gröningana classe D. Joacbsmus Wernerus, e Middelstumana D. Wy- 

brandus Georgh, Loppersumana D. Egbertüs Stael, Dammonensi D. 

Johannes Sprengerus, uth het Oldeampt D. Sebastianus Hermanni, ex 

Baffolthana D. Andreas Stratemannus , ex Adwerdana dominus Henricus 

Alphonsius. 

Sequitur subscriptio fratrum. 

Johannes Nicasius, prediger ijn Middelstum, praeses synodi. 

Andreas Stratemanntjs, synodi scriba. 

Egbertüs Stael , ecclesiae Stedumanae minister , propria manu subscripsit. 

Johannes Sprengerus, deener des godtlichen wordes ijn Appingadam. 

Sebastianus Hermanni, minister verbi d. up die Meden ijm Oldenampt. 

Wibrandus Georgh, ecclesiae minister in Werffum. 

Robertüs Wippingius. 

Wesselus Rhode, minister ecclesiae in Oldensyel. 

Troo Danielis Cnipensis, ecclesiastes in Bafloe. 

Albertüs Hammo, apud Zidburanos minister. 

Johannes Egberti, ecclesiae Ostwoldanae pastor. 

Henricus Alphonsius, verbi d. m. in Vischfleeth. 

Eilardus Ludovicus, verbi d. m. in Garmerwolda. Fin is. Acta ayn. provinc. VIL Digitized by VjOOQIC 34 Acta septimae sijnodi provincialis , so bynnen Enerüm 
up den 21, 22 unnd 23 Aprilis anno 1601 vorgef allen, 
decidert und affgehandelt worden sintL 

Nhadem vörmöge der upgerichter kerckenordening denn anderen Maen- 
dage nha Passchen den synodum provincialem to celebriren constituert und 
verordenet ijs, so sin dersulvigen ordening nha die edelen und ehrenfesten 
h. Gerdt Hörenkens, Gedeputirder State, und Dodo van Amschweer alss 
gecommitterde hujus provinciae, sampt den gedeputierdenn etzlicher classen 
binnen Enerüm ahngekahmen omme alsulchchem synodo bij tho wanen, 
densul ven nha christlichem gebnück tho holden und tho continueren. 

Und offt wol der stadt Grönningen, Damrae und Oldenampt classen 
gehne gecommitterden compariret und erschenen sijn, so ijs dennoch juxta 
ordinationem ecclesiasticam van den ahnwesenden darinne geprocidirt und 
fortgefahren , und folgendes dages denn einundtwintigsten hujus nha 
gedahnem gebede ad electionem praesidis et scribae getreden, und sint 
communibus suffragiis und stemmen Wolfgangus Agrioola , praedicant der 
gemeinte Christi tho Gareshusen, pro praeside und Hermannus Theophilus, 
diener des wordes tho Hoich und Leechkercken , pro scriba constituert und 
erwehlet wordenn. 

Darüp beroerter praeses van jeder classen affgeeisschet credentzbriefe , 
desulven per scribam nha einander vorgelesen worden, und sint die ahn- 
wesenden der classen nha einander upgestanden und ijs censura daraver 
geholden. Und gene vörhindernisse darinne vörgefallen, sint sie geadmit- 
teret und thogelathen worden. 

Die gecommitterden der classen sintt alss folget: 

ex classe Loppersumana : Wulffgangus Agrioola, Theodorus Ekel, 
Daniel Thomae; 

ex classe Middelstümana: Albertus Gtjllhelmi, Lucas Westerwoldensis, 
Gerhakdus Heddingius; 

ex Enerümana: Domlnicus Tiallnoi, Johannes Molanus, Bernhardus 
Danielis; 

ex Süithormiana : Thomas Stalmannus, Hermannus Theophllus, Herman 
Valcke senior. 

Die deputati der classen Groningensis , Damraonensis unde Oldeampt 
sint nit praesent gewesen. Die entschüldiging der diener der classen van 
der stadt und Oldeampt ijs van einem erbaren rade van Groningen ge- 
schenen mit nhafolgenden worden: 

Maend. 20 April. 1601. Upt andienenn wegen der vrunden vam consistorio, 
alse dat unse predigeren difficulterden sunder consente van een erbar raet Digitized by VjOOQIC S8 

up den synodum tho trecken thot Enerüm yn die Mama vörschreven , 
sehen die heren van een erbar raet vör güet ahn , dewilen nha der kercken- 
ordenantzie die gravamina, darop tho deliberieren staet, een maent be- 
vorens (der gebör nha) niett overgesonden , ende die synodi wol behörden 
in der stadt und landen alternis vicibus offte bij boerten gecelebrirt und 
geholden te werden etc, waervan der stadt prediger hierbevörens up 
synodis ijn den lande vorclaring gedahn, dat daromme die h. predigern 
in der stadt wo ijnssgeliken ijn dem Oldenampte sich des voerss. synodi 
vör dithmael sullen hebben t' ontholden. 

Auth. sent. J. Julsing 4. 20. 1601. 

Hirup sint die acta synodi praecedentis anni gelesenn wurden nevenst 
de resolutie van sijne Gn. und die heren Gedeputeerden Staten. 

1. Und dewilen erstlich qn die resolutie melding gedaen, warura ijn 
den synodis nha inholt der kerckenordening gene olderlinge medegenhamen , 
so hefft darüp die synodus sich vorclaret, dat enige dassen personen ge- 
nömet hadden, dewelcke sich mith eenander geexcusert und also tho 
erschinen sich beswaret befunden , andere die ijn die platze van die older- 
linge einen dener medegenhamen, hebben vor reden vorclaret gehne older- 
ling te hebben, die sie vör dese tidt wegen sekere reden bequam dartho 
gebrüicken konden, vermodende gepatzeret te können werden, overmitz 
het also geschiet. 

2. Folgentz ijs van dem synodo vör behörlich geachtet, na begerent S. 
Gn. und der h. Staten, die articulen, so uth den verscheidenen synodis 
bij requesten den h. Staten sijn ahngemeldet worden, offte vorgestellet 
mogen worden, datsulvige nit alleine bij numero, dan mit korte vörmeldinge 
des inholts behöret tho geschehn. 

3. Belangende den praeposituren wert van dem synodo vör gudt ahn- 
gesien, dat bij den E. E. hern Staten mochte angeholden werden, dat 
alsolche praeposituren ad aedificationem ecclesiae ijnt werck gestellet und 
die vacierenden ock bekleidet mogen werden. 

4. Anlangend der h. Staten schrivendt ahn die semptlichen dassen 
hujus provinciae wegen der kerckengudere , vicarien und praebenden daer- 
van informatie und richtige reckening te dohn, effte se ock recht angewendet 
und gebrüicket werden edder nicht, hefft die synodus vor guet ahngesien, 
dat die classes ahn die heren versöken sullen, dat sie dorch sekere per- 
sonen alss commissarien datsulvige willen lathen beschehn ten minsten 
h&dtl) vör die predigers. „hadt." YY heeft „haedt." Digitized by VjOOQIC 36 

5. Thodem vörsoket die synodus ahn die E. E. hem Staten, dat haer 
wille beleven haren baden to injüngieren, dat die mandata getruwlick thot 
underteickeninge geinsinuirt mochten werden. 

6. Item up die 5 resolutie der hern wegen der abüsen der praebenden , 
oick wie die personen gequalificert sin, darvan sie gebrüicket werden, 
wert ahn die heren versocht, dat hirvan mandaten mogen uthgesonden 
werden. 

7. Angesien die 6 resolutie wegen die missbrück der collatien der 
kercken is des synodi ersökent, dat solches die hern in effect stellen 
wollen. 

8. Up die 8 resolutie belangende die Wedderdopers um hare exercitien 
aff tho schaffen , dardorch der Gereformerten religie gehn geringe aff broek 
geschiet, versth&n die membra synodi van noden tho hebben ahn sine Gn. 
und die E. E. heren Staten ansöking to dohn, dat alsolche nuttbare und 
noitwendige resolutie geeffectuirt moge worden. 

Sessio pomeridiana. 

9. Die 10 resolutie der heren wegen der combinatien der kercken ijs 
van dem synodo geapprobiert worden. 

10. Ahnghaende die resolutie der heren aver den 12 articull mith den 
papistisschen unde Wedderdoperschen schoei meisteren umme remonstratie 
van desulven te dohn ist van dem synodo geapprobiret worden. 

11. Den 13 artieul vergangenen jahres synodi van die classical protocoll 
in synodo ijn tho bringen wert alssnoch geapprobirt und anghenamen 
vordahn tho behoren te geschehenn. 

12. Dewilen ock die junge jögent versumet wert, indeme etzliche 
schoelmeister dat schattbörerampt ahnnehmen , so wert vam synodo decre- 
tirt, dat die schoelmeisters , so jjn groten karspel wahnen und vele jögent 
ijn de schole hebben und mit genochsam underholt versorget sin, geen 
schatbörers srjnn sollen. 

13. Folgentz ijs bij dem synodo vör raetsam ahngesien , dat men dorch 
die deputierden hujus synodi bij den E. heren Staten anholden solle, dat 
ijn den klosteren Warfum, Wrjttwert und Drapell predigers mogen ge- 
stellet werden, im fall solches dorch die deputat. synodi im vorgangenenn 
jahre nit verrichtet gewesen. 

14. Up den 15 artieul der resolutie alss van den abusen der Sondagen 
ende bededagen, vorclaren die membra synodi hujus seer nodich tho sin 
hirvan bij die heren ansöking te dohn, dat met ernstliche, rigerose executie Digitized by VjOOQIC 37 

sodaniges moge affgedahn und gentzlich affgeschaffet werden , besonderlich 
dat liggen und herumghaen op den kerckhaven under der predicatie. 

15. Belangend die 16 resolutie ijs oick vam synodo nödich geachtet 
omme bij die heren ahn tho holden , dat die predigers mochten geautorisert 
worden umme bequame personen bij vörkesinge tho kerckvogeden to deno- 
mineren und ehnen tho remonstriren , vor wat overicheit sie haren eedt 
und juramentum behoren te dohn. 

16. Up die armenordening ijs geresolvirt, dat deputati hujus synodi 
bij S. Gn. und die heren Staten anholden , dat desülve ordening ijnt werck 
moge dirigert und die unbeschaemde frembde offte inlandissche bedelerie 
gestueret und gewehret worden. 

17. Imgelichen dat ock den E. E. heren beleven wolde die prediger tho 
autoriseren umme duchtige dispensatores der aimengüder tho denomineren 
und requireren. 

18. Und sin also hirmith alle resolutien bij sine Gn. und die heren 
Gedeputerden Staten van anno 1600 synodaliter geapprobiret und affgedaen. 

Sessio antemeridiana 22 Aprilis. 

19. Ist dem hem Dodo vann Amsweer hoichlich vam synodo bedancket 
worden wegen sin veelfoldig und trüwhertich arbeitt und flith in vör- 
scheidene intercessorial schrivent ahn S. Excellentz und h. Generaell Staten , 
belangende die bedrucktheit und swaricheit des ministerii und kercken 
hujus provinciae ahngewendet. 

20. Folgentz ijs die frage des praesidis gewesen, wat up D. Johannis 
uth den Bogart schrivent, dem h. Amswer thogeschickt, belangend dat 
request des ministerii hujus provinciae, tho antw orden sij. 

21. Ist geresolvirt, dat het synodus begeret van h. Amswero, dat he 
nomine totius synodi ahn D. Johannem tjth den Bogart schriven wille , dat 
solch sin schrivent dem synodo gelesen, ehme danckende und folgentz bij 
ehme anholden, dat he hare saken beforderen wille, mits dat synodus 
sul vest ahn densulven Uth den Bogart tho schriven, to betugen solches van 
h. Amswero begeret tho hebben. 

Gravamina. 

22. A classe Middelstumana pro gravamine proponieret worden, dat 
jegen die kerckenordening sij, dat dies festi geholden, dat ock lijke ijn die 
kercken gesettet und daraver gesungen werde, hirup resolutionem be- 
gerende. Is vam synodo vör güdt ahngesien, dat alle classes ehre beste 
fürwenden sollen omme datsulve aff tho schaffen , gelick ock ijn vörgaenden Digitized by VjOOQIC 38 

synodis ordinirt ijs worden. In fall averst ein diener datsulve nit erholden 
konde , sall he- die kercken mogen thoschluten etc. 

23. De festis bacchanalibus et floralibus alsse vastelavents und meij- 
aventsspeelen to gebrüicken ijs im synodo geresolvirt, dat darum die h. 
Staten tho ersoecken sin solliches durch mandaten aff tho schaffende, etc. 

24. Darnha ijs der edelen und veeldögentricken wede wen Emerentia^ae 
van SenoijI) anders Manninga missive, belangende eine combinatie van twe 
kercken ahn den synodum gesonden, gelesen worden, warop die synodus 
sich erkleret, dat die articul des vorgangenen synodi alse oick die reso- 
lutie der heren Staten van die combinatien ahngeseen und achterfolget 
solen werden. 

Sessio pomeridiana 22 April. 

25. Up des predigers van Winsum ersoeck orame eine intercession ahn 
die h. hövetinannen sine sake in judicio an to seen und to gudem affscheide 
to vörhelpen hefft synodus angenhamen solches tho wilferdigen. 

26. De religionis hostibus, offte diesul ven pastorijen effte kerckenlanden 
bewanenn konnen, is geresolviret, dat ein ider deener vor sine persone 
darnha sij, dat solches moge vörhödet werden und nitt geschehen. 

27. Dewilen oick ijm ersten (vel rectius) secunda synodo tho Grönningen 
van sijn Gn. und denn h. Staten geordinert ijs, dat die calendenlanden 
thot die classicalen kosten angewendet werden , so hefft het synodus dith 
yn acht tho nehmende und bij die h. Staten datsulvige geeffectuirt to werden 
beforderen for gtiedt ahngesien. 

28. Is ock gefraget worden, offt ein prediger ock ungedöpede personen 
copuliren moge. Eesolutum, quod mini me fieri debeat, etc. 

29. Folgendts oft wol ijn vörigen synodis van ehesaken und kindöpe 
tractieret worden, so hefft die synodus vör dithmael for gudt angesien 
ahn die h. Staten to versoeken , dat sie dorch mandaten die versehing doen 
wollen, dat die, so unechtlick tosamen leven, thom ehestandt compellirt 
werden, dat ock die kindere, so lange tidt ungedöpet vörbleven, dorch die 
dope der gemeinte Christi ijngelivet werden. 

30. Item bij den h. Staten ahn tho holden, dat die heren believen 
wolle dorch mandaten den schattbörers tho inhiberen , dat sie gene schatting 
vör noch under die predicatie entfangen sollen, dat ock gene executie 
offte gemeine reckeninge ijn berörter tidt mogen geholden worden. 

31. Al so ock enige personen uth den Dam und tho Baffelt gecopuliret i) „Senoij", YY heeft „Sevoij." Digitized by VjOOQIC 39 

sin sollen, die qn andern platzen nit hebben konen thogelaten worden, 
hefFt synodus decerniret , dat die naeste classis bij den Dam alse Lopper- 
sum den diener der platze wol scherplichen nomine synodi sin excess 
underwisen sol Ie, wie ijragelichen tho beschehen van de classe van Mid- 
delstumb ahn die classe van Enerum. 

32. Belangende des ministerii ijns Gravenhagen schrivendt, warinne sie 
nha vermelding des h. Amsweri begeren synodaliter veradvertiret to werden 
van unse meininge tho ehre synodos te kahmen, hefFt ock synodus vor 
dithmael demsulven ministerio frijgestellet nha belevent tho uns to kahmen. 
Alse averst die h. Staten resolutelick for güdt angesien , dat ock uth dese 
onse provincie enige tho ehre synodos gesunden sollen werden, stellet 
synodus datsulve alss to discretie wolgemelter heren. 

33. Belangende dat versoeck des dieners to Veerhusen wegen der inter- 
cessie an die heren te doen, dat ehre Edelheith wolle beleven dorch 
mandaten die kerckvoigten aldaer belastenn umrae die noidtwendige reparatie 
van die pastorienhusinge vör tho nehmen und vulfören, item die kerck- 
vogeden to autoriseren umme die kerckenrenten und upcomsten te entfangen 
unde to solche noidtwendige reparatie an to wenden, item den kercken- 
meijers befehlen die kerckenhuire ijn niemandts anders handen to bringen 
den ijn des kerckvogedes, oick dem hövelinge aldar Sicke Pantzer to 
befehlen datt kerckenboick ijn den handen des predigers tho leef eren, nha 
inholt des 36 articuls des synodi Gronninganae geholden anno 1596, hefft 
ock dat synodus for güdt angesien datsulve vann die E. E. hern Staten 
tho vörsöcken, dat oick solches ijnn andern plaetsen, dar gelick gebreck 
ijs, geremediert mochte werden. 

Sessio antemeridiana 23 April. 

34. Mith dem synodo up wat tidt desulve ahm beqwaemsten tho holden 
sij , hefft synodus for dithmael vör guedt angeseen to ordineren , dat die- 
sülve vordahn up beleven van die h. Staten den nahesten Maendach nha 
Pingsten solle geholden und celebriret worden. 

35. Die plaetze averst belangende umme den synodum to holden, hefft 
deser tidt synodus for gudt angesien to achterfolgen den 2 articul synodi 
Dammonensis, nömlich die kerckenordening offte andere dispositie der 
provinciën anseende. 

36. Vermitz dat ock Groningana classis dolert, dat haer niet gravamina 
sin thogesondenn worden, hefft die synodus vor guet angesien die classes 
to vormahnen, dat se tho tiden ehre gravamina die eine dem andern 
thoschicken vörmöge der kerckenordening, datwelcke classi Groninganae 
geinsinueret solle werden, dat se ock sulvest behoren te döhnde. Digitized by VjOOQIC 40 

37. Belangend dat uthebliven der dassen Dam unde Oldeampt hefft 
synodus for behörlich angesien , dat sie haer quota der synodalen uncosten 
mede dragen sollen unde den E. E. hem Staten hare reden vegen ehres 
uthebliven8 verclaren sullen, gemercket dat sie nevenst anderen dassen 
der kerckenordening mith gelicker ahnlöffte underworpen srjn. 

38. Ferner vörclaret sidi die synodus oick up datt uthebliven der diener 
van der stadt, dat sie datsulve niet approbieren, idt wehre dan dat sie be- 
tuigen konden, dat sie höre magistraet getruwlich und flitich informeret 
hadden nitt alleine de vero fine synodorum , dan oick van ehrer eigene appro- 
batie der kerckenordnung, anno etc. 1596 in synodo tho Groningen geseheen. 

39. Naest desem allen ijs censura morum geholden, unnd sijn pro depu- 
tatis sijnodi gedenominiret worden : ex classe Loppersumana Wolffgangus 
Agricola, ex Middelstumana Albertus Guilielmi, ex Enerumana Dominicus 
Tiallingi, ex Suithormiana Thomas Stallmannüs. 

40. Schlütelick unde endtlich sint van dem synodo twe diener er- 
wehlet, alse dominus Wulfgaxgus Agricola unde D. Thomas Stalmannts , 
diewelche datjenige, darvan die h. Staten to ersöken in synodo vör guet 
ahngesien, expediëren unde vörrichten sollen. 

Unde ijs also deser synodus ijn Gades des Heren name ijn guder einicheit 
unde f rede finijrt unde geendiget worden etc. 

Also nha schluting van desem synodo ein kerckvaget van Veerhusen 
jjn die vuile vorgadering des synodi clagten vörgestellet , dat die hoeve- 
lingk aldaer Sicke Pantzer sich understhae die reparatie der kercken tho 
besteden buten wetenschop und beleven des edelen unnd ehrentfesten 
Ecbart Lewen alss medecollatoren , wie ock des pastoris unde kerckvogeden 
derer platzen, so hefft synodus datsulve geconsiderert unde for güdt an- 
gesien, dat datsulve den h. Staten angedenet werde, mith bidde dat die 
E. E. heren darinne anders vorseen wollen etc. 

Actum in plena synodo den 23 anno etc. 1601. 

Sequitur subscriptio fratrum. 
Wttlffgangus Agricola, pastor in Garshusen, praeses. 
HERMAroojs Theophilus, scriba. 
Albertus Guilhelmi, m. v. in Medis. 
Thomas Stalmanntjs, minist. in Garnewert. 
Theodorus Ekel, p. Wiridumanus. 
Daniël Thomae, m. in Zerijp. 
Lucas Westerwold, m. in Eppingenhüsen. 
Johannes Molanus, p. Tinaldingensis. 
Bernhardus Danielts, p. in Wetzing. 
Gerhardus Hiddingius, p. in Stitzwert. 
Dominicus Tialengi, p. in Yijrhusen etc. Digitized by VjOOQIC 4i 

Acta octavae synodi provincialis in urbe Gr on inga 
aedibusque provinciae post reductionem nove comparatis 
anno a partu virginis 1602 in gloriam Bei patriaeque 
utilitatem celebratae. 

Sessio prima pomeridiana pridie Calendarum Junii. 
Also tho befordering der kerckenordening die E. E. heren Gedeputerden 
der stadt Groningen und Omlandenn dorch ein mandaet hebben döhn 
convociren und uthschriven einen allgeraeinen provinciael sijnodum för dese 
tidt thoe holden jjn der stadt Grönningen, so sint die predigers samtlich 
dem mandaet gehörsara gewest nha die kerckenordninge ende uth ein 
jeder classe drie gecompariret, alse twe predigers ende ein olderlingk, 
offte ahn platze des olderlinges ein prediger. Unde van wegen der E. E. 
hem Gedeputerden sint die E. E. Gerdt Hörenkens ende Dodo van Amsweer 
um dem synodo bij tho wanen , densul ven tho dirigeren und einen guden 
ende to bringen gecommitteret praesent gewesenn. 

Ten ersten ijs des Heren name angeropen, ende darnha uth het middel 
van allen dorch suffragia geeligeret dominus Johannes Acronius, minister 
ecclesiae Gronning. , in praesidem end Antonius STROMBERGros , pastor Rottu- 
manus 7 in scribam synodi. 

Then anderen sint gelesen die credentzbriefen der dassen, alse tho 
weten Grönningen, Dam, Loppersum, Middelstum, Enerum, Adüwert, 
derwelcker credentz gudtbefunden. Die namen der gedeputerden thot desem 
synodo sint alss volgen: 

uth Groninger classe : nobil. Lambertus Hörenkens , D. Joannes Acronius , 
D. Wilhelmus Joannis; 

Oldeampt: D. Wigboldus Homeri, D. Johannes Joannis, D. Johannes 
Mentzingius ; 

Damm: Joannes Sprengerus, D. Tkeodor. Klinckhamerus, Johannes 
Bilevelt; 

Loppersum : D. Leo Abeu , D. Henricus Hobingius , nobil. Reint Alberim ; 

uth Middelstümb : Joannes Nicasius, D. Antonius Strömbergius, Corneliuh 
Everhardi ; 

Enerumb: Tmo Danielis, D. Hermannus a Besten, Anüreas Alhart; 

Adüwert: Iesreel Vinckeuus, D. Sicco Abeli, Hindrick Leavens, senior. 

Uth Hollandt : D. Bernardus la Faue ex Haga , deputatus Suithollandiae , 
D. Joannes Walesius vann Karspel deputat. Nörtholl. ; 

Drenthe: D. Henricus Assweri, pastor Emmensis, Joachimus Zoor, pastor 
in Anlöe. 

Dese alle sint erschenen in synodo mith behörlicke credentzbrieffen. Digitized by VjOOQIC 42 

Darup censura morum over vorgeschrevene personen alle geholden, ende 
sint vör duchtig ende gudt omme desem christlichen synodo bij tho wanen 
ende session tho hebben erkandt. Insonderheit ijs deliberiret, efft die pre- 
diger uth Hollant suffragia ijn desem synodo sullen hebben, ende ijs 
verclaret, dat höre suffragia up desem synodo alleine deliberativa non 
definitiva sin sollen nha haer eigen begeren. 

Hirnha ijs gelesen des wolgebornen graffen und heren h. Wilhelm von 
Nassaw missive ijn saken Simonis Philei, omme diesel ven vor die handt 
tho nehmen ende nha ripen rade ijn der saken decretiren , decideren und 
ahn S. G. te refereren, wat darinne gehandelt. 

Darnha ijs disquirert, of ft ock die ahnwesenden f remden mit güde erbare 
hospitiis versien, und sint die hospitia, darinnen sich die gedeputerden 
begeven, güdt befunden. 

Sessio secunda antemeridiana 1 Junij. 

Fusis ad Deum precibus lecta sunt acta synodalia Enerumana, welcher 
synodus anno etc. praeterlapso 1601 geholden. 

Die erste artic. synodi Enenimanae , tho weten van olderlinge mede ijn 
synodum to bringen, is vörklaret, dat behörlick sij. Soferne a verst yn die 
gehele classe geen qualificeerde olderlinck to finden, vörclaret synodus, 
datt ein prediger sall mogen ahn platze eines olderlinges erschinen und 
dat allewege sollen nije gedeputerde in synodum kahmen, wolverstaende 
dat doch ein van den olden, so des vorigen jahres synodo bijgewanet, 
sall mothen mede erschinen umme gehne ignorantie to hebben vant vor- 
leden jahr ijn tho wenden. 

Articulus secundus est approbatus. 

Articulus 3 ys vörclaret, dat die praeposituren sollenn blivenn mogen, 
soals ijn vörgaendem synodo decretiret, mitz datter güde ordening ge- 
stellet werde, darnha sie sick hebben to reguliren. 

Articulus quartus wort uthgestellet , thotdat die gravamina geexaminert 
worden. 

Articulus quintus, 6, 7, 8, 9, 10 sunt approbati etc. 

Articulus 11 is geapprobeert, nömelich dat classicael böken ijn synodo 
sollen vörtönet worden. 

Articulus offt ein prediger ock mach schattbörder sijnn, is gantz niet 
for gudt erkandt, dewile het tegen landtrecht ijs ende mith den vorigen 
resolutionibus synodorum stridich. 

Articulus 10 angaende die armenordeninge is geapprobiret ende wordt 
vörclaret, dat die vortsettinge der executien over dese und andere arti- 
culen, up dem landtzdage beschloten, sall bij den hern Staten durch 
sekere deputatos synodi versocht worden. Digitized by VjOOQIC 43 

Articulus 17 is geapprobiret ende wort wider vörclaret, dat die predigers 
nit alleine dan mit thodönde eniger dartho erwehlet uth der gemeinte 
sullen curatores der armen stellen. 

Ende ijs hirnha geinquirert , offt ock die gereformierde lehre pur und 
rein qn unsere kereken vorblive. Darup verclaren die broderen saraptlick , 
dat sie van gehne nije secten noch vörfalschingen weten. 

Sessio tertia pomeridiana. 
Post invocationem nominis divini venit ad synodum M. Hermannus 
Rennechehüs petens subsidiura aliquod a synodo , die hem dan eine recom- 
mendatie ahn die Gedeputierden te geven belovet ende gedaen hebben. 

Darnha ijs gelesen eine missive der E. E. hern Gedeputerd. der landt- 
schop Drenthe, darinne sie vorclaren, dat enige predigeren uth Drentia 
solen erschinen umme hoere saken tegens Symonem Phileum ijn synodo 
uth tho foren. 

Warup ferner erfolget ijs lectio ommium gravaminum, so ijn eine schrifft 
dorch sekere deputatos gebracht sinde ijm synodo affgedaen sullen werden 
etc, under welchen articulen der erste ijs, offt nit sekere gedieputierde a 
synodo sullen gestellet worden, die bij den E. E. hern Gedeput. omme 
datelick to executiren sekere puncten solen anholden. Vörclaret synodus, 
dat uth desem synodo sullen sekere gedeputeret, denwelcken ock alle 
noidtwendige puncten omme to effectuiren in collegio sullen proponirt 
worden. 

Articulus secundus gravaminum, inholdende offt men söle mogen bij 
dem magistrat anholden, dat desülve mochte ein edictum ijn den Om- 
landen tegen die exercitia Anabaptistarum publiceren, darüp vörclaret 
synodus , dat bij dem collegio sole angeholden werden , dat het collegium 
des 8 articul. resolutionem over die articulen des synodi jjn Middelstuinb, 
anno 1600 den 25 Junij geschehen, wolden effectuiren. 

Articulus gravaminum tertius, offt ock kinderen sullen mogen extra 
ordinarium et publicum conventum gedöpet werden. Resolvirt synodus, 
dat die kinderdöp behöret to geschehen in dem ordentlicken kerckendienste, 
welverstaende wen se anders sülde geschehen, dat alssdan die olderen 
eretlich van alle superstitien affgemanet ende van die rechten gebrüick der 
dope underwiset sinde, sall die dope yn eine vergaderinge framer ehrlicher 
luiden conformlich der kerckenordeninge bedienet werden. 

Articul. 4 belangende die begreffnisse der doden wordt verclaret, dat 
bij den begreffenissen alle missbruicken , oick dat die doden ijn die kereken 
gebracht werden omme vor der begrefnisse ein gebedt ende predicatie 
daraver te doende, sullen affgeschaffet werden. 

Articul. 5 gravam. offt nit güdt, dat die Heidelbergissche Catechismus Digitized by VjOOQIC 44 

overall ijn deser provincie gelehret werde , ende dat ock geschehe ijn deser 
unser tale , darinne sie nu tho Grönningen gedrücket sall worden. Resolv. 
8ynodus seer güdt tho sin, dat die Catechismus vorgeschreven jjn deser 
unser spracke overall gelehret werde , ende dat unbehörlich sij , dat schoel- 
meisteren ende kosteren krögers offte schattbörders sin, ende sall hirinne 
van denn E. E. heren executie versocht worden. 

Articulus 6 gravarainum , offt ock vörbede vor de doden geschehn solle. 
Resolvirt synodus solches unchristlich ende unbehörlick te sin. ende sal 
hirinne aver die vörigen resolutiones executie versocht worden. 

Articul. 7 van misbriiick der sonn, fest ende bedeldagen wert vorclaret, 
dat die affschaffing dessen sall effectueret worden bij dem magistrat. 

Artic. 8 offt nit geraden n , dat in gene van dese provinciën David Joris 
boecken gedruckt end mehr verkoft werden. Wort vorklaret, dat van dem 
magistrat söle versocht worden, dat sie wolle güde upsicht dragen, dat 
ijn deser provincie gehne gadeslasterlicke vorvörissche boken gedrücket 
effte verköfft sullen werden. 

Articul. 9 van abusen ende discorder der predigers deser provincie ijs 
questie movirt, offt die deputati classium solen die vitia ministrorum hfires 
classis sovele haer bewust dem synodo entdecken, diewile sie doch in 
classe gecensurirt worden. Resolvirt ende verclaret synodus , dat sie sulchés 
to doende schuldig, ja noch darenboven geholden sin sullen dem synodo 
tho nomineren, welcke predigers undèr harem classe sortirende einen 
unordentlichen , unstichtlichen wandell geföret hebben ende noch foren, 
ende sich niet nha velen vörmaningen gebeteret hebben etc. 

Sessio 4 et quinta 2 Junij. 
Recitatis precibus hefft synodus uth befehl van S. graffl. G. die saeke 
Simonjs .Ioaxnis Philei ende alles dartho denende inquirert und undersocht, 
ock pro et contra van clegern , Simone Joannis Philei vorg. ende beclagten 
predigern des classis to Beilen in Drente laten disputeren, up alle ende 
jedere puncten der clagen und antworden wol ernstlick lettende, wo solches 
alles withlöpich uth dem principael ligger tho Grönningen ijs tho sehende. 

Sessio 6 antemeridiana 3 Junij. 

Initio facto a precibus lecta sunt acta praecedcntia, et in caussa Simonis 
Philei votis fratrum collectis pronunciata est sequens sententia synodi: 

Ahngaende die qwestie, gesthaen tusschen Simonem Phileum ter einer 
ende den predigers van Drente ter ander sqden , die synodus folgend hare 
laste, so sie van S. Gn. hefftt entfangen, alle die stucken overgelecht 
hebbende, die bij partien ahn beiden siden sin ingebracht ende darbi noch 
de novo hare verbalen gehörett , sampt noch andere stucken gesehen , hefft 
entlich ijn die frese des Heren nha ripe deliberatie qn bijwesende der Digitized by VjOOQIC 45 

gedeputerden van den synodis in Süet ende Nordthollandtt vörklarett unnde 
uithgespr&ckenn , verklaren ende sprecken uth mith desen: 

Ten ersten wat ahngaet Sbionem Joannis, dat he niet geheel schinet 
unschüldig to wesen van enige heiftige worden gespraken te hebben tegens 
sine ahnklagers offte predigers van Drente vorgeschr., angesien hie hem 
niet en hefft konen entholden ijn dese ehristliche vergadering sonder 
noet den name des Heren uppet högeste an tho ropenn ende met un- 
christliche worden die vörbenomede gedeputerden vam classe to Beilen 
geschabbiert enden entehret, waraver he jjs ijn dese ehristliche vergadering 
gestraffet ende censureert gewest Nochtans bekent synodus, dat hie woll 
und mit rechtferdige orsaken geappelleret ende heropen van vörgemelte 
sententie. 

Ten andern belangende die vörgemelte sententie vorclaren die broderen 
in diesel ve die kerekenordening nit gefolget te sin, noch ock up enige 
faste fundamenten ende bewissreden tho stoenen , mith welcke men dieselve 
mochte vörantworden , angesien nit en bliket van enige vorgaende treppen 
vann censura, die man ijn desem nae dem worde Gottes schuldig ijs tho 
holden, gelick die strengicheit van dieselve sententz genöchsam bewiset, 
dat die prediger nit gantz frij van alle affecten sin gewesen, ende dat 
gheen kerekenpersonenn tho en kumpt jemande mulctam pecuniariam up 
tho leggen, veel te min tho arbitrale correctie to condemniren, ende hadden 
behoren meer gedaen to hebben in fa voer Simonis ehres medebröders, alss 
sie mehr befunden worden up de sijde van sine beschuldigers gewest to 
syn , vorbqgaende die ehrlicken attestatien Simonis , hem van siner gemeente 
medegedeelet, darijegen ahnnehmende tanquam probata, tgene die twelff 
mannen van Meppel simplick mochten hebben geklaget offt ock schrifftlich 
avergegeven sonder enige documenten. 

Derohalven verklaren die broderen, dat die vörgemelte sententie van 
null ende van unwerden rjs toe holden, ende stellen bij deser harer sententie 
uth krafft van authoriteit, haer verlehnet the desen bovengementionert , 
Simonem voorg. in sin geheel omme overall, dar die Here hem sall be- 
lieven te beropen, hetsjj buthen effte binnen die Drente to mogen den 
predigstoel te betreden, nha luidt der christlichen ordening der kereken 
van desenn lande , nochtans datt ten ansien , dat die van Meppel nu tegen- 
wordich mith einen erbaren, f ramen, godtsaligen man versien sint, ende he 
Simon nu toe Delmuden bekleidet den dienst, nit weder en sall mogen 
kehren thot Meppel. 

Ordelen wider die broderen, dat die sententie, qnt protocoll thot Beilen 
registreret, gecancelliret ende vornichtiget sall worden. End umme reden 
desen synodum moverende wort vor gudtt angesien, dat die predigers 
sollen aff holden van classicaele vörgaderinge , thotdat S. Gn. unse here stadt- Digitized by VjOOQIC 46 

houder van desen vorwittiget sall sin ende breder door sine lettern sall 
hebben disponeret, etc. 

Ende willen die broderen deser vörgaderinge Sbconem woll hebben ge- 
beden ende wall ernstlich vermahnet, ten ansien hie «in bedaget man ijs 
end ein olden [kerckendienaer] l), acht tho nehmen op sin selffs ende sines 
dienstes, ende hem vortahn te wachten vor alle frembde bemoijinge, sinen 
kop wat matigen, ende niemandt gene occasion toe geven van uproer effte 
moijete ijn kercken ende policijen. Ordineren vorder die broderen die par- 
tijen hinc inde onderlinge te versönen ende umme Christi willen alles ijnt 
vüer der lieffde tho lathen vortehren. Actum to Gronningen op den 4 Junij 
anno etc. 1602. 

Die gedeputerde dieneren ende olderlingen aller dassen der stadt Gron- 
ningen end Ummelanden synodaliter vörgadert sinde, onss praesent ende 
uth name des synodi Johannes Acronius , praeses synodi , Antonius Strom- 
berg, scriba. 

Dese sententia jjs partyen vorgelesen , darvan sie up dithmael niet hebben 
protesteret, dan begeren schlichtlick copie, die haer ijs geaccordiret ende 
gegeven. 

Ock ijs S. Gn. unser gnediger here stadthoider van desen dingen allen 
ende wat darto gehöret nha der lenge dorch twe missiven nha het begeren 
van S. Gn. vorg. berichtet ende vorwittiget worden, wo ydt uth dem 
ligger toe Groningen toe sehende. 

Den edelen heren Gedeputerden Staten van Drente \js ock up hare 
missive ad synodum geantwordet ende bericht gedaen van der sake Simonis 
Philei ende der predigers van Drenthe. 

Widers ijs Udo van Doessberch erschenen ijn desem synodo klagende 
up ende tegens het classis ijnt Oldeampt, dat se ehm in classe nit wolden 
acceptiren unde tho einen prediger ijn die Berta ahnnehmen etc. Darup dese 
christliche synodus nha verhör der partijen beijdersits up alle ende jedere 
stücken flitich lettende, hefft volgents decretum passieret ende uthge- 
sp raken. 

Belangende Udonis Doessborchs sake , dewile dem synodo kundtbaer ende 
ock uth sinen eigenen tüchenissen blicket, datt he noch for weinich tidt 
der ubiquitistischen lehre hefftig angehangen, und alleine vam classe in 
Drente angenhamen, die nha resolution deses synodi solcke ahnnehminge 
niet genochsam hebben bewehret, item dewile Udo nijelick nha siner 
ahnnehminge is befunden mith drunckenschop ende vechten sich vorgrepen 
to hebben, ende darvan ijn synodo sich ock niet hefft konen genochsam 1) „[kerckendienaer]" verbeterd naar YY. In onzen cod. staat „kerckender." Digitized by VjOOQIC 47 

purgieren, is nit allein sine beröping ijn der Beerta van nüll und gener 
weerden, sondern ook hie thom ministerio nha vörmöge der kerckenordening 
inhabil erkandt, solange anders kan van hem erwiset werden. 

Und ijs hierenbaven der synodus van einem erbaren rade der stadt 
Groningen dorch den secretarium Juisinck geaviseert , dat van wolgemeltem 
erbaren rade upgedachter Udo ijn den kerckendienst hörer jurisdiction 
omme reden nit köne geduldett werden. Welches glichsfais van einem 
anderen, genömet Nicolaus van Stellingwerff , item up de Meden be- 
röpen , dorch upgemelten h. secretarium uth befelü van einem erbaren rade 
ahngedenet ijs, darnha sick sowol die geraeinte ijn der Beerta und up 
die Meeden alse ock die classis ijnt Oldeampt hefft tho richten. Act. in 
synodo Oroning. 3 Junij. 

Van deser sententie hebben die gedeputerden des classis int Oldeampt 
copie begeret, diewelcke ehnen geaccordiret ende gegeven ijs. 

Sessio 7 pomeri diana 3 Junij. 
Invocato nomine divino venit in synodum Nicolaus Johannk, minister 
verbi qn Grijphskercken , conquerens sibi deesse stipendium unde vivat 
ibidem. Warop synodus resolvirt. dat die deputati synodi dem collegio 
Nioolai saken solen ahndenen umb underholt tho erlangen, ende hie ijn 
Grijpskercke gecontinueret moge werden. 

Nha desem is qn synodo erschenen Wibrandus, pastor in Werffenburen, 
begerende synodus wolde hem assistentie dohn, dat hem wedderum etzliche 
achterstellige costen refundiret mochten werden, hetghene he wegen die 
vörteerde kosten im namen van alle dassen bij Ameling Jansen erst hebbe 
mothen betalen. Ende hebben solckes die classes ahnwesende te doende 
ahngenhamen, sovele hare quota belangende. 

Hiernha sint ijn desem synodo erschenen die edelen ehrentfesten junck- 
heren Johan Rengers ten Poste , Albert Gaijkoma ende Alhardüs Jejnsema 
onder anderen medecollatores van der pastorie thot Oldenhave ter einer, 
ende Theodoricüs Petri, pastor darsulvest, geassociert sinde mith dem 
edelen ehrentfesten her Broersma ock medecollatore onder anderen van 
die pastorien vorgeschr. ter ander sijden. Und hebben die vorgesch. jünck- 
heren alss clegers vörsocht van desem synodo , dat hie Theodoricüs bij des 
synodi authoriteit mochte geremo viert werden van dem dienst der pastorien, 
die Theodoricüs tegenwordich bedienet tho Oldenhave. Ock reden vorge- 
wendet, dat Theodoricüs solde alleine up 1 ) bij provisie ahngenhamen sin 
ende sie nu befunden , dat darenbaven die vorgm. pastor mith siner schuldt 
ijn moijete ende swaricheit hebbe gestanden enige jahren lanck toe Collum, *) „up" hierna volgt eenige opene ruimte, in YY Digitized by VjOOQIC 48 

also dat die sake hefft ein tidtlanck ijnt hoff van Friesslandt gehangen, 
dat ock die procuroer generael des vorgs. höves tegen den pastoer ge- 
proeedieret ende ock sententie thot nadeel van die pastor geobtineret. 
Seggende forder, dat die pastoer ock ter platze siner tegen wordigen wahning 
solde mojjete ende uproer ahngerichtet hebben. Hijrtegen hefft die pastor 
mith sine geassocierde medecollator vortönet sekere acten van sententien 
des hofes vorgm., nehmende nha het verclaren van drie effte vier advocaten , 
dat sie nit en ijs thot sinen nhadeel denende, alss hie oick hefft vertönet 
verscheiden getuichenissen sines lehrens ende levendes van dein classe 
ende dieneren tho Doccüm, mitzgaders oick getuicheniss van twen personen 
uth dem classe Doccüm, hier ijn synodo erschenen, alse ock de geraeinte 
höre luiden hir gehatt, dat sie mith dem pastor wel thof reden ende thot 
hem geneigt sint , ock betuiget wordt , dat het gehoer thot Oldenhave sehr 
groet ijs, ende tho freesen staet, dat so die pastoer alduss geremovirt 
würde, perickel wehre van grothe schöringe. 

Sententia : die synodus dese bedrovede sake jjn den vreese des Heren wol 
overleggende vörclaret vör hare sententie, dat die pastor nit rechtlicken 
kan van haer geordelt worden inhabel te sinn offte unbequaem thot den 
kerckendienste, noch ock schuldich for dithmael van Oldenhave to Wecken, 
mar also sie mercket, dat he mith freden aldar nit en sall konen bliven, 
ende mit bewilligen der edelfesten junckeren niet kan vorkregen worden 
provisionale continuatie, so ijs het synodus van advijs, dat die prediger 
aldar vör so langen tidt sall werden continueret, alse hie eine andere 
beropinge sulde mogen bekahmen. Actum Groning. 3 Junij anno 1602. 
Die gedeputerde der dassen synodaliter vergadert sinde. 

Van deser sententie hebben parthen beide copiam begeret, dewelcke 
hoer is geaccordiret end gegeven. 

Sessio octava antemeridiana 4 Junij. 
Precibus ad Deum fusis sint geexamineret etzliche lasterschrifften Simonis 
Philei ende sommiger prediger van Drente, so sie onderlinge op malc- 
kander gedahn, ende desem synodo avergegeven ende sick onderworpen 
darin to sententieren ende te dohn nha advijs des synodi , soferne de sake 
also vördragen ende hengelecht konde werden, dat partijen beidersitz bij 
hebbende ehre mochten bliven dese faerarörige 1) schrifften tho annulleren. 
Sint suffragia colligeret ende ijs güdtbefunden partijen tho vörmahnen 
ernstlich to reconciliatie. Vermanet sijnde hebben eine den anderen urn 
vörgiffniss gebeden, alles vörgeven ende onderlinge mett handttastinge 
angelavet te holden. !) „faernrörige", YY heeft „faemroovige." Digitized by VjOOQIC 49 

Volgens up klage des kosters toe Beilen contra Henktcuh Petri, sinen pasto- 
ren aldaer, ter einer ende Henrkx vorgem. , sine jegenvörantwerdinge ter ander 
siden, beide ijm synodo praesent zinde, is decretum ergangen ad articulum 
gravam. 10, dat geen pastor sall mogen die upkumsten van kosterijenn ende 
schoelmeisterien boren effte to sich trecken, noch all veleminder schoel- 
meisteren offte kostern up ende affsetten, dan sal dese macht staen bij 
dem pastor ende gemeinte samptlich, ijn genöchsamen reden fundirt sinde. 

Nha desen ijs D. praeses mith ad vijs des synodi weder thot die gravamina 
getreden, ende reserverende articulum praecedentem de censura morum 
hefft geproponeret: 

Artic. 10 gram. — Articulum decimum , oift pastoren ock mogen koste- 
rijen tho sich trecken ende vor einen seker lohn ahn andere overdragen 
ende die rest vor haer genethen etc. Resolvert synodus, dat solches 
unbehörlich ende ock nit sall mogen geschehen. 

Artic. 11 grava. — Articul 11, dat die predigers, so van der provincie 
gesolariseert ende uth handen der rentemeistern betalet werden, mogen 
up genochsame meqern övergewiset werden. Darup vörklaret synodus, 
dat de deputati synodi solen mede by de E. E. hem Gedeput. der stadt 
GrGningenn end Ummelanden anholden umme höre resolution, darvan airede 
gedaen over die decreta synodi Middelstumanae, tho achtervolgen und qn 
effect te stellen. 

12. — Articul. 12 gravaminum, offt nit die predigers mogen van die 
extraordinarie lasten deser provinciën entladen ende f rij worden. Vorclaret 
synodus, dat tho dem ende ein request ahn die E. heren Staten Generaell 
solle gestellet end gesonden worden, ende bi hand D. Bernhardi la Faillie 
doer Joannem van den Boeoart ahn die vörgemelten heren övergeliefert werden. 

13. — Artic. 13, offt niet guet, dat alle vaderende cloesteren met 
predigern versehen werden. Verclaret synodus , dat die classes solen erkun- 
digen, offt ock die predigers ijn den cloesteren frucht schaffen, ende darvan 
ahn die edlen h. Gedeputierden relatieren. 

14. — Artic. 14 de abusu juris patronatus, offt deselvige abeuss niet 
moge affgeschaffet werden. Referert synodus ad generalem synodum. 

15. — Articulus 15, offt kerckvogeden , kosteren end schoelmeisteren 
sollen membra ecclesiae sijn. Yörclaret synodus, dattet behörlich ijs, ende 
begeren die edele h. Gedeputierden willen hirinne höre resolutie achter- 
folgen, der kerckenordening gemethe sinde. 

Hirnha ijs gelesen eine missive des pastoris van Hollwijerda, welches 
sake dese synodus ahn die E. E. heren Gedeputerden refereret 

Sessio nona pomeridiana 4 Junij. 
Oratione ad Deum habita is mith den predigern vann Drente wider ge- 
Acta syn. provinc. VIL 4 Digitized by VjOOQIC 50 

handelt, offt sie solden nha vörmöge höre credentz session in synodo 
hebben. Die synodus sie gecensurirt hebbende, hefft umme reden Henrico 
Bockelmanno ende Henrioo Ajssweri ende Joachimo Zoer diesulve togestaen. 
Und ijs nha desenn D. praeses wedder thot die gravamina gekahmen, alse 
folget 

16. — Articul. 16, offt men oick mag kercken combineren. Yörklaret 
synodus, dat solches niet mag geschehn, soferne die kercken vor sick 
konen elck einen eigenen pastoren underholden nha luidt der kercken- 
ordening articulo quinquagesimo sexto , ende soferne beider kercken gemeinte 
so with van einander gelegen, dat sie uit en konen tho ein kercke tho- 
samende kahmen. 

17. — Articulus 17 van rechters rjn ehesaken, dat darine besonder 
gestellet worden, offt thot ein provest cum assessoribus sullen mogen 
gebracht worden. Referert synodus thot dem articulo de praepositura. 

18. — Articul. 18 , dat geen copulation geschehe sonder drie vorghaende 
proclamatien ende tüchenissen der plaetze, gelick rede geresolvirt rjs etc. 
Vörclaret synodus, dat deputati synodi sullen bij dem collegio anholden, 
dat die kerckenordening hirinne achterfolget werde. 

19. — Articul. 19 , dat die unördening van brüeden ter kercken ghaen , 
alss blakeren, scheten, schencken, lueden, heidensche warschoppen aff- 
geschaffet mogen worden. Vorklaret darup synodus alss up den vorigen. 

20. — Articulus 20, offt olde misspapen mogen redgers sinn. Wordt 
vorklaret, dat solches niet behörlich, ehe und bevör sie gereformiret srjn 
ende den eidt van getruwicheit gedahn hebben, ende dat alle redgerss, 
so ehrtidts misspapen gewest ende noch fiende der lehre sin , sollen mogen 
up den landsdach resigneret worden dorch vormahnen der h. Gedeputerdenn. 

21. — Articul. 21 , offt niet solde guet sin einen liberum coetum binnen 
Groningen ahn to stifften end tho holden.. Hefft synodus gudtgef unden , 
ende sall in effect gestellet worden. 

22. — Articul. 22, belangende het protest des classis van Suethorm 
omme den synodum daer te holden etc. Resol. Wort tho kentnisz van S. G. 
gestellet. 

23. — Art. 23, offt niet geraden sij synodum ijn der stadt Groningen 
te holden oft ten minsten alternatim in stadt ende Omlanden. Resol. dat 
sall mogen vortahn propter loei commoditatem synodus alternatim ijn stadt 
end Omlanden geholden worden, datter nha ock ahn S. G. end den h. 
Gedeput. sal gerefereret worden thot harer discretie. 

End ijs ock decretiret, dat synodus ten respect van andere provinciën 
in deser provincie vorthan sal up den ersten Maendach nha Meijdach nha 
den olden strjl geholden werdenn, etc. Digitized by VjOOQIC 51 

Sessio 10 antemeri diana 5 Jnnij. 

Finitis precibus hebben die predlger van Drenthe horen entliken affscheidt 
by desen synodo genhamenn. 

Darnha hefft dominus Wallesius, deputatus Northollandiae, desem synodo 
to bedencken gegeven, offt niet geraden waer ein gemein synodael boeck 
te holden in deser provincie gelich jjn Hollandt. Damp synodus resolviret , 
dat het gudt sij, ende sole uth gemeinen kosten ein srjnodael boeck be- 
reide t, und die vorige synodael acta darin pure geschreven worden. 

Ten tweden erft nit gudt, dat die classis, daer synodus geholden wordt, 
ordinere den deputatis classium bequame herbergen , also dat twe classen 
inith eine herberge versehen werden. Vörklaret synodus gudt tho sin, dat 
dese ordinantie vördahn geholden werde. 

Ten derden efft nit güdt den synodum met eine predige tho beginnen 
ende to endigen, worvan synodus gelicke vorclaringe gedahn, dat het 
vördahn sole geobserveret worden. 

Then veerden offt nit güdt, dat twe prediger uth jederen classe geordineret 
worden tho visiteren die anderen, ijn harem classe sorterende, ende van 
horen und der gemeinten thostandt und progressu in classe ende synodo 
te relateren. Is hirup resolutie genhamen bjj dem synodo juxta articulum 
51 der kerckenordening , mitz dat ja hrlichs nije personen in synodo solen 
genomineret worden. 

Und sint dith jahr genomineret: 

in Groninger classe : dominus Joannes Acronius , D. Bernhardus Theodorici 
und nobil. TiAMBERTus Horenkens; 

in Damster classe: D. Joannes Sfrengertjs, D. Theodorus Kltnckhamerus, 
Johannes Bileveldt; 

in Loppersumer classe: Dominus Leo Abeli, D. Henriccs Hobothus, 
nobil. Reent Alberda; 

uth Middelstumer classe: D. Johajtctes Nicasius, D. Wibrandus Georgii, 
nobil. Taco Broebsma; 

uth Enerumer classe: D. Andreas Alhart, D. Ttdo Dantelis, D. Her- 
kaknüs a Besten; 

uth Aduwerder classe: D. Robertus Wippingius, D. Jesreel Vinckelius , 
Htndrick Lewertt; 

uth Oldeambster classe: D. Wigboldus Homerus, D. Joannes Joannis, 

D. JOANIHES MEWTZlNGnJS. 

Sessio undecima 14 Junij. 
Recitatis precibus is censura morum geholden aver etzliche geciterde 
prediger, darmith dese sessio ijs geendiget, mitz dat synodus decretiret, 
dat alle classes solen geholden sin, flitiger dan vörhen geschehn, alle 
censuren unde acten tho teickenen. 

4* Digitized by VjOOQIC 52 

Sessio duodecima 15 Junij. 
Nhadat des H. name was ahngeropen mith ein devotiges gebedt, is 
gedecretiret, dat die predigers, so ijn desem synodo der censur mogen 
undergestellet worden , sick solen dem ordeel des synodi oder des classis 
gehörsamlick , bescheidentlick ende fredesamlick underwerpen, und dess- 
halven gene private personen, insonderheit der classium deputatos, ijn 
generleq wise mith worden noch mith wercken sullen beschweren, sub 
poena suspensionis aut si necesse remotionis. 

Nha desem sint die gravamina wedder for de handt genahmen, worinne 
folget: 

24. — Articul. 24, offt niet nödich ordening te ma" eken, wen pastoren 
vorsterven binnenjahres , die der pastorien gebruicket hebben, wannehr 
dat nhajahr behoret ahn te ghaen. Resolv. synodus, dat sie het lathen 
vflrbliven bij der resolutie synodi Groningensis anno etc. 96 articul. 11, van 
sine graffl. Gnade selffs underteickenet. 

25. — Dat alle predigere end schoelmeisteren met behörlike under- 
holding mogen vorsehen werden , darmede alle bequame dieneren erholden 
ende den unbequamen gewehret moge werden. Is geresolviret, dat die 
dagenden solen bij hoeren classem vorsoecken umme recommendatie und 
remonstrantie tho döhn nha behoren, etc. 

26. — Artic. 26 , offt behörlich , dat van Mennisten offte anderen einige 
husinge up pastorien ende schoelmeisterslanden sonder weder aff tho 
breeken gebuwet mogen worden , ende so gebuwet nit behoren affgebroken 
tho worden, updat die vorigen landen nit wurden bekörtet. Resolviret 
synodus, dat sie het laten sthaen bij die resolutie des synodi tho Enerum 
articulo 26, stellende die executie van dien ahn die magistraet ter causa 
van der Wedderdoper lasteren ende importuniteit der predigers. 

Sessio 13 etc. 15 Junij. 
Post preces is dominus praeses vortgefahren in gravaminibus , alse folget: 

27. — Articulus 27, dat die ordeninge, die pröfstien belangende, yn den 
Dam uth den olden gecorrigeret, moge revideret, approberet und in effect 
gestellet worden etc. Resolvirt synodus , dat die deputati deses synodi die 
olde ende ijm Dambster synodo geemendeerde articulen, die provestien 
belangende, examineren ende vorbeteren, end also nha bestem vermogen 
gude ordening aver de pröestien toe verfaten ende den heren Gedepu- 
terden toe executiren. 

28. — Articul. 28, diewile so grothe ergernisse ende lasteren wegen 
der clösterguderen gehörett, dat denen niet betamet vaecken stipendia 
gegeven, rechte armen geweigert, anderss darin bij de provincie versien 
moge werden, stellet synodus ahn die E. E. heren Gedeputerden van Digitized by VjOOQIC 53 

wegen die velen geschreijen so ijn stadt und landen tho remedieren nha 
vermogen. 

29. — Artic. 29 , dat die vicarien ende praebenden recht gebrüket ende 
imploijret mogen worden etc. Is gedecreteret , dat dar wider sall up ange- 
holden werden by den E. E. hern Gedeputeerden. 

30. — Articul. 30, dat die praebendarii binnenlandes studerende alle 
jahren van die pastoren ter pl&tze offte ter classe geexamineret mogen 
worden. Is geresolvirt, dat deputati synodi sullen anholden ij ra collegio 
umme darinne tho ordineren , dat solches pastor loei effte die classis effec- 
tueren moge. 

31. — Articul. 31, offt behöret uth ein ander classe ein diener einen 
ledigen dienst eines andern classis , de van diesul ve bedienet köne worden , 
bedienen mogen etc. Is geresolviret, dat die deputati synodi sullen den 
E. E. h. Gedeputerden ahndienen, dat sie dem cloester Draepel einen 
eigenen prediger, ende die beiden klösteren Wijtwart ende Warffum ock 
einen eigenen prediger stellen, omme dersul vigen hare superstition gantz- 
lich uth tho dohn und solcke prediger tho horende ernstlich ahnbefehlen 
wolden. Wo glichsfals dem commenduer tho Osterwerum worde uperlecht, 
dat hie des pastoris behusing gelick ock die kereke gebörlick upbuwen, 
end dem pastor die thogeordenten 50 daler ahne moijte solle thokahmen 
lathen, etc. Desgelicken dat die E. E. heren Gedeput. wolden vorschaffen, 
dat die beginen tho Tesinga mochten van einander und darmith also uth 
haer superstitie gebracht worden. 

32. — Articul. 32, offt wol recht gedahn sq, dat einige personen un- 
gedöpet qn frembde plaetsen gecopuliret werden , dar hoer solcke copulatie 
van hoer praedicant was geweijert, gelick einer gedaen, Arnoldtts Aettos 
genömet etc Is geresolviret, dat ungedöpede niet stillen gecopuliret worden, 
wo ock neen pastoren frembde luide solen copuliren , die gehne getüiche- 
nisse van ehre proclamatie und dope hebben. End sall Arnoldus Aetius 
darum ernstlich gestraffet werden, dat hie twe ungedöpede ende unge- 
proclamirde hefftt gecopuliret. 

33. — Articulus 33, offt ock armengelden, bij testament gegeven, 
behoren ahn handen der Mennisten tho kahmen, omme buten diaconatschop 
der Gereformerdenn kereken van den Mennisten te administreret ende 
uthgedeelet te worden, alse sie sich ahnmetigen. Yörklaret synodus, 
dat almissen bij testamente gegeven sollen van niemandts entfangen offte 
uthgedeleth werden alse dorch ordinarie predigers ende diaconen des 
ordts, etc. 

34. — Art. 34, dat die synodus bjj S. Gn. unsern wolgebarnen grafen 
und h. wolde anholden , dat van S. Gn. ahn den drosten van Wedda mochte 
geschreven werden umme die underdahnen van Westerwolde dahen tho Digitized by VjOOQIC 54 

holden, dat sie dem classe, hore jurisdictie concernierende, ijn relligions- 
saken nha satz ende ordeninge der kercken in alles gehoersamen , ende van 
dem classe geropen compareeren mochten nullis obstantibuscontradictionibus, 
addendo dat der vorgedachter herrligheit kerckendienaren hare geboerlicke 
synodale ende classicale unkosten uijt der kercken goederen darthoe ge- 
bruijcken. 

Sessio decimaquarta 16 Jünij. 
Nha dem gebede hefft der edelfeste Lambert Hörenkens dem 6ynodo 
referiret, dat ein erbar raedt geaccordieret die costen, so vorleden jahr 
gedaen tho Enerum , sullen uth den kercken des Oldenambster classis sine 
praejudicio genhamen werdenn nha hoer quota. 

35. Hirnha hefft dominus Leo Abeli, pastor ijn Loppersumb, diesem 
synodo proponiret, dat he eine persone, so lasterworden ende lögentale 
over hem uthgesprenget, hebbe rechtlick ijn die iser setten und schluten 
lathen, unde begeret des synodi advijs ende guden raedt, hoe hie mith 
dersulven personen offte höresgelicken solle wider mogen procidiren. 

Yörklaret synodus, dat dominus Leo genesweges die geapprehendierde 
offt ock die anderen höresgeliken ende belijden sal met slechter revocation 
doen dimitteren, dan sal die sake tho rechte ernstlich dorchdriven ende 
het darhen bringen, dat ahn sodanigen lasterers ein apenüick exempel 
moge gestatuert wordenn, addendo dat sinodi deputati dar nodich D. Leoni 
sullen beforderlich sin ijn rechtmetigen saken. 

Sessio 15 etc. 16 Junij. 

Recitatis precibus examinata sunt acta synodalia, et constituti sunt 
deputati, qui referrent ad collegium, dominus Johannes Acronius, D. Joannes 
Nica8ius, dominus Leo Abeli, D. Wigboldus Homerus. 

Hirin ys geschlaten, dat die deputati bq dem collegio sullen anholden, 
dat die heren Gedeputerden wolden mandata passieren lathen in genere, 
dat gehne lickpredigten sullen geschehn, aleher die dode ter erden be- 
stedigt qs. 

Deputati synodi sunt constituti : D. Joannes Acronius, D. Joannes Nicasius, 
D. Joannes Sprengerus, D. Andreas Alhart, D. Jesreel Yinckeuus, 
D. Leo Abeli, D. Wigboldus Homerus etc. 

Van den unkosten blifft bij dem olden gebruick. 

Sessio 16 etc. 17 Junij etc. 
Nha dem gebede ijs gedecreteret , dat niemandt van den predigern sich 
sall verforderen enige dingen to elimineren, die sowol ijn den synodis 
alse classibus belangende censuram morum, wo ock wat sonst nit behöret Digitized by VjOOQIC 55 

geelimineret tho werden, vorhandelet worden, idque sub poena suspensionis 
ab officio etc. 

In saken Johannis Wnacmi, prediger rjn Tollbert, contra secretariura 
Ekenss clegern hef ft synodus geresolviret, dat uth dem classe des Wester- 
qwartiers ein prediger, ende uth twen den nahesten classibus ock jeder 
einer sollen gedeputiret worden, de sick samptlich ijn Fredewolt sollen 
erkundigen ende gründtliche informatie deser saeken nehmen ende darvan 
ad classem relateren, die met desen gedeputerden sollen tosamen dohn 
nhae behoren. 

Hiernha hefft ein ehrbar raedt der stadt Grönningen desen synodum 
met 15 daler vorehret orame darvan eine maeltidt tho holden. 

Deputati in Johannis Wirichii sake sint D. Bernhardus Theod. , minister 
Gröning., dominus Hermanïtüs Besten, D. Robertüs Wippingius. 

Sessio 17 etc. 17 .lunrj pomeridiana. 

Finitis precibus is ijn saeken D. Bernhardi Danielis, pastorie in Wet- 
zinga, gedecretiret Diewile verscheiden questie ende missverstandt tusschen 
den e. e. junckheren Albert Starckenborch tho Wetzingen ende sine huiss- 
fruwe mitsampt weinigen der gemeinte ter einere , und den werdigen end 
wolgelerden Bernhardtjm Danieus, pastoren tho Wetzingen ter andern 
sidenn, is geresolviret, wowol synodus niet befindet vör dithmael erheff- 
liche orsaken, warummo he solde van sin dienst ende plaetz aldaer vörsettet 
worden, dennoch umme alle widere moijete ende unerbuwing der kercken 
tho vormiden, suhet ydt synodus vor gudt ahn, ja erbudt sich ock tho 
beflitigen , dat D. Bernhardus up ein anderen platz thot mehrder stichting 
und der kercken Christi erbuwing erster gelegenheit beropen ende trans- 
feriret mach worden, mitz desen dat D. Bernhardus sall henforder als 
ein fraem diener J. Christi sich holden ende dragen ende die gelidtmathen, 
so geoffendiret, mith sick versönen. Actum Gröning. 16 Junij anno 1602 
synodaliter. 

Is ock hirnha geresolviret, dat die decreta deses synodi, so den classibus 
tho exequiren geboren , sollen ijn jedem classe getruwelick ende ernstlich 
achterfolget werden , und so enige classis hirinne nhalatich bef unden , sall 
in synodo proxima darumme angesien ende nha geboir gecensuriret werden. 

Wo ock ferner synodus resolviret anghaende die pl&tze dess kunfftigen 
synodi, dat die ahnwesenden domini fratres samptlichen wol ahm be- 
qwamesten achten und ahm levesten wehren in der stadt Groningen, 
idoch stellen solches den E. E. hem Gedeputerden heim om me darin to 
disponiren , alss sie best achten etc. Die dach ijs wo vorg. die erste Maendach 
nha Meijdach etc. 

Die gedeputerden deses synodi nhafolgende gecensureret ende qn lehre Digitized by VjOOQIC 56 

und levendt gudtbefonden sinde, hebben dese acta met höre eigen handen 
undergeteickent. 

Nobil. Lambertub Horenkenb. 

Dominus Joannes Acroniüs, praeses synodi. 

Antonius Stroembekgius, p. in Rottum, scriba synodi. 

Joannes NicAsros, pastor in Middelstum. 

Joannes Sprengeeus, p. in Appingadam. 

Theodorus Klinckhamerus , p. in Tjamsweer etc. 

Johan v. Bijlevelt, olderling ijm Dam. 

Leo Abeli, pastor in Loppersttm. 

Henricus Hobingius, p. in Sandis. 

Andbeas Alhart, p. in Enerum. 

Hermaitnus Besten, p. in Werffhüsen. 

Ttdo Daxielis, p. in Baffloe. 

Sixtus Abeli, p. in Esing. 

Jesreel Vdtcxelius, p. ijn Grotegast. 

Johannes Johannis, p. in Wagenborch. 

Johankes MENTznfGius, p. in Unstwedda. 

Wigboldüs Homerus, p. in Midwolda. 

Wilhelmus Joanots, p. in Wolda. 
Mnis. 
Fer Jesu nobis indigentibus salutem etc. Acta nonae synodi provincialis urbis Groningae et 
Omlandiae, also die schrijf tlich heropen ijs bij die 
gedeputerden der E. E. hem Staten derselven provincie, 
angefangen ende geholden ijn der stadt Groningen upt 
provincienhüis 2 Maij anno etc. 1603, ten oversten 
van hoer E. E. gedeput. die E. h. Philippus Meckema 
und Roeleff Battinga und die E. E. Dodo vann 
Amsweer etc. 

1. Nha voerghande anropinge des namen Gottes sijnn verkahren com- 
munibus suffragiis tot ein praesidem dominus Joannes Sprengerus , tot ein 
assessorem dominus Joannes Acroniüs ende tot scribam D. Wigboldüs 
Homerus. 

2. Die gecommitterden der respectieve dassen deses synodi hebben 
overgegeven ende vörtönet hare credentzbrieven, ende nhadat sie gelesen Digitized by VjOOQIC 57 

sint, ijs censura daraver geholden und alle samptlick session vergunnet, 
naemlick : 

ex classe Groningensi: D. Joannes Acronius, D. Bernhardus Theodorici, 
D. Eggericcs Eggens, senior; 

ex classe Dammonensi: D. Joannes Sprengerus, D. Theodoricus Klinck- 
hamerus, D. Wilke tho Nansüm, senior; 

ex classe Loppersumana : D. Henricus Hobingius, D. Daniel Thomae, 
D. Eelardus Ludovici loco senioris; 

ex classe Middelstumana: D. Albertus Wilhelmi, D. Arnoldus Aetitjs, 
D. Egbertus Sickens loco senioris; 

ex classe Enerumana: D. Tydo Daotelis, D. Andreas Stratemanntjs , 
D. Domdtccus TiALLiNGius loco senioris; 

ex classe Adwerdiana: D. Jesreel Yinckelius, D. Thomas Stalmannus, 
D. Popco Helprich, senior; 

ex Veteri Praefectura: D. Wigboldus Homeri, ü. Sebastiantjs Hermanni, 
D. Hermaüoojs Borgelius loco senioris. 

3. Sint erschenen ijn dese vorgaderinge D. Caspartts Grevinchoviüs , 
diener tho Rotterdam, und D. Johannes Wallesius, diener tho Boven- 
caspell, mith credentz van die respective synoden qn Süet end Nordt- 
hollandt thot underholding van die ahngefangene correspondentz , die sie 
uth die name alssvoren frundtlichen hebben vörsocht ahn dese vorgade- 
ring te continuerende, twelck dese synodus angenamen, und hoer uth die 
name alssvoren sessio vergundt hefft. 

4. Yörder sint die deneren des godtlichen wordes der landtschop Drente 
erschenen ijn deser vorgadering. Und sint gewesen mith namen: D. Ever- 
hardus Joantos, prediger binnen Meppel, D. Joachimus Zoer, p. tho Anloe, 
D. Hermaxnus Bredewech, prediger tho Schoenebeck, und hebben hare 
credentzbrefen, inholdende umme van wegen de kercken vorges. bij provisie 
und for eine tidt van twe jahren desem synodo bij tho wanen sonder 
praejudicio vaii des vorsch. landts vrijeheit, vertönet volgende de resolutie, 
bij die landtschap genhamen. So ijsset dat dese synodus diesel ve kercken 
und dieneren alss leden dessulven synodi in forma alss vorg. erkent, 
entfangt und vorklaret, und ijs gudtgefunden und geresolviret aen E. E. 
heren regierders der landtschop Drenthe tho vörsöken ende tho bidden 
ock neffens den h. gedieputerden, van wegen der provincie van Grön- 
ningen und Omlanden yn den synodo gecompariret unde mede gepraesideret, 
einen gequalificerden und der christlichen gereformerden religie professie 
doende persone uth het midden van ehr E. E. Gedeputerden jarlichs te 
committeren umme ijn gelicker forma und nefens den h. vorg. die vor- 
gadering deses synodi bi tho wahnen, dat ock dem classi van Drente Digitized by VjOOQIC 58 

geleven sall. ist mogelicken, ten minsten twe dieneren bq provisie uth 
ijdtlicken classibus to senden und hirvan ijn ehren classibus report otöhn. 

Sessio secunda pomeridiana. 

5. Dewile vele verscheidene personen yra sijnodo erschinen und sick 
mede ter maeltidt vörfögen, resolvirt die synodus, dat ein jeder classis 
nha desem mael sal dragen die kosten van die personen, so under sin 
classe sortiren. Die kosten der andern gemeinen personen sollen thot ge- 
meine lasten des synodi sthaen. 

Resumptie der articulen des vörigen synodi. 

6. Die erste artickel synodi Öröningensis vorgangen jahr geholden 
umme einen olderlinck up den synodo mede to bringen wort allnoch be- 
krefftiget, und sint deputati classium vormanet, dat sie ijnkumpstig hirup 
güde reg&rt willen nehmen. 

7. Die ander artic. umme die puncten ijnt korte tho vorfaten, so ahn 
die E. E. Öedeputerden sollen avergegeven worden, und bi numero to 
stellen wort mede geapproberet. 

8. Artic. 3 angaende die praeposituren , darin rede bij S. Gn. und die 
h. Gedeputerden thom dele gedaen ijs, und up den landtdach noch enige 
swaricheit gemoviret, aviseret synodus van noden to sin alnoch up den landes- 
dach ahn to holden, unde dat urn vele erheffliche orsaken, van grote abusen 
und missbruecken , so ijn die praeposituren gespöret und gesehen werden. 

9. Die 8 articul synodi Enerumanae belangen die Wedderdoperen , hare 
conventiculen und exercitien und specialiken mede die echtschoppen , so 
bij ehnen geschehn, alsock die echtscheding dersulven Wedderdoperen, 
also men seker ijs, dat bij S. Gnade und die heren Gedeputerden tho 
dele resolutie darup genamen ys, und ock up den landtsdach van de ge- 
committerden des synodi vörleden jahres ys angeholden, und dan noch tot 
noch tho nichtes ijs erfolget, achtet die synodus hoch van noden , dat die 
predigers alle abusen und schandtliche missbrücken der Wedderdöperschen 
lehre flitich inquireren, umme up kunfftigen landtdach tho remonstreren 
und ernstlichen anholden, dat darinne sovele mögelicken mag remediert 
worden. Dartho den folgende predigere uth desem synodo erwehlet sint, 
alse namptlicken: D. Johaxctes Sprengertts , praeses , D. Joannes Acronius, 
D. Henricus Hoübingius, D. Albertus Wilhelmi, Andreas Stratemanntjs , 

SeBASTIANUS HeRMANNI, JESREEL VüïCKELnJS. 

10. Articul. 7 praeteritae synodi, dat ghene predigers, kosters effte 
schoelmeisters schadtbörers behoren to sin, diewelcke dhomals besloten 
und van die E. E. hem Gedeputerden mit apenlickem edicto bestediget, Digitized by VjOOQIC 59 

und dannoch vorsthaen wert enige vörbenömede personen tho sin, die 
datsul ve gebrücken, alss wort den classibus allnoch befahlen van synodo 
tegenwordich umme darin güde upsicht te dragen ende sovele mögelich 
to remedieren. Und bij faute van dien solen die classes, so hirin haren 
devoer nit döhn werden, in proxima synodo vori) angesien werden. Hirbij 
gefoget dat predigers gehn advocaten, procuroren, compromissarien umme 
geldt tho vordenende sin mögenn etc. 

11. Dewile dar klachten ijn synodo vörgefallen, datter enige schöel- 
meisteren sin , die haer erste gelovesfundamenta niet en wethenn und seer 
unbequam.sin tho dem schoeldienste, resolviret synodus, dat die classes 
die schoekneistern niögen ende solen ijn die hövetstücken der christlichen 
religie flitich undersoecken ende nha die kerckenordening laten under- 
teickenen. Unde so sie sick darinne unwillich dragen, sollen sie der 
avericheit angedienet und affgesettet werden. 

12. Imglichen wordt geklaget, dat up sommige plaetsen kosters und 
schoelmeisters sin sollen noch frembdt van die reine lehre, ja ftanden der- 
sulven, die met grothe ergernisse ter platsenn sthaen und dannoch van 
die profiten der kercken leven etc. Wordt derhalven den classibus uper- 
lecht up solche personen güde upsicht te dragen, und sovele mögelich 
desulven mit die kercken to vorenigen, offte bij die E. E. heren Gedeputerd. 
an tho holden, dat sie haer diensten removiret worden. 

13. Die 8 articul., datter gehne lasterlicke böker gedrücket werden 
ende die gedruckeden te supprimiren, wort alssnoch ratificert ende be- 
slaten, dat men ock bij die magistr&t umme tselve nit te mogen geschien 
anholden sall. Und sinnen ock die ahnwesenden dieneren uth Hollandt 
versocht omme an to holdende, dat ijmgelicken in hare provincie mag 
geschehen, dewile men beflndet, dat vele alsolcke lasterliche böker aldaer 
gedrücket und allenthalven uthgespreidet werden. 

14. Articulus 9 van die censura der dieneren up dem synodo yn to 
bringen, so vorgangen jahr beschloten, wordt alssnoch bekreftiget mith 
desem beseheide, dat het eigentlick van die censura der classium selver 
tho vorsthSn sy, dar die classes haer officium nit doehn ijnt censureren, 
visiteren ende anders. Unde so dar enige personen gefunden worden, 
darmede die classis nit tho rechte kahmen kan , solen desulven ad censuram 
synodi gefordert werden. Und sinnen volgents die classes alle nha einander 
gecensurert, hare prothocollen visiteret ende van allen saken gude recken- 
schop gefordert. l) „vor", hier ontbreekt in onze codd. een woord, bijv. censurabel. Digitized by VjOOQIC 60 

15. Articul. 10 van het missbnück der beroping der dieneren. Sinnen 
van desem synodo geconstitueret D. Joannes Acronius, D. Herman Stech- 
mannus, D. Leo Abeli, und hefft belavet die E. E. Dodo van Amsweher 
haer met sine praesentie bij to wahnenn omme eine richtige ordeninge 
van den rechten gebrüick der beroping to concipiëren end te stellen, die- 
welcke den deputatis synodi ten handen gestellet sall worden umme van 
haer gevisiteret und nha behoren darmede gedahn to worden. Midlertidt 
ijs güdtgef unden by dem synodo, dat men up dem kndttdach bij requeste 
sall versöcken, dat haer É. E. L. will beleven einige gequalificerde personen, 
welcker der Reformirden relligie vorwandt sinnen, uth het middel van 
haer van Stadt end Landen hirtho mede deputieren. Welckes ock geschehen, 
doch ijs darup nichts erfolget. 

16. Articulus 11 gravam. is van die E. E. h. Öedeput. darup geresolviret, 
dat die dieneren, so van die provincie salariseret worden, haer contingent 
ijn redem gelde uth des rentemeisters handen sullen mogen entfangen. 
Und so darumme jemant tho klagen hedde, die sall dat bij den Gedepu- 
terden ahndienenn, die alssden darin vorsehen willen. 

17. Die 15 articul. dat kerckvogeden, kosters ende schoelmeisters 
membra ecclesiae sin sollen effte ten minsten fautores, is van die E. E. heren 
ratificeret, und wordt derhalven allen classibus befahlen hirup guedt regaert 
tho nehmen und de personen, so hirin gebrecklich sinnen, den deputatis 
synodi aver to geven umme also doer autoriteit der overicheit diesulven 
van haren dienst to removiren. 

18. Die 16 articul. van die combinatie der kercken ijn vörgaendem 
synodo vörbaden wert allsnoch, sovele jummer mögelich ys, tho effec- 
tueren besloten. Unde wordt krafft deses dem classi Dammonensi belastet 
de upkumsten des pastoris oft pastorien tho Medthusen tho underförschen, 
und so sie vörstaet, dat diesel ve genöchsam sij tho underholding eines 
dieners, sall die classis mith die gemeinte tho Medthusen vorsorgen, dat 
da ein diener mag verkoren worden. 

Die combinatie van Upwirda wordt ock nha dith tegenwordige jahr bij 
D. Klinckhamero affgesthaen und vörlathen , bij soferne het karspell einen 
diener underholden kan. Item die combinatie van Suetwolde end Wester- 
wijtwart achtet die synodus ock tegen die vorige resolutie des synodi tho 
striden , unde wordt derhalven metzdesen verbaden. Belangend die andere 
combinatien wert uthgestellet, und sollen die deputati synodi die gemeinte 
Suitwolde vörmahnen umb hare beroping tho döhn nha die kerckenordening. 

19. Artic. 17, anghaende die ehelicke saken wordt vörwachtet, wat 
up desen landach darinne mach gedaen worden. Digitized by VjOOQIC 61 

20. Artic. 18 dat men gehne personen uith anderen carspeln, so sick 
willen qn den ehestandt begeven, sall copulieren, tensij dat siegetuche- 
nisse vertonen van haer ordentliche proclamatie, wort allnoch bestedigt 
und den classibus befahlen, dat dieselvigen allen mogelicken flith willen 
ahnwenden, dat dese artickel mag achtervolget werden und also grote 
inconvenientie vorhindert. 

21. Die 19 artic. van die unordening der warschoppen, item van blakeren 
und anders ijs bij die E. E. Gedeputer. vörbodt geschehn, und sollen die 
classes alsolcke fauten end gebreken ahn die E. E. Öedeputerd. lathen 
gelangen umme darin gedaen te mogen worden nha behoren. 

22. Die 20 artic. van die redgern, so argerlich sinnen, dat die mogen 
afpgesettet worden, sall up desen landtdach angeholden worden, dat der 
E. E. h. Öedep. resolutie darvan mag geeffectuiret worden. 

23. Articul. 30 synodi Öroningensis van die praebendariis tho exami- 
niren etc. is bij die h. Gedeput. vor gudt mede angesien, dat solckes sall 
geschehn nha luidt der vörigen resolutie. Und wordt den classibus belastet 
tho erforschen, woer alsolcke studenten sin mogen, und desulven thom 
examen forderen und darvan güdt report dohn. 

Dewile bij deser handeling der praeses und 2 dassen up Maendach des 
wedder ahnghaenden synodi absent gewest, is geresolveret, dat der assessor 
jjnmiddelst praesideren, und men ijn der action fortfahren, und wat ge- 
schloten bundig wesen sall. 

Demnach alss Hinmcüs Houbingius, classis Loppersumanae deputatus, 
wegen livesswackheit hefft nha huis mothen reisen, is D. Leo Abeli ge- 
ropen, und dorch gemeine stemmen des synodi ahn Henkici plaetz vörordinet 
ijn allen plene alss ein deputatus mede to handelen end to schluten. 

Nu folgen die gravamina deses tegenwordigen synodi. 

1. Umme güde ordening to stellen ijn die beropinge der dieneren, beide 
ijn kercken und scholen, sinnen dartho sekere personen genömet hiebevoren 
ijn den 15 artickel. 

2. Umme eine richtige ordening te m&eken, w&rnha men alle jahren 
de visitation der kercken sall vörrichten, so ijs thot den ende dese nha- 
folgende wise van desen synodo vorgestelt, approberet ende sovele moge- 
licken nha tho kahmende angenhamen. 

3. Dat alle jahren die visitatores van dem synodo mit die mehesten 
stemmen verkoren ende gestellet stillen worden , also dat allewegen einer 
van des vorigen jahres visitatoren sall continuiret worden, etc. Digitized by VjOOQIC 62 

Project van die maniere der kercklicken visitation, volgende 

den 40 articul synodi nationalis Hagae unde der kercken- 

ordeninge etc. 

Die visitatores classium, alle jahre ijn die synodale vergaderinge ver- 

karen end gestellet sinde mith den meisten stemmen, sullen ein jeglick 

ijn sin classe die kercken des classis visiteren und besöken, in forma als 

volget : 

1. Ten ersten sullen sie sick lathen finden ijn den praedicatien der 
pastoren, mitz van thovören den pastoribus tho lathen weten, um me ehre 
predikinge idtsij des Sondages offt binnen der weken an to horen, und 
uth dieselve to nehmen orsake den pastoren yn tghene , dat te verbeteren 
is, to vermahnen, exhorteren und guden moet te geven. 

2. So averst die visitatores des Sondages des pastoris predigt nichten 
konden anhören, dartho se sich nochtans benerstigen sollen, sovele moge- 
licken wesen sall, solde men ijn die classibus konen ordineren und holden 
die bijenkumpst der dassen tho beginnen mith ein proposition uth den 
Catechismo, densulven achterfolgende bij gebörten, nit langer dan den 
tidt van ein halff uhre, und dem pastori ahngewesen werde, wat bij ehne 
to vörbeteren wesen sall, umme also die visitationes ock ijn der weke te 
mogen doen. 

3. Angehöret hebbende und geendiget sinde die praedicatie ende dienst 
des pastoris, so die gedahn wordt, sullen sie underf ragen den pastorn 
ijnt besunder und den kerckenraedt, olderlingen, diaconenijnt besonder, und 
dar geen presbyterium noch nit en ijs, enigen van den vörnemesten, die 
thom gehoer des wordes kahmen, van denwelcken sie sich erkundigen 
solen umme ten wedersiden te underf ragen, wo ijdt mith den pastoren, 
dessgelicken mith dem presbiterio offte den vornemsten thohorderen, f rome 
luiden und der relligie nit fiendt wesende, ijn saken der kercken gelegen 
sij, sonder den einen offt den anderen to soecken tho beschamen efft ijn 
sine authoriteit tho vorkleineren , averst velemehr dat die visitatores ehren 
plicht volbringen, und nichtemin de jungere pastoren den olden ehre ge- 
borlicke ehre geven unde alse vaders ahnspreken ende vörmahnen. 

4. Die visitatores sullen ock selffs nit meinen, alssofft sie van der 
visitation mith ehren kercken den tidt ehrer visitatien geduirende solden 
frjj wesen, sondern ijdt sollen dieselve die eine den anderen vorgeselschapt 
mith einem olderlinck offt diener des classis reciproce sine kercken so- 
wol visiteren alsse alle die anderen und darvan ijn dem negstfolgenden 
synodo reckenschop geven. 

5. Den pastoren in loco sullen se vor ijdt ërste alleine vör sick be- 
scheiden und ehme affragen, wat authoren he lese und mith ehrae van 
der lehre conferiren , item wat scandalen offte ergernissen ijn der gemeine Digitized by VjOOQIC 63 

effte volcke umghaen, wo sick die olderlingen und diaconen ijn ehre be- 
dieninge dragen, offt sie ock ehme ijn der stifftinge der kercken behulps&m 
sin mith allem flith, und die bijeinkumsten des praesbijterii waernehmen 
und up die gelidtmathen der gemeinte truwe tosicht hebben, desulve mith 
ehme ehrem pastore sampt und besonder visiteren, und offt die diaconen 
ock güde vörsörge up den armen nehmen, und so die pastor ychteswat 
hefft, den olderlingen und diaconen vormahnen und underrichten. 

6. Darnha sullen sie alleine die olderlingen end diakonen ock bij sich 
bescheiden und underfragen van ehren pastore , wo dat he sick drage ijn 
lehre und levende, und f order ijnt besöcken der lidtmathen der gemeine 
und der krancken, unde so ychteswat befunden wordt, dat vörmahnens 
werdich sij, dem pastori die olderlingen und diaconen ein ijegelick mith 
sine te exhortiren und vormahnen etc. 

7. In plaetsen, dar gehne Öereformerde gemeine noch nit en ijs, sullen 
und konen die visitatores sich erkundigen bij frömesten der thohörern 
des wordes, und so sie ijchteswat finden effte horen, sick wol erkun- 
digen, efft ijdt ock also sij, unde nicht lichtelick accusationes tegen den 
pastoren ahnnehmen, idtsij den dat redenen und orsaken darbij vorklaret 
worden und einen schin end ock ahnsehent der waerheit hebben, dat sie 
den pastoren darüp horen, und indien ychteswat beunden wordt, ehnen 
nha behoren censureren und tho betering vormahnen, und so ijdt nicht 
heipet effte eine schware saecke ijs, desulve mith den deputerden synodi 
communiceren und raetplegen, und entlich den pastoren und ijdt volck 
ernstlicken i) umme dat avendtmael des h. Christi tho holden, und eine 
formam van eine gemeine mith hulpe des classis, dartho enige depu- 
terende olderlingen und diakenen te vorkesen, ahnrichten. Und sall 
hirtho dienen und nutte wesen, dat die pastor sich sul vest tho dem 
avendttmahle des Heren ijn der negester gemeine begeve unde solckes 
ock nha der erster vörmaning primae 2 ) suspensionis nit nha en lathe, 
und dat he begere ahn der negestgesethene Öereformerde gemeinte mith 
ehren pastore tho siner plaetse oft perioche 3) to kahmen omme dat 
avendtmhael des Heren mith ehme tho holden, und enige ijn sine perioche 3) 
dartho an tho leiden umme also tho hebben, uth denwelcken hie older- 
lingen und diakenen verkesen möghe mith raet und hülpe des classis. 

8. Die visitatores hirnha mith dem presbijterio vorsamlet wesende, 
sullen dem pastori sampt den olderlingen und diaconen affragen, offt ock 1) „ernstlicken." Hier is blijkbaar een woord overgeslagen in onze beide codices. 
In het origineel heeft vermoedelijk gestaan : „ernstlicken vormahnen" of iets dergelijks. 

2 ) Vóór „primae" is doorgeschrapt „und." YY heeft „und primae." 
8 ) „perioche." YY heeft „parochie." Digitized by VjOOQIC 64 

nha ehren besten beduncken die suivere lehre mit frucht unde stifftinge 
der gemeine und der thohörern gedreven werde, unde so ijchteswat 
ijs bij einen der ledemathen effte thohörern werdig vorbetert tho werden, 
solckes to kennen te geven urame diesiüven to vermahnen und ahn tho 
sprecken offte to underrichten. Item offt sie ock het aventmael des Heren 
holden, und so nit tho arbeiden darnha, dat ijdt thom negesten geschehn 
moge und bij der pastoren schuldt nit nhagelathen werde. Item offt sie 
oick onderlinge und ahn der gemeine die christliche disciplinam mith 
censureren und vörmahningen volgende Qades wordt und die kercken- 
ordening oefene. Item offt sie ock ein kerckenboeck hebben, presbiteria 
underholden und ehre acta flitig upschriven und die boken die visitato- 
ribus sehen lathen. Item wat forma qn ceremoniën van prediken, doepe, 
aventmhael des Heren tho bedenen, disciplinam to exerceren und den 
eohtenstandt tho solenniseren bij ehnen geholden werde etc. Item offt 
sie ock den Catechismum Heidelbergensem lehren und driven, und 
entlich offt sie ock eine kerckenordening ijn ehrem consistorio hebben 
umme sick darnha ijn ehren actiën te regulieren. Item offt sie oick stridt 
hebben mith Papisten, Wedderdoperen und anderen secten, und entlich 
wo sich ehre thohörer dragen, updat also alle ataxia und wat ferner 
tho vörbeteren ijs, gebethert werde thot wechnehminge der overgeblevenen 
superstitien und roecklosicheit des levendes etc. 

9. Sie solen ock erfrosschen , wo ijdt mith den kerckvogeden sij , unde 
wo up wat wise die kerckenguderen geadministreret werden, alsemede 
tho undersoecken van den praebenden, vicarqen und anderen guderen, ad 
curam animarum gefundiret, item die richters und andere wesende in 
officiis ehres amptes int bisonder vormahnen und frundtlich anspreken, 
vormahnende einen jeglichen sines ampts umme die boesheit tho wehren 
und besonder de drunckenschop und dantzerien. 

10. Van den scholen sullen die visitatores ock undersoecken, wo sich die 
schoelmeisteren , inssgelicken die köstern holden ijn vörsingen, vörlesen 
und bedenstigkeit in der kercken , in lehrend und underwisen der junck- 
heid mith flith und neerstigheit, item offt sie ock gude und der christ- 
licker gereformerder relligie boeken alse ijdt Nie Testament, Catechismus, 
psalmenboecken und dergelicken der junckheit lehren lathen , offt sie ock 
lidtmathen der gemeinte sin, und so nicht sick erstesdages met dem 
pastore dartho begeven, und sie vermahnen ijn tgehne, wat forder hares 
ampts wesen sall , alssock die kerckenordening volgende desulve tho under- 
schriven, etc. 

11. Die visitatores sullen van alles flitich anteickenen, unde ydtghene 
ehnen deen]ick ijs vörbeteren, und wat sie nit betheren konen, sonder- 
linge wannehr ydt sin sware saecken, desülve thot den classem brengen Digitized by VjOOQIC 6* 

und mith den gedeput. des synodi raetsplegen iind van alles ahn den 
classem und synodum report doehn und censuram underholden. 

12. Sollen ock die visitatores ehre actie mith dem gebede beginnen 
und mith der dancksegginge vullenenden. 

13. Entlick sall ijdt wesen der visitatoren ampt tho vörhöden und 
vör tho kahmen bij den kerckvogeden und desulven vormahnen ghene 
unkosten te döhn, den alleine einen thor nödttrofftt wat vörsetten und 
andern gehn qüaet exempel van een grothe maeltidt , ock lange tho sitten 
aver taffel te geven etc. 

14. Die visitatores sollen ock flitich inquireren und upteickenen umme 
ereter gelegenheit ahn die deput. synodi aver to senden die unordentliche 
handel, so bij den Wedderdopern im lande begangen, darmit die remon- 
strantie, 80 desshalven ahn de hoge övericheit sall gelanget worden, 
guden stoff moge gegeven worden etc. 

In achterfolge die vorige ordinantzie sinnen vör dissen jahre mith 
gemeine stemmen verkoren , umme die visitatien alssvören tho vörrichten , 
uth jeder classe, als folget: 

ex classe Gröningensi: D. Bernhardus Theodorici, D. Arnoldus Uthu- 
srus, nob. Lodovick Horenkens, senior; 

ex classe Dammonensi: D. Joannes Sprengerus, praeses, D. Hiddo 
Lamberti, «Johan Bilefeldt, olderlinck; 

ex classe Loppersumana : D. Leo Abeli , D. Henricus Hobingius , nobil. 
Reebtt Alberda; 

ex classe Middelstumana : D. Joannes Nicasius, D. Wjbrandtjs Georgii, 

D. Nioolaus Clantt; 

ex classe Enerümana : D. Andreas Stratemanttös , D. Domtcticus Thtal- 
mngitjs, D. Andreas Allert; 

ex Adwerdiana: D. Robertus Wipmngius, D. Albertus Lomeijerus, 
Lubbert Jansz, olderlingk; 

ex Yeteri Praefectura: D. Sebastianus Hermanni, D. Gerhardus Wiem- 

HOFF, D. flEDSTO VERLAGnJ8. 

3. Van die combinatie Middelstüm und Dörnewert resolviret dese 
synodus, dat die deputati synodi mith ock dem classe aldar sampt die 

E. E. Dodo van Ahsweer sollen undersoecken , offt dat carspell Dorni- 
wert kan ein prediger underholden, umme also mith die gemeinte aldar 
einen diener helpen tho beropen, und srdl darup D. Nicasius van die 
combinatie affsthan. 

In gelicker gestalten alsvören wort van desem synodo gestellet die 
combinatie tho Werffüm und Breda mith dem classe und D. Amsweer 
tho doen, soals sie finden sollen tho behoren. 

Acta syn. provinc. VII. o Digitized by VjOOQIC Item die combinatie van Baffelt und Nandell wort ock tho vörgesch. 
personen removert. 

Unde ijs f order int generael gudtbefunden , geresolvert und by den 
synodo dem gedeputerden des synodi mith hülpe nobilis domini Amsweri 
und des classis upgelecht, dat se sullen undersöcken und uthftnden sovele 
mögelicken , dat de parochien , die middelen genöch hebben ijn redelicher 
mathe, selffs mith einen eigenen pastore voreien und die combinatie, die 
nu bij provisie noch enigen thogelaten werden, aff tho döhn und allen 
frauden ijn den kerckenguderen tho verhöden, ock den unwilligen, die 
sodahnige kerckenguderen ijnnehebben, dorch S. Ön. unde Gedeputerden 
des landes te constringeren. 

4. Belangende hett gravamen van die beropinge, examinatie offte 
affsettinge der dieneren thot den synodum tho lathen gelangen um dar- 
van gude wetenschap to dragen etc. , resolvirt synodus , dat datsülve ver- 
bliven sall bij die ordeninge, die dar gestellet sall worden van die 
beropinge der dienaren. 

5. • Het viffte gravamen ijs, offt tho undersoeken, offt ock ijn alle 
dorpen het avendtmael des Heren uthgedelet wordt. Is vam synodo den 
visitatoribus belastet darinne to dohnde na hare instructie, hirvoren per 
capita gestellet. 

Idt wort ock den deputatis belastet gude acht tho nemen up die 
bedeninge der guderen tho Billingewehr , item tho vörsoecken bij die 
E. E. Gedeput, dat die jahrlicke karmissen tho Wittwert mogen affge- 
schaffet worden. 

6. Umme die gravamina, so up den synodis vörhandelt sullen worden, 
bij tides aver tho senden sullen die classes vörmahnett ende geholden 
wesen sös weken vör den synodis ein jeder ijn sin classe ehre gravamina 
yn schrifften te stellen. 

7. De classes sullen vörmahnet und geholden wesen vor den synodo 
ein jeder ijnt sine ehre gravamina ijn schriffte to stellen und die ijn 
tidts ahn den classem, die dartho genomineret sall worden, over te senden, 
updat diesulve ijn ordere bij malckander gestellet und ahn den classem 
ten minsten drie weken vor dem synodo overgesunden mogen worden, 
updat die classes up dieselven gravamina mogen delibereren und adviseren 
und ehren gedeputerden, die up den synodum ghaen sullen, darvan 
instructie nefens hare credentzie medegeven. Sall ock dieselve classis die 
thogesonden gravamina in scriptis bewahren, updat ijn dem synodo mag 
gesehen worden, uth welchem classe dith effte dat gravamen uthgeschreven 
sij. Sall ock midlertidt den dassen frijsthan, indien jjet vor den synodo Digitized by VjOOQIC 67 

mochte vörfallen, warinne sie des synodi met und hülpe van doehnde 
hedden, idtselfte up den synodo in forma van partic. questien vör tho 
stellen. 

8. Ingelicken ock sullen deputati versöken , dat die vicarie tho Nordt- 
wolde thot profit des pastoris mag angewendet werden etc. 

9. Belangende die kerckenreckeninge und die grote kosten , so daraver 
gedahn werden, sollen die, so daraver klagen, bij die E. E. Gedeput. 
anholden, dat nha die vorige resolutie darinne vörsehen mag werden. 

10. Wat die swaricheit der kercken tho Vijssflëth anghaet van ein 
seker persone, so sonsten ijnt levendt und wandell fraem und godtselich 
vam avendtmael des Heren affgeholden wert, ummedat hie opsicht 
drage op die uthfarenden guderen, dem olderman van Grönningen con- 
cernerende, resolviret synodus, dat solcke affholdinge van den diener 
tho Vissfleeth unbehörlich ijs ende tegens die regel van Gottes wordt, 
indien die persön anders unstrafflich ijs, gelick alhier ijn synodo verhaelt 
ijs. Und sall die kercke van FischfLeet hirvan vermahnet werden. 

11. Die deputati synodi sollen flitich letten ende undersöken up alle pas- 
torijen, vicarien ende andere geistlichen guderen, die tot curam animarum 
gehören, dat die recht mogen imploijert worden und nit in alienos usus 
gebmket sonder consent der avericheit etc. Item up die executie van 
alle andere synodale resolutien, item omme te beletten die mandaten, 
executien van schattingen, horengelde und anders, so op Sondage und 
bededage geschehn, mochten nhagelaten worden etc., item umme de 
stercken bedelaren uth den lande te wehren sullen sie bij die E. E. heren 
anholden etc. 

Idt sall ock den deputatis synodi angedienet werden, waer vorf allene 
kerckenhüser offte kercken sinnen, umme an tho holden bij dem collegio, 
dat dieselve erbuwet worden. Und ijnsonderheit sollen sie anholden umme 
die reparatie van die vorfallene kercke tho Yeerhusen ende thot Otterdum. 

12. Van het nhajhaer der wedewen der predigern vorblift bq die 
kerckenordeninge artic. 60, und die resolutie synodi Groningens. art. 4. 
Und sollen die gedeputerd. synodi bij de E. E. h. Gedep. anholden, dat 
soickes, dar het van noden ijs, mag geeffectuiret worden. 

13. Die 3 artickel synodi Gronningens. vorgangenes jahr, gestellet van 
die kinderdope to bedenen, wort alssnoch mitz desen bestediget, also 
dat gheen prediger sonder wichtige ende erheffliche oersaken sal mogen 
dopen buthen dem ordentlicken kerckendienst , effte ten minsten ijn einen 
apentlicken platze mith vörghaende vörmaninge geschehn sall. Ende wort Digitized by VjOOQIC 68 

aiso dese artickel gestellet in conformiteit mith de resolutie, genamen in 
synodo generali in Hagis art 50 etc. 

14. Idt solen ock die classes offt die speciale predigern in classibns 
den deputatis ahndenen die lasteren ende calumnien , darmede enige lede- 
mathe der gemeine, alse dat se mith gelde thom gebrüick des avendtmahles 
gekofft wehren, geschmehet worden, umme dor authoriteit der avericheit 
darinne vorsehen tho werden nha behoren. 

15. Men sall ock den deputatis synodi andenen alle ungelickheitt ijn 
die ceremoniën der kerckendiensten umme sovele mögelick gelickformich 
darinne to stellen. Dat ock ein prediger gestellett worde tho Wetzinga, 
sollen deputati bij dem collegio versöcken. 

16. Sovele anghaet die platze des synodi ijnkumpstich laten die broderen 
vorbliven bij die vorige resolutie artic. 23 synodi Groningens. sup. Und 
solen die deputerden synodi versorgen, dat die vorige resolutie van die 
gravaminibus in tides over to senden mag achterfolget werden. 

17. Die deputerden sollen bij dem collegio vörsöcken, dat die wftr- 
seggersche up den Ham mag gebannet werden up poena bij haer E. E. 
to statueren, item to Uithhusen, die die krancken mith worden wil ge- 
nesen, item die abbet tho Teesinga, de wijewater ummedeelet 

18. Ein synodale boeck sall bestellet worden und die acta darinne 
geteickenet up kosten der kercken, und tselve boeck bewaret worden bij 
den classe synodi, die tselve ock geholden sall sin up den synodum te 
bringen. 

19. Is ock geresolveret, dat men up den landtdach sall anholden umme 
einen nationalem synodum und dartho gequalificerde personen tho senden 
mith behörliche credentzien ende instructien. 

20. Den legerdienst tho vöreorgen sin die classen vörmanet unde enige 
vörgeslagen, und qs geordineret Tobias Stjsotgius, diener tho Delffziel. 

21. Acta synodi sullen die van Süethollandt doren deputerden, die 
nha Nördthollandt ghan , thogesonden worden mith den schrifften , domino 
Acronio gelehnet. 

22. Dewile ijn summige classibus enige predigern lichtlich thogelaten 
worden thot den kerekendienst, is bij dem synodo nhafolgende ordeninge 
vorgestellet umme den classibus tho remonstreren ende ijn kumstigen synodo 
darinne to resolviren. Digitized by VjOOQIC 69 

Yan examinatie eines pastoris ad deliberationem classium 
gestellet etc. 

1. Ein pastor, die noch vorenhen ijn dem ministerio nit gewesen jjs , 
sall geexamineret worden unde tho ijdt ministerium thogelaten worden, 
also dat die classes wol wat tides van te voren nha ehren gudtduncken 
alsolck einen mogen van enige hövetpuncten der religion praeexamineren 
und uth ehme to vörsthaen ein specimen siner bequemheit tho dem mi- 
nisterio unde ehme tholathen sick nicht alleine in propositionibus vor dem 
classe und presbiterio sondern ock publice coram populo tho öfenen, 
welverstaende dat ein prediger darby sij , und hie die bediening der sacra- 
menten sich nit underwinde, unde belove sich gantzlich dem ministerio 
te consecriren etc. 

2. Wanner nu solck ein ahnkahmende pastor eine beroping vörkriget, 
und nicht eher, so sall die classis ehme te kennen geven unde stellen 
einen sekeren tidt sines vullenkahmenen examinis. Und updat alle ogeluic- 
kinge, dissimulatie, gunste, affecten unde compacten, mith wien dat ijdt 
ock sin mochte, umme sick yn tho dringen tho worden vö'rhödet worde, so 
sall die classis nemandt vörtan, ijdt sij ock wo gelehret und bequaem he 
mochte wesen, examineren dan ten överstan van twen gedeputerden des 
synodi ijn die vörgadering des classis, und sollen die gedeputerd. vörsch. 
dor den classem 14 dagen van toevoren dartho beschreven worden. Des 
sullen diesulve gedeputerd. des synodi den examinandum mede mogen 
examineren nevens den examinator, van dem classe dartho erwehlet, wo 
ijdt den ock den andern pastoren des classis frystaedt dem examinando 
nu und den enige quaestiones vör tho stellen. 

3. Entlich alse ijdt examen gedurende ydtselfde nit boven einen vör 
und einen namiddach offt weinich daraver gedaen ijs, sullen die gedeputerd. 
mith dem classe ordelen van die bequaemheit offte unbequaemheit exami- 
nati. Unde bequaem befunden sinde, sullen die gedeputerden des synodi 
mith dem classe ehme eine gude vörmaninge döhn und ehme van wegen 
des synodi offte gemeinen kercken congratuleren und geluckwunschen 
und mith ydt geven de rechter handt ehme upnehmen , wolvörstaende dat 
die classis forder nha kerckenordening den examinatum tho dem dienste 
promovire und nha vorgaende praesentatio , approbatie, unde wat sonsten 
hiertho gerequireret wordt, doer einen pastoren uth namen des classis 
und praesbiterii , nhadat se 14 dagen der gemeinte sal vörgestellet sijn, 
mith upleggen der handen vör dem volcke confirmere. 

Wanner averst jemandt geexamineret unbeqüaem judicio deputatorum 
synodi offt des classis befunden wordt, sal diesulve upgeholden und ehme 
einen bequamen tidt gestellet und underwising gegeven worden umme sick 
wedderum examini vor die classe und denn gedeputierden te sisteren. Und Digitized by VjOOQIC 70 

findet men ehra bequaem, so sall men ehm tholathen, alsz vorss. ijs, 
offte requireren offte noch upholden vor einen tidt, nha gelegenheit und 
ordeel des classis und gedeputerden. 

[UIL] !) Entlichen sollen die exarainanden geholden wesen van 2) denclasse 
und gedeputerd. des synodi eine propositie tho döhn vör offte nha ijdt 
examen, so dem classi guetduncket, unde sall die classis dem examinando 
dartho achte dagen tevoren einen text geven, denwelchen hie vörklaren sall. 

Dienaren, pastoren, die uth platzen, die in caussa religionis suspect sijn, 
kahmen sullen und den kercken deses synodi sullen versöcken te denen, 
en sullen bij den classem nitt entfangen worden, all hebben sie schoen 
gude testimonia, idt en sij den, dat die gedieputerd. des synodi desulve 
erst gehöret und mith densulven de relligione confereret und ehnen breven 
ahn den classem gegeven hebben. Und sin ijdt alsolcke, die uth dat pawst- 
dohm offte uth den Ubiquitisten offte anderen secten kahmen, sall men 
diesel ve wall examineren und erst undersöken und beproven, ehe men sie 
tholathe. 

23. Updat die deputeerden synodi , so jahrlichs verkoren mogen worden , 
wethen, warnhae sie hare doendt behoren ende sullen ahnstellen , qs nha- 
folgende ordening yngestellet. 

Van den gedeputerden des synodi etc. 

[I.]3) Sullen alle jahren ijn den synodo verkoren worden gedeput. 
dessulven , twe uth der stadt und classe van Grönningenn cum annexis und 
twe uth den Umblanden, insgelicken ock twe bij provisie und vor einen 
tidt ijn der Drenthe umme die saecken der kercken van wegen des synodi 
tho beforderen. Unde averst updat hierinne alle praeeminentzie und her- 
schinge des einen aver den anderen vörhodet werde, sullen diesel ve 
gedeputerd. alle jahre ijn dem synodo vörandert -worden und den halven 
deel affghaen, und andere bequame und gequalificerde pastoren ijn ehre 
platze deputeren, und höre bedeninge nit langer den twe jahren geduren. 

[IL] Die gedeputerden des synodi sullen gelastet sin inspectie te nehmen 
aver den dassen ehres synodi, unde sullen derhalven, die classes hebbende 
enige swaricheiden , desulve bij sick mogen beschriven ijn tidts, wo dan 
ock die gedeputerden sülvest, twe und twe jariicks ehren last deelende, 
einmael ijn den classibus sullen mogen vorschinen umme inspectie tho 
nehmen van wegen des synodi, offt ock die classes doehn, tgene ehnen 
upgelecht ijs, und flitichlick die visitationes underholden, und wat ferner 
mehr ijn den classibus tho doen ijs, ock so wannehr sie vörhören van 1) Het nummer van dit artikel is ontleend aan YY. 

2) „van", YY heeft „vor." 

3 ) De nummers van deze instructie zijn ontleend aan YY. Digitized by VjOOQIC 71 

enige swaricheit ijn einem classe, dat sie densul ven classem vormahnen, 
und beduncket ijdt ehnen rSdtsam, bij dem classe erschinen alssvören 
und ijn tides die swaricheiden vorslichten und dempen. 

[IET.] Sullen ock die gedeputerden des synodi wesen actores des synodi 
urn me bij den hogen und underovericheiden die saeken, ehnen ijn dem 
synodo uperlecht, und die ijn dem synodo sint opensthande bleven, be- 
vorderen und expediëren , sorge dragende dat die resolutiones synodi mochten 
geeffectuirett worden. Und sullen geholden sin jahrlicks so mundtüch als 
bij geschrifften van alles ijn den negstkunfftigen synodo report tho dohn 
und ehre kesinge, binnen den jahr gedaen, in scriptis vorfathet aver- 
leferen umme by den synodo vörwaret te werden. 

[LUI.] Wannehr die gedeputerden des synodi yn der Drenthe den guden 
raedt der gedeputerden des synodi van Stadt end Omlanden van döhnde 
hebben , sullen sie mith ehnen mogen communiceren , ock die gedeputerden 
vörsch. van Stadt und Omlanden mith die van die Drenthe, und einen offte twe 
respectivelicken ijn fall des nodts bij sich beschriven thot ehrer hulpe etc. 

[Y.] Die gedeputerden des synodi sullen die namen derjenenn, die 
geexaminert sin, ahnteickenen und tho dem synodo bringen, updat die- 
selven ijn einem sekeren boke des synodi angeteickenet worden , wanneer, 
wör und tho wiens overstaen der gedeputerd. des synodi dieselve tho- 
gelathen sin. 

[VI.] Onkosten thot üthföringe der saecken der kercken dorch de 
gedeputerden jahrlicks tho mogen hebben sal men anholden bij S. G. offt 
den Gedeput. van den lande umme, wo dan geschiet ijn anderen provinciën, 
dem synodo jaerlicks eniges tho tho leggen ende ordineren, waervan die 
gedeput. des synodi jaerlicks ijn proxima synodo reckening und reliqua 
döhn sollen, und rjdt overschott den classibus ex aequo distribueren. 

24. Idt sinnen oick communibus suffragiis gn desem synodo verkoren 
thot deputatos deses tegenwordigen jahres, als nömptlichen D. Joanites 
Acronius, D. Leo Abeli, D. Sebastianüs Hermanxi. 

25. Thot den synodum ijn Suethollandt vör dith jahr sinnen verkoren 
dominus Joachimus Wernerus unde dominus Leo Abeli. 

26. Dewile ijdt christlicken ende thot stifftinge denende ijs, dat die 
synoden mith eine korte predigt beginnen und ijusgelicken geendiget 
worden, findet die synodus guet, dat jaerlicks ijn die vorgadering des 
synodi twe classen bij geboerte thom ende vörgsch. hirto sullen genömet 
worden. Und sullen die classen elck ijn sin classe mith die meisten stemmen 
einen diener vörkiesen , die de eine vor ende die ander nha ijn den synodo 
eine vörmaninge doen, sunder dat aver diesulve vörmaning censura sall Digitized by VjOOQIC 72 

geholden worden, und dartho dan ein text nehmende, die thor sake 
dienlich ijs. 

27. Dewile ock geklaget, dat die synoden korter mogen geholden werden 
und thot minder kosten, resolviret die synodus, dat die classen solen 
vormahnet worden mith allerley gravaminibus , so hiher nit eigentlich 
gehören, ad synodum nit tho kehmen. 

[28.] Is ock censura morum der deneren deses synodi geholden nha 
gedahner vorhandeling , und ijs nemandt gefunden, darup tho seggen ge- 
f allen. 

Idt wert ock den deputatis synodi belastet umme nefens die respective 
classen gude upsicht tho dragen up den schöldensten , und wör mangel 
befunden mag worden, sovele mogelich tho emenderen. 

Belangende die eliminatie der censur des vörgangenen synodi van classe 
Middelstumana, alse gravamen ijngegeven, vörklaret synodus, dat sulcke 
artic. impertinent befunden, und wen die classis dessfals hedde up jemandt 
tho spreken gehadt, solde se densul ven specialiter nha Gottes wordt hebben 
ahngespraken. Und dewile ock gehn bewiss der saken vorgebracht, achtet 
synodus den gepungerden unschuldig und unbillig beschweret, derhalven 
de articul decreto synodi uth den gravaminibus geroijert. 

Henricus Meinardi gs bij dem synodo erschenen ijn den dienst der 
kercken tho Nyevehne ijn der Drente unwettelicken ijngekahmen wesende, 
und vorsöcht geexamineret und yn den kerckendienst alssnu befestiget 
toe worden. Und ijs befunden, dat hie vele verschils yn Friesslandt mith 
dem classe und synodo gehatt hebbe, worvan hie vormahnet sinde tselve 
unwerdelick genhamen und mith vele upstuvende worden und proposten 
ehm selfst gesocht hefft tho entschuldigen. Averst went befunden ijs nit 
alleine qnt vörghaende, sondern ock dat hie bij dem synodo van West- 
friesslandt alss unwerdig und nit bestaende in examine van den kercken- 
dienst gedestitueret was, so ijsset dat ock dese synodus tho Groningen 
ehm destitueret van sinen dienst vörbsch., dat he darvan sall affsthaen 
und ehm selven mith dem synodo van Westfriesslandt vörsönen, wartho 
hem copie van dese acte sall gegeven worden um die tho vörtönen , mitz 
dat hie hem ijn alle stiliicheit sall dragen, end sin underholt beth up 
den synodum van Westfriesslandt genethen und bescheit van dem synodo 
ijnbringen. Und brengende getüchenisse van sine reconciliatie, sal mith 
ehm gehandelt worden nha Gades wordt ende ordere der kercken, wol- 
vorstando dat midlertidt die kercke thot Niewevehen mith einem andern 
diener offte pastore mag vorsien worden. Actum in dem synodo tho Digitized by VjOOQIC 73 

Groning. 4 Maij anno 1603. Doch diewile vörsthan wordt, dat die synodus 
geholden was, ijs he geadresseret ahn die deputatos dessulven synodi etc. 

Also Johannes Merantjs, tegenwordige kerckendiener tho Coldervhene, 
alhir avergegeven eine sekere acte van sin examen, ijn dem classe tho 
Meppel geschiet den 26 April deses jahres 1603, sonder nochtans enige 
getüchenisse sines levendes und wandels vörtönende , t welcke schinet nitt 
al tho prisslick tho sin ijn demodicheit, eerbarheit nha den eisch van dem 
worde Gades, ende vörsocht, dat he sinen dienst moge wedder ahnfangen, 
van welchem he gesuspendirt ijs gewest umme sekere clagten, so van 
sine persone dem classi sin vörgekahmen, die broderen des synodi alles 
vorsthaen hebbende, wat in examine der kercken up Drente van die ge- 
committerden van S. G. gestellet, mitzgaders wat bij dem classe tho 
Meppel mith hem ijs gehandelt, hebben vor gftdt ijngesehn ende beslaten, 
dat he bij provisie sall mogen wedder ahnfangen sin vörlathen dienst 
ende ijn lehre end levendt hem schicken nha die regel van Gades wordt 
ende die ordinantzie der kercken deser landen, hem vermanende, dat he 
vordahn alle occasien end suspicien van upsprake sal miden, hem alss 
vor die ogen Gottes dragende sonder quaetspreken , honicheit ende andere 
berispelicke manieren tho dragen ijnt geraein und besonder tegen die 
classen end die kercken, tegen die binnen ende buthen sin, sunder hem- 
sulven tho wreken mith gekiff, wrackgiricheit offte ungunst tot sinen 
negesten ijn tgene, dar hem duncket van jemandt vörkortet tho wesen. 
Wall expresselick hirbij vögende, so wanner alss hie sall befunden worden 
jjn levende offte lehre sick tho vörlopen tegen die ordeninge der kercken 
jjnt gemein offte particulier, wordt de classis vann Meppel uth krafft 
van desen geauthoriseret den Johanhtem Meranum vorbenomet tho cen- 
sureren nha befindiging van saeken hetsij mith suspensie effte destitutie. 
Averst jjn gefall hie Meranus volgens sine belöfften hem beflitiget ijn 
lehre end levendt, alss ein christlick lehrer behöret, und darinne conti- 
nueret, sal die continuatie ijn sin dienst worden gefordert thot affdohn 
van die provisie ten ordeel des synodi. 

Van Daotele Thoma sint deputati classis Loppersumanae gefraget van 
haer commissie, ijn sine saken ehnenn gegeven etc. Unde vorklaret, dat 
sie nha die vörmaninge, Danieli ijn classe gedahn, hares wethens nicht had- 
den gehöret, dat he mith drunckenschop und anders sick wedderum solde 
vörlopen hebben. Seden ock f orders, dat sie in visitatione flitich nha sine 
beschulding, jungst ijn synodo gedahn, sick erforscht hadden, averst nit 
anders konen befinden noch vorsthaen, denn dat het merae calumniae 
gewest sin, gelick hetsulve oick ijn hare classicaol boeck ijs geregistreret. 
Und helft derohalven dese synodus ijn achterfolg die vorklaringe der gede- Digitized by VjOOQIC 74 

puterden des classis vörbenömpt van Daniele geraelt geresolvirt, dat he 
vör dithinael in synodo ad sessionem thogelaten mach worden, wolver- 
staende dat belangende sine beschuldigung van drunckenschop he sick 
darvan folgens scherpelick wachten sall, gelick die deputerden vorklaret 
hebben, dat hie dith vorghaende jahr gedahn hadde, offte anders nha 
resolution, ijn vorigen synodo genhamen, mith hem geprocediret sall 
worden. Unde ahngaende die andere beschuldiginge , daran sick enige 
lidtmathen solden ergem , ijs classis belastet worden sovele mögelicken 
dieselve ergernisse wech tho nehmen. Is Daniel vorbesch. ock truwelick 
vörmanet alle ergernisse fortahn [thoe] miden, twelck hie belövet und 
ahngenahmen hefft. 

Zachaiuas Wulffius is x gecompariret ijn desem synodo umme orsake, 
dat he hadde vorsthaen, dat dese vorgaderinge was aver sine persone 
doer brieven van S. Gn. unsem h. stadtholder geaviseret, und dat nu 
openbaer geworden was, gelick he ock tselve apenbaer hefft bekennet, 
dat he vor dese tidt hadde gelevet up suspecte plaetsen, ende ock mede 
dat hie alhir was tho lande gekehmen sunder enige getüichenisse sines 
levendes ende sines gelovens, welckes van allen christen thot anderen 
kercken vörtreckende wert vereischt, veeltomin medebrengende brefe 
sines examinis ende ordentlicker tholating tho dem dienste, twelcke van 
allen predigern deses landes erfordert wordt. Ende dat mehr ijs, hefft he 
sick laten ijndringenn ijn die kerckendienst tho Emmen dör den juncker 
Johan van Steenwick, niettegensthaende dat hem güde waerschouwinge 
hirvan sin gedahn. So ysset dat hem de praeses synodi sine grave fauten 
und excessen hefft vorgeholden, diewelcke hie bekendt hefft hem leidt 
tho sin, vörsökende dat hem solckes moge vorgeven werden, thomeer 
dat hie klagede yn desen handel van den juncker vorleidet ende bedrogen 
te sin. 

Synodus up alle saeken wol lettende ende ijn die frese des Heren 
overwegende die schrifften van die person, levendt, lehre und handeling 
Wolfh vorgesch., hefft gudtgefunden und geresolvirett, alss volget, nöm- 
lick dat Zacharias Wülfius sall gantz nit thogelaten worden tho den dienste 
tho Emmen. Ende ijn gefalle he ergensins sick thot den kerckendienst 
wolde vorfögen, sall he sick mith güde getüchenissen sines levendes ende 
geloves vörsehen van dem classe Embden effte andere gereformirde plaetsen , 
ende also doer ein ordenllick examen thot den kerckendienst ijntreden. 
Is ock mede gudtgefunden tsulve over tho schriven ahn den E. E. juncker 
Johan van Steenwick umme sine praesentatie erstesdages tho dohnde nha 
kerckenordening. 

Also ijn saken Henrici Bokelmanni laestleden ijn classe, geholden in Digitized by VjOOQIC 75 

Drentia, besloten was, dat D. Everhardus Johannis , prediger tho Meppel , 
und D. Melchtor Arnheim, prediger tho Blij densteen , solden inquireren 
bij die gemeinte tho Ruinen belangende Bokelma^ni lehre und levendt 
aldaer und darvan ijn negesten synodo Groningensi alssnu ehren wedder- 
fahren ijn tho bringen umb aldan folgents mith dem classe Enerumana 
und dem synodo off te ministerio vorsönet te mogen worden, und dan die 
upgemelte broderen desem synodo gude getuichenisse van des vorgeschr. 
Bokelmanni lehre unde marckliche betering des levendes vörtönet end vor- 
klaret hebbenn, dat oick Bokelmawus van sine vorige missbniicken end 
excessen so jjnt gemein als jjnt besonder sine schüldt vor den heren van 
desem synodo ehme van herten leidt tho sin bekent, und he uprechte 
beteringe vortan belavet, ehme sul ven der censuren der kercken, dassen 
und synoden underwerpende, so hebben die broderen des classis Eneru- 
manae alhir ijn synodo tegen wordig wesende, die hirup gefraget sint, 
geantwordet, dat sie hem sine excessen, so hie aldar enigsins bij haer 
begangen, van herten tho gude holden und hem vor einen medebroder 
gerne erkennen wolden. Also wart Henricus Bokelmanntjs bij desem synodo 
van alle sine swaricheiden geabsolveret ende ijn sinen kerckendienst be- 
stediget, mitz dat hie vörmahnet sall sin sick volgents ijn sin levendt ock 
also tho holden end tho dragen, alss ein diener godtlichs wordes schuldig 
ys, glich he van herten tho dohnde belavet hefft 

Uppet vörsouck Arnoldi Aeth, predicant thot Usqüart, umme den 
kerckendienst tho Wijttwert tho bedienen, und dat van wegen sin sobere 
underholding end anders, so hie dem synodo hefft vorged ragen, aviseret 
die synodus und erkent Arnoldi vorgesz. sin versoeck jjn groten reden 
tho besthaen, und wort derhalven bjj provisie vor ein tidt qn sin dienst 
tho Wytwert gecontinueret, mitz nochtans dat hirmith gehn praejudicium 
den resolutien van die combinatien, bij die E. E. Gedeputerd. genhamen, 
geschehen sall etc. 

Gerhardus Heddkhus , pastor tho Stitzwert , ijs vann wegen sin dantzen , 
drunckendrinckent, und dat he mith unwaerheit die censur deses synodi 
entghan hefft willen, van sinem dienste gesuspendiret , thotdat hie ware 
tekenen der bote bewesen sall hebben, und also durch ein offte twe die- 
neren des classis de gegevene argernisse wechgenhamen worden. Und sall 
die classis van 14 dagen thot 14 dagen die kerckendiensten tho Stitzwart 
vorsorgen. 

Johannes ScHRODERus, beropen tho Bejjlen \jn Drente, jjs vor dese reise 
alhir binnen Grönningen geexaminert, diewile die classis aldar ijn Drente 
noch swack ijs, diewelcke nhamals van ehre gerechticheit, die synodus Digitized by VjOOQIC 76 

vörsteith den classibus tho behoren, hirdorch nit sall vörkortet wesen. Unde 
sinnen vam synodo tho desem examen mede begeret ende gedeputeret 
D. Joachimus Wernerus, D. Arnoldus Uthusius, D. Everhardus Joannis, 
D. Joachjmus Zoor. 

Nha gedahnem examine hebben upgemelte deputati dem synodo ijnge- 
bracht, dat D. Schroderus dem examini genoechgedaen hadde. Darup he 
vam synodo thogelaten und sin testimonium bekamen hefft etc. 

Dewile Nicolaus Christofhori , bokebinder binnen Grönningen , van dem 
classe Middelstumana geexamineret is. unde dem synodo vorgekahmen 
sint enige quade geruchten van hem in Hollandt geschehn , wert vorgesch. 
examen gesuspenderet ende upgeholden, ter tidt Nioolaus darvan sick 
gall hebben purgiret. 

Lucas Westerwoldanus , diener tho Eppingenhusen unde heropen van 
die gemeinte tho Cantes, ordelt de christliche synodus, diewile he noch 
steith under die censura des vorledenen synodi, dat die classis gene 
wichtige reden hebben sall sinen beröp tho approbieren, sondernn dat he 
urn vornemlike orsaken bjj sine vörbenömede gemeine vor dithmael bliven 
sall. 

Nhademinale die pastor up Delffziel sick der censurae classis et 
synodi nit wil understellen , uth orsaken dat he van die provincie van 
Westfriesslandt wort gesalariseret und also gehn membrum deser pro- 
vincie ijs, wordt den deputatis classis Dammonensis belastet den pastor 
vor sich tho bescheiden und van hem eintlicken to vörsthaen, wat he 
darinne gesinnet ijs tho dohn edder nit, ende darnha den gedeputerden 
synodi van tselve tho advertiren umme dan forder darin bjj die magistraet 
te dohn nha behoren. Idt sal de pastor coram deputatis sick vorantworden , 
van tgene hie up den synodum van vorgangen [jahr] mach gespraken 
hebben. 

Adwerdianae classi wert van desem synodo befahlenn, dat sie gude 
upsicht dragen solen up enige predigern under harem classe, so mith 
quade geruchten van drunckenschop bedacht werden. 

Die sake Joiiaxjus Herwaoii, pastoris tho Tennunten, wort tho den 
classem ijnt Oldeampt gewesen umme darinne tho dohnde nha uthwisent 
Gades wordt und die kerckenordeninge etc. 

Des pastoris sake thot Fermsumb ahnghaende die vörsöninge, wort aver- 
mahls dem classi befahlen haren devoer darin tho dohnde sovele raöge- 
licken, wo ock gude upsicht to dragen up die pastor tho Krewert und 
Wijtwert, so van drunckenschop beruchtigett worden. Digitized by VjOOQIC w 

Also dese synodus vörsthaen hefft, dat die pastorien und vorscheidene 
vicariengudere ijn den Dam, darvan die dieneren des g. w. behoren un- 
derholden tho worden, mith andere kercken offte politique guderen 
vörmenget werden, findet synodus hoch van noden tho sin, dat die 
vorgesch. guderen mogen worden underscheiden ende thot haren eigent- 
liken ende geimploijeret. 

Deputati classis Middelstumanae solen gude informatie nehmen up den 
koster tho Uthhusermeden , wat he gedahn ende gesecht solde hebben tho 
Leenss ijn den kroech in praesentia des redgers, und folgens darinne 
dohen, soalse sie befinden to behoren. 

Classis Groningensis deputati vorklaren van ein oldt prediger ijn harem 
classe, die inhabel sij thot dem kerckendienste und derhalven van haer 
affgesettet. Iss deselve persone dem classi vam synodo recommenderet, 
dat he mith middelen van underholdt vorsien mach worden nha lüdt der 
kerckenordening, bij. soferne die middelen van sekere grasen landes und 
jjdt hüs nit en sullen mogen folgen unde vörkregen worden, warvan die 
gedeput. vorsch. hebben te kennen geven etc. 

Is ock vörhalet van classe Groningensi van enige missbrüick ende un- 
ordeninge ijn die copulatie van ehel uiden, so alhier sonder getuchenissen 
van proclamatien des ordes, dar sie sortiren ende wahnen, tegens die 
kerckenordening worden copuliret, unde also mede ungedöpede personen 
thosamengegeven worden, darup de classis vorgesch. geantwordet hefft, 
dat dese sake alhier nit classicael sij , sondern willen solckes haere magistrSt 
remonstriren , datter ijn versehen mach worden. 

Sovele ahngaet die overgrote lasten und swaricheiden der dienaren deser 
landtschop, solen die gedeputerden thot den synodum ijn Süit und Nordt- 
hollandt mede averbringen ende anwisenn die geringen upkuinsten van 
enige pastorien jjn desen landen und darijegen die grothe lasten , die darvan 
ghaen mothen, umme also mith radt ende hulpe van den synodis vorbesch. 
dar ferners ijn tho dohn, soalss best sal wesen. 

In die sake van Gerhardo Heddingio, pastor tho Stitzwert, ys bij dem 
synodo beslaten, dat hie van wegen sin dantzen, drinckent und mith 
unw&rheit die censura synodi entghaen gesuspenderet sall worden in forma 
als folget: 

Werde und wolleve thohörders yn den Heren. Die synodus der kercken- 
dieneren van Grönningen, Omlanden end Drente hefft vörsthan van sekere 
vörlöp und gegeven ergernissen, gedaen bij Gerhardum Hedingittm, pastor 
deser gemeinte, dör sine dantzerije und lichtferdicheit , dör den drunck, Digitized by VjOOQIC 78 

end vorts gesocht sick sulvest te vörschonen und die behörlicke censur des 
synodi tho entgh&n, und dat nochtans dese saecke der gegevenen ergernissen 
bij Gerhardtjm Heding. vorsch. ruchtbar nit alieine, averst ock warachtig 
befunden ijs , so en hefft die synodus vörbenömet nit konen nhalathen den 
vórbenömeden Gerhard. Heding., pastoren deser gemeinte, aver alsolcke 
sine gegevene ergernissen tho wechnehming dersulven unde anderen thom 
exempel van sinen dienst vör wat tig des te suspenderen effte up tho 
schorten, thor tidt und wilen he hem gebethert unde berüw van siner 
misshandelinge betönet sall hebben, dat ock den vörnömeden pastor, also 
sine gegevene argernissen vor veelen geschiet end ruchtbar geworden, 
nha vulending des tidts siner suspensie ter discretie der pastoren und 
dienaren, bij dem synodo hirtho gelastet, gestellet van dieselve jjnt anschin 
siner gemeinte sine openbare schultbekentnisse , und dat ydt ehm leidt sij, 
dragen und bekennen sall und ehme alssdan wederom van sine suspensie 
entschlahn. Actum Groning. in synodo, etc. 

Also der E. E. Phttjp van Meckema vorgestellet , dat D. Joannes Spren- 
gerus ijn sin dienst ijn den Dam gantz ahne vörsoeck der E. E. junckeren, 
so dasulvest alse hoveling nha deses landes gebruick jus gladii hebben, 
soll ijngestellet sin, waerdorch upgemelte junckhern enigermaten sick ijn 
ehrem rechte gepraejudicert tho sin vörmeinenn, und hirijegen dominus 
Sprengerus ijnbrachte nha het seggentt dier van den Dam, dat die van 
den Dam dem upgemelten junckeren gehne gerechticheit ijn bestelling 
ehrer dienern gestaen sondern daraver alJnoch ijn stridt sinnen, also datt 
die van Dam ehme Sprengero vorbaden, alss he secht, gene der upge- 
melten junckeren belangende die inwillinge ofte approbatie sines beroping 
tho vorsöken, so vorsteith synodus, dat sie hirin nit konen ordelen, sondern 
befehlet die sake dem competente gerichte, dar dan ein jeder part sine 
gerechticheit mag thoerkandt werden, mitz dat ock hirmith offte mith itziger 
beroping D. Sprengeri enigem parte ijn sinem hebbenden rechte nit moge 
gepraejudicert werden. Vorstaet die synodus, dat die vörstanders der ge- 
meinte yn den Dam den E. E. Meckema alse hovelinck van olden tiden 
und medecollator, hebbende ydt jus gladii terselver platsen, umme alle rust 
ende f rede willen behöret hedden tho erkennen , gelick nha alle kercklicke 
ordere die overicheit ijn die beroping der kerckendienaren erkandt wart, 
ende oversolckes jjs tho vörmahnen umme ijn thokamenden tiden sich 
hirinne tho quiten, idt wahre den dat die kercke van den Dam wichtige 
reden und orsaken hadden , warum sie gantzlichen hirinne nicht geholden 
was. Entschuldigen wol D. Sprengerüm in siner inkahmenen beroping uth 
reden van ignorantia , und dat he nithemin sunder praejudicie van die eine 
offt die ander parthie behöret sonder vörbodt frijgelathen tho worden und Digitized by VjOOQIC 79 

sin frijheit tho beholden, ter tidt die quaestiose sake sall mogen gede- 
cidert sin. 

Belangend het bovengeschreven advijs bedancket minheer Meckema desen 
synodo. Dan yn die dimission D. Sprengeri findet sich der E. E. Meckema 
beswarett und begeret, dat hem sine gerechticheit darinne unvörkortet 
mag bliven. 

In het undersoeken van die articul. der kercklicke visitatien, vorleden 
jahr in synodo angestellet, is hett classis van Middelstum befunden haer 
ampt niet gedahn te hebben, vortönende ein extract uth haer classicael 
boeck van dem 1 Novembris vorledenen jahres, in welchem besloten ijs 
ob certas et gravissimas caussas eo anno visitationes non esse recipiendas 
etc. Reden sin dese : then ersten ummedat sie vörstunden , dat die visitatien 
alleine over die dienern und nit over die kercken ghan solden ; ten 2 dat 
ock die visitator sul vest nit wolde gevisiteret sin, menende dat dardorch 
die kercken solden geschouwet werden; tho mehr dat se ock seden, dat 
die visitatien nit conform sijn den andern Unierden Provinciën, alsock 
stridich tegen den 2 den synodura Groningens. art. 3, so sie seggen. 

Synodus vorklaret, dat dese reden nit mogen besthaen und ungefunderet 
sin ende hore nalating der censura waerdich , ergerlick ende mali exempli 
bij enigen. Vorklarende f order, dat classis sick vordahn sall reguliren nha 
dese ordening, vörgangen jahr gedecretiret ende tegen wordich noch be- 
festdget, belastende den deputerden synodi upsicht to dragen, dat die 
visitation bij den classe van Middelstum mag geeffectueret worden. Und 
jjs thot desen ende eine sekere forma van visitatien by desen synodo ge- 
arresteret sup. art. 2 gravaminum. 

Johannes Wirichius, in synodo gecompariret , ijs hem die sententia, 
tusschen hem ende sin partijen tho Tolbert van dem classe gegeven und 
van den deputerden synodi nha befestiget, vorgelesen, denwelcken he oick 
angenhamen hefft tho achtervolgen , darup he den gelick van den kercken- 
dienst vör dithmael affgesettet und van sine gemeinte tho vörtrecken 
belastet, thor tidt dat men ware bote van hem siende hie nha Gades 
wordt und der kerckenordeninge thom kerckendienst weder mag thogelaten 
worden. Und wort dem classi befahlen , dat sie die gemeinte sullen tselve 
ahndienen und vörmahnen umb einen diener wedder tho beropen. Daren- 
tusschen nochtans sall die classis die gemeinte ahndenen , dat des pastoris 
kogen tho Pinxtern aldar solen mogen jjn die weijde vorbliven etc. 

Dewile die E. E. Allert Galjckema und Allert Jensema, hovelingen 
etc., in vorgangenen jahres synodo hebben geklaget aver Theodoricum 
Petri, tho Oldenhove pastor, vörsokende dat he bij dem synodo van sin Digitized by VjOOQIC 80 

deenst mochte geremoveret worden , und die synodus dhomals upgemelten 
Theod., als noch nije inkomende und ijn desem lande unbekant, nit helft 
konen ordelen inhabel offte unbequaem totten dienst offte ock schuldig vör 
datmael van Oldenhove tho vortrecken, sondern alleine in ansehent siner 
twist mith den upgemelten junckeren ehme geraden up bequame tidt sick 
umme ein ander dienst tho be werven etc. , und dan upgemelten junckeren 
avermals ijn synodo ijtzundes erschenen, vorbringende vörscheidene nije 
klachten und beschuldingen aver Theodoricüm als van drunckenschop , 
wrevel, lasterent, rechten und dergelicken, und hijerjegen Theodor. in 
siner vörantwordinge glickfals sick aver die junckeren van vörscheidene 
unfrundtliche und bittere ahnmoding sick beklaget, so hefft die synodus, 
dese argerlicke und beswaerlicke saecke dorch flitige erkundigung beidersitz 
innehmende und yn den fruchten Qades erwegende, nha ripe deliberatie 
hirin, alss kerckliken behöret, gudtgefunden end uthgesprakenn , alse 
folget: 

Erstlich hefft synodus gehn gefallent daran gedragen , dat die upgemelte 
E. E. junckeren, up andere plaetsen wanende, dannoch mith gedachtem 
pastore tho Oldenhove so withlopigenn hader und stridt geövet, da doch 
enige andere collatoren jegen densulven sick fredelick holden, und der- 
halven die E. E. junckeren christlick und bescheidenlick vormahnet, dat 
sie ehre jus collationis aver den prediger nicht tho widt trecken , sondern 
alss membra ecclesiae reformatae nha luidt Gades wordt und die kercken- 
ordening andern collatoren thom guden exempel gebruicken wolden. 
Itzundes averst die synodus hebbende vorstanden ende erfahren, dat 
Theodoricüs Petri dit negstvorlopende jahr over noch ijn withlufftiger 
twi8tmith upgedachten junckeren geraden, und darenbaven ijn sinem levende 
mith drunckenheit ende veelfoldige moijten mith vorscheidenen luiden der 
gemeine Christi fast grothe ergernisse gegeven, so erkennet und vorklaret 
synodus gn sine sake, dat nhadem he der kercken alda nit stichtelick, 
he Theodok. desshalven van sin dienst to Oldenhove cum annexis dateiicken 
affstha und ock wider ijnt gemein a ministerio gesuspenderet bliven sall 
beth he ijn sinen gebreken beterschop bewiset, unde darup orden tlick tho 
einen anderen dienst weder thogelaten werde, idoch mith desen uthdrück- 
licken vörbeholdt, dat nhademe hie tho Oldenhove ahn diken, plogen und 
sonsten hefftt unkosten gedahn, so sal he darvan mith upgedachten 
jünckern sick ijn frundtschop offte nha discretie der E. E. hern Gedeput. 
deses landes erscheiden und ijnmiddels, solange solcke entscheiding nit 
geschehn, ijn sinen possess tho Oldenhove und sonsten (jedoch sonder 
kerckendienst) vörbliven, vörsökende die synodus die E. E. h. Gedeput. 
dese synodale uthspracke handthaven und ratificeren wolden und den 
gemelten Theodoric. tho sinen rechtmetigen competent van unkosten vor- Digitized by VjOOQIC 81 

helpen, und wen den Theodoricus affgescheiden , sall tho Öldenhove ein 
ander pastor nha der kerckenordening wedder beropen worden. 

Is dese sententia partjjen vorgelesen, und sint darup vörmahnet thot 
vorgiffnisse hinc inde van alle vorlopene scheltworden und twisten, so 
tusschen beiden mochten vorlopen wesen , datwelck sie dan ahngenhamen 
und belavet hebben. 

Die sake Adolphi van Besten und siner wederpartije is bij dem synodo 
erwagen und genochsam vörsthaen, datt ter einer ende ter ander siden 
hinc inde affecten unde passien tusschen beiden gelopen sin, und kan die 
synodus nit beftnden die orsaken, de bjj de parthie Adolphi vorss. tus- 
schen ehme vörgewendet sin, sülcke te wesen, dat sie van wegenn desulve 
Adolphum ex jure solden hebben van sinen dienst tho deporteren , dat jjdt 
ock also gelegen ijs mith Adolpho ahn sine siden, dat die synodus ehne 
sonder eine gude censur to geven nit hefft konen vorbijghan lathen. Unde 
ijs derohalven güdtbefunden Adolpho tho raden , gemerck die synodus wel 
siet , dat hie ijn sin plaetz tho Heherhusen 1) nit wol mit ruste ende stich- 
tinge sal konen vorbliven, dat hie darum selfs uthsehe nha ein ander 
platze, dar he mith mehrder ruste ende stifftinge moge dem Heren und 
siner gemeinte denen, tusschen dessen und S. Michaelis, mitz genetende 
die halve früchten van dith lopende jahr, belastende den gedeputerd. des 
synodi mith dem classe up hem thosicht tho nemende, updat hem vor 
dem classe ein ehrlick affscheidt und attestation medegegeven worde, 
gelick ock die synodus die manere van döhn der wederpartije Adolphi 
tegens hem, ehren diener, nit en konen prisen. Ende vörsöket het synodus 
van den E. E. Gedeput van den landen dese resolution te ratificeren und 
approbiren, offte solcken ordere stellen, als haer gedeputerden andersins 
sullen bebinden te behoren. Actum Groningen yn dem synodo desen 12 
Mag anno 1603. 

Desen semptlichen acten hujus synodi hebben wij semptlichen gecom- 
mitterden predigere ende olderlinge thot befestenisse mith eigen handen 
underteickent, als folget: 

Johanne8 Sprengerus, synodi praeses. 

Johannes Acrontüs, assessor in synodo. 

Wigboldus Homeri, scriba synodi. 

Theodoricü8 Klinckhamerus , verbi divini minister in Tiamswehr. 

Daniel Thomae, v. d. minister in Zerijp. 

Wdlcke tho Nansum, senior. 

Eilardus Lodowicüs, v. d. minister in Garmerwolde. 1) „Heherhusen." YY heeft „Hoherhuijsen." 
Aeta xyn. provinc. VIL Digitized by VjOOQIC 82 

Albertus Gwilhelmi, pastor in Medis, deput. classis Middelst. 

Leo Abeli ab Equart, verbi filii Dei minister, in locum Hobingh vocatus 

subscripsi. 
Arnoldus Aetius, v. d. minister in Usquart, deputatus classis Middel- 

stumanae. 
Tido Danielis Cnipensis, pastor in Bafflo, nomine classis Enerumanae. 
Dominicüs Tialungius, pastor in Veerhusen, deputates classis Enerüm. 
Jesreel Vinckeliüs, diener ijn Groetgast, nomine classis in Adwert. 
Thomas Stalmanntjs, pastor in Garnüwert, nomine classis Adwerdianae. 
Sebastianus Hermanni, pastor ijn die Eexta. 

Hermannus Borgell, pastor in Süetbroick, nomine classis Veteris Territorii. 
Joachimüs Zoor, ecclesiastes in Anloe, nomine classis Rolden sis. 
Hermannus Bredewech, prediger ijn Schönebeeck, nomine classis Emmensis. 

Finis etc. Acta decimae synodi provincialis der stadt Gro- 
ningen, Omlanden unde Drente, gelick die schrifft- 
lick ijs heropen bij die Gedeputerden der E. E. hem 
Staten derselver provincie, angefangen end geholden 
ijn der stede Appingadam ijn der pastorienhues den 
8 May anno 1604 ten overstaen der E. E. Gede- 
puterden Roloff Gruiss ende Johan Clandtt. 

Sessio prima antemeridiana. 

1. Nha warachtige anropinge des namens Gottes sinnen communibus 
suffragiis eligert in praesidem dominus Everardus Joannis, pastor tho 
Meppel, und tho einen assessorem dominus Johannes Sprengerus, thot 
einenn scribam D. Joannes Lölingius. 

2. Die gecommitterden der respective classen hebben overgegeven 
ehre credentzbreven , und nhadat sie gelesen sin, ijs censura daraver ge- 
holden und allen session gegunnet. 

üth dem classe Gröningensi: D. Bernhardus Theodorici, D. Henricus 
Creveliü8, D.l) Takens, senior; 

Dammonensi: D. Joannes Sprengerus, D. Johannes Laxtenius, Johan 
Aggens, senior; 1) Tusschen D. en Takens is in beide codd. ruimte opengelaten voor den 
voornaam. Digitized by VjOOQIC 83 

Loppersumana : D. Leo Abeli ab Equart, D. Wttlffgangus Agricola, 
Tammo Popkens, senior; 

Middel8tümana : D. Joannes Nicasüts, D. Albertus Gwilhelmi, D. An- 
tonius Strombergitts loco senioris ; 

Enerümana: D. Andreas Alhart, D. Joannes Molanus, D. Hermannus 
Bünicenus loco senioris; 

Adwerdiana: D. Robertus Wippingius, D. Thomas Stalmannus, D. HER- 
MANNUS THE0PHILU8 10C0 Seniorfs J 

Oidenampt: D. Gerhardus Weemhoff, D. Joannes Loungius, Popko 
Haijens seniop; 

Drentina classe Meppel: D. Everardus Joannis, D. Lucas Langius; 
ex classe Roldensi: D. Joannes Schroderus, D. Joannes Wirichius. 
Tertia classis Emmensis abfuit. 

3. Alss die credentzbrefen der respective dassen gelesen sin und ock 
van dem synodo geapprobiret , qs van dem synodo vör gudt ijngesehen, 
dat die E. E. hern gecommiterdenn sall gelieven henferners ock ehre 
credentzbriefen up den synodo vörtönen, welches ock ijn achtervolge de 
heren gecommitterden to dohn hebben angenhamen. 

Sinnen ock erschenen die gecommitterde predigers uth Sueth en de 
Nordthollandt ijn desem synodo, alss D. Casparus Grevinckhovius, minister 
in Rotterdam, D. Johannes Roggius, verbi minister in Horen. Und nhadem 
ehre credentzbreven vorgelesen, sinnen sie höchlich van dem synodo 
bedancket, dat sie sodahne lasten up sich genhamen, und ijs ehnen sessio 
vorgunnet. 

Resumptie der articulen des vörigen synodi. 

4. Belangende den articul van die praeposituren wert geresolviret , dat 
men darnha sal vornehmen, wat darinne bij die E. E. hern Gedeputt. 
der stadt end Umlanden gedaen ijs und henforder gedahn noch sal worden, 
respecterende den 8 articul. des synodi tho Eneruin. 

5. Anghaende die conventiculen der Wedderdöperen , dewile up den 
gemeinen landessdach die E. E. heren sinnen angesocht umme den Men- 
nisten ehre bijeinkumsten unde exercitien tho vorbieden, und sie solckes 
dan tho dohnde belovet, doch biss hertho nit darup erfolget, resolvert 
8ynodu8 , dat die vörgenomde gecommitterden uth ein jeder classe sulckes 
weddenim bij die heren vorsoeken, dat den Wedderdöperen ehre exer- 
citien einsdeels vörbaden, anderdeels rigerose executie bij die ungehorsamen 
mochte geschien. Is ock vor güdt qngesehn, dat die gecommitterden 
enige schrecklicke exempelen, so leider hier und daer bij die Döperen 
geschien, den E. hern sollen vorstellen, dardorch sie mochten gejudiciret 

6* Digitized by VjOOQIC 84 

worden omme ehre ampt getruwlich te dohn, welches ock die E. E. h. 
gecommitterden belovett. 

6. Is geresolviret, dat men bii die E. E. hem Gedeputerd. der landt- 
schap Drente sall anholden umtne jaerlicken einen uth hoer midden tho 
committeren nefens den gedeputerden predigern der dree dassen, diewelcke 
dem synodo mede bq wanende, sinde der kercken lidtmathe, umme hen- 
feraer die gude correspondentie und combinatie tho underholden. 

7. Resolviret synodus, dat ein prediger sal upsicht dragen, dat die 
schoelmeistern raögen gude fundamenta der religion hebben, darmith 
die jögent niet moge gefrauderet werden und der wahren religion 
scandael worde angedaen. 

Sessio 2 pomeridiana. 

8. Belangende het drucken van allerieij lasterliche und kottersene 
boken hebben die dienaren uth Hollandt report gedahn, dat sie bereet 
bjj hoer allen mögelickenn flith hebben ahngewendet umme tho vörhoden , 
dat se nit gedracket, und die gedrucket supprimeret worden, beloven 
oick rjn dien ferner flith ahn tho wenden. Inglichen besloten, dat sodanige 
druckerrjen sovele mogelick rjn desen provinciën solen vorhödet werden etc. 

9. Die classes gefraget sinde, offt ock enige dienaren in censura ock 
in visitatione gefunden sin, die dersulven rebelleren und sick nit willen 
submitteren , is sunderlick darvan nitt vorgebracht , dan alleine het classis 
Dammonensis geklagt over einen schoelmeister tho Weijwert, genömet 
Albertus Matthei. Darup resolvirt het synodus, diewile he mith sin 
gemeinte rjn twedracht levet, dat hie vor desen synodum sall worden 
citiret, umme rüia ingenhamene saken . darinne tho vorsien. 

10. Angaende het boeck, dorch D. J. Acronium uthgegeven, dewile 
enige worden vörgefaEen, dat solckes tegen het decretum des vorgangenen 
geholden synodi solde geschehn sin, resolvirt synodus, dat D. Acronius 
rjn synodo moet compareren umme dessulvigen genochsame reden to geven. 
Alss he nu aldar erschenen, ijsset klagen van einem gewest, dat die 
collatoren rjn dem boke to hart gestraffet, darvan he reden tho geven 
sich hefft erbaden, den men hefft sie nit begeret tho horen. 

11. Belangende den diener tho Westerborck in Drente mith namen 
Gerhardus Georgh, so rjn dem synodo erschenen, begerende literas dimis- 
sionis, sick ock beklagende, dat he rjn sin underholt wort bekortet, 
resolviret synodus, dat men ahn het classem, darunder he sortiret, sal 
schriven umb hem testimonium doctrinae et vitae mith tho delen, ock 
bij de E. E. hern Gedeputerden dorch intercessionael schrifften an tho Digitized by VjOOQIC 85 

holden, dat sie hem solange thot sin vortreck oek behulplich sin ijn sin 
underholt, dat he nha behoor muge geneten, als he na tijt Bijnes dienstes 
magh eisschen. Beloven ock die membra hujus synodi, sovele alss ahn 
hoer ijs, mögelicken flith ahn tho wenden, dat vorgem. Gerhardus tusschen 
dith und Michaelis inoehte up anderen platze voceret worden. 

12. Belangende den 17 articul. des vorleden synodi, dat die kostoren 
end schoelmeistern membra ecclesiae sin solen, und ock die kerckvoge- 
den, dar idt geschehn kan, ten minsten fatitores. 

13. Dewile genochsame kundtschop vörgebracht nha luet dess 16 
articuls des vörledenen synodi ahngaende die combinatie der pastorien, 
dat de van Midthusen toe deser tidt gehnen diener hebbende einen egenen 
dienar konen underholden, resolvirt synodus, dat men güdtlick sall 
schriven ahn den E. E. jünckeren Johan Ripperda, dat sin E. L. als ein 
collator dersulven kercken die vorsehing wolle doehn, dat binnenkort 
ein diener aldar mach worden beropen. 

14. Belangende de kercke Upwijrda ijn bedenen wert noch vor dith 
jahr ijn solcker forma van dem synodo geapproberet , alss begint ijs. 

15. Averraahl8 grote abusen werden gesporet ijn die echtschoppen 
nha ahnwising des 17 artic. des vorgangen synodi , tho wethen dat enige 
lichtferdig sonder vörghaende truwe bij einander und van einander lopen , 
etliche averst ijn vorbadenen graden contraheren etc., dith tho vörhöden 
ijs ijn synodo resolviret, dat men bij die E. E. h. anholde, dat sekere 
personen mochten constitueret worden over Stadt end Omlanden, die up 
sodahne scandalen end missbruicken upsicht nehmen und die overtreders 
sonder conniventie strafen. 

16. Dat ock mith belevent und advijs der E. E. heren mochte gestellet 
worden eine sekere eheordening und graden, hoeferne die conjugia 
mogen gecontrahert werden ende geschehn, waernha die commissarien 
van Stadt unde Omlanden sick ijn der straffe wethen to reguleren. 

Dewile 1 ) clagte in synodo ijs angebracht, dat hir solde tegen christliche 
ordeninge und decretura synodale ungedöpte personen copulert, den- 
welcken die copulatie van anderen predigern geweijert ijs, sonder gesien 
hebbende die vörghaende proclamationgetüchenisse der platzen, dar sie 
wohnen, is decretiret, dat sie 2) classis die saeke sall erforschen und 
darin döhn. 1) „Dewile". Hiervoor plaatst YY het cijfer 17, waardoor in het vervolg de 
cijfers opschuiven. Vermoedelijk is het juist om bij „dewile" een nieuw art. te laten 
beginnen en den voorgaanden volzin bij art. 15 als tweede lid te voegen. 

2) „sie" YY heeft terecht „die". Digitized by VjOOQIC 86 

17. Angaende dat vele redgern sin, de vianden der waren relligion 
sint, is resolvirt, dat men bij die provincie anholcte omrae darinne cor- 
rectie te dohnde und christlick remediere. 

18. Die articul van den praebendarien tho examineren wert noch 
geapprobert und jedem classi injungeret. 

19. Angaende die formam van die visitation, yn den vorigenn synodo 
decretert, wert noch henfemer gudtgeachtet te continueren etc. 

Sessio 3 antemeridiana. 

20. Die visitatores angelanget sinde under ein jeder classis umme 
relaes te dohn van ehre geholdene visitatie, erstlich die van Grönningen 
und Loppersum gefraget sinde, hebben gehne beswaring vörgewendet, die 
sie sulvest bij hoer nitt hebben konen corrigeren. Imgelicken oick die 
visitatoren des classis Middelstum, Enerum und Adewertt. 

21. Die visitatoren des classis Oldenampt hebben vorgebracht, dat 
noch ijn Westerwoldingerlande ijn die megesten kercken die altaren und 
ock 8acramentshüsen sthaen, w&rdorch nit wenig superstition ijn der 
simpelen luiden herten ijs blivende. Eesolveret synodus, dat men solckes 
schrifftlick sall lathen gelangen ahn den E. E. Jacop Entens, drosten 
darsulvest, diesul ve will als ein submagistraet dessul ven ordes vorschaffen, 
dat die altaren binnen korten eraderet und gentzlich removert werden. 

22. Die visitatoren dess classis Dammonensis hebben vorgebracht, dat 
die dener up den Delffziel ehr in visitatione wreedt ende unbehoerlick 
beijegent, vormeinende dat hie den classibus deser provincie nit solde 
subject sijnn ijn enige visitation , sick oick eximerende van classicael con- 
versation. Eesolv. synodus, dat obgemelter diener, mith namen Tobias 
Stjsingiüs, in synodum sall worden vociret umme van hem toe vörstaen 
reden , die hem dartho moveren , und benevens hem twe van die oldesten 
derselven kercken. So die dener averst nit praesent, solen doch die twe 
oldesten vor dem synodo compareren umme van ehr den thostandt ehres 
dieners toe inquireren. 

23. Ingeliken vorgebracht van den koster tho Werjwertt, welcker sick 
mith sine gemeinte unbehörlick drage, is geresolviret , dat he in synodum 
nefens sin pastor und hussluiden citeret werde, darvan ock in den 9 
artic. mentie geschiet. 

24. Anghaende die combinatie van Middelstum und Dornwert wert noch 
geapprobert ijn den gradt , alss bissher geholden , doch bij provisie biss so 
lange, alse die vann Dornewert sulvest einen diener underholden konen. Digitized by VjOOQIC 87 

25. Van die combinatie van Werffum und Breda, diewile die vörge- 
nömeden committerde predigers geen kundtschop ijngenhamen, wert 
gecontinueret tot nhafolgende visitatie. Ingelick wert ock uithgestellet 
bess np ahnkumstige visitation van Baffloe und ander. 

26. Kesolviret synodus, dat alle jahren twe uth denn deputatis synodi, 
so die visitation gedaen , up den sijnodo sullen erschinen und mithbrengen 
schrifftlicke acta, so up der visitation vörgefallen ijs etc. 

27. Angaende dat report, so die visitatoren classium hebben gedaen, 
offt ock dat nachtmael jjn allen plaetsen worde uthgedelet, dat einem 
jedern classi worde belastet umme ijn ehren classe gude upsicht te 
dragen insonderheit durch die visitatoren, dat ijn alle plaetsen solckes 
mochte angefangen werden, insonderheit ock gelickheit ijn die ceremoniën. 
Wort ock güdtgeachtet , dat die formula, so achter ijn dem Catechismo 
gesettet, vor und nha die bedening gelesen worde. 

28. Belangende die kerckmisse tho Wijttwert, so Pinxtermaendach 
geholden wert, ock einsdeels die predigen impediert, anderdeels dorch 
overflodige drunckenschop vele simden geschehen, suhet synodus vor 
güdt bij die E. E. heren ahn to holden , dat sodahne karmissen gantzelick 
vörbaden und opentlick van den predigstoel gepubliceret, offt ten minsten 
up ein ander dach geholden worde. 

29. Angaende den articul van innehming der gravaminum vor den 
synodo uth ein jeder classe resolvirt synodus, dat men sick darin sall 
regulieren, tho weten nha den 6 und 7 artic. des vorgaenden synodi, 
adderende dat ijdt classis, dar die synodus iaest ijs geholden, ses weken 
for dem synodo bij die andere classes sall anholden umme ehre gravamina 
bij den classe tho senden. Dat classis die hebbende, sall sie ijn güde 
ordening vorfathen und den anderen copiam tosenden etc. 

30. Up den 11 articul des vorledenen synodi, tho wethen dat gene 
mandaten van executie up Sondagen, fest und bedeldagen solen gesche- 
hen, ock gehne pachterijen generalick to boren, is geresolvirt by den 
E. E. heren an to holden , dat se darinne wollen vörsehen. Die E. E. hern 
Gedeput. ock belavet sodahnes aff tho schaffen, dar sie mochten sin. 

Sessio 4 antemeridiana. 

31. Dewile ock enige qüestie ijs vörgefallen van den tidt der nhajahr 
offt gratiaejahr, so der vörstorvenen prediger wedewen und weisen*) 
genethen, wennehr dat jahr horen anfanck und ende sall nehmen, resol- !) Op den rand voor dezen regel staat in beide codd. N.B. met geteekende hand. Digitized by VjOOQIC viret synodus, nadein nha landtrechte die jahren haren anfang up Gregorii 1) 
nehmen, da tüsschen Gregorii ein prediger stervet, desulve profiten tsij 
geldt offte landtgebrüick den prediger und sijnen nhakömelingen ex debito 
thokahmen, wat ijn tselvige jahr mochte vorfallen. Und folgens salt 
nhajahr moten beginnen van den lesten Gregorii vörstrecken beth up den 
ersten nhafolgende. Dese genhamene synodale resolution umme valideret 
te worden suhet men for guet ahn, dat men die hoge overicheit im- 
plorire umme sodahne verklaring te confirmeren. 

32. Belangend den artic. van die dope der kinderen wert alsnoch van 
dem synodo approbiret volgende den 50 articul synodi Hagensis, so 
ludende: het vörbundt Gades sall an der christenkindern mith der dope, 
so haest alse men die bedeninge hebben kan, vorsegelt worden und dat 
ijn die apenbare vörsamlinge, alse Gades wordt geprediget wort. Doch ter 
platze, dar nit sovele geprediget wordt, sall men einen sekeren dach 
ordineren umme den doep extraordinarie to bedienen, so nochtans dat 
ijdt niet sonder praedicatie geschehe. 

33. Angaende die kercklicke gesangen verklaret synodus , dat die oster- 
schen und nederlandisschen promiscue mogen continueret worden thot 
den toekamenden generalem synodum. So dan enich missvörstandt offte 
unenicheit tho geschehen mochte befunden worden , sall darin remedieret 
werden nha behoren. 

84. Gelick ock ijs geresol viret van die predige up stillen Frijedach, 
dat die mag einem jedern frijsthaen thot up den thokamenden generalem 
synodum te continueren. Doch dar ein prediger sihet, dat dese dach bij 
sinen thohördern superstitiös ijs, sall he darinne weten tho remedieren 
und desen dach up einen anderen tranferiren. Is ock resolviret, dat die 
gebede vör ende nha der predigt nha der forma Catechismi sall geschehen. 

35. Diewile die waerseggersche up den Ham noch mit waerseggen 
procediret, is resolviret, dat men allnoch bij die E. E. heren anhölde, 
dat se uth dem lande gebannet werde. 

36. Umme gude ordeninge toe conserviren for dese unde thokahmende 
tiden resolviret synodus, dat men ein synodale boeck offt protocol sall 
hebben, warinne alle acten der vorgangen synoden mogen upgeteickent 
worden. Und wort dem classi Dammonensi uperlecht tegen kumpstichen 
synodum sodanich prothocoll to vörferdigen und alle acten darinne tho 
vorteickenen , und dat up generale kosten der classen. *) S. GregoriiiB is 12 Maart. Digitized by VjOOQIC 89 

37. Item die 19 artic. van einem generali synodo wordt geapprobiret, 
wolvörstande by die E. E. heren an tho holden umme in effect to stellen. 

38. Belangende den 20 articul des vorledenen synodi einen prediger 
nth desen synodo to ordineren umme het veltleger tho bedienen, weït 
uthgestellet , beth het weder requireret wordt, und dan die deputati 
synodi mith den classibus toe consulteren. 

39. De 21 artic. wort approbiret umme ferner tho continueren, nö- 
melick die acta synodalia uth Hollandt und dese provincie reciproce*) 
malcanderen over te senden. 

Sessio 5 antemeridiana. 

40. Die saken Tidonis Daoteli^, diener thot Bafflo, den synodum an- 
gesocht orarae den diener tho Hoherhusen, mit namen Everhardus Arnoldi, 
ijn sinen ahngefangen dienste aldar tho mogen continueren , hirup synodus 
vörstaende 2 ) hebbende van beiden dassen tho Enerum und Middelstum 
deser saken unde ock des dieners standt und gelegenheit, kortelick resol- 
virt, dat vörgemelte diener, nhadem openbar, dat hie ein laicus nit gantz 
qn den dienst sall thogelaten worden , sondern ter plaetz vorgesch. solange 
sall mogen ijn dienste persevereren, dat die deputati synodi, so dartho 
solen worden eligiret, sick ter platze unde dat erster gelegenheit vörfögen 
umme mith vörgemelten diener ijn bijwesen des classis Enerüm commit- 
terden van die vörnemesten puncten religionis, orsake nhemende uth 
die proposition, die hie doen sall, toe conferiren. Sülckes gedaen sinde, 
unde sine bequaemheit effte unbequaemheit vörnehmende, solen ijn der 
saken widers döhn, als christelick, stichtelick ende nutte sall sin, adderende 
so gemelter diener enichsins mochte bequaem gefunden worden, sall ter 
platze toe minsten ein jaer to bliven mogen thogelaten worden. 

41. Uppet versoeck der kerkvogeden toe Woldendorp umme bij die 
E. E. heren vör hoer to intercediren , dat se tho upbuwing ehrer kercken , 
ock underholt eines dieners mochten assistentie bekahmen, belavet synodus, 
dat die deputati deses synodi desshalven bij den E. heren börgermeistern 
und r&dt ehr beste sullen döhn. 

42. Nachdem tüsschen enige deneren des classis Enerum questie effte 
disput gefallen wegen eniger calendenlanden upkumsten , soals dat genomet 
wert, so sinnen van dem synodo deputert D. Leo Abeli, Wulfgangus 
Agricola, Hobertus Wippingiüs, diewelcke vörgemelte dieneren hirinne 
solen entscheiden ehde reconcilieren , twelcks dan ock geschiet ijs. *) „redproce" YY heeft „promiscue" en daarboven „reciproce" 
2 ) „vörstaende" YY heeft „vörsthaen". Digitized by VjOOQIC 90 

Van examine der deneren. 

43. 1. Belangende die forma der examination der dieneren, diewile ijm 
vorgangen synodo den classibus vörgestellet enige ordening, effte ock 
emandt nuttelick achtede etwas tho vöranderen , adderen effte iraminueren 
van dien, so ijn die kerckenordening hirvan gestellet ijs, hirup hebben 
die semptlichen classen sick referiret tho desulve kerckenordeninge , guet- 
achtende sodahne forma achtervolget tho werden. 

44. 2. Adderende so ijemandt wehre, die sick ijn predigen begerde 
somwilen tho exerceren, sal diesulve ijn ein praeexamen undersocht 
sinde, unde soferne gude höpening van ehm gespöret, sall hem vorgunt 
worden tho exerceren , beth he mochte beropen werden. Und sal sodahne 
plenarium examen niet werden ahngefangen mith densul ven, ehe und 
bevör he eine vullenkahmene beropinge hefft nha der kerckenordeninge. 

45. 3. Sall ock geen classis geholden sin einen to examineren offte 
behoeren to examineren, die bij hoer gene beroping mach hebben, effte 
ock nit wethen hem platz to geven. 

46. 4. Die articul van die frömbdelinge suspect sinde in die religie 
niet toe admitteren, eher dat sie van den deputatis synodi ahn den 
classem commendiret werden, approbatur. 

Sessio 6 pomeridiana. 
Van den deputatis synodi. 

47. 1. Belangende die deputerden der synoden blivet ijn solcker 
gestalt und forma, alss ijn vorgangen synodo gestellet ijs. 

48. 2. Is ock güedtgefunden tho achterfolgen den articul des vör- 
ledenen synodi, van die unkosten vor die deputerdenn der synoden i). 

In sessione 7, 1 articul 2 ). 

1. 49. Nadem in synodo vorgebracht, dat koster und schoelmeister 
up Uthhusermeden geene membra ecclesiae sijn, darbenevenst die koster 
ock eines unrichtigen levendes wert beschuldiget , resolveret synodus 
dat, offtwol billick na luidt der kerckenordening sunder enich gehoer 
sie behörenn ab officio gantzlich removiret worden, doch doren milda- 
digcheit desulve in synodum citeren umme van hoerlueden vörsthaende 
hebben darnha christlich darinne te döhn. 

2. 50. Die pastor ijn Oterdum in synodo erschenen, begerende eine !) Ter zijde staat onder dit art. 48: „Hic sequitur sess. 7 pag. tertia ab hac", 
omdat bij het afsehrijven die bladzijden overgeslagen waren. 

2 ) In mag. staat; „omnia haec usque ad sess. 8 praeponenda sunt illis, quae 
duab. paginis praeeedentibus extant, et statim inserenda post sess. 6". Wij hebben 
in onze uitgave de goede volgorde hersteld. Digitized by VjOOQIC 91 

intercessionschrifft vör haer gemeinte ahn die E. hem Staten der provin- 
cie umme assistentie toe dohn, dat ehre kercke, de schier deradiret, 
wedderum to repariren, hetwelcke die synodus toe doen belovett hefft. 

3. 51. Nhadem vele und schware clagten vorgefallen van die sempt- 
licke predigern over die grote beswaernissen , darmit sie gelick andere 
huisslüden alss schattinge, imposten und dergelicken beswaret werden, 
sihet synodus vor guet ahn, dat die deputati, so kumpstiglich an den 
synodum Süithollandiae sollen worden affgeferdiget, darto praepariret 
worden, dat se ijn der reise und werck fort nha den Hage mogen 
trecken umme ehre beswaernisse bij die E. E. hem Generale Staten vör 
tho wenden, dat also van die hoge avericheit mitlidich und gudtdadich 
darin moge gedaen worden, darmit die predigern enige relevatie ehrer 
lasten mogen entfangen. 

Sessio 7 pomeridiana. 

52. Die gemeinten van Nijekercke, Floetdorp unde Uldrura, versocht 
hebbende umme ehre kercke mith einen getruwen diener toe versorgen , 
sick beklagende, dat se nu eine gerume tidt sunder diener gewest und 
also vorsümet worden, verklaret synodus, dat men ahn den E. E. jün- 
ckeren Johan Lewens sall lathen gelangen umb binnenkort dieselve 
kercken alss Ulderum, Nijekerck und Flodtdorp alss ein collator mith 
twe prediger tho versorgen, overmitz sie darto genöchsame middelen 
hebben, und ock die vorige diener wegen erheffliche orsake gantzelick 
van dem synodo ab officio hirmit wert und ijs removiret. Ock van dem 
synodo dem classi, warunder vörgemelte kercken sortiren, injungeret, 
dat sie desshalven ehren flith mede bij dem vorgemelten collatore und 
sonsten willen ahnwenden. In fall solckes ijn tidt nit worde geschehen, 
sall ijn dem gedaehn worden nha behoren. 

53. Nhadem die synodus erforschet, vorsthaen hefft und loefwerdig 
berichtet van het unordentlicke und bose levendt Alberti Matthei , schoel- 
meister tho Weijwert, ja also gestelt, dat het ahn eine privatpersone nit 
alleine mith worden sonder ock mith der daedt tho straffen, geschwigen 
dat sie solden ahn ein schoelmeister , welcker der jögent mith gudem 
exempel solde vörghaen, und kerckendiener gedüldet worden etc, resoi- 
viret synodus, dat obgemelter schoelmeister gantzelick van sin dienst 
hirmit sall removirt sin. Ock achtet güdt, dat men bij den E. E. jüncker 
Jochim Ripperda sall anholden , dat sin E. L. wil vorschaffen , dat hio ock 
der platze alda mochte wijkenn omme vör toe kahmen und vorhoeden 
alle inconvenientien und bösheit, so dorch sine residentie und vorblivent 
dar ter platz mochte entsthaen, wolverstaende dat vorg. Albkrtus sin 
guedt thot sin beste vordeel mach gebruicken. Digitized by VjOOQIC 92 

Sessio 8 antemeridiana. 

54. 4. Is ock nödich geachtet, dat die deputati synodi bjj die hoge 
avericheidt anholden, dat vorleden synodi resolutiones ter executie ge- 
stellet worden , die classes oick vörmahnet, dat sie in puncten, die ijn 
hoer macht sthaen, haer devoer doehn. Wort ock den deputatis synodi 
last geven inspectie te doen folgende die leste acta. 

55. 5. Belangende den coetum toe Groningen toe continuerende wert 
ijn vöriger qualiteit approberet, mitz dat die synodi deputati bij den 
heren Deputerden anholden, sie willen die kosten darto vorgunnen. 

56. 6. Angaende eines schoelmeisters tho Rottum salarium achtet 
synodus guet, dat het classis nevenst den deputatis synodi brj den E. E. 
hern gecommitterden solckes vorsoecken. 

57. 7. Belangende die bedieninge mith predigen des closters Drapel 
resolviret synodus, dat men sall schriven ahn den olden prior Joajtnem 
Emmen, dat he einen prediger aldar bestelle, offte sulvest sich ad examen 
submittere und den kerckendienst aldar ahnfange. Unde sall het classis 
Oldeampt upsicht hebben , wat he darinne doet , und den deputatis synodi 
darvan doen adverteren. 

58. Deputati synodi sullen wol upsicht nehmen, dat die closteren, 
dar vele volckes wahnet, mogen mith kerckendienste versorget werden. 

59. 8. Item dat deputerden des synodi willen anholden brj den E. 
hern, dat die unordeninge ijn werschoppen , blackeren, schencken, brüde- 
gams-slahen solde mogen vörboden worden bij poena. 

60. Dewile die van Wetzinga nu eine gerume tidt sunder diener ge- 
wesen, wardorch vele unheils entsthaen, alss datsulvige van alle godt- 
saligen lichtlich kan betrachtet worden , resolvert synodus , dat sie sullen 
advertiret worden umme 6 weken einen toe beropen, offt brj mangel 
van dien sal classis brj die E. E. heren anholden, dat sie einen bequa- 
men diener ijnstellen. Dar sie averst mochten causeren, dat sie gehn 
diener wusten to bekahmen, sall ehnen ein diener van dem classe, dar- 
under sie sortiren, worden vorgestellett. 

61. Dewile die schoei meister tho Nordtwolde nha die kerckenordeninge 
geen lidtmathe rjs der gemeine, ock undüchtig toe dem officio, und also 
tegens der gemeinten wille alda resideret, r[esolvirt] synodus, dat men 
bi die E. E. heren Deputerden sall anholden umme densullven vandaer 
toe schaffen. 

62. Dat die deputati synodi wider wegen hett misbruick der geist- Digitized by VjOOQIC 93 

lichen güderen bjj die E. E. heren Gedeputerden anholden , dat darinne 
worde vorsien. 

Sessio 9 pomeridiana. 

63. Nachdem die E. E. Eppo Heringha, juncker und hovelinck toe 
Süidtwolde, vor sick und enige andere collatoren alhir ijn synodo ersche- 
nen, söckende dat sie ehres pastoris Theodori Petri, die van hoerluiden 
nit wettelick beropen, dan van der övericheit ijngestellet, und also weinig 
frucht konde schaffen, mochten entleddiget werden, resolviret synodus, 
nhadera die synodus die missiven der E. E. h. Gedeputerd. vor wettelick 
acbtet, und gehne genochsame reden ijngebracht sin, worumme he 
Theodoricüb behöre van die plaetze affgestellet worden , dat vorgenömeder 
diener alssnoch ijm dienste continuere. Doch willen midlerwile die h. 
gecommitterden ehren flith ahnwenden, dat he up einen andern plaetz 
toe bester gelegenheit moge beropen worden, dar hie mehrder stichting 
und vördeel moge doehn, alse hie felichte dar ter plaetze schaffen kahn, 
offte mith die collatoren und gemeinte versönet worde etc. 

64. De edele und ehrenfester juncker Remmer van Berüm unde Edo 
Eijsingha, wanachtig toe Holweerda, begerende des synodi adviss von 
enige guderen, so bij testamente den armen aldar gegeven, offt diesulve 
behoren ock die armen alldar tho geneten, und wol die dispensatie aldar 
thostaet Aviseret synodus , dat sodahne guderen thot gehn ander gebruick 
alss tot die armen behoret ahngewendet tho wordenn, unde dorch nemandt 
anders alss die ordentlicke diaconen daer ter plaetze ijn Holwijerda sall 
distribüeret worden. 

Sessio 10 antemeridiana. 

65. Also desem synodo vörgekahmen ijs vant uthgeven des bokes domini 
Joannis AcRONn, ehme und andern dieneren des godtlicken wordes up- 
gelecht, anghaende die beropinge der kerckendieüeren , wodanich und 
durch wehne desulvige geschehn sall, und f order de jure patronatus tho 
stellen, und dat enige sick lieten vornehmen und meineden, alssoft bij D. 
Acronium ijnt uthgeven dessul ven bokes der sake wat tho vele gedaehn 
wehre, so hefft die synodus hirup D. Acronium gehoret und uth ehme 
vorsthaen, dat he sine vorgen. bock wol nit egentlick achtervolgende die 
acta des vorganden synodi ijn alles, om reden die he den synodo vor- 
klaret hefft, en hadde uthgegeven dorch den druck, dat he dannoch 
desulven mith vörscheiden kerckendieneren , sowol sommige siner mede- 
gedeputeerden alss andern binnen und buthen deser provincie, ock per- 
sonen hoges standes gecommuniceret , und dieselve sinen arbeidt sich 
hadden laten gefallen, vörklarende darbi, dat solches genssinss thot Digitized by VjOOQIC 94 

jemandes vörkleinering und veleminder thot achterdeel van frame und 
godtsalige collatoren, patronen, edel und unedel, bij hem gedahn was, 
den alleine in communi ecclesiarum caussa an to wisende jegens den 
qwaetwilligen ehr ungelick und missbruicken , ten ende bij S. Gnade 
und den E. E. h. Staten deser provincie ijn dieselve mochte ordere 
gestellet werden , dat he ock wol obiter und in genere van missbruicken , 
die aver ijdt examen unde tholating der predigern tho dem kercklicken 
ministerium wat gestelt und geschreven hedde, doch dat he darmede 
niemande, ydtsij classes offte kerckendeneren , binnen effte buiten desen 
provincie, int particulier dan alleine den schuldigen in genere gemeint 
hebbe umme die vorfallene missbruicken, die hirinne mochten ock igno- 
ranter, nochtans naemals thot unehre des ministerii und schade der kercken 
vorstreckende , te beteren, warinne ock dese synodus, sovele deser tidt 
doenlick gewest , omme solckes to verhöden vortan gestellet hefft mathe *) 
und ordere bij den predigern und dassen te underholden, und dat dar- 
umme ock dominus Acroniub wolgemfelt] de namen der gedeligerden 
predigern des synodi der stadt Groningen, Omlanden unde Drenthe 
gebruket hadde ijn der vörrede an S. Gn. sampt den gedeputerd. des 
landes, averst also dat ijdt eigentlick sin werck sinde, under sinen namen 
hetselffde hebben lathen uthghan in gude meininge und iver vor die 
gemeine sake der kercken. So ijsset dat dese synodus sick mith dese 
vorklaring domini Acronh gecontenteret und vornöget holdet, wowol dat 
sie hier und dar rjn dem boke vornimpt sehr grothe vehementie (wortho 
dominus Acron. vorgen. sick leth beduncken doreh die velerhande und 
beth nochtho nit gebeterde abusen verörsaket tho sin), die se nit ge- 
bruket tho sin gewunschet hadden, und lathen derhalven dat bock alss 
ein eigen werck D. Acronh ungeordelt, also het ys, vorbliven in faster 
hopen, dat S. gram. Gn. wedderum rjnt land gekahmen sinde, mith die 
E. E. heren Staten und Gedeputerd. des landes ein güdt middel beramen 
unde gfide ordening in alles tho befördering eines jegelicken ijn sinen 
guden rechte, welck hie sall mogen befunden worden te hebben, und 
bevörns tho Gades ehre und befördering der kercken stellen sall, wartho 
Godt almechtig sinen segen ende gnade vorlehne. Aldus gedaen ijn dem 
synodo, geholden thot Appingedam. 

Ein antwordt uppet schriven des synodi van Franckrick. 
Die predigern unde olderlingen des particuleren synodi van Grönnigen, 
Umblanden und Drenthe, geholden thot Appingadam, gesehen und wol 
overwegen hebbende ydt christlicke und wolgefunderde schrivenn der l) „mathe" ontbr. in YY. Digitized by VjOOQIC 95 

gemeine Gereformerden kercken yn Franckrick, gedaen ijn dersul ven 
nationale synodo, geholden tho Vapencij *) in Delfynaet, versökende 
thom ersten: 

1. dat die Nederlandisschen Gereformerden kercken nefens andem 
Gereformerten kercken ijn Duitelandtt, Schwitzerlandt , Engellandt unde 
Schottlandt die gelovesbekenteniss der Gereformerder kercken des ko- 
ninckrickes van Franckrick beleve tho underschriven , und ijndien sie 
jjchteswat ijn deraulven bekentenisse , ten ende vorgesch. ahn desen syno- 
dum gesonden und dorch die predigern uth Hollandt gedirigeert, solden 
mogen ahnmerken, welckes vorbetering hen mochte beduncken tho ver- 
eisschen , ijdtsulve ahn to teickenen unde sckrifftelick ahn die kercke tho 
Rupellen 2) tho vörwittigen , alssock mede dat die kercken vorgesch. deser 
Nederlanden den kercken van Franckrick ock ehre confessionen gelieven 
wille over to senden umme inssgelicken diesel ve doer to sehen , und also 
beidersitt gelovesbekentniss ten wedersiden tho underschriven, und eine 
christlicke concordiam ijn der lehre des gelofs tegen alle wedersprekerenn 
der waerheit up to richten und toe beforderen. 

Entlick dat ock die Reformerde kercken van Franckrick befunden 
hadden bij D. Piscatorem enige puncten der lehren und besonder ijn 
poinct der rechtferdigmakinge gedreven te worden, die see achten tho 
sin unsuijver, und vörnemlick dat hie de gantze gehörsamheit Christi 
nha inholdent des gesettes, Gade sinen vader beth tho den dodt des 
criitzes vor dat minschliche geslecht bewesen, uth den artickel van unse 
rechtferdigmackinge alleine dorch den geloven was uthslutende, vör- 
sokende dat die kercken deser Nederlanden D. Piscatorem bröderlicken 
geleven wolle hirinne te vörmahnen und beflitigen, dat solckes ijn hem 
mochte gebethert worden, so ijsset dat dese synodus ripelick up dese 
saken lettende gudtgefunden und geresolviret hefftt: 

Erstlich also die kercken deses synodi nichtes en wethen noch befinden 
konen, dat ychteswat jjn den Gereformerden karcken van Franckrick 
geleret offte ijn dersulven gelovensbekenteniss vörfathet und begrepen sy , 
hetwelckes tegen Gades wordt unde waerheit solde striden, unde sint 
derhalven die kercken deses synodi overbödich und willich tho allen 
tiden tho underschriven, und nefens andern Gereformerden kercken deser 
und anderer köninckricken und landen te subscriberen, und mith 
den Gereformerden kercken in Franckrick ock anderer köninckricken und 
landen eine christliche concordiam ijn saeken des gelofes und lehre der 
waerheit ahn to gaen und up te richten. Sijn ock die kercken deses 4 ) „Vapencij" is Vapincum, tegenw. Gap in Dauphiné. 
2) „Rupellen" YY heeft „Ruxellen" , d. i. la Rochelle. Digitized by VjOOQIC 06 

synodi gudtwillich ende thofreden, dat die Bekentenisse des gelovens der 
Nedderlandisschen Gereformerde kercken , vörfatet ijn 37 articulen (welcke 
artickels und bekentenisse die kercken deses synodi bekennen mede ehre 
beken tenisse te sin) ahn den kercken van Franckrick avergesonden werde 
urn diesul ve doer to sien, unde wat ehnen beduncket gebrecklick te 
wesen (welckes die kercken deses synodi nit en achten, dat ichteswat 
ijn dieselve ehre bekentenisse gefonden sall worden) den Gereformerden 
kercken deser landen bröderlick an to wisen umb tselvige to vorbeteren, 
und dat die kercken van Franckrick folgende derselver versoeck und 
angeven verder gelieve tho uprichtinge der christliker concordien ijn den 
Gereformerden kercken deselve bekentenisse der Reformerden kercken 
deser landen *) mede tho underschriven unde, wat ferner tho güde cor- 
respondentie und einicheit sall nutte wesen, beforderen. 

ünde entlick belangende D. Piscatorem ijnt poinct van der justificatie 
des minschen, und wat siner mehr sal mogen concerneren, helft dese 
8ynodus guetgefunden , dat D. Piscator vorgen. van wegen der gemeinen 
Gereformeerden kercken der Vöreinigeden Nederlanden bröderlich und 
frundtlick, alse christlich und recht ijs, vörmahnet werde bjj sekerem 
sendebrieflF dartho te stellen , unde ehme vörsöken nefens eine bijgefogede 
bequame underrichting to dem ende, dat ehne gelieven wille thot stich- 
tinge und einicheit der lehre ijnn den Gereformerden kercken ijm chris- 
tenrick, und thot wechneming aller upsprake und calumnien der fienden 
der waerheit, ja thot vörhoding alles strides ijn der lehre jjn Gades 
kercke sick breder tho verklarende, und die nije gevatede^) opinie, die 
noch bij den olden noch bij den nijen scribenten (bij weten deses synodi) 
jewerle 3 } gedreven ijs, te laten fallen unnde mith eine openbare schrifft 
dör den druck den uprechten orthodoxen grundt , alletidts ijn Gades kercke 
van die rechtferdichmakinge und ock also qn den Gereformerden kercken 
deser Nederlanden gedreven, mitz ijnschlutende die vullenkamene gehör- 
samheitt Jesu Ghristi, ijn dieselven sick selven openbaer macken und 
tho erkennen geven umme nicht tho schinen enigerhande frombde lehre 
ijn Gades kercke te willen ijnbringen, dienende alles to Gades ehre, 
vörtplantinge der godüichen waerheit unde stichtinge der kercken unsers 
heren Jesu Christi, wartho Godt die Here sinen segen und geist gne- 
dichliken ehm und uns allen will vorlehnen. Aldus gedahn yn unsem 
synodo, geholden ijn Appingadam desen 11 Maij anno 1604. 1) „dcaelve — landen" ontbr. in YY. 

2) „gevatede" YY heeft „gemaockede". 

3 ) „jewerle" zoo staat in beide codd. Digitized by VjOOQIC 97 

65. 3. Angaende die confession uth Franckrick, dorch die gedeputerde 
predigere uth Hollandt ahn desen synodum ijngegeven , is ijn dem gantzen 
synodo opentlick vorgelesen, und van dem synodo guetgefunden wider 
einem jedem classi deser provinciën aver to senden, umrae dan nha ge- 
nöchsame ponderatioen ehre resolutie te döhn. 

66. 4. Umme alnoch ferners vör tho kahmen die abusen und frau- 
datie, so die gemeinten dorch dat jus patronatus överkahmen, resolvirt 
sijnodus, ein jeder classis sall tegens die wedderkumpst van S. GL die 
abusen dessulven, dar sie mochten sin, schrifftlick stellen und den 
deputatis synodi toesenden omme ahn S. Gr. over te geven, sine Gr. 
-wille darinne sovele mögelick ijs correctie doen. 

67. 5. Nachdem die koster und schoelmeister up Uthusermeden , 
gehne membra ecclesiae sinde, bavendat sick ock unordentlick dragen, 
und |jn synodo citeret sinde gelickergestalt contumaces befunden und 
niet erschenen, is geresolveret, dat die gedeput. des synodi bij den E. E. 
heren solen anholden , dat sie ab officio werden removiret etc. Ock diewile 
vangelicken up mehr andern plaetzen befunden, dat vele gasthüisvogeden, 
ock kerckvogeden , gelick ock die schoelmeister tho Nordtwolde Papisten 
offte Mennisten sin, dat die deputati willen anholden by die E. E. hern 
tho vorsien. Ock die synodus believe to schriven ahn die E. E. h. Staten 
up Drente, se wollen bi hoer ock sodahne unordening vörhöden und 
corrigeren. 

68. 6. Wordt ock belastet, dat deputati synodi bij den E. heren 
anholden, dat die wedewen der praedicanten mochten gehandthavett 
worden, gelick jjn Westerlandt ende Hollandt geschiett. 

69. 7. Wort vor güdt ijngesehn, dat jjn ein jeder classe moge orde- 
ning gem&cket worden umme van ein jeder prediger jaerlicken ein pundt- 
grote up toe bringen, hetwelcke thot profit van die wedewen, die dar 
mochten kahmen dorch affstervent der predigern, mochte [ahngelecht 
worden , umme welcke ordeninge an to fangen die prediger uth Hollandt 
hebben belovet eine ordeninge alhir den classibus toe banden tho stellen. 

70. Angaende die olden predigern , die olderdoemshalven thom dienste 
unbequaem sindt, is geresolveret, dat die deputati bij den E. E. h. Staten 
solen anholden , dat sodanigen diencren moge underholdt geschaffet werden. 

71. Is geresolviret, dat nemandt sine kercken lichtferdig sal vörlaten 
sonder wethen und wille der dassen. Und so ijemandt daraver wurde 
dohn, sall ab officio gesuspenderet worden etc. 

Acta ftyn. provinc. VIL 7 Digitized by VjOOQIC 98 

72. Dowile befunden wort, dat Engelbertus, die olde pastor toe 
Rottum, vele lasterworden up die Reformerde relligie is sprec kende, 
blickende darvan gelöffwerdige getuichenissen , is den deputatis belastet, 
se willen mith die getuchenisse bij den E. E. heren anholden, dat hie 
nha unser hem gudtfinden gestraffet werde. 

73. In gefalle die geraeinte tho Bedum ehrem diener sin underholt 
nith thostellen, solen die deputati synodi derhalven bij die h. Staten 
vor hem intercediren. 

74. Resolveret synodus, dat gene idioten solen thora dienste thogelaten 
worden, tsij dat sie sondeiiinge gaven hebben, offte ock die noet mochtc 
forderen. 

75. Resolviret ock synodus, dat gehnen predigern sall angedrungen 
worden sick ijn enige vörmunderschop der pupillen, so hem nit béwandt, 
ijn to stellen. 

76. Belangende die forma visitationis wert qn die qualiteit approberet, 
alse jjn desen vörgangen synodo ijs gestellet anno 1603. 

77. Volgents sint tho deputatos synodi communibus suffragiis erwehlet 
nhafolgende predigere: D. Johannes Acronius, D. Leo Abeli, D. Wulff- 
gangus Agricola, D. Albertus Lomeyerüs. 

78. Tho gedeputerden ad synodum Hollandicam tho vorrcisen sint 
communibus fratrum 6iiffragiis erwehlett: D. .Ioachimus Werxerus, D. 

JOHANNES NlCASIUS. 

79. Tho visitatores classium sinnen mith gemeine stemmen gestelt 
deselvige ordentlich toe vörrichten in forma alss bevorens geschehen: 

ex classe Grönningana: D. Arnoldus Uthusius, D. Hermanxus Stech- 
mannus, Engelbertus From, senior; 

ex classe Appingadamensi : D. Joannes Sprenger, D. Theodorus Klinck- 
hamerus, Johan Agges, senior; 

ex classe Loppersumana : D. Henricus Hobingitjs, D. Wulfgancïüs 
Agricola, Tammo Popkexs, senior; 

ex classe Middelsturaana: D. Wibraxdus Georgii, D. Nicoi^vus Clax- 
tius, D. Wesselus Rode, loco senioris; 

ex Enerumana : D. Andreas Alhert , D. Arnoldus Wintzemius , D. Her- 
manxus Besten, loco senioris; 

ex Adwerdiana classe: D. Robertus Wippingius, D. Thomas Stalmaxxus, 
D. Hermaxxus Theophilus, loco senioris: 

ex classe Oldeampt: D. Gerhardus Weimhoff, D. Wigboldus Homeiu, 
Popko Haeijess, senior. Digitized by VjOOQIC 99 

80. Uppet versoeck van D. Joanne Wirichu, prediger tho Süetlahren, 
umuae ehm eine vörschrifft ahn die E. E. h. Staten der landtschop Drenthe 
tho vörlehnen umme thot spödigeste expeditie hem nha gerechticheit 
vort to helpen yn die questiose sake wegen der vicarien dasulvest, is 
geapproberet. 

81. Darnha gs censura morum geholden und ijs niett vorgefallen, 
warinne qemandt behöret beschuldigt worden. 

82. Is endüick hoechnödich geachtet, dat deputati synodi bij die E. 
E. heren anholden, dat ein andere ordere up die synodale kosten mochten 
gestellet worden, unde ein jederem classi wordt frijgestelt tho tehrèn, 
waer ijdt umme die minsten kosten geschien kan etc. 

Aldus ged&hn hebben die ahnwesende predigeren und olderlingen deses 
christlichen synodi dese acta underteickent: 
Everhardus Joannis Campius, synodi praeses. 
Joannes Lolingius, synodi scriba. 
Johannes Sprengerus, synodi assessor. 

Bernhardus Theodorici Nordantjs, ecclesiae Gröninganae minister. 
Johannes Nicasius, minister verbi Dei in Middelstura. 
Leo Abeli ab Equart, verbi filii Dei minister in Loppersum. 
Tammo Popkens, senior ministerii in Loppersum. 
Albertus Guilhelmus, pastor in Medis. 
Antonius Strombergius , prediger in Rottum. 
Süett Takels, olderlinck. 
Wttlfgangüs Agricola, deputat. minister in Garshusen. 

JOHANNES MOLANUS, t. p. 

Johannes Laxten, in Holwijerda verbi Dei minister. 
Johannes Aggens, olderlinck ijn Holwierda etc. 
Henricus Crevelius, deputatus ex classe Groning. 
Johannes Schroderus, prediger tho Beijlen. 

Gerhardüs Weexihoff, prediger tho Wijnschote ijn den Oldenampte. 
Hermannüs Buniceots, tho Lehenss p. 

Lucas a Langen, diener Christi yn dem evangelio tho Dieveren etc. 
Johannes Wirichitts, v. minister in Süetlahren. 

Hermannüs Theophilus, minister verbi in Hoech und Leechkercke etc. 

Finis. Digitized by VjOOQIC 100 Acta undecimae synodi provincialis , so van den E. 
E. hochwisen hem Gedeputerd. Staten van stadt Gro- 
ningen end Umblanden uthgeschreven tho holden up 
den 6 May deses jahres 1605 binnen der stadt 
Groningen , ten overstaen und bywesen der E. E. 
hochwis. heren Egrick Eggens ende Gerrijït Krabbe, 
mede Gedeputerde Staten end van dem collegio daerto 
gecommitteret etc. 

Then erstenn is dese synodus van domino Arnoldo Uthüsio, rainistro 
Grroningensi , mith dem gebede begunnen. Darnha ijs mith gemeinen 
stemmen thot praesidem gekoren dominus Arnoldus, thot scribam dominus 
Wulfgangus Agrioola, prediger thott Loesdorff. 

Voerts hebben die predigers, so thot desen synodo erschenen sint, 
hoere credentzbrieven overgelefert alss folget: 

uth dem classe van Groningen: Arnoldus Utehusius, minister Grönin- 
gensis, die E. E. raetsheer Lambertt Hörenkens, Hinricus Crevelliüs, 
pastor in Middelbert; 

uth dem classe Oldamptt: Johannes Lolinc.ius, pastor toe Noertbröck, 
Henricus Asswerus, p. in Beertha, Joannes Mensingius, p. tho Onst wedde, 
loco senioris; 

uth dem classe Appingadam: Jouannes Spreng erus, prediger aldaer, 
Joannes Laxten, pastor in Holwijrda, Joannes Bijlvelt, borger end 
olderlinck ten Dam; 

uth dem c. Loppersüm: Egrertus Stael, pastor tho Stedum, Wulf- 
gangcs Agricola, p. tho Loesdorp , Johannes Egberti, pastor tho Leermis, 
loco senioris; 

uth dem classe Middelstüm: Johannes Nicasitjs, pastor toeMiddelstumb, 
Wibrawdüs Georgitjs, p. tho Werffum, Theodoricus Petri, p. in Süetwolda, 
loco senioris; 

uth den classe van Enerum: Hermannus van Besten, pastor toe Werff- 
husen, Johannes CoNRiVDi, p. tho Sawert, absent, den E. E. Seiroi» 
Elaha, senior; 

uth dem classe Suethorm: Hermannus Theophilits, pastor in Höchkerck, 
Sixtus Abeli, pastor toe Esingha, Peter Johansen, olderlinge. 

Dese credentzbrefen sint gelesen ende geapprobiret worden, avermitz 
nits befunden tegens die kerckenordoninge ende decreten vorgaender 
svnodorum toe striden. Digitized by VjOOQIC 101 

1. Naest desen hefft Borchardtts Herwagius, schoelmeister toe Nordt- 
wolde, gude attestatie, underteickent van den collatoren und carspelluiden, 
van sin deenst und levendt dem synodo vörtönet. Is geapproberet unde 
vörts for gudt angesien, dat he up die kosterqe tho Middelbert gepro- 
moveret worde. 

2. Is by dem synodo guet und behörlick geachtet, dat henferner 
gene politike personen ijn dem synodo session sullen hebben, diewelcke 
geene membra ecclesiae sinnen. 

3. Hefft synodus guetgeachtet, dat den classibus geordineret und 
uperlecht sall worden, dat ellick classis ahn den gedeput des synodi 
sullen toschriven, wat sie sunderlinges van unordenlichen doende der Wed- 
derdoperen vor seker hebben ende weten, urn darvan ahn die heren der 
provincie relaet tho dohnde. 

Hirnha sint die acta synodi proxime praecedentis vorgenhamen unde 
gereviseret. 

4. Belangende den 4 articul van praeposituren achtet synodus nodich , 
dat deputati synodi bij den heren der provincie willen anholden, dat 
einmael eine richtigkeit gestellet ende gemaket mochte worden. 

5. Anghaende die correspondentie van wegen der prediger der landt- 
schop Drente tho dem synodo deser provincie wert ahn sine graffl. 
G-naden gestellet, offt se mith dem synodo dezer provincie vöreiniget 
sullen bliven effte niett. 

6. Belangende den 13 articul prioris synodi, concernerende die kercke 
van Midthusen, leth synodus bliven bij die resolutie desselven synodia, als 
vor nodich achtende dat sie einen egenen diener mogen hebben. 

Sessio secunda 7 May vörmiddage. 

7. Angaende den 19 articul. belangende visitatioen classicael achtet 
synodus, dat desulve up ahnstaende volgende jahr tusschen desen und 
folgenden synodum urn rede gemoveret naebliven sülle mogen, und nit 
praecise in allen geholden , vülbracht behoret tho worden , dan alleine dar 
classis beftnden sall die noedt end stichting te ereischen. 

8. Angaende den 23 articul angaende den koster to Weijwert, dewile 
desulve van vorgaenden synodo ura merckliche reden van sinen dienst 
geremoviret, und thot nochtoe keine attestatie noch van classe noch van 
sinen carspelluiden van beterschop van ehm vorgekahmen qs, leth het 
synodus alsnoch by jjdt advis des vörgangenen synodi vorbliven, ehm 
thott deinst unbequaem und unwerdich achtende. Digitized by VjOOQIC 102 

9. Anghaende den 28 artic. belangend die karmisse tho Wgttwert, 
achtet synodus alsnoch te behoren entweder affgeschaffet offt up ein 
ander tidt gestellet te worden. 

10. Den 29 articul. angaende die vörforderinge ende recapitulatie 
gravaminum classium approbiret synodus alsnoch. 

11. Ingeliken den 30 articul van den mandaten der hövetluiden ende 
andere, itpm pachterijen, deenst ende handel up Sondagcn nit behoren 
bedienet te worden, approbiret synodus. 

12. Achtet synodus , dat up die clagten der predigers vant Oldeampt , 
dat noch geen sekere ordeninge vant naeijahr der wedewen van vörstorven 
predigers gestellet sin, achtet synodus, dat die gedeputerd. synodi bq 
die magistraet der stadt anholden sullen umme darin vörsien te worden 

13. Synodus achtet vör behörich, dat historia passionis jahrlix ijn 
den dorpen vörklaret worde. 

14. Angaende den 40 artickel belangend Everhardum Arnoldi, vör- 
meinten prediger to Hornhusen , van den deputatis synodi end dem classe 
inhabel befunden und affgesettet, end hie nochtans vortgefahren , resol- 
virt synodus, dat gemelter Everardus vam classe censuriret solle und 
behöret te worden wegen sine continuatie , ende so hie versoeken wert van 
njjen gehörett und underfraget te worden, dat hetsulve ijn siner kercke 
in praesentie twe offte drie des classis van Enerum und Middelstum, 
dartoe gecommitteret, vorgunnet unde darhna ijn der saeke gedahn sal 
worden, alss sick stichtelick end behörlick befinden sall, roitz dat die clas- 
ses van Middelstum und Enerüm reciproce vorkesen , die hem underfragen 
sullen , und dith alles upt versoeck des collatoris und karspelluiden aldar. 

15. Angaende den 48 prioris synodi, belangende die unkosten der 
synoden end gedeputerden des synodi, achtet synodus, dat deputati 
synodi sullen bij den hern Staten end gecommitterden van die geistliche 
guderen voersoeken etwes assistentie van den cloesterguderen toe den 
vörbenömeden costen. 

16. Anghaende den 56 articul. prioris synodi wort den gedeputierden 
synodi belastet ahn die E. E. hern Staten to vörsoeken, dat dem schoel- 
meister tho Rottum bij den commeldüir tho Werffum enich underholt 
geprocuriret moge worden. 

17. Ahngaende die abusen by den kerckganck van brüdt ende brödegam 
als blaken, schencken, brudigam tho schlahen, item dat blaken up Meij- 
avendt und andere tidt, item die heidensche vastelaventsspelen wertt Digitized by VjOOQIC 103 

den gedeputerden srjnodi belastet up die hövetkamer tho vöreöken man- 
daten ahn die redgers umme sölcke dingen aff tho schaffen. 

18. Anghaende den articul van gebreck unde armoedt der wedewen 
der vörstorvenen predigers, achtet synodus, dat deputati synodi umme 
alimentatie bij denn heren Staten anholden sollen, sonderlicken vor die 
wedewen der vörstorvenen prediger tho Farmsum, Usqwert, Sandtweer, 
Tinallinga, siende up den 60 articul der kerckenordeninge. 

Sessio 3 pomeridiana 7 Maij etc. 
Gravamina. 

1. Classis van Groningen doleret, dat die dope minus reverentialiter 
bedienet wert. Resolviret synodus, dat hirinne die kerckenordening achter- 
folget söle werden. 

2. Angaende die classicale kosten approberet synodus alsnoch decretum 
praecedentium synodorum van vier dalers, uth den kercklicken middelen 
jarlix daruth geordineret. 

3. Classis vant Oldeampt hefft tho kennen gegeven, dat die droste 
tho Wedda den predigers ijn die herlicheit tho Wedde wille besperen dat 
pachtkorn offt, so he secht, datt misskorn tho entfangen. Achtet synodus 
sulckes dondt des drosten unbehörlich tho sin und ordelen , dat dieselvige 
predigers aldar dat korne wol mogen entfangen, besunderen diewile ijdt 
ehre middelen van underholdt sin. 

Ten tweden dat die droste solde eischen investurgeldt vann den pre- 
digers te entfangen, welcke dönde synodus ock vor unbillick achtet. 

Classis Dammonensis. 

1. Classis van den Dam doleret , dat het classis van Loppersum solde 
sick unrecht vörferdiget hebben die sijnodale kosten van Schermer to 
eisschen. Classis van Loppersum secht contrarie. Und refereren sich beide 
classes tho decisie der heren Gedeputerd., twelcke die gedeputerden 
synodi den hern vorstellen solen. 

2. Hefft classis gementioneret , alssdat Oldecloester mith unbehoer 
an Berum gecombineret solde worden. Leth derhalven synodus noch vör 
dithmael bij provisie Oldeclöster brj Holwijerda gecombineret. 

3. Classis intercederet vor den prediger van Oterdum umme vörbede 
ahn den eommendüer van Osterwerum, item vor einen schoelmeister tho 
Borckschweer ende omliggende plaetsen, dat gemelte commelduer beijdo 
den prediger ettwas augmente stipendii wille tokahmen laten, item vor 
ein schoelmeister underholt ordineren wille, dewile he Osterwerum 
mede bedenet. Digitized by VjOOQIC 104 

4. Voersocht ock, dat den prediger van Schermer sin stipendium 
vorbetert mochte worden dorch anfordering deputatorura synodi. 

Classis van Grote Adewertt klaget alssnoch, gelick alle andere classes 
dohn, dat geen eheordeninge gestellet wort. 

Loppersumer classis. 

1. Is ijn questie gestellet, offte ein schoelmeister dat zedelschriven 
van mölenpachten sall mogen bedenen. Resolvert synodus, dat die kosters, 
so vor sich themelick underholt hebben, tselve niet bedienen solen, be- 
sunders so die predigers ahn ehren schoelmeister niet voersthaen end 
approberen konen. 

2. Up die questie gemoviret, offt die collatoren solen mogen enen 
diener up een caspelen senden offte stellen sonder enich vörgaende vör- 
standt offte underreding mith der gemeinten, besunders dar ledematen 
und olderlingen sint, resolviret synodus, dat ijn desen die kerckenorde- 
ninge also ock die landtrechten behöre achtervolget tho worden. 

3. Uppet voersoeck des edlen ehrenf. hern Dodo van Amschweer luidt 
sine overgege venen schrifft, vorklaret synodus, dat die gedeputerden des 
synodi die sake sal befahlen zin umme mith den E. E. hern Staten tho 
vörhandelen etc. 

5. Also vor domino Kunckhamero , prediger tho Tjamsweer, ijn synodo 
gespraken ijs, dat sin 'underholt klein solde sin, und dat he niet vorgeves 
veelfoldige clagten in classe gedahn, so findet synodus güet, dat deputati 
synodi umme de vicarie bjj den h. Staten vörsöken ende procureren willen. 

6. Imgelicken hefft D. Henricus Crevelius, prediger thoe Middelbert, 
aver sin underholt geklaget. Hefft die E. E. Lambert Hörenkens, raetsheer 
und amptman vantt öoerecht, angenhamen etwas vorbetering te willen 
vorschaffen. 

7. Also ock vörgestellet, dat unbehörlick ein diener uth ene classe ijn 
ein ander classem kamen solde sonder des classis, darunder he sortieret, 
attestatie hefft, so achtet synodus aisnoch tselve nit te behoren to ge- 
schien end ordineren, dattet selve vörhödet solie worden, end ijn dienst 
niemandt treden sunder advijs des classis, dar hie bij kumpt. 

8. Diewile ock Petrus Scepelitziüs , prediger tho Wedda, in synodo 
erschenen und tho vorsthan gegeven, dat classis die approbation siner 
beroping ahnt synodum gestellet nebbe, so hefft synodus die beroping 
bij provisie approbiret, mitz hem vörmahnende sin ampt und levendt ijn 
gude achting te nehmen, unde forts dem classi jjn Oldemampte tho in- 
jungeren gude upsicht up hem tho willen holden. Digitized by VjOOQIC 105 

9. Tho deputerden deses synodi sint vör dithmael men twe ummo 
reden mith gemeine stemmen gekaren omme die acten bij die heren ijn 
effecten tho bearbeiden, alse mith namen: uth der stadt D. Bernhardus 
Theodorici, prediger ijn der stadt Grönningen, D. Johannes Sprengerus, 
prediger |jn den Dam, wegen der Omlanden. 

10. Entlick ijs censura morum geholdeu aver die ahnwesende und 
bijwaners deses synodi, und (Godt loff) nicht vörgekahmen noch befunden, 
dat straffbaer geordelt behöret to worden. 

Is also synodus geendiget mith underteicking van elcken prediger und 
olderlinck, gelick hirnha folget. 

De post. • 

Is noch dem synodo to kennen gegeven, dat die pastor tho Baffloe 
dorch eine lanckwirige kranckheit van sestein weken ijn benautheit ge- 
raket Intercederet synodus vör hem , mits den gedeput. synodi belastende 
solcke intercessie bij den Gedeputerd. Staten end h. gecommitterden , dat 
hem enig subsidium uth den closterguderen bestellet moge worden, die- 
wile he ein hüs vuil kleine kinder hefft. 

Aliud. 

Sint erschenen dominus Johannes Acronius, Bernhardus ende Joannes 
Stechmannus , ministri Grönningenses , mith der wedewe van salige Ro- 
DOLPHi Sutoris, pastoren up die Meden, vorclarende den bedroveden tho- 
standt der gemelten wedewen und vörsokende , dat enige uth den middel 
genömet mochten werden, diewelcke bij den erbaren raedt deser stadt 
wilion anholden, dat sie die vuile npkumpst van ein nhajaer, gelick ijn 
die Umblanden gebrücklich, genethen mochte. Hefft synodus dartho ge- 
nomineret und belastet tsulve te döhn D. Johannem Sprengerum, D. JO- 
HANNEM LOLINGIUM Und D. "WuLFGANGUM AgRICOLAM. 

Aliud. 

Doliatio gevallen, dat classis ijm Oldenampte den olden Nicolaum 
Stelungwerfftum togelathen hebben up die pastorije up die Meden buten 
wetenschup des magistraets van Groningen, welck ijn vörigen tiden ge- 
melten person niet hebben willen tolathen, so kent het synodus, dat 
deputati classis praedictae praepostere gedaen hebben, ende noch reden 
darura tho geven sullen behoren. 

Aliud. 

Van Hermanno Worms, fiscael, vörsocht sinde vörstandt des synodi 
toe hebben mogen, offt men jus canonicum sall mogen toehthen ijn 
defensie van geestlicke guderen, antwordet synodus tselve to mogen 
sthaen, soferne diesel ve leges daruth citeret offte allegeret niet striden 
tegens der kereken Christi stichtinge und fundament offte vörstandt der Digitized by VjOOQIC 106 

hilligen schrifft, noch ock tegens den behoerlicken gebruick dersul ven 
guderen, ijn pios usus gedestineret. 

Aldus gedaen und christelicken geendiget hebbende alles , wat ijn desem 
synodo ys vörgefallenn , so hebben die tegenwordige pastoren ende older- 
lingen dese vörgeschrevene acten underteickent. 

Arnoldus Martini Uthusiits, minister ecclesiae Groning., praeses hujus 

synodi. 

Johannes Nicasius, prediger in Middelstum, assessor. 

Lambertus Horenkens, senior. 

Johannes Sprenger, minister ecclesiae Appingedamensis. 

Henricüs Crevelius, p. tho Middelbortt. 

"Wulfgangus Agricola, p. tho Loesdorff, nomine classis Loppersumanae. 

Henricüs Asswerus, minister in Bertha. 

Johannes Lolingius, m. in Nörtbroick. 

Hebmannus Theophili, p. in Höch end Leechkercken. 

Johannes Laxten, m. v. in Holwierda. 

Serep Elama, olderlinge. 

Peter Jansen, olderlinge. 

Johannes Egberti, pastor Lermensis. 

Johan van Bijlevelt, olderling ijm Dam. 

Egbertüs Stael tho Stedem, Loppersumanae classis dcputatus. 

Tiieodoricüs Petki, pastor tho Suetwolde. 

Wibrandus Georgii, pastor to Werfum. 

Hermannüs Besten, p. toe Warfhüsen. 

Finis. Acta duodecimae synodi provincialis , alsoe van 
den welgebarnen heren ende graven, graf en Wilhelm 
Ludewig stadthoüder, mitsgaders van den E. E. ende 
seer discreten Gedeptiterden h. Staten van die stadt 
Groningen ende Uniblanden vor dese reise ijs utge- 
schreven worden tcmme densiilven up hiiden den 6 
Maij deses lopenden jahres 1606 bynnen die vor- 
meerde stadt Grönningen tho houden, so ys desillve 
uthgeschrevene synodus nu tegenwordich door des 
Heren gratie ynt werek gestellett worden, int over- Digitized by VjOOQIC 107 

staen van die E. E. Roloff Batting ende Ernst 
Isselmuden als committerdeti vant collegio umme 
desen synodum mede dirigerende thot einen guden 
ende bringen. 

Sessio prima hora 9 antemeridiana. 

Is derhalven dese tegen wordiger synodus van D. Arnoldo Martini, 
ministro ecclesiae Groninganae , ijnt vorledene jahr ende synodo verkörne 
praeses gewest sjjnde, mith dem christlicken gebede begunnen ende do 
name des H. tot güde successie van desen löffliken synodo met oedtmo- 
digen herten ende iver angeropen etc. 

Na desen sint mith gemeinen suffragien der broderen, desen synodo 
ynt beginsel bijwahnende, vereoren ende eligeret thot praesidem D. Joannes 
Acroniüs , ende thot assessorem verordineret D. Johannes Nicasius , diener 
des godtlicken wordes thot Middelstum, ende ten latsten tot scribam 
synodi verkoren Tobias Seusingius, diener des godtlicken wordes binnen 
den forteresse Delphesiel. 

Neffens desen sint up desem synodo gecompareret ende erschenen desso 
nhafolgende classen offte gecommitterde uth densul ven: 

I. classis Gröningana: D. Johannes Acronius, minister verbi divini, 
D. Arnolpus Martini, minister v. d. , Wilhelm Barnda , raetsheer, senior; 

II. classis Dammonensis: D. Joannes Sprenger, pastor in Dam, D. 
Tobias Seüsingius, p. in Delphsiel, D. Theodorüs Klinckhamerus , p to 
Jamswehr, loco senioris; 

III. classis Loppersumana : D. Egberttjs Stael, prediger to Stedum, 
D. Wtjlffgangus Agricola, p. toe Loesdörp, D. Joannes Schroderits, p. thoe 
Westerembden , loco senioris; 

IV. classis Middelstumana : D. Johannes Nicasius, prediger toe Mid- 
delstum, D. Albertus Wilhelmi, p. toe Uthhüsermeden , D. Wesselus 
Rhodius, p. in Cantes, loco senioris; 

V. classis Baffoldana: D. Andreas Straetman, pastor in Saxen husen, 
D. Hermanntjs a Besten, p. in Werffhuisen, E. juncker Allert öaijkema , 
loco senioris; 

VI. classis van Awertt: D. Robertus Wippingius, prediger tho Süet- 
horm, D. Albertus Lomeijerus, p. toe Groet Awert, D. Hermannus The- 
ophilus, p. ijn Hoech ende Leechkercko, loco senioris. 

Insgelicken ijs van desen classen allen die credentzbreven vörtonet, 
diewelcke alle vör güdt sin gekent ende gerespectirett worden, ende 
sunderling hen allen sessio gegunnet. 

Darup ijs gecompariret uth Nordthollandt D. Petrus Cornelu, diener Digitized by VjOOQIC 108 

des godtlicken wordes binnen Enckhuisen, exhiberende sin behoerlick 
credentiebreven , warüp hem ock behoirliche sessie gegunnet worden 
thot vörsekeringe ende underholdinge van guder correspondentie. 

Eintlick sint mith gemeinen stemmen des synodi verordineret worden 
D. Wulfgasgus Agricola, prediger vann Loosdorp, ende Hermannus 
Theophilus, prediger toe Höch ende Leechkerck, umme die gravamina 
classicalia jjn ein corpus integrum te redigeren, darmede den tidt te 
gewinnen end ock thot andere salutaria te treden. 

Hirüp sint die acta synodalia praecedentis anni et synodi met gemeinen 
ad vis ende stemmen der samptlichen broderen resumendo vörgelesen 
worden, alss folget 

1. Belangende den 2 articul des vorledenen synodi, toe weten offtter 
vortsahn politique personen, wel tot desen ende andern sijnoden gecom- 
mitteret sinde , nochdans gene membra ecclesiae , ock geene credentzbriefe 
vörtoenende, sullen yn den synodum tot sessie tögelaten worden, so 
approbiret synodus noch densul ven ijn sodahne kracht te sthaen, alse 
geresolviret , welvorsthaende dat vor dese reise solcks noch stillschwigent 
sall vorbijgepasseret worden, ende nochtans darüp die deputati synodi 
sollen geholden sin, dat dese articul thokumstig vulkamelick mag under- 
holden werden. 

2. Van den 3 der sijnodalen acten anni 1605 angaende die Wedder- 
doperen is geresolviret uthstall to nehmen, thotdat die gravamina ge- 
colligeret, warinne dan behoerlick sall gedahn worden. 

3. Up den articull van den praeposituren wert beschloten , dat synodus 
so nae als vörn ijn dith stücke sall klachtig bliven, met vorklaringe dat 
vortsan solckes iveriger bjj het collegium ende op den landssdach gedreven 
worde van dien personen, uth denn dassen darthoe genomineret sinde, 
mit gelicker belastinge dat sie niet allenich die gravamina off te abuisen 
van praeposituren in harer classe met allen flithe ende neersticheit sullen 
colligeren , raar ock diesel ve gecolligerde abusen schrifftelick op toekomen- 
don landssdach te remonstriren. Belangende dan die kosten van dien sin 
dieselve sijnodael. Hiertoe sin uth elckcn classe genomineret ende genoch- 
sam geauthoriseret met judicio ende suffragiis deses christlichen synodi: 
D. Joachimus Warnertjs, m. uth dem classe van Groningen, D. Johaxnes 
Simiexgerus uth dem cl. van Dam, D. Wulfgakgus Agricola uth dem c. 
Loppersum, D. Wksselus Rhoditjs uth dem class. Middelstum, D. Andreas 
Strateman uih het c. Enerüm , D. Albertus Lomeyerus uth idt clas. Groet 
Awertt, D. Wigboldus Homerus uth den classe Oldeampt. Digitized by VjOOQIC 109 

Sessio secunda pomeridiana hora secunda. 
Nae gedanen gebede rjs van desen nafolgenden articulis des vörledenen 
synodi getracteret worden. 

4. Angaende den 5 artic. van die correspondentie der prediger van 
der landtschop Drente , darup belastet synodus den deputatis synodi , dat 
sie hen sullen bij S. G. addresseren, oedtmodigen vörsokende dat S. G. 
geleve te schriven ahn die landtschop van Drenthe, dat hare predigers 
ende dassen mogen vöreiniget sinde end bliven, alss tevoren gewest. 

5. Belangende den 7 artikel van die visitatioen classicael, door die 
deputatos synodi geschehn, findet synodus vör raetsam, dat wol die 
visitationes classium ijn sin in esse bliven sullen, nochdans thot vörmidung 
grother kosten sullen dieselve jaerlicx niet praecise , maer nha gelegenheit 
van tidt ende saeke gedahn worden. 

6. Die 8 articull van de mödtwillige continuatie des schoelmeisters 
toe Weijwert, genömet Albertus Matthaei, noch ijn sin dienst tegens 
classicale ende synodale resolution aldar thot leetwesen veler guder herten 
residerende, sin dese drie brodere, alss dominus Joannes Acronitjs, do- 
minus Albertus Wilhelmi ende dominus Robertus Wippingius gecom- 
mitteret umme thot denn edelen jüncker Ripperda. toe Farmstjm, hoveling, 
sich toe verfögen, hem noch ter conclusie versoeckende , dat hie den 
koster van Werjwart niet langer wil handthaven, maer densul ven nha 
inholdt veler resolutien so classicael als synodael will affschaffen. 

7. Up den 9 articul van die karmisse van Wrjttwert resolviret synodus , 
dat die gedeputerden des synodi sullen gehouden sin hen te addresseren 
brj den h. Gedeputerden Staten vant coliegio, begerende dat hen gelieve 
solckes mede ijn een artikel te verf aten, ock ijn die propositie up den 
landach te insinueren, dat dese karmisse ten minsten lip enen andern 
dach moge vorlecht worden. 

8. Die 11 articul alse doen die grote abusen, diewelcke dickwils so 
under hiilegen, fest offte bededagen ijn drunckenschop , spelen ende 
andern lichtferdigen dingen bedreven worden, achtet synodus alsnoch 
vör raetsam, dat men sich referire up den articul van praeposituer. 

9. Yan den 12 articul, belangende het naijahr der wedewen van de 
vörstorvene predigers, ijs ijn desem synodo gedecreteret , dat die predi- 
gern ijn den Omblanden desen articul staen lathen, gelick alss hie ge- 
schloten. Maer die predigers uth den Oldenampt mogen haer annura gratiao 
particulariter bij den magistraet van deser stadt Groningen versöken. Digitized by VjOOQIC 110 

10. In den 14 artikel thoweten van Everhardo Arnoldi, predigern 
tho Hoorhusen, alse tot het predigampt inhabel sinde, is met einhelliger 
stem beschloten, dat die classis vann Baftlo den vorgeschr. Everhakdo 
sall andienen flitich te studieren ende hem tegens den sommer te prae- 
pariren umme de novo geexamineret te worden, ende qndien hie Ever- 
hardus ijn densulven examine niet behörlick sal responderen, van sin 
officio te removeren. 

11. Die 25 aiücul van den pastor te Oterdum belangende die kercke 
aldaer, damp resolviret synodus, dat deputati synodi dese sake gerecom- 
mendiret holdende mede up den landach driven sullen. 

Sessio 3 septimo Mag hora 7 antemeridiana. 
Sint die christlicken gebeden door D. Acrontüm praesidem gedaen , ock 
die nomina classium affgelesen, w&rop folgens dith gehandelt worden. 

Int erste hebben dominus Acrontüs, D. Albertus Wilhelm ende D. 
Robertus WrppmGius, alse gecommitterden qn die saeke van den schoel- 
raeister tho Wejjwert, blikende bq den 6 articul deser vörhergaende synodalo 
resolution, raportieret ende ingebracht hetgeene, wat sie nomine sijnodi 
bij den edelen jüncker Ripperda versöcht hebben, warup synodus aldus 
resolviret. 

Ten ersten, offtwol rjn enigen vorledenen synoden dem carspel Medt- 
huisen, dessen nödich sijnde ock selven thot diverse tiden begeret hebbende, 
ein eigene prediger thogeeigenet, vann denwelcken sie mochten behoerlicken 
bedienet worden, so hefft nochtans dese christlike synodus op dithmael 
vör raetsam gefonden, dat Hiddo Lamberti, prediger toe Farmsum, die 
gemeinte van Meedthusen bij provisie sall bedienen van dith jahr, waer- 
inne synodus sonderling angesien hefft niet alleine die gude vörschrifften, 
so van het carspel Farmsum alse ock ene vocationsbrieff van het carspel 
Medthüsen selven, frundelick begerende den voorschr. Hiddonem tot einen 
bediener des godtlicken wördes ijn haren carspel te hebben, maer ock 
principalick thot dien fine geschenen, dat ter güde f rede ende einicheit 
ijn die kercke Christi underhouden worde, mitz dat die pastor van die 
pastorienlanden sovele sall lathen , dat darvan ein bequamer schoelmeister 
kan underholden worden, darnha sie erstesdages sullen trachten. 

Ten tweden vorklaren die vorsch. gecommitterde fratres, dat hem die 
E. juncker Ripperda rjnt stück van die affschaffinge des schoelmeisters 
van Weij wert seer discretelick ende bescheidentlick vörtönet , wel geneiget 
sinde die synodale resolutien over den vorgeschr. schoelmeister in executie 
te stellen ende aff te setten, alleno hefft die edele juncker vorklaret, 
dat die pastor toe Weg wart meer censurabel ende vör werpelick , ock der Digitized by VjOOQIC lil 

gemeinte unangenehmer sonde sin alse dio schoelmeister, darüp die 
synodus behoerlick sall letten. 

Ten latesten overmitz ock die vorsch. drie broders den hovelinck Rip- 
pekda ahngespraken ende nomine synodi seer frundelicken vörsocht hebben 
van wegen der unbehoerlicken ende unchristlicken bedeninge der diaconen 
offte armen te Farmsum, damp vörklaren vorts die fratres, dat die vor- 
gesch. juncker Ripperda sick praesenteret christelick ende behörlick dar- 
inne te dohn willen ende nae sin auctoriteit te vorsien, alse dese jegen- 
wordige synodus sülckes schrifftelick ahn hem begehren sall, waertoe 
synodus promitteret sin devoir te praesteren. 

Hirup sint die gecolligerde nije gravamina classium, so generalia als speci- 
alia , vor die handt genamen worden , warvan deze nhafolgende gehandelt 
Yan den generalibus classium gravaminibus. 

1 Artie. — Wert vorgestellet eine gemeine klachte aller classium, dat 
tegens het accört der reductie der stadt allerhand secterien thot behin- 
deringe der stichtinge van die kercke Christi gepassieret ende jtjn deso 
provincie noch togelaten worden. Darup resolviret synodus ende belastiget 
den gecommitterden deses synodi , diewelcke die sake van die praeposituer 
up den landtdach sullen handelen, darvan boven articulo 3, dat sie van 
hare sortirende broders einige puncten van abusen der Mennonqsterie endo 
anderen secterien gelick ock alle unordere jjn ehesaken, sabbathsenthil- 
ligingen ende anderen sullen schrifftelick afforderen ende dan dieselven 
abuisen mede up den landtdach remonstreren , biddende dat up dith stuck 
gantz iverich ende neerstich gelettet, ock darinnen thot eintlicke affwe- 
ringe veler inconvenienten geremedieret worde. 

2 Art. grav. — Datter noch vele vacirende plaetsen so ynt Wester- 
qwartier alse anders unbesettet bliven, sonderling Noorthorm, Grijps- 
kercke ende noch 5 kercken ijn Yreewoide, darop ijs van die samptlicko 
broders deses sijnodi geconcludiret, dat sick die delegati synodi sullen 
vorfögen thot die heren Gedeputerden vant collegie, by diesel ven vör- 
sökende die collatoren van Grijpskercke , Sebaldebüiren ende Oldekercko 
dör ein generale mandaet te vörschriven umme mith hen te vorhandelen 
die begünnene sake van desen, ende darup nha befindinge dersul ven 
voorts hetsij per modum inductionis offte sonsten te disponiren. Endo 
diewile die collatoren niet alle praeseat zinde up die vorschr. plaetsen, 
sollen hare meqers geholden sin van dith stücke hare landtheren te ad- 
vertiren ende andienen. 

Belangende den Nordthorm so beloven die heren gecommitterden vant 
collegio, dat sie upt vorsoeck der deputaten synodi jjjnsgelicken door 
mandaten darinne vorsien wollen. Digitized by VjOOQIC 112 

Noch sullen die collatoren van die kercke van Esingen frundelick vör- 
söcht worden nomine synodi, dat hem gelieve den tidt van 6 weken te 
beropen einen f ramen ende godtsaligen prediger, diewelcker die gemeinte 
van het carspel Esingen met aller getrouwicheit ende diligentie solde 
konen bedienen. Bij fauten van dien sall synodus darinne doehn nha 
behoren. 

Noch findet synodus vör raetsam, dat Ferwert ende Franzum provi- 
sionaliter sullen combineret worden, waervan die classis sall andienen 
den collatoren umme rjn dieselve vaderende plaetze einen diener tho 
beropen. 

Insgelicken sullenn die delegati synodi noch forder bij den heren Staten 
anholden van wegen der vicarien to Loppersum umme dieselve ad pios 
usus te transferiren. 

Ock sullen die delegati synodi tegelick informatie nehmen van die 
vicarie van Spiecke. 

Ock mede geresolviret ijs, dat Nijelandt ende Oldensiel, in de classe 
Middelstum gelegen, sullen combineret bliven, als tevoren gewest jjs. 

Sessio quarta pomeridiana ejusdem diei. 

Sint die behoerlicke preces geschien door den praesidem hujus synodi 
ende die nomina der dassen affgelesen, doch die deputati classis Baffol- 
tanae absentiren hen in hac sessione ex venia sijnodi. 

Damp in lectione gravaminum generalium pergeret worden. 

3 et 4 Art. — Tho wethen van die eheordeninge ende irregulariteten 
des gemeinen volckes up den Sondagen ende andern hilligendagen sall 
mede yn den articul der praeposituer uthgestellet worden. 

5 Artic. — Van die provinciale stipendien vor die kinderen der pre- 
digeren deser provincie befehlet synodus der tidt. 

6' Artic. — Van het najaer der wedewen der vörstorvenen predigern 
deser provincie ijs hirbaven vörklaret. 

7 Artic. — Offt ein prediger sall mogen ungedöpede personen copuleren, 
damp |js des synodi wel sin express decretum , datter gehne ungedöpede 
personen mogen ende sullen kercklich copuleret worden. 

8 Artic. — Offt het behörliken srj , dat deputati synodi up haren eigen 
buidel sullen ende mogen ijn haren commissien trecken ende teeren , damp 
ijs de3 synodi resolutie, datt ein jeder classis sine synodale kosten aff- 
gereckent hebbende, sall dan met den deputatis synodi ock affrekenen 
die kosten, diewelcke sie ijnt vorledene jahr gedaen hebben, ende ein 
joder classis sin quota up hen nehmende bij die synodale kosten leggen. Digitized by VjOOQIC 113 

9 Art. — Yan die heidensche irreguiariteten, alse van den vastelavent, 
Meijenavent etc. sall mede ijn den articul vann die praepositur boven- 
verhalet sinde referiret worden. 

10 Art. — Van die lickpredigten , so up papistissche wise aver die vör- 
störvenen, die yn die kercke gedragen werden, geschien, ijs affgedaen, 
warumme nochtans die prediger van Leens Hermannus BuiriCEinjs , under 
den classem van Bafflo sortierende, sal van dem classe censureret wor- 
den per poenam suspensionis , soferne hie nit darvan wil affsthaen. 

11 Artic. — Offt ein prediger den kinderen van Wedderdoperen sal 
mogen weigeren die bedening der proclamatie ende copulatie, hirvan sal 
hirnha ein sonderlicher artickel gestellet worden. 

12 Art. — Van eine collecte, streckende ten besten vör nodttrotftige 
wedewen ende weseken der predigern , wert sölckes den classe f rijgestelt 
omme darinne te dohnde, alse hen mögelicken sin sall. 

Volgen die resolutien up die specialia gravamina. 

1 Art. — Belangende den 1 articel van den söne der wedewen tho 
Fermsum omme hen rjnt fraterhuis te vörforderen, hirüp vorklaret syno- 
dus, dat vör dese reise darinnen niet kan gedahn worden. 

2 Art. — Den 2 artickel ahngaende het augment des stipendii van 
Adolpho Regneri, predigern to Beem, wert den deputatis synodi mits- 
desen belastiget hen nochmaels bij den h. Gedeputerden Staten vant collegie 
te addresseren end vörsöken, dat de vorgesch. Adolph. Regneri ein 
ehrlich underholt uth den twen vicarien terselven platze bekamen moge. 

3 Artic. — Versocht Albertus Wilhelmi , prediger |jn Uthhusermeden , 
van dem synodo assistentie, dat hie der vicarie aldaer moge mechtig 
werden die upkumsten te genieten, dewile hie den dienst, so damp fait, 
vorrichtet. Darup ys dorainus Arnoldus Martini ende Albertus Lomeyerus 
gecommitteret ahn den jüncker Johan Sickinga, nu ter tidt ijn der stadt 
sinde, te gaen urn me hen 1 ) te versoecken van wegen der vicarie, sonder- 
ling dat dieselve moge den vorgesch. pastor Albérto thogesthaen worden , 
overmitz die pastor den dienst der kercken , die alternatim up die kercke 
fait, bedienet, ock enen soen van 18 jahren ten studie mith groten kosten 
holdt Soferne de vörsch. pastor bjj den vorgeschr. jünckeren niet kan 
gefordert worden, sall hie hem met den deputatis synodi an het collegio 
addresseren bij hen die sake ijverich te driven. 1) „hen" YY heeft „hem". 
Acta m/n. provinc. VIL Digitized by VjOOQIC 114 

Sessio quinta antemeridiana 8 Maij hora 9 finita concione 
deputati Hollandici. 
Die christlicken gebeden sint gedahn, nha denwelcken foertsahn aldus 
gehandelt worden. 

4 Artic. — Hefft versöcht Johaitnes Feitonis, prediger ten Buer, dat 
die f rouwe, ijnt provinciehuis aldaer nu ter tidt residerende, mochte 
daruth gestellet worden, overmits diesel ve f ruwe eine vörsamlinge der 
Wedderdoperen ahnstellet, waerdoer dat gehör des godtlichen wordes 
belettet wort. Hirop ijs bij den synodo vor gudt gefunden worden, dat 
hie by den heren gecommitterden van die closteren dor den deputatis 
synodi wil anholden umme dieselve frouwe uth heth provinciehuis dön 
te vortrecken. 

5 Art — Dar wert vörgestellet , dat Theodortts Schepperus, prediger 
toe Ranum, nu een olde bedagede person sij, waerdoer hie met der tidt 
gantz unbequaem worden sall lenger dem hilligen predigeampt vör to 
sthaen. Is synodus door sonderlinge medelijden moveret worden yn des 
vorgesch. pastors saeke aldus te resolviren: 

Ten ersten in specie, dat die delegati synodi hen sullen begeven thot 
den Gedeputerden vant collegie ende sie vörmögen umme den commen- 
duer van Wittwert te vörsoecken, dat hie den pastor Theodorum met sin 
fruwe ijn het closter ende convent nehme, hen den tidt sines levendes 
te underholden van wegen siner gedaenten diensten ende swackheit sines 
lichaems. 

Ende ten tweden in genere, dat die heren Gedeputerden vant collegie 
den vorgesch. predicanten mith sodanigen beneficio, alss genomineret, 
vörsiende hebben, dat carspel Ranum wedderum met einen anderen pre- 
diger vorsien willen. 

Vörts belangende die combinatie van Enerum ende Menskeweer laet 
synodus vör dese reise, doch bij provisie vor ein jahr lang noch yn 
sin esse. 

Noch ijs den deputatis synodi uperlecht, dat sie bij den heren der 
provincie vörsoecken hen te geliven einsen die combinatien der pastorien 
deser provincie voor die handt te nehmen, omme fortsahn die verordi- 
neren, dat die plaetzen, welcke einen prediger underholden konen, be- 
hoirlicken met bedieners des godtlicken wordes vörsien worden. 

Item hefft dominus Acronius nomine synodi angenhamen met den 
vüllraachten ende kerckvogeden van Woldendorp bij den erbaren magi- 
straet van deser stadt Groningen in meliori forma te handelen, dat het 
carspel Woldendorp wederum gelick aJse tevoren meth einen gequalifi- Digitized by VjOOQIC 115 

eerden prediger vörsien werde, darmede sie nit langer ijnt wilde sonder 
troest van Gades hillige wordt leven mogen. 

Ock sullen die deputati synodi thot erster gelegener tidt thoe den 
juncker Onwo Tahminga friendtlick ahnsprecken, wat het doch vor eine 
gelegenheit hebbe inith den kerckenlanden ende guderen thoe Bellinge- 
weer, updat nha diligente vörförschinge van dien darinne moge gedaehn 
worden, twelcke sie darnha ant collegie sullen brengen. 

Sessio sexta pomeridiana hora secunda. 
Initio facto a precibus sequentia haec sunt tractata. 

6 Articulus gravam. — Die staedt van die kereke van Godelens ijs 
dem sgnodo vörgestellet worden, to wethen hoe dieselve pastor terselven 
kereken, Adrianus Sibrandi, nha verlöp der tidt algeheel unbequaem wort 
langer ten rechten ende met stichtinge den kerekendienst te bedienen. 
Waerop die ehrenfeste secretarius Kempo Adbjani, sinde die soone van 
den vörschr. pastor Adriani Sibr., door frundelick versoeck des synodi 
ijn dese synodale vörgaderinge vörschenen, sick christlick vorklarende, 
dat des synodi meininge gudt ende up reden stunde, tho weten dat die 
gemeine toe Gadelens einen pastoren mochte hebben, ende bekende dat 
sin vader olderdohmes ende swackbeit halven numehr nit lenger dienen 
konne, dat hie derhalven wel thof reden was, dat desülve mith die 
vicarie effte sonst mith ein underholdt thot sin leven lanck nnderholden 
worde. Dewile nochtans van wegen der vorschr. vicarie die beiden juffers , 
die dochters van jüncker Maneel l) noch swaricheit d&rvan vorstellen , 
sick vendicerende het jus der collation, sonderlinge noch enige commu- 
nicatie onder malckander d&rvan houden willen ende dan wedderum 
christelicken bescheit te geven , so hefftt synodus dese sake tho last geleit 
ende dartoe gecommitteret D. Johannem Sprengertjm, D. Robertum Wip- 
pikgium ende D. Albertdm Wilhelm omme dese swaricheit bij die juffers 
aff to leggen, sie ten rechten van die gelegenheit ende toestaet der 
vicarien te induceren, ende vorts weder \jn to brengen ende raport te 
doehn. 

De rapoert ys, dat die jufferen sick under malckander van dese vor- 
gevinge der vicarien ahn den oldenn pastor Adriaotm willen ten besten 
bespreken, welcke sake die deputati synodi voertsan sullen utbiören. 

7 Art. — Diewiele dem synodo klachtig vorgebracht worden die dage- 
lichsche drunckenschop Alberti Hammonh, predigers tho Berum, ock 
solck vitium ten deel mith getuchenissen wertt bevestiget, ten deel 
notorium gs, so belastiget metsdesen de synodus den classem, dat sie 1) „Maneel" YY heeft „Mannier. 

8* Digitized by VjOOQIC 116 

hen Albertüm sullen suspendieren van offlcio ten tidt van sös weken, 
thotdat hie beterschop ende berouw van dith feit vertöne. Darmede noch- 
tans den dienst tusschendien nit ledig sthaen blive, sall solckes door die 
classicale fratres bestuerett worden. Belangende die upkumsten, so tus- 
schen den suspens de vorsch. Albertüs hefft tö genethen, sall tho der 
armen besten gedestineret worden. Wanneer dan nha experierten suspens 
Albertüs Hammonius van den classe wedderum vör gudt end boetferdig 
sal gekent ende angenhamen worden, sall hem classis togelick mede 
vörmahnen. Sofern he sich wedderom ten minsten ijn drunckenschop 
vörlöpt, sall hie de facto van officio removirt worden. 

Sessio septima antemeridiana circa horam 7 nono die Maij. 
Precibus effusis is die sake van Johanne Arthopaeo , praedigern to Wei- 
wart, thot desen synodo geciteret sinde, vor die handt genharaen worden. 

8 Art. — Die pastor van Weijwert Johannes Akthopaeus van den 
synodo vorschreven sinde, is obedienter compariret, worup hem synodus 
vorgestellet, hoe hie die pastor seer grotelick van drunckenschop ende 
irregulariteiten beschuldiget worde, so ijn sin eegen caspel alse anders- 
wor bedreven sinde, waerdoor sine christlicke gemeinte ende andere güde 
frame herten mercklicken offenderet worden. Maer die pastor ten deel 
sine swackheit confiterende, ten deel sine unschuldt excusierende , findet 
synodus sonderlick raetsam te sin , dat hirtho D. Wulfgangus Agricola 
uth dem classe Loppersum ende Albertus Wilhelmi uth dem classe 
Middelstum , ende vorts uth den classe Dam , waronder die vorsch. pastor 
ijs sortirende, ock twe predigers alse Theodorus Klinckhamerus ende 
Lucas Widemarus sullen gecommitteret worden, diewelcke ten ersten 
sick sullen transportiren nha Weijwert omme aldaer flitige ende scharpe 
inquisitie ofte informatie van elcken jjngesethenen particulariter te nehmen 
ijn sake van dronckenschop ende andern irregulariteten des vörgeschre- 
venen pastoris etc. 

Vorts ten tweden, dewile die edele juncker Jocrtm Ripperda grote doliantie 
over den vorsch. pastor geleitet, wert ock tegelick den vorsch. deputatis 
belastiget hen, nae sodanige informatie te Weijwart genhamen hebbende, 
bij den edl. juncker te addresseren umme mith hem dese nhafolgende 
stucken nomine synodi te verhandelen. 

Voorerst dat den E. E. juncker Ripperda gelieve nha sinen belofften 
die synodale resolutien over den schoelmeister te Weijwert nae die regel 
end canone van die christelick apostolische kercke met eindrechtelicken 
stemmen , so ijn anderen vörledenen alse ijn desen tegen wordigen synodo 
geschloten sinde, te exequiren, darmede die gemeinte aldaer te Weijwartt 
wedderomme met einen beteren schoelmeister mochte vorsien worden. Digitized by VjOOQIC 117 

Ten andern den edelen juncker te vorsoecken te remedieren die sake 
van die onchristlicke bedieninge der diaconen te Fermsum , sonderling die 
olden bedieners van dien (overmitz sonderlinge schwaricheit ende qüestie 
under hen vorfallet) nha die ordening der christelicken kercken aff to 
schaffen , die armen mit ngen ende beqüameren offte getruweren vogeden 
versien lathen. 

Entlich ende ten latesten hebben die vorsch. 4 delegaten last ende 
commissie van dem synodo, dat sie uuder malckander nha gedaner sake 
ijn den frese des Heren sullen communiceren ende mith den edlen juncker 
bespreken, wat fortsahn ijn die sake Ajrthopaei tho Weijwart van den 
classe kan gedaen worden, strecken sinde thot Gades ehre, thot upbuwing 
van sin hillige kercke, thot affkeringe van alle ergernisse, so uth des vor- 
schr. pastoris asotie ende irregulariteiten mogen geresen ende genhamen sin. 

Sessio octava pomeridiana hora secunda. 

Sint van dem praeside die christlicke gebeden geschien, ende dese 
nhafolgende dinge vörhandelt worden. 

9 Artic. — Alsoe Daniel Thomae, pastor ijn die Ripe, niet allenich door 
langduirenden geruchten, dan ock door löffwerdige wettelicke synodale 
ende classicale informatie mit seer groven lasteren van overspel ende 
andern sünden daerto streckende in siner gemeinte bij vörnemen ende 
godtsaligen luiden ijs beschuldiget , ende dahero die christlicke relligie 
ijm gantzen lande gehoenspraket, ende die framen nhae lange tidt geDöch- 
sam geargert sin, so hefft sijnodus deser provincie der stadt Groningen 
ende Omblanden niett mogen ummeghaen desen argerlicken unheill ein- 
mael vör tho buwen. Resolviren demnhae, dat gemelter Daniel Thomae 
van nu an sall van sinen kerckendienst sampt der pastorienupkomsten 
|jn die Ripe mitsdesen uth synodale ende kercklicke auctoriteit gesus- 
pendiret sin, dergestaldt datter enige deputati deses synodi alse D. 
Johannes Nicasiüs ende D. Johannes Sprengerus ijnnerhalff soes weken 
sine saecke ijn ende meth dem classe Loppersümana , darunder hie |js 
sorterende , gentzlick ter ehren Gades ende upbuwing der kercken Christi 
affhandelen mogen. Aldus gedaen ijn desen tegenwordigen synodo pro- 
vinciali van Stadt end Umlanden den 9 Maij 1606. 

Vorts als die synodus sin devoir gedaen umme ahn den edelen juncker 
Jochim Ripperda te schriven van wegen der irrigulariteiten der diaconen 
te Fermsum, so ijs dese nhafolgende missive an hem geschreven worden: 

Edeler, gestrenger, ehrenfester, grötgunstiger juncker. Alsoe jjn itzigen 
synodo under andern kercklichen swaricheiten ock ijngebracht, dat te 
Fermsum beth anhero etzliche irregülare diaconen ijn den armendienste 
thot jjndracht dersulven ende argernissen der christlichen gemeinte sullen Digitized by VjOOQIC 118 

gestaen hebben , waerin ene voranderinge ende beteringe te macken allersits 
nödich ende gebörlich, hefft demnhae ennelte synodus ex officio niet 
umghaen sullen ahn U. E. E. alse wettelicke overheit desselven ordes 
sodane clage ende irregulariteit (die het schinet, dat sie bij dergemeinte 
niet wert gecorrigeret) dienst i) ende frundelick gelangen te lathen, gantz 
flitich begerende U. E. E. desen christlicken synodo upgefateder tho- 
vorsicht hoe ock der kercken heil 2) wilfaren willen ende eintlick einmael 
die verseninge 3) doen , dat dese irregülare diaconen te Fermsum van 
harem ampte affgesettet, ende andere bequamere personen an hare plaetsen 
nha christliker ordening bestellet worden. Solxs dohnde werden U. E. E. 
den plicht einer christlichen hogen avericheit verf uilen, ende ijs die sy- 
nodus der gantzlichen verwachting, dat U. E. dem einhelligen begehren 
des ministerii deser gantzen landtschop, hier yn synodo gepraesenteret, 
gunstige verwilüginge leisten werden, twelckes jjn alle geboer wi tho 
vorschulden geneiget. Aldus gedaen ijn dem synodo provincionali der 
stadt Groningen und Omlanden, ende uth dessulven laste te oorkunde 
underteickent den 9 Maij anno 1606. 

Johanne8 Acronius, syno. praeses. 

Tobias Seusingius Franc, diener des godtlichen wordes, synodi scriba. 

Sessio nona hora 9 antemeridiana diei 10 Maij. 
10 Art. — Wort dem classe van Loppersum ter last geleitt, dat sie 
sullen Iesreelem Vinckelium, predigern toe Loppersum, ende Henricum 
JoHAirans, pastoren tho Woltersum, censureren van wegen harer drunc- 
kenschop ende anderen graven delicten, ende hen upstellen die poena van 
suspensie hares dienstes ten ersten mael, alss sie met solcken excessen 
sullen befunden worden wedderumme sick verlopen te hebben. Hirtoe sint 
ock mede gecommitteret D. Nicasius end D. Sprengerus. 

Daer 4 ) hefft ock Henricus Strombergitjs dem synodo vörehret ein Car- 
men de quadripartito anno etc. , warup die synodus die dassen frundtlick 
vörsoket, dat elcke classis hem wedderum honorarii loco eenen daler 
sall uth guder affectie geven etc. 

Thor conclusie sint met gemeinen stemmen der vergaderten broders 
up desen synodo alle dese synodale resolutien resumeret ende gerevideret 
worden, dewelcke den ock die synodus nochmals approberet und confirmeret. !) „dienst" YY heeft daarachter het afbrekingsteeken , zoodat dit dus aangevuld 
kan worden tot „dienstelick". 

2) „heil" ontbr. in YY. 

3 ) „verseninge" YY heeft „vörzieninge". 

4) „daer" YY heeft „dahrna". Digitized by VjOOQIC 119 

Sonderling sint die deputati synodi hujus vörmanet worden sick van 
dage nha huis te vertogen urarae morgendes dages den kerckendienst 
te bestuiren. Et sic cum pace hanc synodum pro hac vice et septimana 
geendiget, mits nochdans dat die delegati synodi uth elcker dassen sullen 
geholden sin sick up den ahnkomenden Maendach, sinde die 12 hujus, 
wedderum tegen s 2 uhre naemiddage alhir te transporteren umme desen 
christlicken synodo thot den einde bij tho wanen, waertho dan ock die 
classis uth het Oldeampt (diewelke sick qn die vörledene weke alss nit 
toe rechter tidt thot desen synodo vorschreven sinde geabsenteret) so 
van dem synodo alse van den magistraat der stadt Groningen nochmals 
citeret worden. 

Finis. 

Alsoe die vörledene weke die synodus niet geendigett, 
ende öck enige schware poincten niet hebben können ge- 
decideret worden, wienshalven oick die delegati synodi 
up het nije gecompariret ende bijeengekamen , sint folgents 
dese stücken vör die handt genhamen worden. 

Sessio prima hora septima antemeridiana 13 Maij. 
Fusis ad Deum precibus recitata sunt nomina omnium deputatorum 
classium. 

1. Die synodus nimpt vor dese reijse den classem van het Oldeamptt 
offte dersul ven delegaten entschüldiget, ter cause dat dar sonderlinge 
swaricheit ende impediment bij densulven deputatis classis vorgefallen, 
wienshalven dieselven noedtgedrungen worden hen te absenteren, oft 
sie wel van dem synodo vorschreven. Derohalven synodus den werdigen 
und wolgelerden Johannem Lolldïgittm, predigern te Nörtbroick, der dassen 
excüss vorstellende thot een membrum synodi ahngenhamen, sessionem 
\jn desen synodo vergonnende omme noch den restierenden schwaren 
poincten ten einde deses sijnodi bij te wahnenn, ende dith op een schrifft, 
van etlicke predigers ijn dem Oldennampte undertieckenet. 

Sessio secunda hora 2 vespertina ejusdem diei. 

2. Den deputatis synodi wert mitsdesen wederom ter laste gelegt, dat 
sie hen sullen addresseren bq den h. vant collegio, vörsökende dat hen 
gelieve ther executie te stellen die synodale resolutien, diewelcke over 
den pape van Eelten, nu ter tidt qn den Dam wanende, ende over die 
töversche van Eoldeham beschloten sinn. 

3. Alsoe ock ijn dem synodo vorgelesen sint enige schrifften ende 
acten van enen synodo generali ijn desen provinciën te holden, ende Digitized by VjOOQIC 120 

befündeh, dat die E. Vormögende heren Staten Generael ijn die acten 
der uthschrivinge sodahnes synodi dese restrictie gestellet hebben , dat up 
gemelten synodo generali die Nederlantsche Confessie ende Catechismus 
sullen gerevidiret, ende dat die gravamina aller kercken vorerst ahn die 
wolgemelte h. Staten Generael sullen behandiget worden, so resolveret 
hirop die synodus, dat vele wichtige orsaken sint, worumme sie nit 
guettachten kan einen synodum nationalem met sodanige restrictie an 
tho nehmen, (dewile up solcken synodo van der christlicken lehre deser 
kercken vörnemlich solde gehandelt worden) welcke orsaken den predigern, 
so deses synodi nationalis halven van den E. Vörmögenden h. Staten 
Generael sullen vorschreven worden, te remonstriren behandiget sullen 
worden, ende dat diesel vigen darumme bij wolgemelte h. Staten Generael 
omme eine pure acte der uithschrivinge des generalen synodi anholden 
sullen, dat ock dese synodus die oversendinge der gravaminum aller 
kercken ahn die E. heren Staten General nit allerdinges kercklich achtet 
te wesen. Welcke resolutie met enige reden bekledet D. Johannes Acronius, 
praeses hujus synodi, ahn dat ministerium thot Amsterdam erstesdages 
sall overschriven. 

4. Thot den Süethollandisschen synodum deses jahres sint te trecken 
gedeputeret D. Bernhardus Theodorici , prediger binnen Gronningen , ende 
darthoe D. Johannes Nicasius, prediger des hilligen godtlicken wordes 
tho Middelsum. 

Sessio tertia hora 7 antemeridiana 14 Maij. 

5. Tegenwordige srjnodus wil Theodorum Klinckhamerum, predigern 
to Jamschweer, recommenderen bij den Gedeputerd. hern Staten deser 
provinciën, dat hen den hern Staten gelieve ahnn den edelen juncker 
Balthazer Ripperda te versoecken ende frundtlick te begehren den vor- 
gesch. prediger met die vicarien te Jamschweer tho versien, ende dith 
van wegen des vörgesch. predigers bekommerlicke underholdinge. 

6. Dewile oick verscheidene predigers uth andere dassen thot sekere 
dassen te gaen ijn desen synodo gedeputeret sin omme aldaer informatie 
te nehmen ende met densulven dassen te handelen van wegen eniger 
personen, hier naemhafftig gemaket, ende wat desgelikes mehr tot güder 
ordening bq den predigern strecken mochte, so resolviret die synodus, 
dat dese ordening sall generael sin, te weten dat over alle dassen uth 
twe nabuerclassen glick een prediger sullen gedeputeret sin omme, daer 
ijdt ijn enigen dassen nödich, informatie aver die schwevende gebreken 
te nehmen ende met den classe geboerlicken te corrigeren. 

1. Aver den dassen van Middelstum sin gestellet: D. Henricus Hotj- Digitized by VjOOQIC 121 

binoius uth dem classe Loppersum, ende D. Andreas Stratemannus uth 
dera classe van Baffelt edder Enerum. 

2. Over den classem van Adwertt sin gestellet: D. Hermannus Stech- 
man uth dem classe van Groningen, D. Dominicus Tjalungius uth den 
clas. van Baffelt. 

3. Over den classem van Groningen: D. Albertus Wilhelmi uth dem 
classe Middelstum, ende D. Albertus Lomeijerüs uth het class. Awertt. 

4. Over den classem vant Oldeampt sin gestellet: D. Bernhardus 
Theodorici uth Groningen, ende D. Tobias Seusingiüs uth den clas. 
van Dam. 

5. Over den classem van Baffelt : D. Johannes Nicasius uth den classe 
Middelstum, ende D. Robertus Wiphngiüs uth het clas. Awertt. 

6. Over den classem van Loppersum: D. Johannes Sprengerus uth 
het classe Dam, ende D. Johannes Nicasius uth den clas. Middelstum. 

7. Over den classem van Dam sin gestellet: D. Wulfgangus Agricola 
uth het clas. Loppersum, ende D. Albertus Wilhelmi uth den classe 
Middelsum. 

7. Alsoe ock Andreas All art, pastor toe Enerum, klagende overeine 
sententie des classis te Baffloe, daerinne hie van sinen dienst affgesettet , 
ahn den synodum geappelliret ende itzo sine klacht vorgebracht hefft, 
daerop die classis ock geantwordet, sint demnha beijdersits schrifften, 
aoten ende documenten van desem christlicken synodo angenhamen, gevi- 
siteret ende wijttlufftig ultro citroque gehöret. So hefft de classis van 
Baffloe hare sententie up enige rechtlick beschwarene positien (die een 
schoemaker, Krijne Loles genoemet, tegens Andream Allart ijngebracht 
hedde, darvan noch itzo de despüt vor den erbaren reddiger Asswero Sant 
hanget) gefunderet te hebbenn sick vorklaret. Damp die synodus nae 
ripe deliberatie dese sake einhellig also angesien hefft, dat se up sodahne 
positien sick slechtes nit funderen willen, sondern dieselve dem welt- 
licken gerichte heimstellet ende derhalven oick des classis sententie ijn 
sin werden ende unweerden laet berusten. Alleine hefft synodus up einige 
erheffliche klagepuncten over D. Axdream Allart, uth dessen positien 
excerpiret, gelet tet, darvan die waerheit flitig inquireret ende kercklick 
darop ijn den synodo gesehiaten ende gehandelt sall worden, item des 
classis bewiss over dese puncten, so mundtlick alse schrifftlick van sie 
gngenhamen, ende oick Akdreae eigene bekentenisse, hoe wiet he sick 
ijn densulven schuldig gifft offte niet, tegenwordig angehorett. 

Hefft demnha dese chiïstliche synodus nha anropinge godtlicher hulpe 
ende ten overstaen der E. E. heren gedeputerden , up lange ende flitige 
erweginge beidersits ijngebrochten schrifften, klachten, documenten, vör- Digitized by VjOOQIC 122 

klaringen ende vorantwordingen entlick ijn dese saeke kercklich geresol- 
viret, alse folget: to weten dat nhademmahle D. Andreas Allert wegen 
enige van hem bekante ungeregelheiten (die dannoch up sin leetwesen 
ende schüldtbekenninge hem wol konen vorgeven worden) gelickwol qn 
sodahne wijtlufftige irrunge, unenicheit ende twist so met dem classe als 
ock sonst thot ergernisse der gemeinten geraden ende gef allen, dat des- 
halven die gemeinte van Enerüm hiebevören ende noch ijtzo sich vor- 
klarett, sie van D. Andreae Allerts persoen ende dienst begeren entleddiget 
te worden, so vörklaret dese synodus, dat solckem begeren der gemeine 
to Enerum pl&tz gegeven, ende D. Andreas Allart hirmede van sinen 
kerckendieust toe Enerum sall affgesettet sin, darmede alsoe die unheil 
ende twist affgedahn ende die kercke Christi aldaer mochte gestichtet 
worden. Jedoch adviseret synodus ende begeret gantz flitich ahn die edele 
ehrenf . ende erbare hern collatoren der pastorien te Enerum , dat sie mit 
domino Andrea Allart der inkumpsten ende fruchten deses jahres halven 
bescheidenlick ende favorabelick willen handelen, ende die gemeinte aldaer 
met einen prediger nha die kerckenordening versien. 

Hirenttegen hefft ock dese christlicke synodus uth dero gantzen action 
befunden ende einer ernstlichen correctie werdich geachtet, dat vorerst 
die classis toe Baffloe in modo agendi tegens Andream Allert niet weinich 
met bitterheit, nidtt ende verhöning dessulven, gelick ock met intem- 
pestive convocatie einiger edellüiden ende andern unbehörlichen dingen 
sich hefft verlopen, ende dat oick einige prediger dessulven classis sick 
met den schoemaeker Crijne Loles (welckeres handel tegens Andream 
die synodus overall niet billichen offte prisen kan) te wiet vörmenget 
hebben, darbij ock van deses classis drunckendrinckent bij dem synodo 
fast clage vorgebracht ijs, van welckeren unbehörlicken dingenn die 
classis te Baffloe, van ijtzigen synodo gecensuriret sinde, sick hirnha 
entholden sall. Ende met namen sall D. Andreas Strateman van wegen 
drunckenheit , up verscheidene tiden beghaen, alhier beschuldiget wesende, 
darinne wel ernstlick bij desen synodo vörmanet ende gecensureret wor- 
den. Ende dewile darvan vör dithmael noch geene genöchsame documenta 
vorgebracht sin, sollen D. Joannes Nicasius te Middelstüm ende D. Robertus 
Wippingius te Suethorm respective pastoren sick erster gelegenheit nae 
Baffloe transporteren ende aldaer sowol vann des Andreae Stratemanni 
alse ock enigen anderen classicael drunckenschop ende unordentlick levendt 
flitige infonnatie nehmen, umme widers darinne kercklick qn die classe 
te döhnde nha behoren. 

Ende dewile ock Adolphus a Besten bij desen synodo beschuldiget ijs, 
dat hie die acta van Andrea Allert thot dessulven vorungelimpinge 
ummegedragen , den schomaker in judicio pojitico tajgestanden , end Digitized by VjOOQIC 123 

besonderlick dat he mith drünckenschop sick vörlopen, daervan hir in synodo 
betuiget ijs, so sullen die hier benömede deputati a classibns darvan ock 
flitige informatie nehmen, ende bo hie der drunckenheit mehrmals ge- 
pleget te hebben overtüiget mochte werden, hem nha gelegenheit offte 
met suspensie offte met affsettinge van zinn deinst ijn den classe te 
straffen. 

Up geconcipierde sententie sin beijde parthijen ijngestaen ende gefraget, 
hebben vörklaret hare saeke thot desen synodum gebracht ende sick der- 
sulven ordeel gesubmittert te hebben. Sin demnhae vörmanet thot onder- 
linge reconciliatie. So hefft dominus Andreas Allart vor den gantzen 
synodo bekent, dat hie uth torne ende affecten die prediger des classis 
Baffloe met enige bittere worden ende schrifftlick geoffenderet, begeret 
sie hem solckes alles christlick ende broderlick willen vorgeven. Des- 
gelicken bekennenn ock enige classicales, dat sie tegens Andream sick 
wederum tegens die christlicke lieffde vörlopen, begehrenn ock van hem 
broderlicke vörgiffhisse. 

Ende sin hirmede alle prediger des classis te Baffloe van wegen alle 
vorige striedt ende unfrundtligkeiten christelick ende broderlich vordragen 
ende voreiniget , dergestalt dat sowel Andreas Allart alse ock die andere 
prediger des gemelten classis sampt ende besonderlick van dese vörlopeno 
irringei) geen twist meer reppen offte widere viantschop heimlick offte 
openüick sick vörnehmen sullen , bij poena dat die contra venteuren darover 
solen kercklich angesien ende geboirlick gestraflfet werden. 

Darup die loofflicke synodus sampt die classis te Baffloe dominum 
Andream Allart vor haren lieven medebroder erkennen ende vorclaren , 
dat hie ijn die provincie , ofte waer het ehm believe , sick umme ehrlicke 
dienste ende ordenttlick bewerven sall. 

8. Die synodus begeret die continuatie des coetus te Qrönningen, 
sodat die deputati sijnodi umb die unkosten bij die overheit sollen 
ahnsoeken. , 

9. Gelicksfals sullen die deputati synodi Herman. Theophtlum, predigern 
in Höchkerck , verhelpen enige stuire 2) thot sine rantzon , welche hie 
den viandt noch geven moet, by der landtschop te erlangen. 

10. Yor ein synodael boeck ende die vorgangene acta synodalia allo 
darinne te schriven, ende der deputerden des synodi vörledenen jahres 
unkosten tsamen kumpt jeder classis te gevende twe daler. Des hebben *) „irringe" volgens YY. Het woord is in onzen codex minder duidelijk. 
2) „stuire" YY heeft „stuirs". Digitized by VjOOQIC 124 

enige dassen thot die vorigen unkosten, van den deputatis synodi gedahn 
anno 1604, betalet derdehalff daler. Die nit betalet hebben, sint noch 
gehouden. 

11. Entlick dewile die uthschriving des synodi provincialis ijnn Hol- 
landt ende anderen provinciën niet bij den magistraet sthaett maer bij 
den kercken, ende dith jahr qn solcke uthschriving eine grote beletting 
gefallen ijs, soedat enige classes niet erschinen konen, belastet synodus 
de ijtzige deputatos bij den magistraet dahen te bringen, dat solcke 
uthschriving synodorum bij den delegatis sijno. jarlix sthan moge, updat 
ock also de ordening met den gravaminib. hiebevor geresolveret under- 
holden moge worden etc. 

Nomina deputatorum hujus anni 1606: D. Johannes Acronius uth der 
stadt Groningen, D. Wigboldüs Homeri uth den Oldenampte, D. Joannes 
Nicasius [ende] D. Joannes Sprengerus uth den Ommelanden. 

Dese acten hebben thot befestinge underteickent : 
Johannes Acronius, prediger in Groningen, synodi praeses. 
Arnoldus Martini Uthusius, p. in Groningen. 

JOHANNES SPRENGERUS. 

Theodorüs Klinckhamerus , loco senioris. 
Wulfgangus Agricola, pastor tho Loesdorp. 
Egbertüs Stael, p. tho Steem. 
Johannes Schroderus, p. tho Westerembden. 
Johannes LoLmGius, p. in Noertbroick. 

ROBERTUS WlPPINGnT8. 

Hermannus Theophilus, p. in Lechkerck. 
Albertus Lomeijerus, minister in Groet Awerdt. 
Andreas Strateman, p. in Saxumhüsen. 
Hermannus Besten, pastor in Werfhusen. 
Albertus Wilhelmi, pastor Medanus. 
AVesselus Rhodiüs, minister ecclesiae Christi in Cantes. 
Tobias Seusingius, diener des godtücken wordes binnen der forteresse 
Delphsiel, scriba synodi. Acta XIII synodi provincialis der stadt Groningen 
end Omlandenn , alse die schrifftlick heropen ijs bij den 
wolgebarnenngrafen und hem h. Wilhelm Ludewigk, 
stadtholdem , neffens den E. E. ende seer discreten Digitized by VjOOQIC 125 

heren den Gedeputerd. Staten derselver provincie 
bynnen der stadt Groningen tho holden den 4 e Maij 
deses lopenden jahres 1607, in overstaen van die E. 
E. Lambert Horenkens und Eilcke Clantt alse 
gecommitterden van dem collegio. 

Sessio prima hora secunda poraeridiana 4 Maij. 

Unde ys also door des H. gratie tegenwordiger sijnodus van D. Johanne 
Acronio, ministro ecclesiae Grönningens. int vorleden jahr und synodo 
verkaren praeses gewest sijnde, mit dem christlichen gebede begunnen 
and de name des Heren toe gude successie van desen angeropen. 

Nha desen sint mith gemeine stemmen der broderen desem sijnodo int 
beginsel bijwahnende vorkahren und geeligeret thot einem praesident D. 
Wulffgangus Agbicola, prediger tho Loesdorp, thot einem assessoren 
D. Tobias Seusingiub, prediger ijn Delffsiel, und thot scribam synodi 
vörordineret Antonius Strombergius , prediger tho Rottum ende Elsswertt. 

Sint derhalven erschenen up desen tegenwordigen synodo nhafolgende 
personen offte gecommitterde uth den 7 classibus deser provincie der 
stadt Groningen ende Umblanden: 

I. classis Groningana: D. Joannes Acroniüs, et loco ejns peregre 
profecti D. Stechmannus, prediger in Groningen, D. Bernhardus Theodo- 
Ria, pred. ibidem, D. Egbertus Halbes, licentiatus, senior; 

H. classis Dammonensis: D. Tobias Seusingius, pred. ijn Delffsiel, D. 
Theodoricus Klinckhamerus, p. tho Jams weer, die E. Johan Aggens, senior; 

HL classis Loppersumana : D. Wulfgangus Agricola, pred. to Loes- 
dorp, D. Henricus Hobingius, p. upt Santt, D. Lambertus Henriq, p. in 
Wittewirum loco senioris; 

IV. classis Middelstümana: D. Albertus Wilhelmi, prediger up der 
Meden, D. Wibrandtjs Georgh, p. tho WerfFum, D. Antonitjs Stromber- 
gius, p. in Rottum loco senioris; 

V. classis Bafifeldana: D. Tido Danielis, pred. tho Baffloe, D. Domi- 
kicüs TiALLiWGnTS, pred. tho Veerhusen, D. Hesselus Nicasiüs, p. in 
Uldrum; 

VL classis Adwerdana: D. Albertus Lomeuerus, p. tho Adewertt, 
D. Hermannus Theophuj, p. tho Hoch end Lechkercke, D. Nicolaus 
Petri, p. tho Fischfleett; 

YH. classis Oldeamptt: D. Gerhardus Weenhoff, prediger thot Win- 
schote, D. Joannes Ringeliüs, pred. yn die Boertange, D. SamuelNeytz, 
p. toe Süetbroeck. 

Unde sint die credentzbriefe van desen classibus dem synodo vörtönet , Digitized by VjOOQIC 126 

die alle vör goet sint erkant und geaccepteret, und damp hen allen sessio 
vorgunt worden. 

Hirbenevenst sint erechenen: uth Nordthollandt D. Johannes Valesius, 
prediger tho Bovencaspel, exhiberende sinen behörlichen credentzbrieff, 
und uth Süethollandt D. Egbertus Aemilii, prediger tho Leijden, mit 
genöchsame remonstrantie van credentz und vullmacht thot vorsekering 
und underholding van gude correspondentzie. 

Die gravamina classium ijn ein corpus te bringen umme den tidt te 
gewinnen sint verördenet D. Hermawnus Theophilus ende D. Lambertus 
Henrici. 

Hirnha ijs gementioneret van den hospitiis der geoommitterden synodi 
ende ijs vörmahning gedaen, dat die membra synodi solen haer logijs 
nehmen bij borgern ende lidtmaten der gemeine sovele mogelick umme 
die ergernissen, die sick in diversoriis begeven, te vörhoden. 

Ook ys vör güedt angesien, dat die h. Gedeputerd. deser provincie up 
folgende jahren wille believen te ordineren gude end bequame hospitia 
bij den borgeren, daer jederm classi sall ante synodum die wete van 
gedaen worden. 

Belangende die deputatos synodi qs geresolviret, dat sie sonder citatie 
sullen geholden sijn jaerlicx up folgenden synodis toe compariren omme 
relatie te doen van tgeene hoer belastet gewesen, unde wat sie hebbenn 
uthgerichtet. Und solches sall geschien up der semptlichen dassen unkosten. 

Hirnha ijs eene missive gelesen, dardorch versocht wertt, dat die 
gecommitterde prediger uth deser provincie sich sullen ad synodum 
particularem , so thot Amsterdam vor desen tidt geholden wortt, den 
11 Junij hujus anni moeten verfogen. 

Noch qs hirnha gehandelt van twe gelehrde , bequame unde respectale 
prediger, nha versoeck der E. E. Vermogenden hern Staten Generael te 
eligeren uth dese provincie, umme tho trecken up den conventum prae- 
paratorium nationalis synodi ijn Hollandt. Unde sint van dem consistorio 
Groningano als oick den E. E. h. Gedeput. deser provincie verkörenn D. 
Joanwes Acronius, prediger tot Groningen, ende D. Joaatnes Nicasius, 
prediger tho Middelstum ijn die Umlanden , dem synodo proponeret umme 
darvan tad viseren, welche van dem gantzen synodo sint vor sufficant 
ende bequaem thot solckem wercke erkant, geapproberet unde gebeden 
worden, dat sie solcken last wolden ahnnehmen und ter ehren Gades 
ende stichting der kercken Christi getruwlick vorrichten, doch dat dem 
synodo hare instructie sal erstlick vörtönet worden. Digitized by VjOOQIC 127 

Entlick qs gerequireret worden judicium synodi van der Nederlandis- 
schen Confessie, und urn den inholt dersülven dem synodo to vorstendigen 
sint gedeputeret die werdigen und wolgelert. D. M. Joachimus Wernerus, 
D. Albertub Wilhelmi, D. Wibraotus Georgh et D. Henricüs Hobingiüs. 

Sessio secunda hora 8 antemeridiana 5 Majj. 

Na anropinge godtlickes namens \js dese quaestie moveret, offt het 
judicium van die Nederlandissche Confessie in praesenti synodo sall ge- 
schenen, oder offt men darvan in classibus erstlick sall sprecken ende 
darnha die judicia ad synodum bringen. 

Is geresolviret, dat het judicium hir ijn desen synodo sall mogen ge- 
schien, nadien die gecommitterden voersch. relatie gedan und ock die 
gantze synodus verklaret, dat sie die Nederlandische Confessie vor güet 
ende conform met dem Heidelbergisschen Catechismo, öodes wordt ende 
waerheit erkennen unde nichtes darinne finden te reformiren. 

Sessio tertia hora secunda pomeridiana. 
Finitis precibus is befunden, dat etlicke gecommitterde up desen sy- 
nodum niet in tempore erschenen. Und wort hirmith denen, so dem 
synodo mith reden van haer absentie niet konen genoechdoehn , mulcta 
arbitraria imponeret. 

Hirnha hefft die edele ernfeste Etzakd örevtnck ahn desen christlichen 
synodum ein request overgeven nevens ein fundatiebrieff van een prae- 
bende tho Leermiss, darinne hie remonstreret, dat dieselve, eertidts ad 
pios usus van den sinen gefunderet, bess hertho missbruket ijs. Und die- 
wile hie sinen sohne totten studeren wil holden ijn der wahren christ- 
licken Qereformierden relligie, versocht advijs ende recommendatie van 
desem synodo vör sinen soen. 

Synodus up alles gelettet ende overwogen hebben hem up sijn reqüest 
geapostilleret, als folget. 

Die christlicke synodus gesehn hebbende dit vertoch end die darbe- 
nevens gaende acten van fundatie einer prebende, hirinne geröret, verstaen 
dat die vorss. prebende, ad pios usus ijngestellet, sine sacrilegio ende 
verkortinge van des fundateurs christlicke meininge niet kan worden 
gediverteert, ende dat folgens den tenor des fundatiebriefes van twc 
personen, den collatorn totten gebrüick deser prebenden vörgestellet, den 
gehöret gepraeferiret te worden, die vant leven from ende van vörnhemen 
ijs sine studia te dirigeren totter ehren Gbdes ende dienst der öerefor- 
merden kercken, biddende den heren collatoren, dien desen anghaende te 
confereren believen, gerecommanderet te houden den söhne van remon- 
strant um reden als boven. Digitized by VjOOQIC 128 

Hirna ijs ijm synodo vertönet een scriptum, hetwelcke D. Albektüs 
Lomeijerus, prediger toe Adewertt, tegen die Mennisten geschreven, unde 
vörsocht des tegenwordigen synodi advys. 

Synodus hefft drie personen geordonneret als D. Bernhardum Theodo- 
rici, D. Tobiam Seusingium, D. Samuelem Neitz, dat sie ijn bijwesen des 
autheurs het scriptum visiteren ende darvan ad synodum refereren sullen. 

Hirnha sint die gravamina classium vor die handt genhamen ende 
darvan geresol veret , als folgett 

1 Artic. — Offt enige saken ad synodum mogen gebracht worden , eher 
ende bevör diesel ve in classibus geexaminert ende darvan gejudiceret ijs. 

Res. quod non, na luit der kerckenordeninge articulo 20. 

2 Art — Offt die beropinge eines predigers mag geschehen sonder 
frije öpenliche consent der gemeine end thohörer. 

Res. dat geene prediger mogen sonder consent der gemeinte ende 
thohörer ende der respective dassen eenige pastorien offte kerckendienst 
ahnfehrden ende betreden, ende dat der contra venteurs hare vocation vor 
null end geenen weerden sall gehouden worden. Ende worden die classes 
authoriseret om die luiden darvör an te sien. 

3 Art — Offt nitt sall die sqnodus up het examen, beroep ende tho- 
lathen etlicker junger unerfahren luide ten predigampt, nha die vorigen 
decreten geen insehen maken ende die unduchtigen affstellen. 

Res. dat solche unduchtige prediger sullen ende mothen affgestellet 
worden, darmith dem grothen unheil und schaden, so hijruth rijset, moge 
gewehret worden. Ende sullen deputati synodi dith wol tho herten nehmende 
hirijn behoerlicke remedie ende scharpe executie vor die handt weten te 
nehmen. Insonderheit sullen sie den stadt der kercken thot Oodelinse 
wol ijn acht nehmen ende darinne statueren end procederen naer behoren. 

4 Art — Offt men sall eine gemeine censür in synodo holden aver 
die dagelichsche drunckenschop ende andere f au ten, sambt höre nhalaten- 
heit in administranda coena Domini nha die 50 articul der kerckenord. 
Wort geresolvirt, dat die schuldigen sullen geciteertt sinde hir in synodo 
wel ernstlick gecensureret worden , also behoerlick dat alle quade dissorder 
insonderheit der kerckendienar gecorrigeret ende opgehoven worden, in 
betrachting der goeden ende lofflichen sorge ende versöck van desen des 
wollgeb. grafen end heren h. Wilhelm Ludewig, stadthoüder etc, ahn 
desen synodum dürch den E. E. Lambert Hörenkens gedaen. 

5 Art — Offt die dope ahn enige gewisse plaetze gebunden sij, dat 
men nu niet, sowol als die apostele gedaen, gantze huisgesinde ijn ehren Digitized by VjOOQIC 129 

huseren mag dopen? Res. dat men blifft bij die kerckenordeninge articuli 
39. Ende dar etwas mochte vörfallen, daer het schene nodich te sin 
anders te doehn, sall met raeth ende vörsichticheit darin gedahn ende 
verfahren worden. 

Sessio 4 hora 8 antemeridiana. 

Fusis ad Deum precibus is rjn saken Johannis Conradi gedaen, alss 
folget. 

Gehoert uth het rapport der gedeputerden synodi, tgene bij haer E. 
ijs verleden jahr gehandelt in saken Johannis Conradi, ende miteen 
gesien hebbende die schriften unde documenten, up welcke haer E. han- 
delingen funderet, metgaders eene acte van sententie, bij haer E. uitge- 
spracken up die unwettelike inkumste Johannis vörss. rjn den dienst tot 
Enerum", ende darbenefens vorstaende, wat in classe tot Bafloe in prae- 
judicium van desen ijs gedaehn, verklaret synodus, datt sie geen behagen 
hebben ahn tgene rjn classe desenn anghaende is gehandelt, ende ordelen 
datselve censurabel , versterckende wider hirmede die obgemelte sententie 
rjn alle sinen poincten , verklaren datt Johannes Conradi dieselve geholden 
rjs nae te komen, ende worden die erwerd. broderen gedeputerden hare 
morjte, dienst ende gude sorge hertlick bedancket. 

Alse dese sententie Johanni Conradi vorgelesen , hefft hie alsbald darup 
met truriger stemme sine schuldt rjn desem vor dem synodo bekent, 
seggende dat hie door qüade raet ende armoede darto was gekomen sick 
also toe Enerum ijn tho setten, ende heft darvan vörgiffenisse gebeden, 
belovende in allen güden beteringe. 

Warup dese synodus verclaret, dattet niet anders itzundes dan bij 
dese sententie kan bliven. Soe averst Johannes Conradi bij den collatoren 
thot Enerum ende der gemeinte met approbatie des gantzen classis een 
ordentlicke beropinge aldar uithbringen kan, wortt bij dem synodo hem 
toegelaten, mets dat hie nit tegens de ordeninge der kercken handelen 
sall im geringesten. Inmiddels sall classis den kerckendienst thot Enerum 
vörwahren , beth dat erster gelegenheit een die negestgesethene deputatus 
synodi aldaer erschine ende Johannem vorsch. tholathe toe Enerum toe 
predigen up eine prove um brj die gemeine eine nije beropinge te erlan- 
gen, ende darbij der gemeine ahnmelden, dat solcke predige van Johanne 
Conradi niet als ein pastor aldaer, sonder alse schlecht ter prove wo 
vorsch. gedahn worde. Im falie Johannes Conradi geene ordentlicke 
beroping nha die kerckenordeninge uethbringen mochte, sall widers 
aldaer nha gemelter kerckenordeninge vörfahren werdenn etc. 

Sessio 5 hora pomerid. 
Pinitis precibus hefft D. Joannes Acronius, prediger thot Öröning. 
Acta syn. provinc. VII. 9 Digitized by VjOOQIC 13Ó 

proponeret, diewile grote unordeninge ende gebreke in Drente underden 
kerckendenern weder oprisen, offt niet r&ettsam, nutt ende nödich sij, 
dat bij den E. E. hem Gedeputerden enige gesonden worden, die sie 
van solcken gebreken, alss wederum vörfallen, mogen adverteren. 

Is vör guet angesien, dat men hirvan in synodo dominum D. Mellonem 
Brttnsma sall horen ende der saeken gelegenheit van ehm vörnehmen. 
Welpkes dan ijs der tidt geschiet, und secht dominus doctor, dat hie 
sekere commissie van die E. E. heren Gedeputerden over die kercken in 
Drentia entfangen, dan niet so sterck, alse tot conservatie der kercken 
wolstandt aldfir wel solde nödich sin. Sij also die schuit bij hem niet, 
dan belovet sin beste tho doehn, dat moge vorbetert worden tgene niet 
behoerlick ijs, soferne hem solckes mochte belastett worden. Sint hirüp 
gecommitteret D. Joannes Acronius, D. Henbicus Houbingius, dominus 
Albertus Medanus, D. Gerhardus Weemhoff um mith D. D. Mellone 
vorss. die E. heren Gedeput. den itzigen vörfallenen kerckendienst end 
bedroveden thostandt qn Drente vör tho dragen ende te vörsoecken, dat 
darin mochte geremedieret worden. 

Hirnha ijs Andreas Allard, gewesener pastor tho Enerum, erschenen 
ijn desem synodo, te kennen gevende, hoedat hie vorleden jahr om ge- 
voeglickheits wille de sententie deses synodi qs gehörsam gewest ende 
van Enerum vortrecket um einmael een ende tho hebben der uneinicheit , 
de under denn carspelluiden ende hem seer groet ende lange jahren ge- 
sthaen, also synodus solcx vor guet ijnsage ende bij hare sententie vör- 
klarede sin vertreck best tho wesen, ende darbenevenst dagende, hoe 
hie van anderen collatoren ende carspelluiden allenthalven würde geholden 
verdacht, alssoffte hie van desen synodo gantz van allen diensten ver- 
wesenn ware eeniger gröven feyten ende schüldt halven ende unbequaem 
geordeltt thotten dienste, niettegenst&nde die sententie synodi het tegen- 
deel genöchsam ijs uytdrückende , warover die carspelluide uth Enerum 
sich hebben understanden sine meubelen te nehmen qn arrest ende daran 
verhalen enige alsolcke vierhundert daleren offt daromtrent, die sie seggen 
tegen Andream , horen gewesenen pastor , tho oncosten gemaket te hebben. 
Die collatoren van anderen carspelen schinen sick tho entsien hem thot den 
kerckendienst in Umblanden tho te lathenn. Hefft versocht van den broderen 
wat naerder verklarens der obgemelten sententie ende mede eine kercklicke 
attestatie umme darmede in kerckendienst mogen gestellett te worden. 

Synodus verstaende die billigkeit der begeerte D. Andreae, ende willende 
ijngelicken kundt dohn van hare christlicke meininge ende sententie, ijn 
die sake Actdreae uithgespraken , geseen hebbende die documenten ende 
3tücken, in desen vörgebracht, ende gehoret hebbende het rapport der Digitized by VjOOQIC isi 

gedepüt deses synodi mitsgaders die verclaringe der broderen, die ave* 
desen handel hebben geseten, vollcomen informatie genhamen und up 
alles wel gelettet, verklaren bij desen, dat die sententie des classis, 
tegen Andream uthgespraken , ijs van dem synodo verworpen, ende dat 
Andreas over enige censuiren sine schuldt bekennende met beloffte ende 
bewis van beteringe ijs christelicken met dem classe versönet, maer ijs 
doen vertrocken van Enerum niet umb schuldt sondern umb beters wille, 
alse befunden wort uth alle proceduren, dat die carspelluiden met grote 
vörbittericheit ende unvörsönlichen haedt tegen hem schenen ijngenhamen 
te sin, ende also alle hopening van stichtinge Andreae benomen wortt. 
Gifft wider die christlicke synodus te kennen noijt haer meining gewest 
te sin, als men oick uith die sententie niet en sal konen doceren, dat 
D. Andreas solde vörfallen wesen tegen die huisluiden ijn enige schuit- 
boete offte geholden soude wesen hare gemakede unkosten te betalen, 
veelemin dat hie totten dienst solde undüchtig verklaret worden, maer 
ordelen dat het arrest, up sine guderen bij den carspelluiden geprocuriret, 
unbillick ijs ende dat D. Andreas vam synodo uith cracht deser interpre- 
tatie geholden wehre vor een broder ende dienar, versokende van allen, 
dien dese sullen worden vertönet, D. Andream daervör ahn te seen, te 
holden ende hem totten dienst der kercken te forderen, gantzelick ver- 
hopende dat sin dienst Gade aengenehme, sijn levendt stichtlick ende 
sin arbeitt in dem Heren sall profitelick wesen etc. 

Sessio sexta antemeridiana hora 9. 

Post preces is vorgestellet die beröp domini Henrici Houbingii nha 
Beera. Ende vorklaret D. Henricus, dat hie wol diesel ve beropinge affge- 
schreven hebbe wegen die vant Sant hem ungern willende verlathen, 
dewile hie daer doet grothe stichtinge, doch sich dem judicio synodi 
noch underwerpe , vorklarende demsulven nha tö kamen , wat die broderen 
vör güedt mogen insehen, nhademmahle die van Beem instanter an- 
holden niet alleine bij hem maer oick bij dem synodo om hem bij haer 
vor ein pastor te krigen , indien sie versekert sich finden , dat D. Henricus 
noch met mehrderer stichtinge bq haerluiden te Beem staen werde. 

Synodus alles wol versthaen ende overlegt hebbende verklaret metzdesen, 
dat classis Loppersumana sich dese sake sall te hertzen nehmen, ende 
sowol die van Beem als die vant Sant hare meining vorsthaen, ende dan 
ordelenn tgene sie profitelickest end bequamelickst thot stichting dero 
kercken Christi dienstlick finden sullen. 

Sessio 7 hora 2 pomeridiana. 
Finitis precibus hefft dominus Johannes Wolffius bij desen synodo 
aüdientz begeret, sökende einen kerckendienst in dese Omlanden. 

9* Digitized by VjOOQIC 132 

Synodus hefft vörsch. Wulftum rjnsthaen lathen aenhörende sin begeren, 
te weten dat desen christlichen synodo wil beleven sine persone te 
respecteren ende jjn dese lande te beforderen ten dienst vant hillige 
predigampt, ende findet synodus vor raetsam, dat hie dem prediger ijn 
Appingadam ijnt particüleer ende voorts in genere demsülven classi sall 
gerecommendiret worden. 

Hirnhae ijs ijm synodo erschenen D. Adolphus van Besten synodo te 
kennen gevende, dat sin underholt sober sij, dewile die pastorien toe 
Weh ende Closterburen so geringe sint, dat sie enigen prediger niet 
konen föden. Begeret demnhae die combinatie van Minschewehr omme 
desto bether te mogen leven. 

Darop hem geapostilleret, dat solckes gestellet sij ijn handen D. Andkeae 
Stratemanni omme darup te antworden in classe ijn praesentie der E. E. 
D. deputatorum synodi , ten dage als dartho van den deputatis sall 
gestelt worden. 

Nha desen sint die gravamina vör die handt genhamen ende darvan 
geresolveret, alss folget. 

6 Qra. — Offt niet raedt wehre, dat men wj die heren anholde, dat 
diegenen die in den Omlanden hare kinder niet dopen lathen, demsel- 
vigen gebade ende poena, so ijn der stadt darop gestellet, mochten un- 
derworpen sin? Res. synodus, dat sie sulcx achten guet te wesen, ende 
dat het behöre \jnt werck gerichtet te worden. 

7 Qra. — Dat ijnt Westerqüartier tien kercken vacerend sin, insonder- 
heit die twe voornehme plaetsen Nordthorm ende Grijpskercke van die 
tidt der reductie sonder eenige bestelde dienar gewesen. 

Is geresolviret bij dem synodo, dat die E. E. D. D. deputati synodi 
darinne sullen neersticheit doehn ende bij dem collegio anholden, dat die 
h. Staten hare beloffte hirvan gedaen willen ijnt werck stellen. 

8 Orav. — Dat up die combination ijnt landt gelettet werde etc, is 
geaviseret bij dem synodo , dewile vele plaetsen so geringe , dat sie gene 
bequame dieners hebben konen, datt dieselvige doer combinatie sullen 
vörbetert worden. 

Hirnhae hefft D. Theod. Klinckhamerus bij dem synodo versocht combi- 
natie met Upwrjrde. Verclaret synodus, dat die deputati synodi mith 
dem classe ten Dam sullen schriven ahn den E. E. juncker Rijpperda 
omme die vicarie thot Jamsweer. Ende so dat falieret, sall om die com- 
binatie angeholden worden bjj die E. E. hern Gedeputerden deser pro- 
vinciën offt die competenten collatoren. Digitized by VjOOQIC 133 

9 Gra. — Dat die wedewen der vorstorvenen prediger met een nhajahr 
ende voorts met eenigen subsidio , gelick qn andern provinciën gebruicklick 
ijs, versehen ende gehandthavet mogen worden. Angaende desen wort 
het najaer alsnoch gebruicklick met gemeine stemme des gantzen synodi 
geapproberet end confirmeret, ende wort den deputatis synodi belastet 
hirvan ock bq den landssdach te proponiren ende widere subsidien up 
folgende jahren te versoecken. 

10 Gra. — Van die Wedderdopersehe valsche lehre ende unordening 
hoe densulven nochmaels te bejegenen verclaret synodus, dat sie dith 
laet bliven bij artic. 11 in naestledenen synodo angewesen middel. 

11 Qrav. — Dat der abten ende commendeuren unbehörlike wesen ende 
doendt ijn höre respective closteren affgedaen worden, is geresolveret, dat 
die depntati synodi sullen ernstlick by die E. E. heren Gedeputerden 
offte gecommitterden deser provincie anholden umb solck unbehoerlick 
wesen, daer sie ijn die cloestere wederom ijngesettet werden, ende toe 
mercklicken schaden der kercken Christi procediren, affgeschaffet te 
worden. 

12 Gra. — Dat van den praepositüren wider gehandelt werde. Res. 
Wort den deputatis synodi belastet solckes te verrichten. 

13 Gr. — Offt een pastor ock ein sendeprauwest wesen ende beide 
officien bedenen mag tegelicke. 

Res. dat solckes wort thogelaten, soferne hie habel end werdich ijs. 
Ende desen angaende sall ahn den E. E. juncker Rtpperda geschreven 
ende mit den heren Gedeputerden gecommuniceret worden. 

14 Gra. — Wert geclaget , dat up sabbathe offte Sondage worden groete 
missbruicken up kerckhoven met speelen, kaetzen ende anderen dingen 
bedreven, item dat die luide des Sondages under der predicatie döhn 
allerleij handtteringe ende arbeidt alseplögen, eggen, meijenetc., daruth 
een grote vorachtinge godtlickes wordes entstaet. 

Resolv. synodus, dat die prediger solckes ad judicem loei refereren 
ende clagen sullen umb darin referiret te worden naer behoren. 

15. — Dat een generael eheordeninge gem&cket ende die befestinge bij 
der overicheit moge versoen t werden, umme die missbruicke derselvigen 
also affgeschaffet te worden. 

Res. Also men ijn der stadt met een eheordening doende ijs, sege 
men gerne, dat ynt landt ock also geschiede. De modo postea. 

16 Gra. — Dat doer examinatie der classen ende classicalen böken Digitized by VjOOQIC 134 

erkundiget moge worden , woe die kerckenordening ende synodalia decreta 
geeffectuiret sjjn, ende die mangelhaffte dassen dessfals angesien ende 
behoerlick gestraffett worden, etc. 
Is geschiet ende niet befunden ungeeffectueret, etc. 

Specialia. 

1. Dat die praepositüer van Ussqüart, alsnu gealieneret sinde, moge 
ad pios ecclesiae usus angewendet worden nha die ordening darvan ge- 
macket. Res. Wort belastet deputatis synodi bij den landtsdach an to holden. 

2. Van reparatie der kercken thot Oterdum , wieshalven die pastor van- 
daer vörtrecket. Refertur ad eosdem. 

3. Dat dar sin malecontentissche costers ende schoelmeisters , die gene 
membra ecclesiae sin , als die coster qn den Dam dansschole upholdende , 
die coster tho SJjttburen een advocat sjjnde , item die cöster tho Uthwierde 
ein schattboerer sinde. Resolv. dattet ijs unbehörlich , ende wort belastett 
deputatis synodi te refereren ahnt collegium omme geremedieret te worden. 

4. Dat D. Aknoldi prediger qn "Winsum gravamen de augendo stipendio 
in Bellingewoldt moge vörgestellet worden. 

Res. dat die E. Tammingha sall vermahnet worden doer twe gecom- 
mitterde, als toe weten D. Tidonem Danielis ende Dometocüm Tiallingium. 

5. Dat ijn Westerwoldingerlandt tho Sellingha een oldt prediger ijs, 
die wegen olderdöhm geene bedeninge dohn kan, versocht classis alimen- 
tatie van die overheit. Res. Sal dith bij der competenten overicheit vör- 
sochtt worden door D. Geerhardtjm Wenhoff ende D. Samuelem Neitz. 

6. Dat doer die verordente prediger ad synodum nationalem bq die 
E. E. hern Staten Generael moge umb befrijinge offt verlichtinge der 
pastorienlande mith flithe angeholden ende tracteret worden etc. 

Res. Debet fieri, dan tis noch to fröe. 

7. Dat ijn Westerwoldingerlande an enige plaetsen , ende dar sie sjjn , 
die kerckengoederen quaelick geadministreert, noch oick van die armen- 
geide keine reckenschop ged&hn wort. 

Res. Desen anghaende sall ahn den drosten geschreven worden etc. 

8. Dat die ingesethenen darsülvest den dieneren ehre geboerlicke in- 
komste afftrecken ende begeren sie darinne te verkorten. 

Res. Wert qnsgelicken revoqert ahn den respective drosten dasulvest 

9. Ein man, die sin wiff drie reise vorgeven hefft, offt darum die 
ehe gebraken sy. Res. Rejicitur ad magistratum et judicem loei compe- 
tentem etc. Digitized by VjOOQIC 135 

Sessio octava hora 9 antemeridiana. 
Fusis precibus hefft D. Joannes Ringeliub siner absentie oersaken vor- 
gebracht, die sufficiant gewesen. 

Hirnhae sint geresumeret resolutiones synodi , verledene jahr genhamen 
up die gravamina, ende darneffens der provinciën besoijgne hirop gedaen. 

Also die derde resolutie gelesen ende watt darinne geeffectueret, ijs 
gebleken, dat die kercken Nienhove ende Saxem ijn Humsterlandt gene 
middelen hebben een egenn prediger te holden, achtet sijnodus, dat vör 
dese tidt die combinatie noch moet bliven, ende ijn gefalle die caspelen 
door eenen prediger niet konen bedienet worden, sal deputatis synodi 
belastet worden sülx den heren Staten ahn to denen. 

Hirnae ijs gesloten, dat die classes solen geholden sin höre gravamina 
te stellen ende onderlings over te senden ende schrifftlick darop te avi- 
seren. Ten fine van desen sullen die classes sös weken vor Meq verga- 
deren , ende sall classis Adewert dith incomende jahr die gravamina classium 
entfangen ende ahn jeder classem van allen copie aversenden. 

Is oick resolviret, dat dith jahr sullen dieselve deputati, so ad prae- 
paratorium conventum reisen, vorsekert sijnde met credentz ad synodum 
ijn Nörtthollandt sick vörfögen, soferne het mogelick ende haerluiden 
gelegen ijs. So niet, wert sie dominus Valestos excusiren. 

Den deputatis synodi wert belastet bij dem collegio an to holden wegen 
die praebende thot Godelinse, dat die vorgevinge van dien niet langer 
verslupe under eenich schijnsel, wo bissher geschiet. Het sullen ock deputati 
synodi vortaen neerstig driven bij dem collegio, ende anders dat die*) 
up die resolutien gedaen, geexecuteret worden. 

Levdïub Roland, pastor to Colham, vörsoecht bij reqüest combinatie van 
Cropswolde, ende ijs gerecommenderet ahn die overicheit, alss folget. 

Synodus sage gerne, dat dese combinatie bij die E. E. hem borgermeisteren 
solde mogen guetgefonden worden, so thot hülpe van suppliant als enes 
framen, godtsaligenn doch armen predigers, als thot vordeel der kercken 
van Kropswolde. 

Item deputati synodi sullen anholden bij dem collegio, dat die gewesen 
prediger tho Osqwartt Hermanntts Doncker van denn commendeur thot 
Wijttwert die competente 50 daler moge erlangen wegen sine bedeninge. l) „die" Hierop volgt in onzen cod. en in YY een V met opene ruimte, ten 
teeken van een onleesbaar woord. Digitized by VjOOQIC 136 

Sessio nona pomeridiana. 
Post preces hefft Andreas Allabt ad vijs synodi begeret wegen 4 dalier 
classicale costen, denn tidt hie dar gestaen hefft. Res. Is surgieret. 

Daer worden committeret a synodo D. Johaiïnes Ringelius ende D. 
Samuel Nettz omme te vörsöcken bq dem collegio deputatorum Gron., 
dat die pastor toe Sellingen moge enige alimentatie krigen. 

Dewile die classis in den Oldenampte und Westerwolde doleren, dat 
die huisluden tho Flagwedde ende Unstwedde ijn die beroping hörer 
pastoren suemich sin, oick tegen die resolutie ijn lestgeholdenen synodo 
ijn den Dam jjn die beropinge willen afftrecken die accidentalia van 
misskorn ende andere etc, hefft synodus resolvirt, dat die classis sall 
anholden bij den h. drosten aldaer, dat die huisluiden die vörbenömede 
resolutie ijn den Dam sullen achtervolgen, gelick ock die andere gravamina 
van kerckvoigeden te kiesen, ende vann die kerckeninkumsten ende armen- 
geide reckeninge te doehn, ende gelicksfals der wedewen to Unstwedde 
folgen te laten die geheele upcomsten des nhajahres. 

Wort den van Unstwedde ende Vlagtwedde upgelegt bij verlies höres 
köres, dat sie sollen ijn ses weken einen dienar kesen, offt dat die van 
Ylagwedde hoer beide lehnen sullen combineren ende van die lehnen 
nit afftrecken. 

Alsoo synodus verstaen hefft, datter enige pastoren qn die Omlanden 
bestaen hebben die luiden ijn echt to geven ijn private huseren, ordelet 
synodus, dattet ergerlick ijs ende der policie schadelick. Hefftt derhalven 
beschloten ende gestatueret, dat niemandt van predigern vortahn solckes 
sall nhafolgen offt mehr plegen, up censür van suspensie van sin dienst 
ter discretie classis. 

Sessio decima antemeridiana. 

Finitis precibus is van enige dese questie moverett, woer die procla- 
matie van denen geschien sall, die dar sullen copuleret worden. 

Resolviret synodus, dat geene copulatien mogen geschenen, eer ende 
bevör men gesehen hefft genoechsame attestatie, dat copulandi thot drie 
vörscheiden reisen op twe plaetsen proclameret sjjn. 

Hirnae ijs geresumeret die 4 artic. gravaminum des vörledenen synodi, 
ende diewile dar noch niet up gedaehn ijs , sall wedder angeholden worden. 

Die 6 artic. gravaminum anni ejusdem ijs affgehandelt etc. 

D. Theodoricüs Petri, pastor tho Süetwolde, heft bij dem synodo 
doleret, dat hie costen gedaen ijn die restauratie der pastorienhüsinge Digitized by VjOOQIC 137 

tho Collüm, diewelcke he beth herto niet wel hefft konen wedderbe- 
kahmenn, begeret dat synodus hem wil intercessie mededeelen. Dienan- 
ghaende wort vor guet angesehen , datt die deputati synodi hirmit werden 
belastet solches door requeste bij die E. E. h. Staten van Friesslandt 
tho vörsöken. 

Hirnha ijs Johannes Abtopaeus, tho Weijwart prediger, up die citation 
der E. E. h. Gedeputerden alhir vor dem synodo erschenen ende nha 
rapport ende vörclaringe der gecommitterden des classis Appingadam 
gedahn over die handeling, mit ehm geholden in classe vorss. ter oersake 
van sine unördentlickheit ende schendelick leven , ende dat benefens desen 
hier ijs gebleken, dat hie niettegenstaende die belöffte, van hem under- 
teickent ijn die classicale boeck, han[tgemein] 1) is gewest binnen Delffziel 
tegen ene werdinne ende weert, opentlich ende schandtlick tot affrückinge 
ende schoren der underlinge klederen, also dat hie bij den redger dar- 
over gearresteret noch tegenwordich qn recht sthaet. 

Synodus dith wol verstaende hefft geordelet, datt Johannes Artopaetjs 
wel verdienet hefft gantzlich vann sinen dienst geremoveret toe worden. 
Averst siende op die gelegenheit der kercken aldar ijs bij die broderen 
gesententieret, dat he van nu thot 3 maenden sall worden gesuspenderet, 
ende dat die dieneren des classis, sijnen dienst vörwahrende, sullen tot 
Abtopaei kosten dat doehn. Ordineren dem classi van den Dam in gefalle 
van sine bekehringe met hem te handelen nha de acte up die ungeregel- 
heit der dieneren, ijn desen tegen wordigen synodo beslothen. 

Egbertus, pastor tho Uthwijrde, ijs gecensurerett wegen sin druncken- 
schop ende dat he copulatien ijn hüsern gedahn. Und dewile sine sake 
bij dem classe noch niet ijs uthgevoret, wort classis belastet vortahn 
met hem to procederen nha behoren in 2 grad. susp. 2 ). Und also gemelte 
Egbertus klaget, dat hem D. Sprengeküb dar enigermathen hebbe tho 
verörsaket, wort classi belastet Sprengertjm hieraver tho censureren. 

Johannes Henrici te Woltersum ijs oick gecensureret bij dem synodo 
wegen sin unordentlick levendt. Ende dewile classis noch met hem 
dohnde ijs, wort sine sake bij dem classi gelathen und wart gewiset ad 
secundum grad. suspens, etc. 

Iesbeel Yinckelius ijs vormanet in synodo, dat hie sall bedencken sin 1) „hantgemein" of een dergelijk woord moet hier gestaan hebben, onleesbaar 
voor den afschrijver. Onze cod. heeft slechts „han" en daarachter eenige open ruimte. 
YY heeft „hie". 

2 ) „2 grad. sus." YY heeft „secundo gradu suspensionis". Digitized by VjOOQIC 138 

olderdoem ende den ehrlichen standt, dar Me van Godt ijn gestellet ijs, 
omme densulven also henfort te verwalten, dat hie des bij Godt ende 
den minschen sich köne qwijten etc. 

Volcheri Henkict predigers ijn Humsterlandt sake wort classi befahlen. 

Hirnha hefft synodus met herteleidt angehöret die grote clagte, die- 
welcke die E. E. here medegedeputerder Lahbertus Horenkens uith last 
van S. G. den hern stadtholder ende der heren Gedeputerden deser pro- 
vinciën alhir gedaen helft van wegen die ungeregeltheit ende bekende 
drunckenschop eniger prediger ijn die Omblanden , belastende den broderen 
neerstelick damp te letten, gelick die deputati synodi ijn haer rapport 
darvan niet min doleret hebben, met anwisinge van exempelen. 

Synodus hirinne willende vorsehen met ernst hefft güetgefunden eenige 
predigers, qn vorschreven fauten befunden, authoritate D. D. deputatorum 
provinciae toe beschriven| omme nha befindiging van saken te döhnde 
na behoer. 

1 gradus. — Unde hefft wider gestatueret 1) : in gevalle enigen pastor 
voortahn druncken offte sonsten untidtlick ijn krögen sal befunden worden 
ende overtüget sin, dat hie terstondt sall worden süspenderet van sinen 
dienst authoritate ende ter discretie des classis den tidt van 6 weken, 
ende sall niet eher sinenn dienst mogen betreden, beth dat hie apenbare 
schuldtbekenninge sall hebben gedahn in classe ende ijn sin kercke ten 
overstaen van een, uith de classen dartho te committeren, unde sick niet 
mehr sall hebben verlopen den tijdt siner suspensie. 

2 gradus. — So he averst nha reconciliatie wederum wort befunden 
sick verlopen te hebben, sall yn 3 mante suspensie vallen ende met- 
eenen de derdepart van inkomsten der pastorien te verliesen, ten pronte 
van die armen weduwen ende weijsen der affgestorvenen pastoren deser 
provincie, geduirende den tidt van suspensie, twelck mit ad vijs deputa- 
torum synodi sall geschieden. 

3 gradus. — Unde sowie jjn vörschr. scandalen ten 3 male sall wesen 
befonden, worden van dem synodo die classen geaüthoriseert urn hem 
van sin deenst te removiren, twelck sal geschieden ten överstaen van 
gedeputerdenn vorgeschr. 

Eventselve vörstaet oick synodus van schoelmeisteren ende costeren, 1) Naast deze bepalingen heeft YY in margine de aanteekening : „Quomodo 
agendum eum ebriosis et male viventibus pastoribus ? Tres poenae gradus praescripti. 
1 Gradus, suspensio 6 hebdoinadum. 2 Gradus, suspensio 13 hebdomadum sive 
trium mensiuiu. 3 Gradus, remotio sive deportatio ab officio. Idem cum ludimagistris 
et cu8todibus, vitam impiam et irregularem viventibus." . 139 

die met haer ongebonden levende, dronckenschap ende sonst andersins 
ergerlick dem voloke ende der kercken scandael sin, dat sie sullen ten 
erstenmael vormanet, ten twedenmael vant aventmael suspenderet, maer 
ten derdenmael gemulcteret worden met verlies van den part van haer 
upoomsten vör sekeren tijdt thot profijte van armen des carspels, ende 
dith ter discretie vant classis. Ende bi gebreke van beternisse sall hie 
geheel removeret worden van sin dienst. Unde sall thot executie van 
desen versocht worden die authoriteit der E. E. heren Gedeput. deser 
provincie, ende dese acte geregistreret worden ijnt /classicael boeck. 

Hirnhae ijs gesien worden een böcxken, gen&met die Wegbereider up 
die vorbetering van die Nederlandissche bibel, ende darbenefens gehöret 
uith die gecommitterde des Nordthollandisschen synodi, wat d&erijn bij 
haer synodi s geschiet aenghaende het versoeck des autheurs des bökes 
thot die aversettinge der bibel Pisgatoris. 

Ordeelt synodus , dat dith versoeck moeth dienen ahn denn nationalem 
synodum, wünschende dat dith boekeschen oft met mehrder bescheit 
hadde vortgecomen , offt liever hadde achterbleven , vorbiedende den bro- 
deren deses synodi niet dergelicken tattenteren. 

Vorts ys goetgef unden bjj dem synodo, dat henfort um tidt gewinnen 
ende met mehrder frucht desen christlicken synodum te celebreren alle 
classen voor den 12 Aprilis solen bijeenkahmen ende erst overlesen die 
acta des vörghaenden synodi, ende dan ijn schriffte stellen alle ende 
allsoicke gravamina, als nodich befunden sall worden op den synodum 
verhandelt te worden , ende sullen die ter handen stellen an ein classem , 
dartho jjn synodo te nomen. 

Het classis van Adewert ijs vör dat nhakumstige jahr genömet umb 
die gravamina der anderen classen waer tho nehmen. Sall geholden sin 
die overgesonden gravamina alle samptlick ende distincktelick to stellen 
ende alle classen deses synodi mett der haest copie aver te senden, ten 
einde dat die classes darop tidtlich den laesten Mandach Aprilis resol- 
veren ende hare resolutie ijn schrifft bij form van instructie overgeven 
deputatis genoempt, die opten synodum sullen gesonden worden etc. 
Dese instructie moet worden underteickenet van praeside ende scriba 
classis. 

Hirnha sint met gemeine stemmen deputati synodi gekoren D. JoAiraras 
Acronius, D. JoAwmss Nicasius, D. Albertus Lomeyertjs ende dorainus 

WlBRAWDUS GeORGH. 

Visitatores classium sijn dese gestellett: 

cla8S. GToning. D. Albertus Lomeyerttb ende D. Hermannus Theophilus; Digitized by VjOOQIC 140 

classis Dam. D. Gerhardus Wemhoff et D. Samuel Nettz; 
cla88. Lop. D. Tobias Seusingiub et D. Theodorus Klunckhamer; 
class. Mid. D. Henricus Houbingius, aut loco ejus D. Wulfgangus, et 
D. Albertü8 Wijlhelmi; 
class. Baff. D. Wibrandus Georgii et D. Lambertus Henrici; 
class. Adw. D. Tn>o Dantetjs et D. Hesselus Nicasius; 
class. Old. D. Hermannus Stechmannub et D. Bernhardus Theodorici. 

Entlick jjs censura morum geholden over de broderen des synodi ge- 
duirende den tidt dessulven. 

Eerstlick classis Groningana ende also vort die anderen sijn gecensu- 
reret ende onstraffbaer befunden, behalvenn den E. Johan Aggens wort 
wegen siner contumacie int absenteren , oick vorachting der citatien deses 
synodi censurabel befunden, ende dem classi respective belastet hirinne 
te dohn nha behoren. Ende protesteret synodus henfort van der upsage 
ende clage sommiger luiden , dat men gene senioren ad synodum brenge , 
entlast te wesen, dewile dickwqls senioren gekoren ende niet compariret 
ende also den synodum frusteert hebben. 

Die Hollandi solden geholden sin haere acta synodi reciproce ahn unse 
provincie to senden. 

Lomeyeri scriptum ijs remitteret ad classem. 

Hirmede ijs die synodus geendiget, ende sint dese acta van den un- 
dergenömeden van dem synodo daertho belasteden underteickent. Actum 
den 11 Maij anno 1607. 

Wulfgangt78 Agricola , minister evangelii Jesu Christi in Loesdorp , 
synodi praeses. 

Tobias SEüsmoms Franc, deener des godtlicken wordes binnen den 
fortresse Delphsiel, min eegen handt. 

Antonius Strombergitts , p. in Rottnm, scriba synodi. 

Bernhardüs Theodorici Nordanus. 

Theodorus Kleï ckhamerus , administer in Tjamsweer etc. 

Albertü8 Gxtilhelmi, pastor in Medis. 

Lambertus Henrici Gron. ,- pastor in Witwerum. 

Samuel Nettz, pastor in Suetbroeck. 

Hermannus Theophilus, p. in Höchkercke. 

Hesselus Nicasus, p. tho Ulderum. 

Finis. Digitized by VjOOQIC 141 Acta XIV sijnodi provincialis , uthgeschreven van 
dem wolgebornen grafen und heren h. Willhelm 
Ludewig, stadtholder etc. sampt den E. E. wisen 
unnd seer discreten versienigen h. Staten van der 
stadt Groningen und Umblanden yn Appingadam to 
holden anno 1608 25 Aprilis, in bywesen des E. E. 
Lambert Horenkens, wo oick des E. E. jünckern 
Aeijlcke Clandt alss gecommitterdenn des collegiL 

Sessio prima hora 7 amtemerid. 26 Aprilis. 

1. Is der tegenwordige synodus van D. Wulfgango Agrioola , prediger 
tho Loesdorp und ijm vorledenen jahre gewesenen praeside, met anroping 
des namens Gades angefangen, und nha geendigtem gebede doer gemeine 
stemme der jegenwordigen broderenn praeses eligert D. Robertus Wip- 
pingius, prediger to Suitthorm, assessor D. Wulfgangus Agrioola, p. tho 
Loesdorp, scriba Joachimüs Zoob, prediger thot Loppersum. 

2. Nach desen hefft de E. E. Lambert Horenkens vörtönet enige 
credentzie under andern deses inholts, dat ijn dese vorgaderinge niet 
werde vorhandelt, dat ahnghaet die policeij offt den nationalem synodum. 
Und alse die versamling der heren meining ahnghaende dien niet wol 
koenen vörnehmen, ijs vörklaring geschehn dör den E. E. Lambertt 
Horenkens, dat men hir wol mag ende moeth handelen van dingen, die 
tho den synodum nationalem gehörig , dan alleine in forma van praeparatie 
sunder darvan linaliken tho decideren. 

3. Ock sint up desen synodum nhafolgende personen uth den 7 clas- 
sibus deser provinciën der stadt Groningen und Umblanden gedeputeert 
und compariret: 

I. classis Groningana: D. Johannes Acroniüs, E. E. Reiner Albebda, 
D. Egbertus Halbes licentiatus; 

II. classis Dammonensis: E. E. juncker Johan Rengers, D. Theodorus 
Kunckhamer, pred. to Jamsweer, D. Hiddo Lamberti, p. tho Farmsum; 

UI. classis Loppers.: D. Wulfgangus Agrioola, p. to Loesdorp, D. 
Joaghdcus Zoor, prediger to Loppersum, D. Johannes Egberti, p. toe 
Leermes ; 

IV. classis Middelst: D. Johannes Nicabius, p. tho Middelstumb, D. 
Wibrandus Georgh, p. tho Warffum, D. Abelus Praetorius, p. tho 
Sandtwehr ; 

V. classis Enerüma: D. Arnoldus Rembachius, p. thot Winsum, D. 
Tido Danielis, p. tho Baffloe, D. Johannes Schmaltzius, p. tho Tinallingen; Digitized by VjOOQIC 142 

VI. classis Adwerd.: D. Robertus • Wippingiub , p. to Suethorm, D. 
Nicolau8 Petri, prediger toe Fissfleth , D. Haijo Ilberi, p. tho Gamewertt; 

VII. classis Oldeampt: D. Sebastianus Hermanni, p. ijn deExst, D. 
Bernhardus Danielib, p. ijn die Schemda. 

4. Deser bovengeschrevenen deputatorum credentzbrefe sint jjm synodo 
vörlesen ende geaccepteret, darup ehnen allen sessie gegunnet worden. 

5. Hirbeneven sint erschenen uith Nordthollandt D. Johannes Valesitjs, 
prediger tho Bovenkaspel , medebrengende sin credentzbreff, unde uith 
Süethollandt D. Balthasar Lydius, pred. tho Dordrecht, met genochsame 
credentie ende vullmacht thot underholding van güde correspondentie 
deses synodi. 

Sessio secunda hora 2 pomerid. 
Sint die acta des vorledenen jahres synodi ahngefangen gelesen tho 
worden. 

1. Die artickel, dat deputati des vörgangenen synodi solen geholden 
sin relatie te döhn up den tegenwordigen synodum hares belasteden 
und vorrichteden ampts, wert alssnoch geapprobieret. 

2. De Nederlandissche Confessie met dem Heidelbergisschen Catechismo 
ijs avermaels ijn desem synodo niet alleine ingewilliget sondern ock ge* 
resolviret, dat ein iglick classis geholden sall wesen deselve sick tho 
verschaffen mit rein papir achterijn gebunden, so de itzigen prediger 
samptlick met haren nakomelingen solen underteickenen unde solck exem- 
plar |jn gude bewahring holden. 

Midlerwile ijs ijn verlesing der acten stillegeholdenn , darmith den 
tegenwordigen klagenden personen upt spoedigeste affgeholpen mochte 
werden. 

3. Uppet vörsoeck Hilcke Claessen, schoelmeistern tho Nordtbroke, 
sick beklagende wegen sines doer die kerckvogeden entsetteden dienstee, 
dat synodo wolle gelieven hem die behülpliche handt to leisten, is vor- 
klaret als folget: dewile synodus niet hefft konen sehen noch vornehmen 
genochsame orsaken siner vorwerping, resolviret derwegen, dat vorge- 
melter Hn.ing krant deses synodi ijn sinem officio und vnllenkahmen 
possessie sall gecontinueret worden, beth thor tidt classis, siner saken 
halven vullenkahmen geinformeret sinde, darinne debite und truwlick 
sall gedecidert und gehandelt hebben. 

4. Uppet klagelicke angevent der gemeinte van Nordtbroick wegen 
ehres itzigen pastorn Johannis Loijngh hefft synodus guetgefunden , dat Digitized by VjOOQiC 143 

D. Johanneb met siner wederpartie sall geciteret und sulvest van dem 
synodo gehöret worden, umme darnha ijn die sake te handelen, als tho 
uperbuwing der kercken sall nodig gefunden worden. 

Sessio 3 antemeridiana hora 7, 27 Aprilis. 
Is vortgefahren ijn vorlesing der acten. Artic. 2 , 3 et 4 werden uth- 
gestellet umme nachmaels darvan te handelen. 

1. Artic. 5 van dopung der kinderen gn huseren, met de resolutie 
umme tho bliven by den 39 artickel der kerckenordening, oder so ijn 
vorfallender hoechdrengender noidt anders hirinne mochte geprocedert 
worden, dat solckes geschehe mett gudem wolbedachtem rade und vör- 
sichticheit, wertt nochmals geapproberet. 

2. In saken Johannis Conradi umme eine ordentlicke beroeping van 
die oollatoren und gemeinte tho Enerum uth tho brengen, gelick hem 
ijm vörgangenen synodo uperlecht, daervan de negestgesethener deputatus 
synodi laestleden geholden belastiget inspectie te nehmen, refereret D. 
Webbandus Georgii , prediger tho Werffum , desulve nije beroping gesehen 
unde gelesen te hebben, mede horende gude getüchenisse , so dem pas- 
toren van die gemeente gegeven. Dewile averst up vörgestelde frage noch 
twivelachtig, offt desulve beroping van den hem collatoren tho Groningen 
mede underteickent, ijs sölckes den heren und pastori heimgestellet umme 
sich hirinne selfsten tho vorgelicken. 

Gravamen 8 van die combinatien wordt uthgesteltt. 
Grav. 10 van der Wedderdöperen falsche lehre tho beijegenen sall 
repetiret worden. 

Grav. 12 van praeposituren differtur. 

3. Up dat 14 grav. van abusen der Sondagen vörklaret synodus, dat 
soferne de richter ter plaetsen ijn sinem befalenem ampte nachlessig 
unde suemachtig, ferners door die predigers sulvest by den E. E. heren 
Gedeput umme hirinne te remedieren ernstlich sall angeholden worden. 

Sessio 4 hora 2 pomerid. 

1. Is ijn synodo ein scriptum vam coetu Embdano vertönet und gelesen 
anghaende die beroping Caspari Goldh tho Godlinse , warup die collatoren 
met die samptlicke gemeinte aldar geciteret sin tho compareren. 

2. Ock hefft Johannes Schrodertts, prediger toe Westerembdenn , dem 
synodo klachtlich to kennen geven wegen einer persoen, so bij levendt 
siner echten huisfruwen sick ahn eine unechte umbtrentt 10 jahr langk 
gehengen, und nha siner getrüweden huisfruwen affstervent umme procla- Digitized by VjOOQIC 144 

matie und copulatie met die unechte persoen angeholden. Waerop die 
synodus theologice geresolviret , dat solcke affkundiging und thosamen- 
geving in Gereformerden kercken umme redenen nit tho geschehn behöre. 

3. Artic. 15 van ein generael eheordening tho macken wort alsnoch 
geapproberet. 

4. Grav. 2 speciale van reparatie der kercken toe Oterdum, wort den 
deputatis synodi belastet umme bij die E. E. hern Gedeputerd. an tho 
holden in effect te bringen. 

5. Grava. 3 van die malecontentische kosters und schoelmeisters , in- 
sonderheit tho Sijddebüren, sall van den deputatis synodi ant collegium 
uppet flitigeste gerefereret worden. 

6. Anghaende het 4 grav. D. Arnoldi, prediger tho Winsum, van 
vörmehring sines stipendii ijn Bellingewehr, ijs averraael ü. TrooNi Damtelis 
und D. Tinallingio uperlecht den E. E. Tamminga hirinne te vermahnende. 

7. Henricüs Johannis, prediger tho Woltersum, sall van dem classe 
Loppersumana vermahnet worden umme flitiger sick tho ovenen mit lesen 
und studeren, und mit stichtlickem levende sinen thohörern vör tho gaende. 
Und umb dese stucke nha tho kahmen sall darup van dem classe ilitigen 
gelettet worden. 

8. Diewile gedoleret aver die visitationes classium, ijs uth einem 
jederen classe ein prediger verordenet gewisse form thoe stellen, so nach- 
mals gefolget sall worden. 

Die personen hirtho genomineret sint dese, so folgen: ex classe Gro- 
ningensi D. Egbertus Halbes , licentiatus ; Dammon. D. Theodorus Klinck- 
hammer; Loppersu. D. Wulfgangus Agricola, Middelstum. D. Johannes 
Nicasius, Enerum D. Arnoldus Reinbachius, Adwerd. D. Haljo Ilberi, 
Oldeampt D. Sebasttantjs Hermanni. 

De forme averst visitationis classicalis ijs also gestellet, wo folget. 

I. Erstlick solen die visitatores gesundt sin ijn lehre und levendt, 
staende ijnt actuael predigampt, güdes judicii, int getalt ehrer veere, 
tho wethen 1 uth der stadt Groningen , twe uth de Omlanden , und ein 
uth het Oldeampt. 

IL Sall die visitatie geschehn, ijm fall des nödich, up alle unde jedere 
den classibus angehörige personen, alss predigers, schoelmeisters ende 
kosters. 

in. Sall jjn die visitatie erstlick nhagefraget werden, effte oick die 
decreta synodalia und kerckenordening achterfolget werden. Secundo solen Digitized by VjOOQIC 145 

die protocollen der classen gevisitert werden. Tertio sall nha der predlger 
lehre und levendt gefraget werden. Quarto offt oick die examina classium 
legitime geschehen, welcke personen tho dem examini solen togelathen, 
unde offt se ock richtig nha dem worde Gottes geexamineret werden. 
Und soferne de noidt ereischet, sall ein vorstendiger und gelehrder 
prediger uth dem nahesten classe yn Umblanden darbij gefordert werden. 

IV. Solen die visitatores instrueret sin authoritate publica provinciae 
et synodi. Secundo sall de visitation nha dem worde Gottes gerichtet 
sin , nömelicken mith fredesamen , bescheidenlicken vermaningen und niet 
meth wredelicken und smadelichen worden. Tertio sall uth die classicale 
boken occasie van saken te visiteren genhamen worden, und wat sonsten 
den visitatoribus darbeneven mochte bekent wesen. Quarto offte ock cen- 
sura morum geholden und de hilligen sacramenten nha Christi insetting 
administreret, sall nhagefraget werden. 

5. 1° Sall die visitatie met assistentie des classis geschehn, soferne 
die visitatores ordentlick und richtig werden handelen, secundo up der 
provinciën authoriteit end unkosten. 

VI. Sall die visitation up die gelegenste tidt eins ijm jahre thot 
believen der visitatoren, so die classen 8 dage thovoren solen vorwitti- 
gen, ijnt werck gestellet werden. 

Vu. Et ultimo solen die visitationes classium sick strecken thor ehren 
Gades, die wedderspannige tho compesceren, tho frede und uperbuwing 
der kercken, vortsetting der gesunden lehre unde ehre des predigampts. 

9. Deputati pastores umme dese form der visitatie ijntt werck tho 
stellen sint door megste stemmen geeligerett: uth Groningen D. Bern- 
hardus Theodorici, uth die Omlanden D. Johannes Nicasiub, p. tho Mid- 
delstüm, D. Wulfgangus Agrioola, p. tho Loesdorp, uth het Oldeampt 
D. Sebastiaküs Hermanni, p. ijn die Eext. 

Sessio 5 hora 7 antemerid. 28 Aprilis. 

1. Is doleret aver die absentie eniger deputatorum synodi, und ijn 
dese vorgaderinge güedt und raetsam befunden, dat nhamaels, ijm fall 
electi deputati doer kranckheit oder ander accidenten, sufficiant sinde 
thot excusatie, mochten werden vorhindert up den synodum tho compa- 
reren, tgetall der absenten doer diegene, so folgents die megeste stem- 
menn hebben, suppleret sall worden. 

2. In saken D. Johannis Loldtchi synodus gehöret unde vörsthaen 
hebbende klage und antwordt, jjs entlick nha rijpe deliberatie entslaten 
desulve ijn stillestandt te stellen, der meininge dat uth den benaberden 
classibus twe prediger solen gedeputeret werden tho Nordtbrock, dar 

Acta syn. provinc. VIL 10 Digitized by VjOOQIC 146 

classis alssdan sall uthgeschreven werden, alss tho wethen: ex classe 
Gröningana D. Johannes Acronius, ex classe Dammonensi D. Hiddo Lam- 
berti, prediger tho Farmsum, in bijwesen so mogelick eniger heren des 
E. rades, umme vullenkahmener informatie van die saken tho nehmen und 
nachmals darin to handelen, als tho frede und einicheit ijn die gemeinte 
und fortplanting der kercken Christi sal nodig befunden worden etc. 

Sessio 6 hora 2 pomerid. 

1. Also Adolphus Besten, jjm vergangenen jahres synodo umme vor- 
betering sines geringen underhölts anhsokende, thom bescheidt dhoinals 
entfangen hefft, dat den deputatis synodi belastett wort sick van dese 
gelegenheit alse ock van die pastorie tho Menscheweer tho erkundigen, 
und met dem classe Enerumana te dohn nha behoren, und die deputati 
synodi met dem classe vor goet gefunden und als behöerlick ijngesehen 
hebben, dat Andreas Stratemannus , hebbende under sick benefens sine 
pastorie tho Saxemhusen ock per combinationem dat lehn tho Nijelandt, 
darboven he ock Menscheweer hefft ahn sick erlanget, sal mothenn van 
Menschewehr affsthaen vönnöge die synodale resolutie, anno 1602 art. 
16 gestelt, so ratificeret dese synodus alsolcke verklaringe und ordineret 
dem vorgemelten Andreae Stratemanno van die combinatie tho Mensche- 
weer de facto aff tho sthaen und dese vorklaring bij kercklicke poena 
nit contumaceren. Hirbaven sullen die deputati synodi gude vörsehing 
dohn , dat ahn den E. E. Wilhelm van Mortenisse worde geschreven , ten 
ende sine E. gelieven wolle Minscheweer ahn Adolphum Besten toe 
combineren. 

2. Sint up vörgaende citation vor dem synodo gecomparet de E. E. 
Siger Sigers mit die E. juffer Cathrina MeneleI) medebrengende eenich 
getüchenisse Caspari Golt, underteickent sinde van die naberpastoren 
und die gemeente tho Oldersumergast, und darüp avermael anholdende, 
dat die beroping van Casparo Golt tho Godlinse unlangst gescheen sinde 
mochte in effect gestellet worden. Warop synodus sich hefft vorklaret, 
dat Casparüs Golt umme mercklicke gebreken , an sine persone befunden , 
streckende thot sonderlinge unehre Gades und des predigampts , thot den 
dienste der vicarien tho Godelinse nitt kan thogelathen worden, und dat 
derohalven den E. E. heren collatoren wolle geleven van dese beropinge 
te supersederen unde thot eine ander electie tho treden, darmith den 
dienst godtlickes wordes nit langer ald&r moge upgeholden werden. 

8. Diewile Petrus Lucanus, nu tho Beem staende, qn siner ankumpst l) „Menele" YY heeft „Manoiele' Digitized by VjOOQIC 147 

aldaer aver eine mftnte langk geprediget, gedöepet und gecopüleret hefft, 
und ock eine beropinge van den collatoren vorworven hadde umme ijn 
die pastorie daetlick qngesettet tho werden, alleher he sick bij dem 
classe gepraesenteret , geexamineret unde sine testimonia vertönet hadde, 
unde D. Johauwes Acbonius und D. Albertus Lomeyerus, deputati synodi, 
ehm doer ein schriven van solck vornehmen sub poena als ein schismaticus 
verklaret te worden hebben affgemaenet, beth solange he dein classi und 
der kerckenordening vullgedaen, so approberet synodus solcke gedahne 
hindering, vorklarende de upgemelte 2 deputatos hirinne recht gedaen 
tho hebben etc. 

4. Hirnha sint die gravamina classium vor die handt genhamen und 
ijs darvan geresolvert, als folget. 

1 Orav. — Diewile men vörsteith, dat die censuren, jjm vörledenen 
synodo tegen enige predigers gedecretert, niet sint richtig ter executie 
gebracht, offt nit darinne noch toe handelen, und den solcke censur 
belastet ijs unde niet verrichtet hebben, sidvest toe censureren sint? 

Res. Laet synodus vorbliven by tgene darin gedahn ijs , und dar mangel 
inochte sin, dat solokes alsnoch vorrichtet werde. 

2 Or. — Dewile ijm vörledenen synodo eine visitatie classium, nha 
de synodale resolutie anno 1604 gemaket, jjs bestemmet und dannoch 
nhagebleven, offt niet dese synodus solcke visitation sall vortsetten? 

Res. Hefft dem synodo uth orsaken belevet eine form van visitation tho 
stellet als baven verhalet. 

3 Or. — Dewile ock vaken uth andere landen, dar geen kercken- 
ordening ijs, enige personen sonder wettlicke und kercklicke attestation 
jjn dese provinciën lopen kahmen , hoedanich mith densülven tho handelen 
sij, dat sie nit lichtferdig ijn den kerckendienst sich ijndringen? 

Refereret synodus sick up die kerckenordening. 

4 Ora. — .Dewile oick die kercken swaricheidt darvan krigen, dat 
enige uth suspecterde plaetzen unordentlick sick ijn dese kercken soeken 
ijn tho dringen, offt niet eine bethere ordening up die examinatie und 
inlating der nijen prediger behoret gestelt tho werden? 

Hefft synodus geordineret, dat nha geendigtem examine den examinatis 
dese 3 fragen sollen vorgestellet worden: 

I. Offt sie nit datgene, darvan sie gefraget und richtige antwordt 
gegeven met dem munde, ock van herten geloven die grundtlicke waerheit 
te sinde, darbij sie gedencken bestendiglicken tho beharren? 

II. Offt het qüame, dat sie ein ander gevölen hirvan mochten bekahmen, 

10* Digitized by VjOOQIC 148 

offt sie oick anlaven datsülve keinem menschen noch ijnt geheim noch 
ijnt apenbaer tho kennen te geven den alleenlick dem classi? 

UI. Hirvan ijn classe vönnahnet sinde, und van ehrem gevoelen nit 
willende affsthaen, ock annehmen de* facto sick gesuspenderet tho holdeu? 

+ 5 Ora. — Offt niet die unbehörlicken combinatien affgeschaffet und 
ein gewisse ordening darvan behöret gemaket te worden? 

Blifft by die resolutie, van S. G. und die E. E. heren Gedeputerd. in 
collegio hirvan gemacket, alse ock bij die kerckenordening. 

6 Ora. — üewile ock die kercken ijn dese provinciën bemoijett werden 
van die irrunge, welcke ijn die schole tho Leyden hütiges dages swevet, 
offt niet die magistraten deser provinciën tho vörsoecken sint, dat haer 
believen wolle bij die E. E. Mögenden heren Staten Generael to bewar- 
ven, dat die authoren solcker opinien diesel ve richtig ahnt licht tho 
bringen angeholden worden, und offt niet dem synodo van Nordt und 
Süethollandt ahn to schriven sij hiraver ock ernstlich tho arbeiden, und 
mith den schuldigen nha Gades wordt kercklick tho procederen? 

Is geresolviret, dat die deputati synodi erstesdages ahn die E. E. heren 
Gedep. solen versöken eine vörmaenschrifft ahn die E. E. M. heren Staten 
Generaell, ten ende diesel ve wolle gelieven ernstlicke versiehung te 
doehn , dat die authoren der irrung der lehre ijn Hollandt einmael sonder 
langer uthflüchten sick mogen apenbaren, gelick ock die deputati synodi 
ahn de beide synodos ijn Nordt und Süethollandt solen versoecken ernst- 
lick daraver tho arbeiden. Soelen ock dith vörnehmen mith die kercken 
ijn Freesslandt communiceren, darmith ijn desen van densulven gelicks- 
falls moge gedahn worden. 

7 Ora. — Offt niet te versoeken , dat bjj die regering deser provinciën 
voerm&hn gedahn werden, dat ijn tides ein gudt getall van studenten, 
die welcke van güde höpening und themelicken progress ijn ehren studiis, 
sick offereren solden mogen, jjn hogenscholen erholden mochten werden, 
updat sie der kercken Gades denst doen und den affganck tegenwordiger 
deeneren tho siner tidt suppleren mogen? 

Res. Wert voer guedt jjngesehen, dat deputati synodi Wjj den E. E 
hern gedeputerden hirinne arbeiden. 

8 Ora. — Wort ock gefraget, wen eine beroping geschiet thor platze, 
dar eine ordentlicke gemeinte Christi ijs, hebbende ehre olderlingen und 
diaken, offt aldar dien gemene gemeinte einen prediger alleine beropen 
mag, sunder dat sie die gemeinte Christi darbi röpen unde haer ad vijs 
horen offte achtenn? 

Resoivitur. Angaende dith gravamen , concernerende die gemeinte Christi Digitized by VjOOQIC 149 

gn den Dam , so ijsset dat die kerckenraedt van den Dam hefft tho kennen 
gegeven, dat Daniel Angelocrator erwehlet ijs van die kercke und ma- 
gistraet samptelick thot den kerckendienst \jn den Dam verschreven , doch 
dat die acte van beroping alleine vam E. magistraet qs underteickent und 
die beroping bij se alleine ijs geschiet, vörbijghaende die kercke, die volgens 
Gades wordt und hare olde possessie, so sie seggen, die gantsche handel 
van desen beneffens die E. magistraet hefft gehadt, fresende dat thot 
ahnkumpst des pastors vermeit ter cause van desen enige moeite mochte 
entsthaen , voersoekende van die vergadering advis end raedt ijn desen etc. 
Het synodus hefft gïidtgefunden den kerckenraedt tho adviseren, dat 
bq den kerkenraedt sall werden gestellet eine acte van beroping und van 
se underteickent tho praesenteren dem pastor, denwelcken bij desen be- 
lastett wort desulve acte van E. magistraet tho accepteren. 

9 Qra. — Dewile ock vele deneren des wordes klagen, dat se umme 
die soberheit hares underholts den classicalibus oonventibus, diewelcke 
vele des jahres sin und haer thot grothen kosten so ijn teringen als ijn 
frachtent nha hare sober gelegentheit lopen, niet alletidt bijwaenen 
konen und solckes thot retardiren van saken strecket, so wert versocht, 
dat ehnen enich subsidie ex aerario ecclesiastico thogeföget moge werden 
umme dese kosten tho vörgoeden. 

Res. Accorderet synod., dat bjj die E. E. hern Gedep. sal angeholden 
worden nha vörgaende synodale resolutie. 

10 Qra. — Ock wunschede men woll, dat den Wedderdöperen , und 
sonst allen minschen ijnt gemein, mochte uperlecht werden den sabbath- 
dach bether ijn acht tho nehmen, alss sie dohn. 

Resolv. synodus , dat die E. E. heren Gedeput hirumme per deputatos 
8ynodi angesocht werden solckes tho remedieren. 

11 Qrav. — Wen einer, die de almosen hedde genathen, verstorve unde 
erffnis8e nhalathe, offt die prediger ter plaetze niet mochte met enige 
caspellüiden die erffenisse forderen offt ein stücke geldes tho behoeff des 
carspels armen? 

Res. Wort geapproberet. 

12 Qra. — Sint enige exempel eniger töverije und bijgelovigen dingen 
proponiret und begeret, dat darinne mochte versehen werden, dat solcke 
und dergelicken dinge mochten affgeschaffet werden. 

Remitteret synodus ad forum politicum. 

Sessio 7 hora 7 antemerid. 29 April. 
1. Uppet billicke versoeck des E. E. heren Dodo van Ajisweer ahn- 
gaende die probestie tot Usqüart hefft synodus güetgefunden, dat tselve Digitized by VjOOQIC 150 

doer de deputatos synodi up den landsdach uppet flitigeste sal angegeven 
werden umme sine E. ijn sinem billigem begeren vör tho sthaen und 
gerecommendiret te holden. 

13 Gr. — Dat die doden werden jjn die kercken gebracht unde dar- 
aver geprediget tegen synodale decreten , is niet güetgefunden nha luidt der 
vörigen reBolutien , gelick ock dat men bij het graff lickpredigen doehn sall. 

14 Gra. — Wert ock geklaget aver ungelickheit der ceremoniën. 
Res. Die visitatoren worden b\j dem synodo belastet ein form tho maken 

van gelickheit der ceremoniën auxilio classis, diewelcke ein jegelick diener 
ijn der kercken folgen sall sovele mögelick. 

15 Gra. — Dat die in lestgeholdenen synodo avergegevene gravamina 
mochten geeffectueret worden, voernemlick die veelfoldigen schadelicken 
exercitia der Wederdoper mith darüth risende unordening in caussis 
matrimonialibu8 , vorachting der kinderdope, etc. 

Res. Wort deputatis synodi belastet an to holden bij die E. E. heren 
Gedeputerden. 

16 Grav. — Dat die vacerende plaetsen , derer vele sint , met prediger 
mogen besettet worden. 

Res. Sall darin gedaehn werden apud deputatos ordines, ijnsonderheit 
dat tho Tollbert ein prediger moge beropen worden. 

17 Grav. — Dat die ungedöpede personen niet solen noch mogen nha 
vorige synodalissche resolutien proclamiret noch copiüeret werden , welckes 
dennoch jjn allen classibus niet eindrachtelick geholden wert. 

Resolvert synod. und injungeret stricte allen dassen keine ungedöpede 
personen tho kundigen und thosamen tgevende, luidt der vorgaenden 
decreten des synodi. 

18 Gra. — Offt collatoren und gemeinte einen prediger bij provisie 
offt up versoeck ein jahr mogen ahnnehmen? 

Is geantwordet, dat men jjn desen moet handelen met discretie, achter- 
folgende die resolutie, anno 1604 genhamen, nömelick dat men solckes sall 
doehn mogen denjennen, die alhier ahnkahmen uth lantschoppen effte 
kercken, dar geen order en ijs, noit enige getuchenisse medebringende van 
deneren und kercklicke personen, die alhir de meliore nota niet en sin 
bekandt, end sullen deputati synodi sick naerder vorsekeren vant leven, 
lehre und bedening dergenen, die bij provisie und up versoeck ijn den 
dienst worden thogelaten , ten ende die deputati , in synodo darvan raport 
gedaen hebbende, qn die provisie mag gehandelt worden nha behoren. 
Averst sowie vortönet getuichenisse van alsolcke personen und kerckende- Digitized by VjOOQIC 151 

neren, diewelcke de meliori nota alhier sint bekandt , unde hare getuiche- 
nisse noit en sin beklaget worden, sall men dese provisie niet mogen bruicken. 
Ende sullen die deputati synodi van desen ter erster gelegenheit den E. 
hern collatoren vorstellen umb haer E. E. guedtfinden daraver tho bekahmen. 

19 Gr. — Offt niet alle predigers keine exempt behoren die keroken- 
ordening te folgen und ehre schriffte, die sie willen jjn driick laten 
ghaen, mith ehrem classe communiceren und des classis judicium begeren? 

Res. Blifft bij de kerckenordeninge. 

20 Gr. — Offt niet die vicarien, dar cura animarum up fait und nu 
rede bij die pastori en, dar geringe underholdt ijs, gecombineret sin, solen 
vorbliven. 

Res. Synodus lathet tsulve avermahl bij die kerckenordeninge berustenn. 

2. Nha desem sint up den Süethollandisschen synodum doer meiste 
stemmen gedeputeret tho trecken D. Joannes Acronius und D. Joannes 
Nicasiüs , versien sinde met twe credentzbrieven , eine van die E. E. heren 
Gedeputerd., die ander van den deputatis synodi underteickent. 

3. Deputati hujus synodi sin geeligeret: dominus Bernhardus The- 
odorici, prediger toe Groningen, D. Albertus Lomeijertjs, pred. to Ade- 
wertt, D. Wibrandtts Georgië, prediger to Warfum, D. Sebastiantjs Her- 
maïtoi, p. yn die Eexta. 

4. Ock ys beschloten, dat die gravamina classium 6 weken vor dem 
synodo ter platzen, dar synodus laestleden geholden, sollen avergesunden 
worden nha ijnholdt der vorigen resolutien. 

5. Die kosten, so deputati synodales alss ock deputati classium ge- 
maket hebben ijnt anhören vant raport, so die gedeput., welcke in Hol- 
landt in conventu praeparatorio gewest sin, gedaen hebben, ordineret 
synodus den classibus. 

Entlick ijs censura morum geholden aver die broderen deses synodi 
geduirende den tidt dessulven , und nemandt straffbar befunden , behalven 
dat het classis ijnt Oldeampt avermael ijn hac synodo wort accusert, 
wegen ehrer deputerden sumachtigen ankumpst thot die synodale vorga- 
dering, und wort hirmit dem classi uperlecht sich hirin nhamals bether 
ver to sien. 

Hirmede ijs synodus met dancksegging thot Godt dem Heren geendiget, 
und dese bavengeschreven acta van den vorgemelten predigeren und 
olderlingen, up desen synodum gedeputeret sinde, met egenen handen 
underteickent. 

Actum ijn Appingedam am 29 Aprilis anno 1608. Digitized by VjOOQIC . 152 

Under stundt: 

Johanneb Acronius, sub8crips. 
Regnerus Alberda. 
Egbertus Halbes, licentiat. 
Johan Rengers, thot Hellem. 

THEODORU8 KLmCKHAMERUS. 

Hiddo Lamberti Groethusanus. 

Wulfgangus Agricola , p. in Loesdorp , nomine class. Loppers. 
Joachimus Zoor, nomine classis Loppersumanae. 
Johannes ëgberti, nomine class. Lopp. 
Wibrandus Georgië, nomine class. Middelst. 
Johannes Nicasius, nomine class. Midd. 
Arnoldus RsmBACHius, nomine class. Enrum. 
Johannes Smaltziüs, pastor in Tinallinga. 
Robertus Wippingiüs, p. to Suethorm. 
Niüolatjs Petri, p. in Fisfleeth. 
Haijo Ilberi, past. in Qarnewertt. 
Sebastianus Hermanni, p. in Eext. 
Bernhardus Danielis Edelshemiüs l) pastor in Schembda. 

Finis2). Acta XV synodi provincialis , utlvgeschreven van 
dem wolgebarnen grafenn und hernn h. Wilhelm 
Ludewig, stadtholder etc. sampt den E. E. wisen 
und seer discretenn versenigen h. Staten der stadt 
Groningen end Umblanden, binnen Groningen tho 
holden anno 1609 8 May, in bijwesent des E. E. 
heren Lambert Hornkens unde och des E. E. Dodo 
van Amschweer alse gecommitterdenn des collegii. 

Sessio prima hora 8 antemeridiana. 

1. Is tegen wordiger synodus van D. Ruberto Wippingio, prediger tho 

Suethorm und ijm vörledenen jahre gewesenen praeside , mith ahnropinge 

des namen Gades ahngefangen, und nha geendigtem gebede dorch gemeine 

stemme der jegenwordigen broderen praeses eligert D. Bernhardus The- 1) „Edelshemius" YY heeft „EylahemiuB 11 . 

2) „Finis" YY heeft: „Finis actorum synodalium de anno 1608. Sequunter acta 
synodi de anno 1609". Digitized by VjOOQIC 153 

odorigi, prediger tho Groningen, assessor Albertüs Guilhelmi, prediger 
thor Meden, scriba Johannes Schroderus, prediger tho Westerembden. 

2. Und sint nhafolgende personen uth den 7 classibus deser provinciën 
der stadt Gronningen end Umblanden gedeputeret und compareret: 

I. classis Groningana: D. Bernhardus Theodorici, prediger tho Gro- 
ningen, de E. E. Rudolphus Wicherotg, raetsher, senior, D. Udalricus 
Bülteniüs, predig. tho Haren; 

IL classis Dammonensis: D. Johannes Laxtenius, pred. tho Hol wijrda, 
D. Hiddo Lamberti, p. tho Farmsum, de E. E. juncker Remmer van 
Berum, senior; 

III. classis Loppersumana : D. Johannes Schroderus, p. tho Wester- 
embden, D. Joachimüs Zoor, prediger to Loppersum, D. LambertusHenrici, 
p. tho Wittewjjrum; 

IV. classis Middelstumana : D. Albertüs Guilhelmi, prediger thor 
Meden, D. Wesselus Rhode, predig. tho Cantes, D. Wilhelmus Johannis , 
prediger tho Hüsingen; 

V. classis Enerumana: D. Arnoldus Reinbachus, p. tho Winsum, D. 
Adolphus Besten, prediger ijn Wee, D. Alardub Besten, prediger tho 
Petersbüer; 

VI. classis Adwerdiana: D. Robertus Wippingius, prediger tho Suet- 
horm, D. Hermannus Theophilus, p. tho Leechkercke, D. Johannes Cu- 
PERU8, p. tho Grijpsskercken; 

VIL classis Oldampt: Johannes Johannis, p. tho Wagenborch, D. 
Wioboldus Homeri decumbit, D. Samuel Nettz decumbit, absentes. 

Uth Nördt unde Süethollandt sint deputati noch thor tidt nicht an- 
gekahmen. 

3. Is nha averantwording der credentzen censura morum geholden, 
und ijs (godtloff) under jegenwordigen predigern nemandt ahn lehre 
und levende straffbarlich befünden. 

4. Sint gravamina classium omnium ijngenhamen, und D. Hermanno 
Theophilo, pred. in Leechkerck, und Johanni Johannis, p. tho Wagen- 
borch, diesel vigen in ordinem tho redigeren averantwordet 

5. Sint vorgangenen jhares synodi articuli revideret, und ijs tho trac- 
teren vörgenhamen: 

6. Die 1 articulus sessionis secundae pomeridianae , dat deputati 
synodi des vorgangenen jahres solen geholden sin relatie tho döhnde up 
den tegenwordigen synodum ehres belasteden und vörrichteden ampts. 
Beclagen sich deputati , dat sie solches uth vorfallender vorhinderinge nit 
hebben doen konen. Digitized by VjOOQIC 154 

7. Die 3 articulus van den abusen der kerckhöven up Sondagen mith 
tappen, zechen, kaetzen, spelen, ploegen und andern ergerlichen wercken, 
welches die E. E. heren Staten dorch ein emstlich publicertes mandaet 
wollen vorbeden lathen, voerbeholtlich dat den armen schraggesellen up 
den Sondach des nhamiddages als ein nödtwendiges werck solehes mochte 
togelathen werden, dannit se glickwol dorch ehre arbeidt niemandt 
ergernisse geven. 

Sessio secunda hora 2 pomerid. 

1. Sint die twe gebrödere als Adolphus und Alerdus van Besten, 
deputati classis Enerumanae, ijm synodo erschenen. Wile averst solches 
ungebrücklich , alss hefft dennoch synodus resolviret, dat solches vor 
dithmael moge gedüldet unde nicht hernhamals in consequentiam getagen 
worden. 

2. Up versoeck Abeli Praetorh, pastoren tho Sandtweer, wegen 
etzlicher resterenden penningen bij dem commenduer van Osterwirum, 
dat he vörmöge der E. E. heren Staten apistil up sin avergegevenes 
request desulvigen bekamen moge, resol. synodus, dat se solches vör 
güet ahnsehen, darmith den klagen moege affgeholpen werden. 

3. Up ingebrachtes request van der gemeine tho Oterdum wegen up- 
buwing einer kercken, res. sjjnodus, dat die E. E. hern gecommitterden 
sich solch ein christlich werck wollen lathen hertzlich befahlen sin, 
soferne averst noch nödich als wollen die deputati synodi darinne dohn. 

4. Is Melchior Balthasar, schoelmeister tho Oterdum, ijm synodo 
erschenen und beschuldiget, als were he nit membrum ecclesiae. Respon- 
dert und vörklaret der schoelmeister , dat he solches mith gelöffwerdigen 
getuchenissen anders bewisen wolle, vornomblich datt he ter Munte und 
Mittwolde dat nachtmael des Heren mith andern framen christen entfangen 
hebbe, welches ehme ock dem classi tho toenen uperlecht ijs. 

5. De erste articul 2 sessionis antemeridianae van doping der kinderen 
ijn husen. Res. synodus, dat die bij den 39 articul der kerckenordening 
bliven sall, edder so ijn vörfallender noidt anders hirinne procederet worde, 
dat solches geschehe mith wolbedachten guden rade. 

6. Die ander articul van dem Heidelbergisschen Catechismo nevenst 
der Nedderlandisschen Confessie blivet bij vörghander resolutie des vor- 
ledenen jahres synodi, dat eine jeder kercke ein ingebunden exemplar 
ijnkopen sall. 

7. Up den anderen articul in saken Johannis Conradi, pastorn tho 
Enerum, resolveret synodus, dat he citert worde. Digitized by VjOOQIC 155 

8. Up flitige8 anholden der broderen des synodi , dat eine eheordening 
mochte gestellet werden, remonstreret der E. E. Dodo van Amschweer, 
dat solches geschehn unde bij domino Hermanno Stechmanno, pastori 
Groning., tho bekahmen sjj. Und woferne noch etwas darbi tho adderen 
nödich, sall solches van den deputatis synodi revidert unde gedahn 
werden, unde solches den E. E. h. Gedeputerden thostellen. 

9. Van den papistisschen schoelmeistem unde kosteren , alse to Spiek , 
tho Uthusen, de koster tho Oldenkercken , schoelmeister tho Veerhusen, 
Hoerhusen, Warffhusen, Tinandel und Süetwoldt, resolvert synodus, dat 
solches dorch die deputatos synodi an die E. E. h. Gedeput. sall gelanget 
werden umme darinne nha ehrer discretie cum effectu ernstlich tho 
handelen. 

10. Dat vermöge des 6 articulB sessionis 4 die verordente prediger bjj 
de E. E. hoveling Unno Tammtnqa avermal solen anholden und versöken, 
dat he dat beste bij den pastoren tho Wijnsum döhn wolle jjn vörmering 
sines stipendii. 

11. De 7 artic. mith Henrioo Joannk, p. tho Woltersum, ijs affgedahn. 

12. Die visitatie classium nha dem 8 artieul sessio 4, dat die dorch 
die verordente visitatores classium geschehenn sall, wert noch consentert. 

13. Artieul 1 sessio 5 van erfulling des getalles der deputatorn uth 
einem jeden classe ad synodum, sall dersulvige noch in effect beholden 
bliven. 

14. Secundus articulus ejusdem sessionis van Joh. Lolingio ijs affgedaen. 

15. Articulus 1 sessionis 6 van der collation der pastorie tho Mensch- 
weer , res. synod. , dat ijn saken Adolphi Besten und Andreae Stratemanni 
de deputati synodi bij de E. E. hern Staten versoeken solen darinne tho 
remedieren. 

Sessio 3 hora 7 antemerid. 

1. Wegen der suspensie D. Antonii Strombergh und THEODORia Petri, 
so se mith demodigem ersöken affgebeden, resolvert synodus, dat die- 
jennigen, so in posterum suspenderet worden, darinne uth wachten sollen, 
und dieselve tho retracteren sich nit understhaen. 

2. Dat vörmoge des 3 artic. sessionis 6 Petrus Lucanus, pastor tho 
Bedum, moge citeret werden. 

Gravamina sessionis 6. 
4 Gravam. 
Dat die censuren, qm vörledeneu jahres synodo tegen enige predigers Digitized by VjOOQIC 156 

gedecreteret , nit sint richtig ter executie gebracht, offt nicht darinne 
tho handelen, dat dejenigen, den solcke censura befahlen ijs und nicht 
vorrichtet hebben, sulvest tho censureren sint. 

Resolv. synodus, dat solch gravamen nochmaels wertt vortgesettet 

7 Gravamen. 
Van underholding armer schöler und studenten etc. resolv. synodus, 
dat men moge vörsoeken bjj die E. E. heren Gedeput., dat uth denn 
commendeurschoppen oder andern geistlichen guderen tho underholding 
derselven, so ijn scholen und universiteten leven, moge distribueret und 
mithgedelet worden, darmith nicht die herlichen ingenia dorch armodt 
ehre studia vorlathen mogen , we 1) solche exempla (welches to beklagen) 
vör ogen. Tho mehrem2) behoeff mogen ahn st&dt der affgestorvenen 
mönnicken, abten und beginen ehre gehabte reditus darhen angewendet 
werden , darmith ock dese provincie mith gelehrden luden moge vörsehen 
worden. 

9 Gravam. 

Beclagen sich etzliche prediger, dat se die classicael kostenn nit be- 
kahmen konen. 

Resolv. synodus, dat die kercken , dar dat vörmogen ijs , sollen geholden 
sin ehrem pastori die classicale kosten, alse 4 dall. jehrlichs, tho erleggen. 
Woferne averst die kercke unvörmogen is, solen die pastores bij den 
deputatis synodi anholden, dardorch ydt den ahn die E. E. heren Ge- 
deputerden sall referiret worden. 

11 Gravamen. 

Synodus resolvirt, dat vörmöge des 11 gravaminis van den eleemosi- 
nariis also moge beholden bliven, we idt ijm vorgangenen synodo geap- 
proberet ijs, alss wen einer, die die allmosen hedde, vorötörve unde den 
erffnisse nalethe, offt die prediger Ier plaetze niet mochte mith enige 
carspelluide die erffnisse forderen, offt ein stücke geldes tho behoeff 
des carspels armen. 

12 Gravamen. 

Van töverien, bijgelovigen segenen ahn menschen unde beesten, dat 
densulvigen per pubücum edictum superioris magistratus mochte ge- 
wehret worden, res. synodus, dat der pastor der order, dar sulches 
geschenn mochte, sall geholden sin solche personen den deputatis synodi 
ahn to meldende, de ijdt den den E. E. heren Gedeput. solen referiren. 1) „we" YY heeft „wie". 

2 ) „Tho inehrem" zoo staan beide woorden duidelijk gescheiden in beide codd. De 
lezing „thom ehrem" verdient aanbeveling. Digitized by VjOOQIC 157 

13 Gravam. 
Van lickpredigten te döhnde, offt solches up dem kerckhove edder ijn 
der kercken geschehn moge , resolvirt synodus , dat die acte des vorledenen 
synodi darvan gestellet bliven solle, als ydt den vöraff bescheiden ijs, 
dat solche predigen ijn der kercken geschehen solen, darmith keine 
superstitiones de novo mogen jjnrithen, wor sich ein jeder sall wethen 
nha tho richten und deser acten conform verholden. 

18 Gravam. 
Offt collatoren unde gemeinte einen prediger bq provisie offt up versoeck 
ein jahr mogen aannemen, resolvert synodus, dat solen gra vamen ad classem 
sall devolveret werden, darinne tho dohnde nha inholdt der kerekenordeninge. 

Dat die gravamina classium inith dem synodal protocoll 6 weken tho 
voren ter plaetze, dar die synodus sall geholden werden, solen aversonden 
werden, idoch dat dat convolut der colligerden gravaminum van dem 
einen classe ijnwendig 8 dagen tho dem anderen und entlich weddenim 
van dem lesten classe ad locum synodi avergesunden werde, vörbeholtlich 
dat die unkosten wegen schrivent und badeloens van den E. E. heren 
Gedep., denen ijdt durch classem sall angedüdet werden, erlecht mogen 
werden. So averst enige hirinne ahne erheffliche oersake worden sumach- 
tig ijn aversendinge gefunden , solen sie in arbitrariam poenam gefallen sin. 

Die broderen des synodi hebben begeret, dat der ordt des synodi, dar 
he jehrlich sall geholden werden, mochte verordenet werden. 

Resolveret synodus, dat dersulvige propter commoditatem loei sine 
praejudicio classium alternatim ijn Groningen und Dam bq praevisie sall 
geholden werden. 

Und woferne enige deputati classium up uthgeschrevenen und bestem- 
meden dach nit ad locum synodi ankahmen, resolv. synodus, dat soman- 
nich nit worde ahnkahmen und gene erheffliche oersake hedde vor tho 
bringen, dat dieselvigen ein jeder vör sine persone uth sinen eigen buedell 
einenn ricksdaü. thor straffe, ehe he tor session sall gelathen worden, 
in 8ynodum deponeren und darleggen sall, die den jjn die handen der 
armen solen uthgedelet worden. 

Sessio 4 hora 2 pomerid. 

1. Der E. E. Rtjdolfhus Wichebing, raetsheer, hefft proponeret und vör- 
gestellet tho erf ragen, offt ock prediger ijn desen classibus mochten gefunden 
worden, die niet offentlich ehre bekentenisse deser chrisüichen reformerten 
kerckenreligion in praesentia der Wederdoper und anderer doehn sollen. 

Resolveret synodus, dat ein jeder classis darüp sine bekentenisse up 
sin gewethen darvan offentlich vörclaren sall, und jjs (godtloff) nemandt 
noch verdechtig noch straffbarlich befunden. Digitized by VjOOQIC 168 

2. Is dominus Wibrandtjs Georgii, pastor tho Warffum, ijm synodo 
erschenen relation tho doende in saken Johannis Conradi , dar hie als ein 
deputatus synodi vicinior sine commissie dermathen angefangen und ge- 
endiget hefft, dat synodus beth up praesentie Johannis thofreden gewesen. 

Gravamina generalia et specialia. 

1 Gra. — Offt niet raetsam sij, dat van dein synodo den deputatis 
synodi eine gewisse tidt beramet werde, dar sie an einem gewissen 
bequamen orde mogen thosamenkahmenn. 

Resolvirt synodus, dat se thora minsten jahrlich veer mael solen tho- 
samende kahmen, alss vorerst den 12 Junij Pingsterachten , und alssden 
dree maente nha einander oder sonsten nha ehrer sul vest discretie, alss 
ijdt ehnen und vörfallenden saeken nha mag bequaem und unbeschweret 
sin, alse binnen Groningen oder sonst up einen bequamen ordt. 

2. — Belangende de unkosten, so van den deputatis mochten ijn ehrer 
thosamenkumst wegen der classium gravamina dieselve ijn effect tho 
stellende uplopen, vörclaren sich die E. E. gecommitterden des coilegii, 
dat de jjn desem synodo vorordente deputati solen vor ehre E. E. gunsten 
erschinen , darum anholden und behulpliche verklaring damp vörwachten. 

3. — Up der gewesenen deputatorum synodi ijngevent, dat ehre visitatie 
bethhero keinen vörtganck gewünnen, vörklaren sich die E. E. heren 
gecommitt. des coilegii, dat solches avermahl moge bij ehre E. E. 
gunsten wider versocht worden, sall den gunstige verclaring erfolgen. 

4. — Beclagen sich die broderen des synodi höchlick, dat men nicht 
den Mennisten evensowol ehre exercitia vorbaden, als den Papisten und 
Jesuiten gescheen. Hefft synodus vor guedt ahngesien, dat D. Joanni 
Acronio twe uth den broderen des synodi thogeordinet werden umb solche 
besch wering den hem börgemeistern und raedt vör tho stellende, und 
darup ein solch gunstiglich antwordt bekahmen, dat imgelicken den 
Mennisten ein mandat vorferdiget sal worden. 

4 Gravamen. 

OfFt ock die abcboke, darinne die korten tein gebaden sthaen mith 
andernn secterisschen boken tho dulden sin. 

Resolv. synodus, dat die deputati synodi bij den E. E. heren Gedeput. 
solen anholden , dat doer ein expressum mandatum allen schoelmeistern und 
kosteren moge gebaden worden, dat sie solche abc.boke aftschaffen und die 
nijen, dar die tein gebaden vullenkaeralich ijn sthaen, kopen lathen, ock 
anders keinen catechisraum als den Heidelbergisschen ijn ehren scholen 
exerceren und lehren solen, darup denn die ministri der oerder, dar solche Digitized by VjOOQIC 159 

gefahr tho vörmoden, gude achting geven solen. Insonderheit averst wert 
angeholden, dat dat Wunderboeck mochte vörbaden worden nit tho vorkopen. 

Sessio 5 hora 6 antemerid. 
7 Gravam. 

Offt niet raetsam sij , dat die nrje angenhamene prediger jahrlich ijm 
synodo ehre testiraonia turn anteactae vitae, turn vocationis ab ecclesia 
legitime factae, tnm denique examinis doctrinae van ehrem classe, darunder 
sie sorteren, tho vörtönen constringeret werden, und dat se rjn datt 
classicael boeck der kerckenordening nha sich to confirmeren mith egenen 
handen underschrivinge vorbinden. 

Resolvirt synod. , dat dith in posteruni sal observeret worden und up tho- 
kumpstigen synodo sall ijngebracht werden, dennoch sine praejudicio classis. 

8 Gravainen. 

Wert gefraget, offte die politissche overicheit und collatoren vör sich 
alleine macht hebben einen ordentlichen heropenen und confirmerden 
prediger, sonder vörghaende advijss und resolutie sines classis und des 
synodi, in praejudicium fraudemque ecclesiae et classis aff tho dancken 
und qn sinen respective kerckendeinst tho vörhinderen und beletten, 
gelich ijdt classis Groningana et aliae classes ungerne vernamen van 
enigen redgern und richtern up sommige plaetzen gescheen tho wesen. 

Resolvirt synod. , dat wen ein prediger sich dermaten mochte verlopen , 
dat he nicht mehr rjn sinem dienste tho dulden, sall he dorch den classem 
mith advrjs der collatoren, so der waren relligion thogedaen, removert 
und affgesettet werden. Idoch sall die suspensie bij dem classe allein 
sthaen. lm falie mangel bij den collatoren befunden worde, dat men 
refugium sall nehmen ahn die hoge avericheit. 

9 Gravam. 

Wert ock geclaget, dat enige kerckvogeden , schoelemeisters, kosters 
und kercklicke personen befundenn worden, die nit membra ecclesiae 
sin, dat darin bij tiden moge vörsehen werden. 

Resolveret synodus , dat schoelmeisters und kosters solen lidtmathen sin 
der kercken. lm fall sie ijdt nicht wollen ahnnehmen und sich dartoe 
bekennen, sollen sie van dem classe removert werden. 

Van denn kerckvogeden wert mith angehengeder discretie gesettet, dat 
diesulven allersiets moten fautores religionis sin, dewile men sie tho 
lidtmathen swerlich bringen kahn. 

Ist synodus rjn erfahring gekahmen, dat die kerckvogeden tho Peters- 
büer Harmen Doens, und tho Leensen Johan Fratum up Passchedach und 
Passchemaendach die papistisschen exercitia rjn ehren husern geholden. Digitized by VjOOQIC 160 

Resol. syn., dat brj den E. E. h. Gedeputer. dorch twe personen 
dessolches sall ahngedienet werden, darmith den andern thom schrecken 
ein exempel moge statuert worden. 

11. Qravam. 

Offt die kosters unde schoelmeisters mogen collectoren, schattbörers 
und weddemans thogelich sin. 

Resol v. synod., dat solches ijn vörghaenden synodis resolvert sij, dat 
se ydt nit sin konen, welches noch geapproberett wordt. Indem so sie 
sich solcher ambten niet entschlahen , sollen sie ehres ampts entsettet sin. 

13 Gravam. 

Dat oick die unbehoerliche und privata authoritate gemakede combina- 
tiones pastoratuum afgeschaffet worden. 

Ees. syno. , dat desulvige solen nhabliven und , dar sie befunden , daet- 
lich solen affgeschaffet worden. 

1. De pastor tho Esingen hefft Saexüm. 

2. Die pastor tho Garnewert hefft Ferwertt und Oestem. 

3. Fredewolt, dar 9 kercken sin, is de frage, offt die van einem 
pastoer mogen bedenet worden. 

4. Der pastor tho Winsum hefft Oberum, Benningweer, Marhusen, 
darvan dat lateste alleine disputabel qs und vorhen bij Eanen ijs com- 
binert gewesen. 

5. Die pastor tho Baffelt hefft Tnandel und Banen , dar Baffelt alleine 
sufficiant ijs. 

6. De pastor tho Saxemhüsen hefft Nijelandt unde Menscheweer, dar 
Saxenhüsen alleine kan einen prediger holden. 

7. Leensen jjs gecombinert mith Suerdijck, dar Leensen ock genoech ijs. 

8. Pastor van ülderum hefft Nijekercken und Fledorp. Begeren, dat 
Fledorp und Suerdijck mogen combineret werden, den se ock einen 
egenen pastorn holden konen. 

9* Die pastor tho Petersburen hefft Veerhusen , dar Petersburen sulvest 
sufficiant ijs. 

Sessio 6 hora 2 pomerid. 

1. Is vorerst Johannes Conradi, pastor tho Enerüra, ijm synodo 
erschenen und van den broderen des synodi ehme uperlecht sine beroping 
tho tonen. 

Resolvert synodus , dat sine beröpinge , dewile he die meisten stemmen 
hefft, vör dithmael vör guedt erkant sij, dennoch mith einer scharpen 
vermahninge henferner christlich und frömlich tho leven, des he sich 
erbaden und angelavet. Digitized by VjOOQIC 161 

2. Idt hefft Theodobicüs Petto, pastor tho Suetwolde, dem synodo 
klagelick tho erkennen gegeven, wo he sines deinstes entsettet sjj, mitz 
dat ehme noch vorgundt sij dith jahr dar tho bliven , averst keinen dienst 
tho döhnde und ijm vehehusel) tho waenende. Voersocht, dat synodus 
moge vor ehm intercéderen, dat he sinen dienst vörwalten moge. 

Resolvert sijnod. , dat die E. E. jüncker Sijckinga door twe offte 3 perso- 
nen uth dem middel des synodi moge beschicket werden tho vorsoekende , 
ofFt nien ijdt nicht dahen bringen köne, dat he sin ampt dit jahr wedderum 
bedenen mochte, mits dat he ahnnehme up kumpstigen Osteren sinen 
dienst tho vörlaten , dennoch mith anlavinge dat he sich yn sinem dienste 
also verholden sall, dat he keiner vorbitteringe ijn worden und wercken 
der s&cken in specie gedencke. Welches Theodoricüs Petri also ahnge- 
nhamen, mits dat die E. E. heren Gedep. wollen versehung dohn, dat 
he underdes thom andern dienste mochte befordert worden. Sint derwegen 
dartho verordinert die E. E. Dodo vann Amsweer und ock die E. E. Rem- 
mert vak Bekuh und D. Albertus Wilhelm, pastor thor Meden. 

3. Dat synodus vör guet hefft angesien, dat enige deputati uth dem 
middel des synodi ahn die E. E. heren Gedeputerd. mochten ablegeret 
worden in saken alss folgett: 

1. Vorerst dat die plaetzen int Westerqüarteer mith predigers mochten 
vörsehen werden. 

2. Dat die E. E. heren Gedeputerden sich wollen vorklaren, dat ock 
den Mennisten alss den Papisten ehre exercitia mochten vorbaden werden 
etc, unde ock ahn den kerckvögeden tho Petersbüer und Leensen, so 
den Papisten ehre exercitia ijn ehren hüseren geholden, ein exempel 
gestatueret werde. Verclaren sich die E. E. heren, dat sie vör dithmael 
nitt darin decreteren konen , wile etzliche der E. E. heren absent gewesen , 
wollen averst hernacher darinne dohn, wat christlich und billich ijs. 

3. Darnach wart Petri Lucani sake vörgestelt, dewile he siner absentie 
halven up de citatie nit erschenen, dat solches so lange moeth uthge- 
stellet werden, beth dat deputati synodi darsulvest erschinen werden. 

14 Gravamen. 

4. Dat die provestijen tho ehren verordenten gebruick mogen ange- 
wendet werden, umme desto bether ijn kercken und scholen tho bestellen 
und tho underholden. 

Synodus stthet vor güet ahn, dat die E. E. heren Gedeput. dat gravamen 
van die provestien ijn ehre propositie up den landtdach ijn to bringen 
annehmen wollen. 1) „vehehuse" YY heeft „viehuise". In het origineel kan gestaan hebben vehra- 
huse, d. i. de weem of pastorie. 

Acta nyn. provinc. VIL 11 Digitized by VjOOQIC 162 

Sessio 7 hora 6 antemeridiana. 

15 Gravamen. 

Offt men up hochfestdage mehr alse twe dage predigen sall. 
Resolveret synodus, datt solches bij der kerckenordening berouwen*) salL 

16 Gravamen. 

Offt men ock den lüden tho gefalle up Passche edder Pingstdag dat 
nachtmael uthdeelen moge. 

Resolvert syn., dat ein jeder pastoer nha discretie darinne vörfahren 
moge, und um mehrer stichting nha gelegenheit der personen handelen. 

17 Gravamen. 

Is bereits darup geresolviret van der eheordeninge. 

18 Grav. 

Dat ock niemandt moge gecopuleret worden, bevören unde ehe ijn 
waerheit befunden, dat he gedopet sij, glichfals datt alle ungedöpede 
und ungecopulerde personen thot den dope und copulatie magistratus 
authoritate constringeret mogen werden. 

Resol. synod., dat sie solches vor guedt ahnsien. 

Und offt tho gedulden sjj, dat die prediger jjn der stadt Grönningen 
ungedöpede Mennisten, so vam lande tho ehnen lopen, mogen copuleren. 

Resolveren die prediger der stadt , dat se solches niet geweten , vörheten 
dat sie wollen ijm consistorie» anholden, dat men bether upsicht darinne 
hebben moge, dat mith solchen personen vermöge der kerckenordening 
mag procederet worden. 

19 Gravam. 
Yan unrichticheit ijn affkundiging und thosamengevinge der jungen 
ehelüde, dat die vorbaden werde, vornemblich so ahn andern plaetsen 
geschüeth , alss dar die copulandi ehr waenstede hebben , resol. syn. , dat 
darin gedaen sjj. 

20 Grav. 
Dat die kerekvogeden jjn Umblanden sonderlich ijn vacerenden plaetzen, 
dar klachten van kahmen, solen geholden werden ter reckenschop, und 
offts den collatoren und kerekvogedenn frijsteith die geistlichen landen 
nha ehrem gudtdunoken tho verhuren, res. syn., imfall so rjn desen 
qüaestiosen saken klagtenn worden vorfallen , konnen die classes , darunder 
ijdt geschüeth, solches ahn die E. E. hern Gedeputerden anbringen, die 1) „berouwen" YY heeft „beruwen". Dit kan zijn het duitache woord „beruhen". Digitized by VjOOQIC 163 

den de collatoren dahen holden werden sowol van verhuringen der landen 
aiss reckenschop te döhnde. 

21 Grav. 

Vam gnadenjahre, offt solches den wedewen und weisen sall gefolget 

werden, res. sijno., dat ijm vorgangenen synodo darin geschlaten und 

effectuert ijs worden, und sall a tempore mortis anfangen und mith 

discretie framer hertzen darin gedaen worden nha gelegenheit der platze. 

22 Gravam. 

Dat ock alle kercken und pastorien, so büwfallig befunden werden, 
dorch die collatoren und kerckvogeden mogen gerepareret worden. 

Resolvert synodus, dat dorch deputatos synodi solches ahn die E. E. 
herenn Gedeput. und ahn borgemeister und raedt deser stadt respective 
sall gebracht worden. 

24 Gravam. 

Offt modtwillige dodtschlagers thom nachtmael des Heren mogen tho- 
gelaten worden. 

Resolviret synodus , soferne ahn den dodtschlager under etzlichen jahren 
güde indicia warer bothe bliken, dat solches alsden bij discretie des 
classis und des pastoren ther plaetze sthaen sall. 

Sessio 8 hora 2 pomeridiana. 

1. Darbenevens kumpt dem synodo klagelick vör, dat ock summige 
moedtwillige dodtschlagers van den gretemannen geleidet werden. 

Resol. synod., dat men bij die heren hövetmannen sall anholden umme 
darinne tho remedieren. Sint tho dero behoeff affgesonden twe prediger des 
synodi solches to versoecken, welches geschien. Hebben averst wedder 
report ingebracht, dat die heren darinne vorsehen wollen nha geboer. 

2. Dat classes mogen geholden wesen vor dem synodo reden tho 
geven, offt sie ock censuram geholden aver diejennigen, so sich mith 
drunckenheit mochten vörlopen hebben. Hirup classes ordentlich gefraget 
einde, hebben bekandt, dat sie solches gedaehn, beropen sich up ehre 
classicale boken, belaven oick henferner sich unvorwidtlich darin tho 
dragen. 

3. Up angebrachte clage der beiden gebröderen van Besten aver 
Herman Doens, kerckvaget tho Petersbüer, dat he Alardum van Besten 
gegen den pastorem Johanneh Conradi ijn bijwesende Drewes Jansen 
van Werffhusen vör einen schelm gescholden, is darup Johannes Conradi 
qn synodum gefordert umme getüchenisse der waerheit darvan to geven. 
Yerclaret dat solches also in veritate geschehen sij, versöken die E. E. 
heren Gedeputerden wollen hirinne remedieren. 

11* Digitized by VjOOQIC 164 

Entlich thom beschluith hebben die gecommitterdenn des collegii van 
wegen S. G. und der E. E. heren Gedeputerden eine ernstliche vermahning 
gedahn ahn die jegenwardigen broderen des synodi , dat ein jeder classis 
wolle dejennen, so ijn ehrem classe mochten ahn drunckenheit unde anderm 
ungebörlichen levende den weddersakeren und offentlichen vianden der 
religion grote ergerniss geven, dat sie nu ijn betrachting deser hogen 
woldadt , datt unse hoge avericheit den Papisten , Jesuiten und Mennisten 
ehre exercitia vorbaden, se daher vörmahnen wollen, dat se sich nu jegen 
desulven in lehren und levende, handel unde wandel also unstraffbarlich 
verholden, dat S. graffl. Gnade unde die E. E. herenn Gedeputerden 
solches mith gnadigen und frölichen hertzen van einem jeden horen unde 
erfahren mogen, welches sie also angelavet. 

Up schrifftlich ersoeckent der praedicanten uth Nordhollandt , datt men 
twe predicanten up ehren synodum, so den 15 Junij stylo novo sall ge- 
holdenn werden, aversenden solle, sint darthoe vam synodo dorch gemeine 
stemmen verordineret: D. Johannes Acronius, prediger toe Groningen, 
et D. Johannes Sprengerus, prediger tho Upwijrde. 

Synodus sehet vor guet ahn, dat men solche personen eligere, so de- 
putati und visitatores classium gelich sin konen, umme vörmidinge mehrer 
unkosten. 

Sint dartho vam synodo verordineret: D. Arnoldus Martini Uthusius, 
pastor ijn Grönningen, D. Sebastianus Hermanni, pastor ijn Eexte, D. 
Wulfgangus Agricola, pred. in Loesdorp, D. Robertus Wippingius, pastor 
in Suedthorm. 

Dewile ijm anfange des synodi censura monim geholden, und wie 
dhomals also ock nu niemandt strafb£rlich befunden, is hirmit mith 
dancksegginge tho Godt dem Heren der synodus geendiget, und hebben 
die prediger samptlich underschreven. 

Bernhardus Theodorici Nordanus, minister ecclesiae Groningensis , synodi 

praeses. 

Albertus Guilhelmi, in Medis pastor, assessor praesidis. 

Johannes ScHRODERirs, past. Westerembdanus , scriba synodi. 

Rodolphus Wicheringe, senior in classe Groningen. 

Robertus Wippingius. 

Johannes Laxten, p. in Holwijrda. 

Rembertus a Berum, senior in Holwerda. 

Hiddo Lamberti, pastor in Fermsüm. 

Joachimus Zoor, past. Loppersumanus. 

Lambertub HENRia, Groning. in Wittewirum et ten Post prediger. 

Alardus Besten, ecclesiastes in Petersbüer. Digitized by VjOOQIC 165 

Arnoldtjs Reimbachiub, servus Christi in Winsüm. 

Adolphus Besten, pastor in Wee. 

Jobannes Sigefridtjs Cuperus, ecclesiastes in Griepskerck. 

Wilhelmus Johannis, pastor Husinganus. 

Wesselits Rode. 

Hermanntjs Theophtltjs, v. administer. 

Joannes Joannis, min. J. Christi in Wagenborgen. 

Ulricus Bultenius, p. qn Haren. 

Finis. Acta XVI synodi provincialis urbis Gröningae 
et Omlandiae, uthgeschreven van dem wolgebarnen 
graf en und hem, h. Wilhelm Ludewig stadholder, 
sampt den E. E. tvisen und seer discretenn vörsenigen 
kern Staten der stadt Gröeningen und Omlanden, 
ijn Appingadam tho holden anno 1610 7 May, 
in bywesende des E. E. raetshern Wilhelm Barneda 
und ock des E. E. jünckhern Hiddo Jenbsma, als 
gecommitterden des collegii. 

Sessio prima hora secunda pomeridiana 8 Maij. 
Is tegen wordiger synodus van domino Bernhardo Theodorici, prediger 
der stadt Grönningen und ijm vörlopenen jahre gewesenen praeside, an- 
gefangen , unde nha geendigtem gebede dorch gemeine stemme der jegen- 
wordigen broderen praeses eligert dominus Wulfgangtjs Agrioola, prediger 
tho Loesdorp, assessor D. Bernhardus Theodorigi, prediger ijn Groningen, 
scriba Ulricüs Bultentcts, p. in Haren. 

2. Und sint nhafolgende personen uth den 7 classibus deser provinciën 
der stadt Groningen und Umblanden gedeputeret und comparert: 

I. classis Qroningana : D. Bernhardus Theodorici , prediger ijn Groningen , 
D. Egbertus Halbes licentiatus , senior, D. Ulricüs Bultenius , pred. tot Haren ; 

II. classis Dammonensis : D. Georgius Placiüs , pastor ijn Appingadam , 
D. Johannes Laxtenius, p. ijn Holwijerda, D. Trrus Theodorici, pred. ijn 
Slochter; 

Hl. classis Loppersumana : D. Wülfgangus Agricola, p. in Loesdorp, 
D. Joanneb Schroderus, p. in Westerembden , D. Iesreel Viwckelius, p. 
in Loppersum; Digitized by VjOOQIC 166 

IV. classis Middelstumana : D. Regnekus Empenh, pastor ijn Wester- 
witwart, D. Antontos Strombergius , pred. in Rottüm, D. Godfridus Lo- 
meijerus, p. in Ü6qüartt; 

V. classis Enerumana: D. Tido Danielis, pastor in Baffloe, D. Hess*elus 
Nicash, p. in Ulderum, D. Samuel Smaltzius, prediger ijn Wetzingen; 

VI. classis Adwerdiana: D. Hermannus Theophilus, past. in Leech- 
kercke, D. Haijo Ilberi, prediger ijn Garnewertt, D. Nicolaus Petri, 
pastor in Fissfleeth; 

VII. classis Oldenaraptt: D. Johannes Loldtgitts, p. ijn Nordtbroick, 
D. Samuel Nettz, pastor in Süetbroeck. 

Uth Nordt und Süethoilandt sint vör dithmael keine deputati anhero 
gekahmen. 

3. Is nha averantwordinge der credentzbrefen censura morum geholden , 
und ijs (godtloff) under jegenwordigen predigern neraandt ahn lehre und 
levendt dermathen straffbar befunden , dat enigem nit solde sessio hebben 
mogen gegunnet worden. 

4. Sint gravamina omnium classium ijngenharaen unde domino Joanni 
Schrodero, pastori ijn Westerembden , item domino Joanni Lolingio, p. 
ijn Nörtbroick, in ordinem tho redigeren averantwordet. 

5. Is hirnha dem vörsammelden christlichen synodo vorgestelt die sake 
Johannis Cuperi, pastoris ijn Grijpskerck etc. Darup geresolvert, dat die 
pastor met sine wederpartije sal gecitert worden tho compareren vor 
desem synodo. 

6. In saken Caspari Goltzh ijs ook geresolveret , dat he ahn desen 
ahngestelleden synodum sal citeret worden. 

7. Hirnha hefft der christMche synodus guetgefunden , datt der pastor 
ijn Middelstum D. Joannes Nicasitts mith kerckvogeden und vullmachten 
vant carspel sole ad synodum geciteret worden , umme nha verhoer ehrer 
qüestios saken der kercken wolstandt to beforderen. 

8. Dewile ock des pastoris tho Bedum sake nit geachtet wordt, dat 
se vullenkaemlich sq affgedaen, is geresolvert, dat he de novo sall 
citeret worden. 

9. Hefft die gemeinte van Osterwjjtwertt dem synodo ein request 
avergegeven, darm se sich beklagen, dat sie verstanden, als hedden 
die h. gecommitterden der closterguderen , alss collatoren vörordinet 
sinde dersulven carspelkercke , sich vorgenhamen desulven pastorien- 
gudere tho vörminderen offte to veralieneren thot nadeel der karspel- Digitized by VjOOQIC 167 

luiden, dahero sie den kunfftig eines predigers mosten gentzlich berovet 
sin, beden derwegen dem synode beleven mochte hirin nha mögelicheit 
tho remedieren. 

Synodus dith versoeck perpenderende und hochbillich achtende resol- 
viret, dat ehnen ahn die E. E. heren gecommitterden eine schrifftliche 
intercessie sall mithgedelet worden, dat die E. E. heren wolle believen 
ehr rechtmetiges christliches vörsoeck platz to geven, und nit unfnichtbaer 
lathen affghaen. 

Idt belastet ock synodus darbenevenst classem Loppers., darunder ge- 
dachte kercke sortert, dat se desulve gemeinte solen ernstlich ermahnen 
sich mith flithe nha einen gilden lehrer um tho sehende umb sulvigen 
den h. committerden vör tho stellen, darmith se met Gotts h. worde 
desto ehe mogen vereorget werden. 

Sessio secunda hora 7 antemerid. 9 Majj. 
Sint anfangs bij deser session erschenen die E. E. heren Gedeputerden 
Staten, als die E. E. Wilhelm Barneda und de E. E. junckher Hiddo 
Jenssma, und wegen swaricheit und veelfoldiger geschefften ehr langes 
utheblivent entschuldiget. 

Hirnha sint die acta synodalia praeteritorum annorum tho revideren 
for die handt genamen. 

Artic. 3 sessionis secundae gelesen sinde van reparatie der vörfallenen 
kercken tho Oterdum , blifft bij vöriger resolutie , und hebben dese tegen- 
wordigen heren Gedep. grothgunstiglich ahngenahmen bij h&r medecollegen 
sich tho bearbeiden, dat hetsulve up den landesdach ijn der propositie 
mochte vörgestellet worden, mitz dat die deputati synodi tselve hernha 
to bequamer tidt bij se wedderum versoecken mosten. 

Artic. 4 ejusdem sessionis belangende Melchior Baltasar , schoelmeister 
tho Oterdum, darüp relateret classis Dammonensis, dat gemelter schoel- 
meister sine beloffte nha ehnen kein testimonium geexhiberet, sondern 
sich als ein fugitivus darvan gemaket. Is befahlen pro memoria ahn to 
teickenen umb andere van desem fraudulento socio nha gelegenheit te 
verwittigen. 

Artic. 5 van junge kindere ijn hüseren tho dopende, ordineret synodus 
hirin nha der kerckenordening inholtt des 39 articuls dersulven te 
procederen. 

Post haec sijnodus ad sacram concionem audiendam in templum 
prodivit 

Sessio tertia hora secunda pomeridiana. 
Fusis ad Deum precibus sequentia sunt proposita. Digitized by VjOOQIC 168 

Ahnfangs ijs van domino praeside den E. E. h. Gedeputerd. tho ge- 
mothe geföret, wo hiebevor gebruicklich gewesen, dat de E. E. hem 
Gedeput., dem synodo bij wannende, mith credentz alle wege sin versehen 
gewesen, ock tho wat ende sie darbij erschenen, hebben plegen ahn tho 
melden. 

Darup die E. E. heren vörgemeldt sich rotunde erkleret, dat genöch- 
sam kxmdich, wo se sich sul vest thot desem wercke niet yngedrungen, 
sondern ordinarie tho Gedeput. herenn van Stadt end ümlanden wehren 
eligert, derowegen se ock hörer antecessoren locum billich bekleideden, 
dat sie averst for dithmael niet enen commissie edder literas honorarias 
mith sich gebracht, wehre qn der ihle wegen veelfoldiger geschefften, 
darmith die E. E. heren sonstich belastet , vorbleven. Erboden sich nitte- 
min , da men solches van ehnen jo begeren wehre , ehre credentz jedertidt 
genochsam te demonstreren , worahn synodus ghar woll vorgenöget gewest. 

Darnha hebben die E. E. heren dem synodo angemeldt, wat mathen 
ehnen van dem pastore Woltersumano etzliche ungeboerlicke enormiteten 
vörgekahmen, desshalven men ehne billich tho reden stellen solde. 

Res. synodus, dat he sole geciteret worden. 

Ock ordineret synodus, dat pastor und koster van Farmsumb solen 
anhero geciteret wordenn. 

Hirnha ijs ijm synodo erschenen Johannes Bruens, schoelmeister tho 
Oldendorp, van dem ehrwerdigen ministerio Embdano gerecoramenderet , 
vörsökende einen schoeldienst. Dariip belaevet ehm synodus wedderum 
ahn den E. E. junckhern Gaykoma 1) tho recommenderen um bij densul ven 
promotie tho bekahmende. Unde sobalde etwas gewisses ijn siner sake 
wurde uthgerichtet sin, belavet dominus Bernhardus Theodorici, pastor 
in Groningen, hem tsulve bij die Embder prediger tho vörstendigen. 

Wider sint die articuli superiorum annorum tho revideren vor die 
handt genhamen. 

Artic. 8 belangende eine eheordening ahn to stellen, res. synodus, 
dat deputati synodi up den landtsdach solen ernstlich darum anholden, 
darmith die E. E. heren mochte believen hirin vörsehing tho döhn, dat 
solche noidtwendige eheordening ter ehren Gades und siner kercken heil 
mochte angestellet unde vorferdiget worden. 

Artic. 9 van Papistisschen schoelmeisteren und kosteren etc. aff tho 
schaffen blifft bij voriger resolutie , dat solches dorch die deputatos synodi 
nochmals ahn die E. E. heren Gedeput. sole vörsocht worden. Und belaven i) „Gaykoma" YY heeft „Gaickema." Digitized by VjOOQIC 169 

die praesente heren dat, sovele ehre personen bedreffe, sie hirin einen 
ernst bewisen wollen, mith femer thosage dat sie bij hoer medeheren 
sich dahen wollen bearbeiden, darmith thot affhöring der kerckensaken 
allewege de Woensdach ijn der weke ordinarie moge bestemmet werden, 
ahn welchen den deputatie synodi , ock anderen ecclesiae ministris audientz 
gegeven, und sovele mögelick die kerckensaken mogen effectuert worden. 

Artic. 10 bedreffende den prediger toe Winsum sine gasie tho vorbeteren , 
belastet synodus nochmals die vörhen hirtho verordente prediger dese 
saecken unnachlessig bij dem E. E. hoveling Tamminga vort tho setten. 

Artic. 12 belangend die visitatio classium belevet dem synodo wol, 
wen se cum authoritate geschehen und grothe excessive kosten darbij 
mogen verhödet werden. Belastet deswegen deputatos synodi hirum 
kunfftig bij die E. E. h. Gedep. an tho holden, doch also dat de provincie 
de kosten damp ghaende dragen mochte. 

Artic. 13 van erfulling des getalles der deputatorum uth einem jeden 
classe ad synodum, sall dieselve in effect geholden worden. 

Hirna sint folgende gravamina sessionis sextae revideret. 

Grav. 7 van underholding der armen schölern unde studenten etc. Is 

darüp van tegen wordigen heren deser bericht gedaen, dat ijm vörledenen 

jahre schoen darinne geschehen und eine merckliche summa van den 

E. E. heren thot dem fine ahngelecht sq. 

* 
Grav. 9 dat sich beklagen etzliche prediger, sonderlich 60 closterkercken 

bedienen, dat ehnen die classicale kosten werden geweijert. 

Res. synod., dat die dagenden solen bij die E. E. h. gecommitterden 

ansoeken , und woferne desswegen wider mangel vörfill , nehmen die E. E. 

hem Gedeputerd. ahn intercessie te doehn. 

Grav. 11 belangende die vörstorvene eleemosinarios umb höre nhage- 
lathene erffniss thot der armen profijt tho forderen und an tho wenden, 
res. synodus, nhadem ein erbar hochwiser raedt numehr dessfals eine 
güde ordeninge publiceren lathen, dat demnha deputati synodi up den 
landssdach mochten anholden, darmith ijn den Omlanden darin ock also 
mochte vörfahren worden. 

Hienttusschen sint die ingesetene van Oterdum avermhael erschenen, 
anholdende dat ehre ijn krigeslüfften gedemolierde kercke mochte repa- 
reret worden. 

Res. Wert van dem synodo güetgeachtet und den deputatis uperlecht 
up den landtdach umb solch heilsam werck to beforderen flitich an tho 
holden. Digitized by VjOOQIC 170 

Artic. 19 wegen die gravamina van einem classe tho dem anderen 
soes weken vor dem anfanck des synodi aver to senden is vörordenet, 
dat (so Godt will) upt naestfolgende jahr ein jeder classis sall höre 
gravamina 6 weken vor "dem synodo ahn die prediger toe Groningen 
a versenden, diewelche nha vörlesing und genochsamer innehming des 
inholts desulven forder ad Dammonens. classem, Dammonensis nharaais 
forder ad Loppersuman. classem, und so fort ein jeglicher ahn den 
nahestgelegenen sall gelangen lathen. 

Artic. 20 blifft bjj voriger resolutie, dat synodus alternatim thot Gro- 
ningen und Appingadam propter locorum commoditatem sole geholden 
worden. 

Artic. 21 van mature tho erschinen up angestemmeden dach in synodo 
wert noch geapproberet bij poena van 1/2 slichten daler, daeüich tho 
erleggen. 

Folgen die gravamina generalia et specialia superioris anni. 

1 Grav. van tidt, darup deputati synodi solen thosamen kahmen, wert 
vorige resolutie noch vor güet erkantt. 

2 Gra. belangend die unkosten deputatorum solen deputati bij de E. 
E. h. gecommitterden folgender tidt ansoeken umme dersulven betaling, 
gelich ijm vorledenen jahre 1609 uth cloesterguderen diesel ve gunstiglich 
ijngewilligt unde solveret ija worden. 

3 Grav. bedreffend der Mennisten und Papisten exercitia. Wert aver- 
mhaels den deputatis uperlecht sowol bij den E. E. heren des rades als 
ock des collegii dominos deputatos an to holden, dat die qn vorigen 
jahren gepublicerde placcaten mochten ter executie gestellet worden. 

4. Van exhiberen in synodo testimonia vitae et doctrinae der nqen 
angenhamenen prediger, wert alssnoch hochnodich geapproberet. 

Sint hirup in continenti D. Joajtnis Schönebergh , pastoris jjn Adewertt , 
vitae ac doctrinae testimonia exhibert und nha vörlesing in synodo cum 
omnium applausu geapprobert. 

5 Gravamen van aff stelling der prediger, die sich enormiter vör- 
lopen. Wert die ijm vorledenen synodo genhamene resolutie alsnoch ge- 
approberet. 

6 Gra va. van schoelmeisteren , kosteren und kerckvogeden , dat sie 
solen membra ecclesiae sin, wert die darup ergangene resolutie geapprobiret. Digitized by VjOOQIC 171 

7 Gr. van unbehörliche combinatien der pastorien, die niet met con- 
sent der h. Gedeput. gemaket sin. Wort den classibus uperlecht, dat 
sie solche combinatien thom spodigesten ahn die E. hem Gedeput. refereren 
nmb deselve up tho heven. 

Die combinatie van Esingen und Saxum ijs to casseren, wile Saxum 
sufficiant sall sin einen egenen prediger to holden. 

Die negen kercken ijn Fredewolt solen vorerst ten minsten mith twe 
prediger bij provisie vorsehen worden, datwelch classis Adwerdiana sich 
sall beflitigen urn ijn effect toe stellen. 

Hirnae ijs qm sijnodo getönet und gelesen eine missive, uth Deventer 
ahnt ministerium tho Groningen und Embden gesonden, wegen eines 
verlopenen unehrlichen kerckendeners, mith namen Bartholomeus Schrantz, 
so uth der Paltz gekamen und einem andern sinen ehegaden entföret, 
dat dersulve mochte ijn acht genahmen unde niet geduldet werden. 

Sessio 4 hora 8 antemeridiana 10 Maij. 
14 Art. bedreffende die praeposituren wert nochmals, alse beth hero 
geschehn, geapproberet und deputati belastet, dat sie tidtlich den E. h. 
Gedeputerd. solen hirvan wedderüm erinnering dohn, darmit solches up 
den landtssdach ijn propositione vörgestellet moge worden, welchs die 
itz praesente h. Gedeput. grothgunstiglich bij hare medeheren nha uther- 
stem vermöge vort tho setten sich erbeden. 

Van dem 15 gravam. sessi. 7, offt men up hochfesten mehr alse twe 
dage predigen sall, is beschlaten, dat jjdt bij voriger resolutie sall bliven. 

Imglichen dat 16 grav., offt men den luiden to gefalle up Passche edder 
Pingstdach dat nachtmael holden mag, wert noch bij voriger resolutie gelaten. 

Also ock 18 grav., dat keine ungedöpede solen copulert worden etc. 
Wert vorige resolutie geapproberet mith deser additie, dat die form, 
tegens die Wedderdöper und hare ungeboerliche copulatie van die Oster- 
werff geresolveret, dorch deputatos synodi erkundiget werde, und alss- 
den deputati sich nhamals dahen bearbeiden, dat bij den Westerwerff 
ock sodane resolutie mochte geapproberet und ahngenhamen werden. 

Idt wert ock ijm synodo vörgestelt und raetsam befunden, dat men 
die personen, so vanhir qn Oestfriesslandt oder sonst up andere plaetsen 
vortrecken und sich entweder van Lütherschenn oder Papistisschen copu- 
leren lathen, hirum solen tho rede gestellet worden. Und woferne ehre 
ding unformlich befunden, sall ydt ahn die hoge avericheit defereret 
worden umb amende tho stellen thot dem ende, darmith allerhandt un- 
ordening, so darher errisen konde, mogen praecavert worden. Digitized by VjOOQIC 172 

Grav. 20. Dat die kerckvogeden ijn den Umblanden sonderlich qn 
vacerenden plaetsen, dar klachten van kahmen, solen geholden worden 
ter reckenschop, wert vorige resolutie noch approbirt. 

Grav. 21. Van dem gnadenjahr der nhagelaten wedewen unde weisen 
pastorum defunctorum hujus provinciae res. syn., dat ijdt sole bliven bq 
de resolutie, so anno 96 11 Maij in personlicher bijwahning des wolgeb. 
h. h. Wilh. LuDEwiQ etc. angaende desen genamen ys. 

Folgen die generalia gravamina, ijn desem sijnodo van 
den deputatis classium exhiberet 

Orav. L — Dat vör allem die jjn vorgangenen synodis qngebrachte 
gravamina geeffectuert mogen worden, unde worum tselve beth herto 
niet geschehn. 

Synodus ordinert darüp nochmals einhellig, dat deputati sijnodi, so 
kunfftig hirtho upgestellet werden , die beth hero unvorrichtede saken und 
gravamina, sowol olde alse nije, flitich nha bestem vörmögen effectueren 
mogen. 

77. — Dat die kerckenordeninge up den synodis werde gelesen unde 
darnha alle swaricheiden affgedaehn. 

Res. Wert geapproberet , und ijs demsulven up desem synodo met 
flithe nhagesettet. 

777. — Offt men kerckenschulde mith pastorien, vicaren edder sonst 
anderen thot dem underholt der deneren verordenten guderen behöret 
to betalen. 

Resolv. negative 1), inholt der kerckenordening und nha oldem landes- 
gebrueck. 

IV. — Offt ein prediger ijn unschuldigen dingen sinen dienst uth 
dwang moge resigneren sine consensu classis, und wen solchs geschehn, 
offt niet classis macht hebbe desulve to casseren. 

Res. Wert deser articulus geapproberet vor billich und recht und 
der kerckenordening conf ormlich , dat unschuldige prediger, wen sie der- 
mathen sonder classis consensu wurden resigneren , van dem classe solen 
gemanuteneret worden. 

V. — Offt ock befaembte personen edder sonsten , die in concübinatschop 
sich thosamen holden, behoren kinder ter dope to dragen. 

Res. Wert tho discretie eines jeden predigers gestellet, unde achtet 
synodus, dat nit absolute alle befambte personen aff tho wisen, wile 

!) „negative" YY heeft „negando". Digitized by VjOOQIC 173 

tho vörhapen, dat noch ehrer etzüche dorch de christliche heilsame 
erinahning, so bij administratie der hilligen dope geschiet, konden ijm 
hertzen geröret und dem h. Christo gewünnen werden. 

VI. — Offte niet met ernste het mandaet van enthilliging des sabbath- 
dages behoret effectueret tho worden. 

Hirvan belaven die praesente h. Gedeput. , alse deses synodi assessores 
und directores , dat sie die E. E. ehre medeheren des coiiegii willen mith 
flithe ersoecken, darmith alle redgern dahen mogen vermahnet worden 
jegen die lichtferdigen und moedtwilligen vorbrekere des sabbaths einen 
ernst te dohn, nur dat deputati synodi tho gelegener tidt wedder bij 
gemelte heren darum sullen mothen anholden. 

VIL — Offt nit met ernste den wickere, duvelbanners und Wedder- 
doperen so mith relegatie und ock inhibitie behöret gewehret te worden, 
dewile sie der E. E. heren Staten mandaet tho mehrmalen vorachten. 

Res. synodus, dat ein jeder classis moge thom forderlichsten solche 
personen naemkundich macken den synodi deputatis, diewelche ferners 
hirmit belastet werden ahn die E. E. Gedeput. flitig tho vörsocken tegens 
sodahne personen umb desulven tho vordelgen einmael einen ernst to 
ertögen. 

Hirnahe sint van dem classe Loppersumana domini Joannis Stoveri 
Bremensis, pastorie in Berum, vitae et doctrinae testimonia exhibert 
und qn vörlesing dersul ven also befunden , dat synodus ein güet genögen 
daran gehatt hefft 

Sessio 5 hora 2 pomeridiana 10 Maij. 
Der pastor van Woltersum Henmcus Johannis ijs up ergangener citatie 
ijm synodo erschenen und up folgende puncten tho reden gestellet: 

I. — Dat he druncken einde einen borger van Groningen met einem 
bloten messer sole vörfolget hebben. — Fatetur. 

II. — Dat he sine steeffdochter ijn der herberge solde met einem glas 
beres geschlagen ende geqüetzt hebben. — Negat. 

III. — Dat he ijn dersulven herberge up eine andere tith die wer- 
dinne geschlagen, unde ock deswegen wedderum van hoer sjj geqüetzt 
worden. — Fatetur. 

IV. — Dat he desen gehelen winter dorch und dorch fast wekentlich 
druncken gewesen sij. — Fatetur. 

V. — Dat he Dingstdages vor dem bededage uppet Schutendeep der- 
mathen mith beer a verladen gewest, dat ehne menniglich mith fingern 
ahngewiset — Fatetur. 

VI. — Dat he Passchemaendach , alss he den vörigen dach des Heren Digitized by VjOOQIC 174 

aventmael geholden, sich flux mith drunckenheit wedder besudelt. — 
Fatetur. 

üp solche sine gedahne bekenteniss resolveret synodus, dat gemelter 
Henricus Joannis, wile dersulve hirbevor nit alleine broderlich und veel- 
foldich thor betering des levendes ermahnet, sondern ock wegen solcher 
scandalen van sinem officio gesuspenderet gewesen und dannoch (leider) 
weinich betering erfolget, numehr wegen siner avermahl begangenen 
ergerlichenn enormiteten sall vermoge des 50 articuls der kerckenordening 
des hilligen predigampts entsettet sin. 

Up dat speciale gravamen classis Dammonensis contra classem Lopper- 
suman., tho wethen dat se Casparum Goltzium, aldar tho Godelinsen 
residerende und wegen siner excessen van andern plaetsen vordreven, 
bij sich dulden, hefft dominus praeses horen classem ijn deser sake 
dermaten purgeret, dat synodus genochsam verstanden, wo Goltzius 
classe invita darsülvest stha, und hebben derwegen classem van solcker 
anklage frq erkandt. 

Widers in saken D. Casparis Goltzii resolvert synodus, offt dersulve 
wol van den Godelinsern hebbe eine vocation bekahmen, und darup van 
den E. E. hern Gedeputerden ein apistil eniger confirmatie uthgebracht, 
so befinde sich dennoch uth twen orsaken, dat gedachter Goltzius nit 
richtig gehandelt und niet recto pede ijn den dienst tho Godelinsen in- 
getreden : einmael dewile he vörmals dem coetui tho Embden expresslich 
angelavet umb den dienst tho Godelinsen niet ahn to fehrden noch sick 
jemals dartho gebruicken to lathen , blickende solches uth der Embderschen 
prediger missive ahn den classem Loppersumanam ; fort ander indem he 
die van dem Embdano coetu thot desem fine erlangede reconciliation- 
8chrifft, dat he tho Neermoer pro vicario mochte thogelaten werden, also 
hefft missgebniicket, dat he die Neermoers, so ehme dorch ehre vocerent 
thor reconciliatie geholpen, liderlich vorlathen und sich darmit nha 
Godelinsen gemaket, aldar siner vörgedahnen belöffnis thoweddern den 
dienst classe inscia et minus consentiente angenhamen; dat demnha 
van dem coetu Embdano söle nochmals schrifftlich erkundiget worden, 
offt Casparo veelgemelt solche reconciliationschrifft thot dem ende sij 
gecommuniceret, dat he under dem praetext den dienst tho Godelinsen 
mochte ahnnehmen, item offt der coetus ock kone raetsam befinden, dat 
Goltzius ahn desem orde, da vele unser wedersaker van Papisten und 
Mennisten ingesethen, solde stichtelick mogen gecontinueret worden. 

Worüp ock ferners Casparo Goltzio deser affscheidt gegeven ijs, dat 
he nha vörloping eines monats sole van den deputatis synodi ijn desem 
sinem handel bescheitz gewerdich sin. Digitized by VjOOQIC 175 

Nach desem gs D. Joannes Nicasiub, pastor qn Middelstumb , in synodo 
erschenen und ahngemeldet, dat sine gemeinte mith ehrem grothen un- 
gestnem, ahnropen, krijten und nhahöijten, wegen dessen dat sin söhne 
Frantz jjn enigen dingen sich tegen tcarspel vorgrepen, ehne darhen 
gedrungen und bewogen, dat he sinen predigerdenst bij ehnen uth 
schwarmodicheit hedde mothen resigneren. 

Sint damp nhamals ock sine contraparthien , tho wethen die beiden 
kerckvogeden ende twe ledemathen alss vüllmachten van der gemeinte, 
erschenen und einen upgerichteden vördrach vörtönet, benevenst einer 
unförmlichen confoederatie und vörbindtnisse hörer ingesethenen, deses 
inholts dat se dominum Nigasiüm vorgemelt wegen der feijte sines sohnes 
nha desem dage nitt mehr predigen horen, noch ahn ehnen und ehren 
kinderen dié hilligen sacramenten wolden administreren lathen. 

Synodus dith alles wol rijplich betrachtende helft wol gesehn und ge- 
spöret, dat de process tusschen D. Nicasio und sinen partgen nit con- 
formlich der kerckenordening , also de classis gantzlick ijs vorbijgegangen, 
dem welchen Nicash discess tho ordelen competeret , dennoch wegen grothe 
verbittering und starcke vorbunteniss der parthen , ock dat Nicasixjs sulvest 
frijwillich resigneret, niet begerende al dar tho continueren, so ijs demnha 
die contract, tusschen partijen upgerichtet, van desem synodo ijn sinen 
weerden und unwerden gelaten, overmitz dat die karspelluiden hebben 
angenhamen domino Nicasio ein ehrlich getüchenisse siner wolverholdtniss 
mith tho delen, unde hem eine tidt etzlicher monaten ijn der pastorien- 
husinge tho wahnende gestaden solen und willen, alss ock van desem 
synodo ehme ein honorificum testimonium geaccorderet unde mithgedelet 
qs worden. 

Sessio 6 hora 7 antemerid. 

Anfangs ijs der pastor van Wedda, dominus Petrus Sgepelttziüs , ym 
synodo erschenen klagende aver sin geheel sobere tractament und geringe 
upkumsten, de sich niet hoger streckeden alss nur dartich gemeine 
daler und 15 mudde rogge, diewelche hem noch seer difficulter wegen 
armodt der ingesethenen aldar entrichtet werden. Vörsochte deswegen 
promotie up einen andern plaetz. 

Is ehm die antwordt gegeven, dat synodus siner wolle indachtig sin, 
offt he konde mith der tidt up einen andern beqüameren platz getrans- 
fereret worden. Woferne a verst solches nitt mochte geschehen konen, 
solde he noch dit jahr patientz dragen. Die praesente h. Gedeputerd. 
nehmen sinentwegen ahn bq höre medeheren sich dahen tho bearbeiden, 
dat siner ijm Hage, nhademmale gedachten pastoris locus büthen deser 
provinciën sorterde, solde umb vorbetering des salarii gedacht und Digitized by VjOOQIC 176 

angeholden, oder sonsten extraordinarie etwas thogelecht und vormaket 
werden. 

Nha desen ijs pastor Bedumanus, D. Petrus Lucanus, up ergangene 
citatie gecompareret mith 3 viillmachten des edl. ehrf. junckhern Ernst 
van Isselmuden, unde ijs der pastor vörgemelt erstlich to reden gestellet 
und gefraget worden: 

L — Worum he form jahre up die ahn ehme ergangene citatie sich 
nit coram synodo gesisteret? Respondit, dat he van huis qn Oestfreess- 
landt vorreiset gewesen mith wolgedachten sinem junckheren Ernst vak 

ISSELKUDEN. 

IL — Is he gefraget, diewile synodus ijn erfahring queme, wodat he 
bij siner gemeinte unstichtelick solde leven, alss begerde men van ehme 
tho vörnehmen, wo sick die saecke desfals vorheelde? Respondit ad 
interrogatum hoc: he vörhapede sine gemeinte wehre mith ehme wol 
thofreden. Men solde die ahnwesenden vüllmachten darum befragen 
und erfrösschen. Bekande averst thogelick, dat eine vörbitteringe lüj 
etzlichen weinigen tegens sine persone wehre entstanden, so darher rörede 
uth enigem pijeck wegen dessen, dat he domino Verütio die inwahning 
bij hem ijn der pastorije tho Bedum hedde lathen upseggen etc. 

Sint ferners ock jjngefördert die ahnwesenden dree vulmachten, tho 
wethen Evert Jacops, alss ledemathe, Herman Alberts und Johan Bar- 
tels, diewelcke umb horen pastoren gefraget sinde hebben semptlich 
vorklaret , dat he sich höres wethens niet ungebörlich ahnstellede , sondern 
also droge , dat die gemeinte ehme tho holden wol begeren solde , except 
dat he mith domino Verütio wegen rhueming uth der pastorien ijn 
unenicheit geraden wehre, deraewelchen etzliche weinigen upt loech 
wannende wehren bigefallen. Wat dieselven mochten hebben tegens ehm 
tho praet enderen , wehre ehnen twar unbewust. 

Hiernha ijs den deputatis des classis Mfddelstumb van domino praeside 
ernstlich up hoer gewethen befahlen und uperlecht, dat se solden up- 
rechte vorklaring dohn , wile van Petro Lucano allerhandt van menniglich 
gesprenget wurde, under andern ock dat he sich ahn verscheidenen per- 
sonen deser order hedde willen bef rijen, da he doch schoen ijn sinem 
patria eine früwe gehabt. Woferne sie darvan niet wurden vorklaren , wat 
ehnen und dem classi hirvan bewust, solden se kunfftig darvor angesehen 
werden. 

Helft damp dominus Regnertjs Empenh geantwordet, dat he wol die 
geruchten hedde gehöret , averst nit sekers darvan hedde tho specificeren. 

Antonius Strombergius averst bekande, wo he qn specie gehöret, dat 
Petrus Lucanus solde begeret hebben, dat der frijer oder rivalis van Digitized by VjOOQIC 177 

Eppingenhüsen , welcher nha CordesI) dochter werven lethe, mochte ijn 
siner frijete upgeholden werden, beth he (Lucanus) uth sinem patria 
bescheit erlangede offt sine aldar getruwede ehme ock deser order 
folgen wolde. 

Lomeijerus sede, he wüste van den saken nit egenlickes. 

Darup nhamals Petko Lucano frageswise vörgestellet ijs, offt he nit 
nha enige personen sowol thot Groningen als tho Bedum ijn siner ahn- 
kumst gefriet. Res. dat he for Gottes ahngesicht alhir betügen wolde, 
dat he nha keiner personen weder tho Bedum noch tho Grönningen 
jemals geworven. 

Wile den also Petrus Lucajjojs ijn siner rede und wandell nit al tho 
uprecht befunden, is forerst hem sulvest van dem synodo uperlecht , dat 
he sall geholden sin ijn tidt van 6 weken testimonium copulationis , quo 
tempore et per quem desulve geschenen, item testimonium vitae ante- 
actae et discessus, imgelicken ock wovele besondrige kinder sine fruwe 
mith sich anhero gebracht, van dem magistraet und predigern dessülven 
ordes den deputatis synodi inleferen sall. 

Darbenevenst belastet noch synodus classem Gröninganam um gehn2) 
Itzehoe, sowol ahn die werltlicke avericheit alss dat ministerium des 
ordes tho schriven, dardorch van ehnen tho erkundigen, offt nit Petrus 
Lucaots der order ijn enigem dienste gestanden, watt mathen he sich 
dar gedragen und van ehnen sinen affscheidt genhamen, ithem wanneer 
und wor he aldar gecopulert sij. 

Lestlich resolvert synodus nha desem allen , also dese met Petro Lucano 
erschenen vüllmachten niet die gantze gemeinte repraesenteren , die wed- 
derpartien ock noch niet erschenen und gehöret sin, und he (P. Lucanus) 
susslang nit hefft koaen sufficientia vitae anteactae testimonia exhiberen, 
alss kan synodus ijn Lucani sake nit finaliter decideren, sondern wil 
sich vörbeholden hebben hirin dorch höre deputatos bether tho inquireren 
und nha erkundigung doehn, alse ijdt der kercken Gottes mach stichtelick 
erachtet werden. 

Nha disem ijs up citatie der pastor van Fermsum D. Hiddo Lamberti 
erschenen, klagende aver sinen koster und dessülven fruwe wegen aller- 
handt wrevel und moedtwille in schelden, kifen und hönslagen und der- 
gelichem trotz, darmith he sich gedachtem sinem pastori opponerde. 

Wile averst beclagter koster up citatie absent gebleven, sich averst 
dorch ein demodich schrivent jegen dem synodo erklaret te emenderen 
und jegen dem pastori sich bether tho schicken unde ahn to stellen , alss 1) „Cordes" YY heeft „Coerdes". 

2) „gehn" ZZ heeft „hehn", YY „gen", d. i. naar. 

Acta 8yn. provinc. VIL 12 Digitized by VjOOQIC 178 

underleth synodus for dithaiael stricto jure met beclagtem to procederen, 
und belastet classem, dat se nha inholt der kerckenordening den koster 
siner amptsplichtt and geboer wal ernstlich solen erinneren, ehne to 
schuldiger obedientz und subjectie tegen den pastoren upt scharpeste 
vormahnen, und bij gebreck van gehörsamheit und emendatie ijdt ahn die 
E. E. heren des collegii refereren, de alsdenne solen wethen, wat sich 
tho dohnde geboren will. 

Hirna sint die gravamina wedder for de handt genhamen. 

X Gr. — Offt niet nödich, dat koster und schoelmeisteren jahrlichs 
yn classibus twemael erschinen umb gecensureret tho werden. Synodus 
approbat. 

XI. — Dat de classes solen geholden worden genochsame reden tho 
geven, offt sie ock behörliche censuren gebrucket hebben aver diejenigen , 
so mith ergerlichen excessen sich vörlopen. 

Synodus approberts nochmals , und belaven die classes hirin ehren flith 
und ernst willen ahnwenden. Da se ock hirinne suemachtig mochten 
befunden worden, underwerpen sie sich gerne censurae synodi. 

XII. — Dat ock ijn die closteren, dar karspelkercken gewest sin, 
prediger mogen ijngestellet werden. 

Res. synodus, dat synodi deputatis beleven moge mith iver darumme 
an tho holden. 

Sessio 7 hora 2 pomerid. 
Sint ijm synodo de wedderpartijen Petri Ltjcani pastoris Bedumani 
angekahmen, tho weten die E. E. Gerlacüs Vertjtiüs, alse medecollator 
van die kercke tho Beem, Johan Peters, olderling van de kercke, noch 
Johan Peters, ledtmathe van die kercke, vormeldende mith clagen, wo 
ehnen de vam synodo affgesondene citatie ahn het carspel Bedum nit 
tho rechter tidt thogestellet, sondern velemehr for ehnen wehre sup- 
primeret worden, hedden averst ungefehr etwas darvan vornahmen, dat 
ant carspel sodane citatie gedahn wehre. Derhalven sie den uth christ- 
lichem iver umb die kercke öottes tho stichten, overmitz einer under 
ehnen schoen aver die 30 jahre der gereformerden relligie thodaenich 
gewest, und dan ock mede uth versoeck des E. E. junckhern E. Issel- 
müdex, wehren anhero up den synodum gekahmen. Also averst der synodus 
numehr fast solde geendiget worden, und sie wegen benautheit der tidt 
hore actiën, de siel uiden tegens ehren pastoren (leider) wegen sines 
ergerlichen wandels wol hedden tho praetenderen , nit konden itzo 
ordentlich ende schrifftlich proponeren, wolden se ahn den synodum 
frundtlich hebben versöcht umb enige deputatos ahn tho ordinen, die Digitizedby GOOglC 179 

kunfftig ehre gravamina aver gedachten prediger mochten ijnnehmen und 
darvan judiceren. 

Sjjnodus hoer versoeck vorstanden hebbende resolveret, dat ehr begerent 
sol e standt hebben, met bijvormelding dat schön bereits dem pastori 
uperlecht wehre inwendig 6 weken testimonia copulationis , vitae ante- 
actae, item discessionis ex Holsatia den synodi deputatis tho exhiberen, 
tegens welche bestemde tidt se ock ehre actie tegens den pastor verfer- 
digen mochten. 

Hirnha ijs in synodo comparert D. Johannes Cupertjs, pastor ijn Grjjps- 
kercken, klagende bedroefflich aver eine fruwesminsche tegenwordich 
sinde, diewelcke hem eiaer ergerlichen misshandeling beschuldiget und 
bij sinen thohörern sehr ahnruchtig gemacket, begerde sich ijn dem tho 
vördedingen, ungeachtet he van dem synodo dickmals wart vörmahnet 
ijn sin gewethen tho ghan, und da he sich solcher undaedt schuldig 
erkende, keinesweges tegen dese persone jure tho procederen, velemehr 
sich tho bekennen, die gemeinte frijwillich vorlathen und Godt umb vör- 
tqunge an tho ropen. 

Worüp gemelter Ctjperus, sine unschuldt glichwol mith trahnen hoch 
bedüerende, nochmals umb aüdientz thot redding siner unschuldt anlan- 
gede, welches hem up sin instendiges anholdent ijs thogelathen. 

Helft hirup Cupertjs enige articulen avergegeven, darnha sine weder- 
partrje mochte geexamineret worden, und ijs sie nitt ijn allen bestendig 
und uprecht erfunden worden. 

Idt hebben ock alle getügen anghaende dat factum mith der fruwen 
nits anders wethen tho seggen, alse wat uth der früwen munde sulvest 
was hergekahmen, de dat factum mede perpetreret hadde. 

Sijnodus hebbende ingenhamen die klachten van denen van Grijskercken , 
aver ehren pastoren gedahn, verklaret, dat se desulven nit hebben konen 
genögesam ahnnehmen vor bewiss van sine schüldt. 

Remitteret synodus datselve thom competenten richter, injungerende 
den beiden parthen, dat se daetlich ijntt recht die sake verforderen 
solen, mitz vörklarende dat he noch ijn sin wahneplaetz und geneth der 
upkumsten sall mogen continueren beth thot ACichaelis, so die sake nitt 
ehe konde affgedaehn worden, dem classi injungerende, dat sie den 
dienst midlerwile bedenen , und dat ijn die erste praedicatie deses synodi 
decret effte resolutie angedenet und vorgedragen werde, vormahnende 
beide parthen, dat se sich underdes christlich und bröderlich met ein- 
ander verdragen. 

Hirnae sint die gravamina specialia, so ijn desem synodo 
exhiberet worden, vörgenamen. 

12* Digitized by VjOOQIC 180 

I Gtra. — Dat classis van het Oldeampt dolert aver den bedroveden 
thostandt der gemeinte van Westerwoldingerlandt und datt woste, ruhe 
levendt etzlicher diener aldar, dewile se bethhero inith dem classe ijnt 
Oldeampt vörknuppet, und nu dorch befehl van die E. E. heren borge- 
meisteren und raedt sejungeret, und sie nit genochsam sin sul vest classem 
tho holden, dat die synodus anders darinne wolle vorsehen. 

Bes. synodus , dat ahn S. G. den heren staedtholder van desem synodo 
doer ein request qn underdahnicheit sole inith flithe versocht werden 
urn gude order aver die prediger des ordes tho stellen, darmith die 
grothe unordening bij hoerluiden mochte affgeschaffet unde Christi kercke 
aldar erbuwett werden. 

II Ora. — Classis Dammonensis begeret noch alse offte thovören, dat 
die wickersche van den Ham vordreven werde. 

Bes. synodus, dat ydt dorch deputat. synodi ahn die h. des collegii 
sole vörsocht werden. 

III. — Die van het Oldeampt doleren, dat die vicariengüdere den 
predigern enttagen offte bekortet werden und tho andern dingen implojert, 
niet achtende het ernstliche mandat van börgemeistem ende raedt, anno 
1603 darvan gepasseret, darmith die E. E. heren sodanige guderen denn 
predigern jjn frijdöhm gestellet. 

Sijnod. resolv., dat deput. syno. bij die E. E. hern vam rade mochten 
vörsoken, dat het placaet anno 1603 gepubliceret ock moge effectüert 
worden. 

IV Gra. — Wert van enige prediger dolert, dat bij copulatie der ehe- 
lüiden einer mith einem blothen sch werde vorahntrede und dreemael ijn 
die kerckdöre schleith , ock andere rumoren mith scheten und klockludent 
under der predigt macken, begeren darin anders moge vorsehen worden. 

Res. synodus, dat ein ider prediger darinne moge vörsoken die com- 
petente avericheit jedes ordes. 

Sessio 8 hora 6 antemerid. 
Is ijm synodo geresolvert und for güdt angesien, dat die personen, so 
tho deputatos synodi eligert werden, ock die visitatie der dassen ura 
vörmiding desto mehrder kosten solen ahn sich hebben unde thogelich 
vorwalten. 

Sint darüp van dem synodo tho deputatos vörordenett: D. Joannes 
Acronius, prediger der stadt Groningen, D. Andreas Stratemannus , p. 
qn Süetwolde, D. Joannes Lolesgiüs, pred. ijn Nördtbroeck, D. Johannes 
Schroderus, p. in Westerembden, Digitized by VjOOQIC 181 

Beschluetlich hebben die E. E. hem gecoramitterdon des collegii van 
wegen' S. G. und die E. E. hern gedeputerden eine ernstliche und ge- 
truwe vörraahning gedaen ahn die samptliche jegenwordige broderen , dat 
ein jeglicher classis ehre confratres und kerckendiener , so under ehrera 
classe sorteren, flitig und emstlich sole ermahnen thor godtsalicheit und 
christlichem iver qn ehrem anbefahlenem hogenn ampte, imglichen ock 
thom liilligen, erbaren wandell ijnn ehrem levende, darmith sie ehren 
thohörem mith gudem exempel mogen praeluceren und vörluchten , updat 
die, so van uns achterreden alss van öveldederen, unse güde wercke 
sehen unde Godt gepriset werde. Darbenevenst und insonderheit, dat se 
ock diejennen, so qn ehrem classe mith drunckenheit und andem unge- 
börlichem wesende den weddersakeren und fienden der waren relligion 
grothe ergemiss geven, thor betering ehres levendes wall emstlich vör- 
mahnen, updat die kercke J. Christi beides mith reiner lehre und up- 
rechtem wandell bij uns moge gestichtet und vörtgeplantet werden tho 
der ehre Gades unde veler minschen seelenheil und ewige wolfartt. 
Welche ermahning van den semptlichen broderen ijn schuldiger danck- 
barheit ijs angenhamen mith wunsching uns allesamptt hirtho die hulpe, 
gnade und segen des allmachtigen Gades. Amen. 

Also ijm ahnfang des synodi censura morum geholden, und glich 
we dhomals also ock nu nemandt (godtloff) culpabel offte straffbar 
befunden, so ijs hirup mitt dancksaging tho Godt dem Heren die 
synodus geendigett, und hebben de anwesenden prediger semptlich 
underschreven. 

Wulfgangus Agricola, prediger to Loesdorp, synodi praeses. 

Berxhardus Theodorici Nordanus, assessor. 

Ulriccs Bültenius, prediger ijn Haren, scriba synodi. 

Egbertus Halbes, licentiatus, senior. 

Johanne8 Schroderus, pastor ijn Westerembden. 

Iesreel ViTfCKELius, minister Loppersumanus. 

Johannes Laxten, prediger in Holwijrda. 

GEORoms Placius, ecclesiastes Dammonensis. 

Regnerus Empenti, past. jjn Westerwitwartt. 

Antonius Stromberghts , eccl. in Rottum. 

Tittjs Theobori, p. ijn Schlochtern. 

Hermannus Theophilus, p. yn Leechkercken. 

Johannes LoLixGros, p. ijn Nordtbroick. 

Samuel Neitz, p. yn Suetbroeck. 

Godofridtjs Lomeyerus, p. in Usquartt. 

Samuel Smaltzius, p. in Wettzingen. Digitized by VjOOQIC 182 Hesselus Nicash, p. in ülderum. 
Tido Daniels Cnipensis, pastor in Baffloe. 

Finis. 
Fer Jesu nobis indigentibus salutem. Acta XVII synodi provincialis, dhngeordinet van 
dem wólgébornen grafenn und hem h. Wilhelm 
Ludewig stadthoüder sampt den E. E. Jwchwisen 
ende seer discretenn vorseenigen h. Staten der stadt 
Groningen und Omlanden, binnen Groningen te holden 
20 May anno 1611, in bijwesen dess E. E. Roloff 
Batting , raetshern , und och des E. E. jünckhern 
Bocco Awema, als gecommitterden des collegii. 

Sessio prima hora secunda pomerid. 20 Maij. 

1. Is by affwesende des ijm vörledenen jahre gewesenen praesidis 
domini Wulfgan. Agbjcolae tegenwordiger synodus van Ulrico JSültenio, 
als jjm vorigen jahre gewesenen scriba synodi, met dem andechtigen 
gebede angefangen, und darup fernera per communia suffragia fratrum 
praesentium i) in praesidem eligert worden dominus Andreas Strateman- 
ntjb, pastor in Suetwolda, in assesso. dominus Albebtus Wilhelmi, p. 
in Medis, in scribam denuo Ulricus Bültenius, pastor in Haren. 

2. Sint ferner uth den 7 classen deser provinciën nhafolgende personen 
gedeputert end comparirt: 

I. classis Groningana: dominus Christophorus Uchtemanwus , p. in 
Groningen, dominus Egbertus Halbeb, licentiatus, senior, dominus Ulricus 
Btjltenius, prediger tho Haren; 

IL classis Dammonensis : D. Georgius Placius , pastor in Appingadam , 
D. Theodorus Folckeri, p. in Schiltwolda, die E. Gerrijt de Vena, senior; 

III. classis Loppersum: D. Iesreel Vinckelius , p. in Loppersum, D. 
Henricus HouBnraius, p. Zanden sis, D. Lambertus Henrici, p. tho Wid- 
dewerüm ; 

IV. classis Middelstum: D. Albertus Wilhelmi, p. tho Uthhusermeden , 
D. Ajsdreas Stratemannus, p. in Suetwolda, D. ANixmus Strombergius , 
p. in Rottum; l) „praesentiuin" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 183 

Y. classis Enrumana: D. Babtholomeus Bilderbeke, p. in Warfhusen, 
D. Henricüs Zuetlaraeus, p. in Aerdorp, D. Adolphus Besten, p. in Wehe; 

VI. classis Suethormiana : dominus Bernhardus Andreae, p. in Esingen, 
D. Nioolaüs Petri, p. in Fissfleeth, D. Joannes Schönenbergiüs, p. in 
Adewert; 

YIL classis Oldeampt: D. Wigboldus Homeri, p. in Midwolda, D. 
Johannes Joannis, p. in Wagenborch, [D. Johannes LoLmoius, p. in Noord- 
broijck] l). 

3. Is nha averantwording der credentzbriefen censura morum geholden, 
und (godtloff) nemandt ahn lehre noch levendt solchermathen straffbar befun- 
den, dat ehme die sessie hedde mith billicheit mogen vorwejjert worden. 

4. Sind gravamina omnium classium jjngenhamen, und domino Chris- 
tophoro Uchtemanno, D. Wiqboldo Homeri ende D. Georgio Plaqo ijn 
richtige ordening deselven tho redigeren averantwordet 

5. Is van domino praeside dem vörsammelden chrlstlichen synodo tho- 
gemöthe geföret het inholt van gedahner uthschrivinge der E. E. h. 
Gedeput. ahn die samptliche classen, bedreffend der prediger logiserung 
ende tractament bij vorrichting der synodale saken, datwelch sich dage- 
lichs nur thot j 2) slecht daler sole erstrecken , imglichen ock dat ein 
prediger nit [in] 3) publike herbergen, sondern bij gemeine borgern sin 
logis solde versöken. Ende also men der hogen magistrat edicten sich 
tho submitteren schuldig erkenne, glichwol averst solche determinerde 
kleine gasie thot nödttroftiger underholding ijn deser stadt nit sufficiant 
sij, wo derowegen hirin tho procederen sij? 

Hes. synod., also enige prediger ijn deser vörsamling sich rotunde 
beklagen mith der borgene alhir gene kunde tho hebben, ock meth so- 
dahne ahngeordente gasie nit wethen uth tho kahmen, dat derwegen dith 
gravamen den E. E. h. öedeputerd. solle in synodo vorgestellet worden. 

6. Die sake Henriq Meijnardi predigers ijn Tolbert ahngaende, so 
urn sekere reden van den synodi deputatis sines dienstes alda entsettet 
ijs, averst nittemin beth anhero terselver plaetsen continueret, und in 
conventu classis Suethormianae sich wol erbaden van sodahnen beschül- 
digung te purgeren, datwelch glichwol nit geschehn, resol. synodus, 
dat hem van desem synode söle ten scherpesten injungert worden sich 
nha gefelleder sententz dominorum deputatorum tho reguleren, oder da 

!) Het tusschen [ ] geplaatste ontbreekt in onzen cod. en ZZ , aangevuld uit YY. 
2) „j" dat is een half. YY heeft V* 
2) „[in]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 184 

he vörmeinet sich genöchsam tho purgeren konen, saU he als morgen in 
synodo erschinen , sine excusationes vörbringen bij vörsteck van sine sake. 

7. In die sake Wibe Giseberts, so van dem pastore Dammonensi ijs 
vorgestelt worden bedreffend die vorlating van sine eheliche hussfruwe, 
doren ahnreitzing eines Jesuiten thowege gebracht, res. synod., dat 
die contract, so gemelte eheluiden wegen sodahner desertion privata 
authoritate absque magistratus consensu hebben upgerichtet, van gene 
werden sij, sondern personae desertae hirmit uperlecht wert desertricem 
conjugem durch den magistrat nha landes manere lathen ijneisschen tho 
vorscheiden mhalen , updat , wen solch geschehn , he dem magistrat desto 
mehr sine innocentiam , und dat sodahne desertio ab altera parte malitiosa 
sjj, demonstreren köne, und dan femer sin versoeck dho umb hiiïn tho 
procederen nha christlichem behoer. 

Sessio secunda hora 7 antemer. 21 Maij. 
Precibu8 ad Deum fusis sint darüp die acta synodalia praeteritorum 
annorum tho revideren vor die handt genhamen. 

Articulum 9 sess. 3 bedreffende, dat den predigern bij den E. E. h. 
Gedep. sal ijn ehrem versoeck ordinarie up den Woensdach yn der weken 
audientz gegeven worden, achtet synodus sehr raetsam tho sin tselve 
den mjjes verordenten hem Gedep. tho erinneren, darmith ock deselven 
bij deser ahnordening to persisteren beleven raochte. 

Belangende den artieul, dat van den j enigen, so \jm vorgangenen jahre 
ex classibus dem synodo bij tho wanen sint gedeputert gewesen, einer 
sall upt nahestfolgende jahr wedderum dartho deligert worden, wert 
nochmals geapprobiret. 

Uppet versoeck des predigers domini Alberti Wilhelmi, Medani pastoris, 
wegen der praebenden darselvest , also bewisslich dat die vorigen pastores 
loei darvan dat jus conferendi mith ahn sich gehatt, dat der wegen ock 
obgedachtem pastori dat jus collationis mochte ijngerüemet worden, ock 
wile cura animarum darüp fait, he sine quotam darvan bekahmen mochte. 

Synodus resol. , dat deputati synodi , so kunf tig solen hirtho verordinet 
werden, tselve bij die E. E. hern umb gedachten pastoren dartho tho 
befordern remonstreren solen. 

Idt wert qn desem synodo nödich ende behoerlich angesien, dat die 
hoge avericheit deser provincie beleven wolle der unvörmögenden predigern 
deses ordes kindere , so gude ingenia hebben und thom studirende duchtig 
befunden worden, uth die geistliche middelen vor anderen ijn horen piis 
studiis tho beforderen und fort tho helpen, als da sin in specie: defuncti Digitized by VjOOQIC 185 

domini Leonis Abeli, pastori s quondam in Loppersum nhagelathene twe 
sohne, da sich güde hopeninge van eröget; item domini Antonii, pastoris 
in Rotturn Bobn; noch domini Johannis Jansen, pastoris in Wagen borchs 
twe sohne, die ock bonae indolis befunden worden. Und werden synodi 
deputati belastet umb dithsolve nha behoer den E. E. hern tho remon- 
streren. 

Idt wert ock desem synodo piae angedienet, dat die gemeinte Christi 
tho Caelham sehr quaetlich met der heilsamen weide des hilligen godt- 
lichen wordes versorget wort, und sie selvest mehrendels bij verschei- 
denen personen daraver süfften und klagen, dat sie gantz sp&rsamlich 
van benaberden personen propter loei distantiam bedienet werden. 

Res. sy nodus , dat deputati sy n. solen met hogesten flithe bjj die E. E. 
h. öedep. anholden , dat deselve hungerige gemeinte Christi thom förder- 
lichsten met einen beqüamen lehrer moge versehn worden, overmitz dar 
themelicke middel thot des dieners underholding verordinet sint, wen 
sie henferner men gefolget worden. 

In saken Johannib Conradi, pastoris Enrumani, wegen vörwarlosung 
des mandats dominorum deputatorum synodi, leth synodus ijdt berusten 
bij der scherpen -censur, so ijn classe aver hem ergangen ijs. 

Also ock synodus erfahret, dat Frederictjs Ilberi, schoelmeister tho 
Ostem, sich simoniescher wise tho Saxemhusen soeket yn tho dringen, 
wert he up morgen geciteret coram synodo tho compariren. 

Diewile ock classis Loppersumana doleret aver des Caspari Goltzji 
unformliche bnthen des classis consent inkrupen in den predigerdienst 
tho Loesdorp, ungeachtet he noch for geen membrum classis geacceptiret 
ijs, so wert vant synodo geresolvirt densulven up morgenden dach ad 
synodum tho citeren umb der saken gelegenheit grundtlich tho erkundigen. 

Sessio tertia hora 2 pomerid. 21 Majj. 
Dei opt. max. sanctissimo nomine invocato is Hexricus Meinardi up 
ergangene citatie ijn synodo erschenen, begerende dat he up nahestfol- 
genden dach tegens sine anklagere umb sich tho purgeren mochte gehöret 
worden. 

In sake defuncti domini Iïermahhi Theophili, gewesenen pastoris ijn 
Höch ende Leechkerck , offt demselven het nhajahr nit behöre geconcediret 
tho worden, res. synodus, diewile het classis sich erbeden doeth den 
kerekendienst ahn sine staedt vör die tidt des gnadenjahres getruwlich 
tho bedienen, die carspelluiden ock darmith ghar wol fredtlich sin, dat 
derwegen mith keiner foge hem dat annus gratiae, so den predigern bij Digitized by VjOOQIC 186 

allen christlichen gemeinten genre gefolget wert, köne enttagen worden, 
darmith sine nhagelatene schulden, darin he mehrendeels wegen siner 
van den fienden erledenen gefenckniss geraden, mogen affgedahn unde 
sine creditoren contentiret worden. 

Idt vorordenet ock synodus, dat twe uth hörem middel solen ahn die 
E. E. hem gecommitterden affgesonden werden , die dese resolutie synodi 
gemelten hem mogen ahndienen und dabrj die reden , so synodum dartho 
gecommoveret, vormelden. 

Sint widers die acta synodalia superioris anni revidert. 
Hisce peractis synodus ad audiendam sacram concionem se in sacram 
aedem recepit. 

Sessio quarta hora 8 antemerid. 22 Maij. 
Dei opt. max. nomine invocato hefft D. Joaniïes Acrontus , pastor eccle- 
siae Groning. durch D. Christophobüm Uchtemannum dem synodo lathen 
ahndienen, dat he tegens Henbicüm Metnardi begere gehöret te worden. 
Synodus concedert tselve gerne. 

Sint ferners brj deser sessie erschenen die E. E. h. Gedeputerde Staten, 
alss der E. E. Roloff Batting und der E. E. Bocco Awema, umb deses 
synodi saken und hendein thor ehren Gottes und erbuwing siner christ- 
lichen gemeinte helpen tho dirigeren ende tho beforderen. Hebben ock 
diesel ven E. E. heren coram synodo sich beklaget, dat sie wegen diverse 
geschefften und amptssaken nit ehe deser christlichen vorsamling hedden 
bijwahnen konen. 

Nhamals sint D. Gaspari Goltzh saken tho ventileren ahn die handt 
genhamen, und wegen korte der tidt rjn deser sessie nit konen affgedahn 
worden, overmitz der synodus ock dithmael der praedicatie des h. godt- 
lichen wordes bijgewanet hefft. 

Sessio quinta hora 2 pomerid. 

Fusis ad Deum precibus is men anfangs wedderum getreden thot der 
saken Casp. GoLTzn. 

Belangende den gemelten Caspari Goltzh beroping tho den pastorat rjn 
Loesdorp, ock die ahnferding dessülven dienstes, absque classis consensu 
geschehn, woraver het classis sehr dolert, resol. synodus nha geholdener 
riper deliberatie, also Casparus Goltzius van den Loesdörpern eine schrifft- 
liche beroping in debita forma bekahmen, vann collatoren und der ge- 
meinte undergeschreven, ock mith des coetus van Embden reconciliation- 
schrifft die anferding des dienstes tho Godelinsen ahn der persone 
Goltzh expresslich geapprobiret rjs, datwelch ock deputati synodi des Digitized by VjOOQIC 187 

vorledenen 1610 jahres geratificeret , so vorklaret numehr synodus, 
dewile gemelter Casparus bethhero sich tho Godlinsen in sinem dienste 
de gantze tidt aver fraem, christlich end stichtelick gedragen helft, Bal 
sine erlangede vocation up Loesdorp mogen horen effect gewinnen, het 
classis ehne henferner ock vor ein lidtmathe ahnnehmen, und for die 
exorbitantie , so dabi geschehn , nha inholt der kerckenordening censureren. 
Wert ock het classis Loppersum vam synodo for höre flitige upsicht ende 
ernst, jjn Goltzii sake bewesen, hoch bedancket. 

Is nhamals up citatie erschenen Fredericus Ilberi, schoelmeister tho 
Ostem, und desselven sake van den broderen geventilert worden. Also 
dan qn der sake Frederici Ilb. befünden wort, dat he sich tho Saxem- 
husen ijn den pastorat unrechtmetigerwise per quandam simoniae 
speciem bij den geraeinen huislüden tegens der principalesten collatoren 
vam adel ehren consent und inwilligung begeret ijn tho flicken, he ock 
kein testimonium doctrinae vörtönen kan, so vorklaret synodus, dat hem 
forerst ein certus scripturae textus umb coram synodo denselven up 
avermorgen tho verklarende sole angeoróünet worden, daruth he dan 
ferners dorch veer hirtho vörordente personen sall geexamineret worden 
umb sinen profectum enigermathen tho erkundigen, ock dan ferners tho 
dohnde nha behoer. Is gemelten Frederico van dem domino praeside tho- 
geordinet het dictum Christi Joh. 3 tho vorklarende: Nisi quis renatus 
fuerit ex aqua et spiritu etc. 

Sessio 6 hora 9 antemeridiana 23 Ma ij. 

Dei opt. max. nomine invbcato is die sake Henrici Meinardi vam synodi 
geexamineret worden. 

Ahngaende vorerst die schmaereden und scheldtworden , so he gantz 
unbehörlich, lichtferdig und boeshafftig aver den werdigen und wolge- 
larten D. Joannem Acronium achter sinem rügge bij der gemeinte tho 
Tholbert, item Groningen und anderswo uthgespiet wedder alle christlich 
behoer und ock alle recht und billicheit, res. darüp synodus, dat hem 
van domino praeside coram frequenti synodo solche sine unbehörliche 
lichtferdicheit und malitia, hirin van hem begangen, sall upt scherpeste 
vorgestellet worden, und van solchen straffwurdigen cavillationen sich 
henferner tho höden und aff tho sthaen sal ermahnet worden. Datwelch 
geschehn sinde, sall hem uperlecht worden ferners dominum Joa. Acro- 
nium um vörgiffniss tho bidden, und sodahne van ehm falschlich und 
lichtferdigerwise gespargerde calumnien öpenlich tho revoceren. Dith 
alles heft darup gemelter Henricus Meinardi vor dem plena synodo 
gedahn und darbij vorklaret, dat dominus Acronitjs niemals hem noch 
mith worden edder wercken etwas tho kort gedahn hedde, sondern alles Digitized by VjOOQIC 188 

dat he hibevör van gedachten hem Acronio gesprenget, wehre van hem 
unbedachtsam uth schwackheit und affecten allerdingB geschehn. Is noch 
darbaven van dem synodo geordinert, dat hirvan sole ahn die gemeinte 
tho Tolbert eine acte vorferdiget worden umb dieselve hirvan tho adver- 
teren, sowol van der aver gemelten Henricum Meltnardi gefelleden 
sententie wegen siner bedening der kercken ijn Tolbert, alss ock van 
qualiteit ende gelegenheit siner lichtferdigerwise uthgespieden schelt- 
worden aver den hem Joan. Acronium. 

Folget nu ferners die sententie des christlichen synodi aver denselven 
itzgemelten Henricum Meynardi wegen sines unförmlichen inkrüpens in 
den pastorat tho Tolbert. 

Al so dem christlichen synodo, dorch express uthschrivent van die E. E. h. 
Gedeput. van Groningen end Omlanden binnen Groningen up desen 20 dach 
Maij anno 1611 ordentlichen vorgadert, avermhael met bedröffniss ijs vor- 
gekahmen die lanckdürige process, so sick nu eine gerume tidt mith Henrico 
Meynabdi hefft thogedragen, also dat synodus gesien ende befünden hefft 
uth sekere actis, dat Henricus be voren binnen Franeker van die deputatis 
synodi aldar van sin kerckendienst sq affgesettet, geschehn den 9 Novemb. 
anno 1598, welche affsetting die christliche synodus des folgenden jahres up 
der .louw geholden ock hefft bestadigt, alss ijmglichen ock geschehn ijs van 
die christliche synodus, anno 1603 binnen Groningen vorgadert, nhadem- 
mahle Henricus vorschr. gene ordentlicke inganck ijn die kercke Christi wed- 
der hefft vortönen konen , glich Henricus tegenwordich desem synodo noch 
nit hefft konen vörtonen , wesshalven hie den ock van desem synodo gecen- 
surert, dat he sich also tegens die kercken ordening bethhero vörholden 
wartegens dennoch synodus gesien hefft uth enige loefïliche tüchenissen ende 
ock sulvest befünden, dat Henricus sich all ahn verscheidenen pl&tzen, dar 
hie gedienet hefft, beide ijn lehre ende levende wol solde gedragen hebben, 
gelick he darum alhir ijn Süethormer classe tho Tolbert eine beroping 
entfangen, synodus dan dese saken wol erwagen hebbende resolvirt ein- 
drachtelick, dat Henricus tenfolge die vorige sententie, anno 1603 alhir 
aver hem gegeven , sick des predigampts sall entholden und die entfangene 
beroping affsthaen , thor tidt hie der gegevenen sententie genöchdho , sick 
mith den deputatis synodi van Vriesslant wedder vörsoene und darvan 
den deputatis deses synodi genöchsam schin vortöne, um folgents sich 
alhir dem ordentlichen examini tho sisteren und also met hem nha befindt 
van sake tho procederen, alss christlich ende kercklick. 

Is folgents ijn desem synodi erschenen die E. E. rentemeister Coppen 
Jarges , alss medecollator van den kerckendienst tho Saxum , versoekende 
sehr iverich, dat die gemeinte tho Saxüm, diewelcke meist alle sehr wal Digitized by VjOOQIC 189 

hirtho gesinnet wehren, mochten met einem eigenen prediger versien wer- 
den, und derwegen dem synodo beleven mochte, overmitz ein oder twe sich 
etwas contrarie stelleden, dem carspel schrifftlich eine gewisse tidt van 
6 oder 6 weken tho bestemmen, darin sie sullen geholden sin einen 
bequamen prediger tho beropen, oder bij faüte van desen die synodus 
einen alda stellen wolde. 

Hes. synodus, dat wen die E. E. h. Qedeput. alss assessores und 
directores hujus synodi, die noch ter tidt absent, würden ad synodum 
ankahmen, solde mith denselven hirvan gedeliberert und gehandelt, ock 
wider nha behoer darin versien worden. 

. Idt hefft ock dorainus Joajt. Acronius, pastor urbis, dem synodo ahn- 
gedienet van domino Gabriele Asswerio, gewesenen carthüser ijm clöster 
Ruermünde , diewelcher dorch sonderliche erlüchting Gottes ex monachatu 
suo thot unser gereformerten lehre getreden und numehr sich ijn den h. 
ehestandt begeven hefft, ock van verscheidenen gereformerten gelehrden 
gude testimonia siner gelertheit und sonderlichen erbaren, metigen und 
christlichen wandels vörtönet, dat synodus sich dessul ven mith ernst und 
trüwe mochte ahnnehmen und thom hilligen predigampt beforderen. 
Wortho der gantze synodus sich schuldig und hochwillich tho sinde 
erkent, und up middel ende gelegenheit umb desen bonum fratrem tho 
promoviren nha mögelicheit will bedacht sin. 

Sessio 7 hora 2 pomerid. 23 Maij. 
Precibus devote ad Deum fusis sequentia in pia synodo peracta sunt. 

Is ijm synodo vorgestellet van vorrichting des examinis met Frederico 
Ilberi uth siner predigt ahn tho stellende. Resolv. und begeret frundtlich 
der synodus, dat twe van der stadtpredigern , so van desen synodale 
saken itzo entlediget, het werck up sich tho nehmen beleven mochte. 
Dessfals den die werdigen und welgelerden broderen D. Joan. Acronius 
und D. Herm. Stechman hirtho vörsocht sin, denen noch twe uth dem 
middel deses synodi solen bjjgeföget worden. 

Nha desem ijs D. Joannes Acronius avermhals ad synodum gekahraen, 
und van siner alss ock des adjuncten domini Andreae Stratemani legation 
und gedahnen reise in Hollandt, ock hörer vorrichting daselvest withlöpige 
relatie umbstendiglich gedahn, dermathen ende also datt dese gantzcr 
christlicher synodus horen sonderlichen flith , ernst , truw undt iver bij ver- 
richting und fortsetting dersulven hochwichtigen sake , die ehre Gottes und 
siner kerckenerbuwing concernerende , genochsam daruth gespöret ende 
vömhamen hefft Bedancket ock desswegen dezer gantzer synodus die 
beiden obgemelten heren broderen thom hogesten, dat sie ahn hörem Digitized by VjOOQIC 190 

mögelichen flithe und arbeit wegen erholding reiner, heilsaraer waerheit 
und kl&rheit ijn der relligie hebben nits erwinden und mangelen lathen. 
Idt hefft ock wider D. Acronius nha ertelling eniger falschen lehr- 
puncten, so leider bij der njjes ijn Hollandt erstandenen Arminianischen 
secten gelehret und vordedinget werden, de samptliche classen ernstlich 
ende frundtlich vörmahnet ende gebeden, dat se nu henferner up junge 
studenten, so bij ehnen promotie thom kerckendienst und h. predigampt 
kunfftig versöken mochten, gude upsicht dragen in examinibus, ock vör- 
sichtiglich und accuratius handelen sonderlich bij denen, so van suspecte 
scholen und academiën alss Leijden und Steinfürto ahnkahmen mochten, 
darmith sovele mögelich solche secten uth deser provincie mogen gewehret 
worden. 

Wider hefft D. Joan. Acronius dem synodo vörstendiget , wo he dem 
van Bedum entsetteden Petro Lucano, welcher tho GKilich sich bij der 
gereformirten gemeinte for einen prediger listiglich ijngepracticert , hebbe 
nhageschreven umb die zaerte gemeinte daselvest for gemelten P. Lucanum 
alss einen, die der bedieninge des h. predigarapts unwerdig sq, tho 
waerschüwen, mith vörlesung der copia sodahner nhaschrift ahn den h. 
D. Wilhelmum Stephani, Brandenburg, concionatorem aulicum. 

Begerde darup, dat synodus nha umbstenden der acten van Lucano 
m och te ördelen, efft he mith sodahner nhaschriving unde waerschüwing 
vor gedachten Lucani peraone recht edder unrecht gedahn. 

Synodus vorklaret einhellig, D. Joan Acronius hebbe hiran recht und 
wol gedahn. 

Hefft ferner D. Acronius angedenet, wo he berichtet werde, dat enige 
prediger demselven entsetteden Lucano solden testimonia siner wolver- 
holtniss, und noch sonderliche commendatitias literas umb ahn den ge- 
melten ordt promovert tho worden, ock nochmals ehne in pastorali officio 
daselvest tho erholden gecommunicert hebben, dat synodus darnha tho 
inquireren beieven mochte und ferners hiraver judiceren. 

Synodus desswegen inquirerende hefft vörstanden , datt enige des classis 
Middelstum und sonderlich Hermannus Rhenanus, prediger ijn Middel- 
stum, sich dessen sole underwunden hebben. 

Hefft darup synodus den handel veelgedachten Lucani ijn den f nichten 
Oades erwegende geresolvirt, dat vorgedachte personen des classis Mid- 
delstum sehr gröflich gepecceret und tho buthen gangen sin, indeme 
sie dem umb grothen redenen entsetteden Lucano hebben commendatitias 
literas lathen thokahmen, und wile sie also der synodale resolutie, in 
synodo Groningana secunda artic. 28 vörfathet, thowedderen gehandelt, Digitized by VjOOQIC 191 

dat demnha dieselven' des classis hiraver ernstlich tho censureren, inson- 
derheit pastor Middelstumanus Hermannus Rhenanus alss authör wegen 
deser exorbitantz nha behoer dafor sole angesien worden , metz adderende 
dat ock van desem geheelen synodo, nhademmhale die sake ahn sich 
hoch wichtig , als die Gottes ehre und siner christlichen kercken erbuwing 
concerniret, sole ad Juliacensem ecclesiam reformatatn eine missive vör- 
ferdiget worden, dadorch des h. Acronii aver Lucaki saken affgesundene 
vörwitting, ahn den Brandenb. h. superintendenten gedahn, moge geratifi- 
ceret und also die waerheit tho sin betuget worden. 

Sint nhamals die gravamina generalia et specialia, so up 
desem synodo van classium deputatis exhiberet worden, for 
die handt genhamenn. 
Gra. 1. — Doleren die samptliche dassen , dat den Wedderdoperen die 
öpenliche exercitia, sowol bjj nachte alss bjj dage, dessgelicken den Pa- 
pisten twar vorbaden sint, fahren averst glichewol fort, dat demnha 
einmael met ernste darin mochte vörsien worden und die executie ge- 
fordert. Unde thot mehrder vörtsetting desen begeret classis ynt Oldeampt 
in specie, dat die 13 articulen, gepubliceret van deser saken den 15 
Septembris anno 1601, wedderum de novo mochten publiceret ende ge- 
handthavet worden. 

Res. synod., dat deputati synodi tselve up den gemeinen landtsdach 
solen remonstreren. Und damith desto bether hiraver executie moge 
erlanget worden, solen deputati letten up dese gelegenheit dat, wen S. 
Gnade der h. stadtholder hir ter platze tegenwordich, sie alssden bij 
S. gr&fliche Gnade, als die (godtloff) ein eximius verae relligionis pro- 
pagator ijs, ijn underdahnicheit anholden umb hirin der kercken Gottes 
then besten met siner graefflichen authoriteit enige assistentz tho leisten , 
damith die 13 articul, so die E. E. h. borgemeister end raedt der stadt 
hiraver in anno 1601 gepüblicert, mochten ter executie gestellet end ock 
jjn den Omblanden alss der kercken Gottes thor erbuwing sehr geaccep- 
tiret und gemanuteneret worden. 

Sessio 8 hora 7 antem. 24 Maij. 
Sint bij dem synodo angekahmen twe studiosi theologiae umb höre 
prövepredigten tho dohn , so ehnen vörmals vam synodo thogelathen ende 
ock uperlecht worden. 

Nha anhöring sodahner predigten ijs der eine Henricüs Rodolpht Sta- 
densis ahn gaven also befunden worden, dat die samptliche synodus ein 
sonderlich behagent daran gehabt und hem thom pastorat tho beforderen 
duchtig erkandt hefft. Digitized by VjOOQIC 192 

Dor ander Fredericus Ilberi ijs ijn erklering des texts, so he tho 
tractaren vörgehabti), also befunden, dat men enne thom h. predigampt 
tho to lathen undüchtig erachtet hefft. 

Is ock nhamals mith gemelten Frederico doren die vam synodo hirtho 
angeordenten predigere ein klein praeexamen angestellet umb sinen in 
theologicis profectum enigermathen tho exploriren, darmith hem jjn sin 
vorhebben ende vorsöck umb tholating thom predigerdienst nit tho kort 
geschehen mochte. Worvan die vörordente examinatores nhamals ahn den 
synodum einhellig desen bericht ijngebracht, dat gedach ter Fredericus ad 
pastorale officium gantz inhabel befunden sij, sodat he ad ipsorum inter- 
rogata, die ehme dennoch in simplicissima forma vorgestellet , fast ghar 
nits hefft antworden konen, und he derwegen sowol van dem gantzen 
synodo alss ock den examinatoribus alss ein ungequalificerder vam hogen 
predigampt thot schoeldiensten nha gelegenheit tho bedienen degradert 
und vorwiset wert, unde midlerwile tho flitigem studerende van den 
broderen vörmahnet, updat so he nhamals sinen in theologico studio 
feliciorem progressum den fratribus proberen kahn, alssden ad altiora 
sall befordert worden. Wert demnha sine itz vörtönede vocation gehn 
Saxemhusen van dem gantzen synodo gecasseret, worvan ock die gemeinte 
tho Saxemhusen sall vam synodo vörwittiget worden, umb uppet spodigeste 
thot einer nijen electie van einen andern prediger tho treden. 

Gra. 2. — Begeren die classes, wile vele kerekvogeden , kos teren, item 
gasthuisvageden ijn den Umblanden ende stadtjurisdictien der Papistis- 
schen relligie thogedahn, und unser relligie nit alleine tho wedderen sint, 
sondern haren spott mede driven, daruth vele unordeningen ijn velen 
plaetsen angerichtet werden, dat demnha solche cassiret worden. 

Res. synodus, dat deputati tselve bij die E. E. hem Gedeputerden 
mochten met flithe versoken, dat gene kerekendener und ock vogeden bij 
den kereken geduldet werden, so gene ledtmathen sint. 

Ora. 3. — Doleren sie, dat enige kerekvogeden end collatoren sich 
understSn die pastorien effte andere kercklicke lehnen tho verminderen, 
abalieneren und entfrembden thot nhadeel der kereken und kerekendie- 
neren, dat darin moge versien worden. 

Res. synod., dat deputatos beleven wolle ock hirum bij die E. E. h. 
neerstelick an to holden umb darin tho versien, dat die pastorien ende 
kerckengüdere ock tho rechtem kerekendienst , dartho sie einmael sint 
gedestineret worden, mogen ahngewendet worden. l) „so — vörgehabt" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 193 

Hirvan bringet classis Suethormiana in specie disse klage for , dat dem 
pastori tho Lütkegaste ein grass landes van siner pastorien doreh summige 
vant carspel entwendet und geheel darvan verkofft sij, item dat ock die 
behusing alssden ijnglichen die kerck alda gantz ruinös sij und gantz 
nits daran van der gemeinte reparirt werde , datt doch darinne behoerlich 
möchte vorsien worden. 

Gra. 4. — Beklagen sich etzliche dassen, dat enige der broderen die 
verordente classicale kosten nit konen van höre kerckvageden erlangen, 
dat men enne behülplich sij. 

Res. synod., dat vermöge der vörigen synodale resolutien, in bijwesende 
sowol van S. G. als den E. E. h. Gedeput. hiraver genhamen, alle kerck- 
vogeden solen geholden sin horen prediger vör die classicale kosten tho 
erleggen jahrlichs 4 dall., ock darbenevenst die hinderstalligen samptlich 
ehnen to betalen. 

Gra. 5. — Dat der E. E. h. Gedeput. hibevorne mandaten nit geeffec- 
tuiret worden und ahne frucht affghaen , dar dat tappen, kopen, verkopen 
und andere publike wercken onder den praedicatien der Sondagen ock 
thom deel der Sondagen vörbaden worden, dat sonderlich die Wedder- 
dopers thot spitt der Reformerden des Sondages sich raerklich ijn ver- 
lopen, dat hirin gedahn werde, item dat die mandaten der E. E. h. Gedeput. 
tegens dat luident, schenckent und andere abusen, so sick thodragen, 
wen bruiden thor kercken ghaen, mochten vornijert ende daraver geholden 
worden. 

Res. synodus, dat deputati synodi bij die E. E. Gedeputerd. instendig 
anholden, dat die E. E. h. unbesweret wolden sin umb ahn alle redgier 
und andere deser provinciën avericheiden hirvan uth tho schriven, sie 
ernstlich dahen to constringeren , dat hirin raochte mit ernst geeffectuiret 
worden. 

Gra. 6. — Wile dageliohs vele unordeningen ijn den ehestandt ijnrithen, 
dat nha der belöffte ijn der kerckenordening eine eheordening mochte 
vörferdigt end publicert worden. 

Res. Synodus belastet deputatos darum instendig an tho holden, dat 
durch die magistrat van Stadt ende Omblanden eine eheordening thot 
affschafling veelfoldiger ergernissen moge geconcipijrt unde vorfordiget 
worden. 

Gra. 7. — Dat die Wedderdöpers , so qn pastorien ende andere geist- 
liche husen wahnen thot ergerniss der gemeinte Christi, mochten daruth 
gewehret werden. 

Resolv. synodus, dat Wedderdoperen ende Mennisten nit sole concediret 
Acta 8yn. prorinc. VIL 13 Digitized by VjOOQIC 194 

werden noch ijn pastorienhusen tho walmen , noch der kercken lande tho 
gebrüicken. 

Gr. 8. — Doleren die classes samptlich, dat etzliche wickers, waer- 
segger und segenspreker ijm lande geduldet worden, und sonderlich die 
vermaerte wickersche up Caelham und ein oldt pape ijm Dam, so hie- 
bevoren desswegen tho Groningen ahni kake gestanden und uth der stadt 
vorbannet ijs, und noch ein ander oldt wiff ijm Dam etc, dat die E. E. 
h. Gedeput. umb met allen ernst darin te handelen besocht unde ange- 
langet raögen worden. 

Res. Synodus approberts und demandert deputatis ernstlich bij den 
E. E. hern tho vörsöken, dat het effectuert worde. 

Gra. 9. — Dat deputati synodi alle jahren und also ock nu in synodo 
erschinen und remonst reren, wat se nha inholdt der vörigen synodale 
acten in visitatione classium edder sonst in executione resolutionum sy- 
nodalium uthgerichtet. 

Res. Wert alssnoch geapprobert, dat het jahrlichs sail van deputatis 
achterfolget werden. 

Gra. 10. — Ahn den landtdach tho vörsoeken dorch die E. E. h. Ge- 
deput. , dat einmael güde ordening up die praeposituren gestellet werden , 
darmith die jahrliche upkumsten derselven nit undergeschlagen noch ad 
alienos usus mogen transferiret worden. 

Res. synodus, dat deputati synod. solen bij die hoge avericheit an- 
holden, dat sie ad piuin usum angewendet mochten werden. 

Gra. 11. — Offt kosters und schoelmeisters ijn wertschoppen effte 
gasterijen mogen thom dantz spelen. 

Res. synodus negative, dat solches van ehnen nit sall geschehn bij 
verlust des dienstes. 

Gravamina classium specialia. 

1 Gra. — Doleret classis Groningana, dat vermöge der vörgh&nden 
resolutien des vorledenen synodi, ijn den Dam gestelt, die gravamina 
classium uthgenhamen classis Dammonensis nit sint anhero geschicket. 

Res. synod., dat solches hernhamals van allen dassen sall achter- 
folget worden. 

2 Gra. — Begeret classis Dammonensis, dat dem pastoren tho Otter- 
düm moge die vicarie thot siner pastorie, welche alleine nit sufficiant 
ijs hem tho ernehren, bijgeföget werden und synodus hem behulplich 
dartho wesen. 

Synodus sihet vor güet ahn, dat deputati ijdt sinenthalven bij den E. Digitized by VjOOQIC 195 

E. h. Oed. met flithe versöken, overmitz dat sonst sin tractament geheel 
sober fait, hem die vicarie, da die cura animarum up fait, mede tho- 
gelecht werde. 

Is folgents van desem synodo Henrico Bunger, schoelmei stern , up sin 
versoeck geaccorderet eine vorschrifft mith tho delen ahn die gemeinte 
van Oldenhove umb daselvest den vacerenden schoeldienst te mogen 
erlangen. 

3 Gra. — Classis Middelstumana versocht, dat die kercke tho Rottüm 
moge repariret worden, und die schölmeister alda met ein behoerlick 
underholt vorseen worden. 

Res. synodus, dat deputati syno. tselve ahn die E. E. h. gecom- 
mitterden thot die administratie der clösterguderen solen remonstreren 
und anholden, dat sie beleven mochte vermöge der resolutie, up den 
Veneris 12 April anno 1611 hirvan genhamen, deses inholts dat höre E. 
E. die vörfallenen closterkercken met die ringesten kosten solen mogen 
repariren oder nha gelegenheit sekere informatie darvan nehmen und der 
provincie remonstreren umb nha behoren darin mochte gedisponiret wor- 
den , sie derowegen ock der kercken tho Rottum mochten mede indechtig 
sin, dat sie bi tides geholpen werde. 

4 Grav. — De pastoren tho Eppingenhusen , Dickeshörn , item tho Haren 
\jnt Gorecht vörsöken underholt tho kosters und schoelmeisters. Item 
Menckewehr und andere mehr kercken qnt Westerqwartier versöken, 
dat sie mith kloeken wedder mochten vorsien worden , avermitz sie dorch 
die bedrovede krigestrübel dieselven sint qwit geworden. 

Resol. synod. , dat deputati synod. tselve ahn die E. E. h. Gedep. mogen 
tho rechter tidt remonstriren , darmith up landtdagen tselve van hör E. E. 
met geproponiret mag worden , dat die provincial h. Staten beleven wolle 
den h. gecommitterden anbefehlen umb thot Gottes ehren und der kercken 
heil hirin tho dohnde. 

Sessio 9 hora 3 pomerid. 

Precibus ad Deum habitis is avermhals van des classis Middelstumanae 
unformliche handeling ijn sakeu Petri Lucani, deme enige des classis 
ein testimonium ba ven behör hebben lathen thokahmen, gehandelt wor- 
den , und wat mathen sie dafor tho censurerende mochten sin , des synodi 
advis vörsocht. 

Is darüp nha geholdener riper deliberatie geresolveret , dat also bef unden 
wort, dat Hermannus Rhenantjs, p. ijn Middelstumb, glich als motiva 
caussa hujus exorbitantiae ijs, und he demnha billich solde ab officio 
behoren gesuspendert te worden. Dennoch synodus in den fruchten Gottes 

13* Digitized by VjOOQIC 196 

hefft ijn acht genhanien, wat mathen gemelter dominus Herman, vor 
korten tiden nijes bij die gemeinte tho Middelstum heropen ijs, up 
welcher stichting moth wol gelettet worden , so ijs daher synodus be wagen 
hem, darmith der gemeinte tho erbitteringe tegens desen horen diener 
keine ahnleiding worde gegeven, die censur aver sine persone etwan 
tho mitigeren tmde poenae loco hem up tho leggen, ten ersten dat he 
tho bestemder tidt, so ehm die E. E. h. Gedeput. ahnordinen werden, 
sall geholden sin vör hör E. E. ij ra collegio te compariren, da hem 
alssden dese sententie sall insinueret worden deses inholts, dat he dar 
openlich sal culpam exorbitantiae bekennen, indeme he den van den 
syno. deputatis entsetteden Petküm Lucanüm de meliori nota ahn hoge 
ahnsehnliche personen gerecommenderet und also des h. Ackonii missive, 
ahn den Brandenburgischen hofeprediger des Lucani lialven gedahn, da- 
dorch annihileren wollen, dess wegen den gedachter Hermannus in prae- 
sentia der E. E. h. denselven umb vorgiffniss te bidden sall geholden sin , 
ock darbeneven noch 20 f. van sinenn upkumsten thot der armen profit 
vorfallen wesen. 

Die andern des classis , so ijn der vorlehning dem Ltjcano ein testimo- 
nium niet hebben gehandthavet , solen ock poenae loco ehr culpam ag- 
nosceren, und corara synodo dominum Acronium umb vortijung bidden, 
metz ahnlavende sich vor gelicher exorbitantz henferner vör tho sehen, 
oder bij faute van dien sich scherperer censur tho underwerpen lürmith 
willen vörplichtet hebben. 

Is dariip die confessie und ock deprecatio culpae van den ahnwesenden 
des classis, sowal vör hoer alss die affwesenden gebrecklichen in frequenti 
synodo geschehen. 

5 Ora. — Van unbehoerliche combinatien eniger kercken, darvan eine 
jegliche wol einen eigenen prediger, wen die gudere nür alle mochten 
dem diener gefolget werden, underholdon köne, res. synodus, dat jeder 
classis hirvan allo gelegenhei t ijn specie den synodi deputatis vörwittigen 
sall, diewelche ferner solen belastet sin hetselve den E. E. h. dqs collegii 
te reraonstriren end met hoer advis güde behoerliche order darin te 
macken, sonderlich dat allen und jeder gemeinten moge ernstlich uper- 
lecht worden die samptiiche angehorigen pastorien und vicariengüdere 
ock van den gecombinerden kercken den predigern tho folgen lathen , dar- 
mith also eine jede kercke thom eigenen prediger desto ehe befordert 
mag worden , updat Gades ehre und der kercken heil dadorch mehr ende 
mehr fortgesettet worde. 

Upt versöck des E. E. junckhern Gerdt Clandt wegen der kerck tho 
groeth ende klein Harckstede, dat die einen eigenen prediger erlangen Digitized by VjOOQIC 197 

mochten, is ahn die synodi deputatos gestellet umb mith den E. E. h. 
Gedepüt. davan tho confereren, wat ijn der sake ahm fögelichsten und 
heilsamesten köne gedahn worden. 

6 Gra. — Wo men ahm stichtelichsten moge procederen mith sodahnen 
personen, die van der wahren gemeinte thot den secten der Wedder- 
doperen edde Papisten affgefallen sint, und sich nochmals begeren wed- 
denim tho unser gemeinte te begeven, res. synod., dat wen solehen 
personen ijdt mith der conversie ein ernst sij, se alsden publice coram 
ecclesia hore schuit end ergernisse bekennen und vortyung bidden 
möthen , welches diejennen , denen idt van hertzen geith und hirmith ein 
ernst ijs, nit weijgern werden. 

Up Johanni8 Cüperi predigers billichs versoeck ordineret synodus, dat 
Suethormiana classis, daninder he gestanden, umb genochsame reden 
hem ein purum testimonium wol raithdelen mach. 

Sessio 10 hora 8 antemerid. Saturni 25 Maij. 

Post invocationem sanctissimi nominis divini hefft die E. E. Dodo 
Amschweer avermahls per D. praesidem die sake van den praepositüren , 
dat darin einmael pie ac recte vörsien werde umb in legitimum usum 
ahngewendet tho worden, dem synodo lathen ahndienen, dat die christ- 
liche synodus nha behoer darin höres besten vörmögens procediren wolle. 

Res. synod., dat men ydt nochmals lathe vorbliven bij den resolutien, 
ijn vörigen synoden hirvan genhamen. 

Uppet christelick vörsoeck van die E. Gerrit de Vena, proviantmeister 
up Delffziehl, repraesentirende die gemeinte alda, resolvirt synodus, dat 
deput. syno. solen bij die E. E. h. Gedeput. hörentwegen mith flithe 
auholden, umbdat hoerluiden dat stufergelt van die generale middelen 
der pachterien, so da ter pl&tz sehr hoch ende düer vorpachtet worden, 
mochten thot vullen gefolget worden thot behoeft ehrer veelfoldigen 
armen, sowol der uthhemisschen miserable personen, dagelichs dadorch 
treckende, alss horer ingesethenen hussarmen. 

Sint folgents van dem synodo thot deputatos erwehlet: D. Bernhardüs 
Theodorici, prediger binnen Groningen, D. Andreas Stratemaxntjs , p. in 
Süetwolda, D. Wigboldtjs Homeri, p. in Midwolda, D. Georgius Placius, 
pastor in Appingadam. 

Also ijm anfang des synodi censura morum geholden, unde glich we 
dhomals also ock nu nemandt (godtloff) culpabel befunden, so ijs hirup 
met dancksegging tho Godt dem Hern deser synodus geendiget, und 
hebben die ahnwesender prediger semptlich undergeschreven , alss folget. Digitized by VjOOQIC 198 

Andreas Straetm annus , pastor in Süidtwolda, synodi praeses. 

Albertus Guilielmi, pastor ia Medis, assessor. 

Ulricus Bultenius, p. in Haren, synodi scriba. 

Christophorus Uchtemannus, prediger binnen Groningen. 

Egbertus Halbes, licentiatus, mede olderling. 

Georgius Placius, prediger ijm Dam. 

Gerrijt de Yeen, ouderlingk. 

Jesreel Vinckelius. 

Henrktjs Houbingitjs. 

Lambertus Henrici Groning. , pred. ten Post. 

Antonius Strombergitjs , p. Rottum. 

Adolphus Besten, pastor in Whee. 

Bartholomeits Byllerbeke, p. in Warfhusen. 

Henricus Zuetlaraeus. 

Berxhardus Andreae. 

Nkjolaus Petri. 

johannes schonenberch. 

JOHANNES JOAXNIS. 

Joh. Lolingius, ecclesiastes in Nordtbröck. 
Wigboldus Homerus, pastor in Midwolda. 

Knis. t Acta XVIII sijnodi provincialis, so van den edelen 
uncl ehrentfesten h. Gedepiïtcrd. der stadt Gronningen 
und Omlanden utligeschreven und up den 4 May 
deses 1612 jahres binnen Appingadam ten overstaenn 
der E. E. hochwisen hem Lambertt Horenkens und 
Hiddo Jenssma gedeputerde, vam collegio dartho 
gecommittert vnd gedepütirct, geholden. 

Sessio prima hora tertia 4 Maij. 
1. Is dese synodus van Alberto Wilhelmi, pastor in Meden, als vor- 
gangenen synodi gewescnen assessore, yn absentie des vorledenen jahres 
praesidis Andreae Stratemanni, mith dein gebede ahngefangen, und darüp 
ferners per communia fratrum suffragia in praesidem eligert worden D. 
Ciiristoph. Uchtemanntts , pastor Gröningensis , in assessorera D. Wulf- 
gangus Agrkt>la, prediger ijn Beem, in scribam Hiddo Lamberti, in 
Fermsum pastor. Digitized by VjOOQIC 199 

Fernors sint die credentzbriefen averantwordet und gelesen sinde ge- 
approbiret, unde nhafolgende van den classibus gedeputierde personen 
comparirt : 

Uth dem classe Groningana: D. Christophorus Uchtemannus, prediger 
binnen Groningen, D. Wilhelmus Walraven ijn Nordtdijck, die erentf. 
Egbertus Halbes, j. u. licentiatus, senior; 

Appingadaramensi : D. Cornelius Reneman , pastor in Crewert , D. The- 
odorus Volcheri in Schiltwolda, D. Hiddo Lamberti Grothusanus in 
Fermsüm ; 

Loppersumana : D. Johannes Egberti, in Lermenss pastor, D. Lucas 
Widemarius in Seerijp, die E. E. Reindt Alberda, senior; 

Middelstumana: D. Wulfgangus Agricola, in Behem pastor, D. Albertus 
WiLnELMi in Meden, D. Wilhelmus Joannis in Huisen; 

Enrumana: D. Bartholomeus Bilderbeke, p. in Warfhusen, D. Hesselus 
Nicasii in Uldrum, D. Samuel Schmaltzius in Wetzingen; 

Adwerdiana: D. Robertus Wippingius, p. in Suethorm, D. Bernardus 
Andreae tho Esingen, D. Gerhardus Joannis in Nordthorm; 

Oldampt: D. Johannes Johannis, pastor Wagenbürgensis , D. Petrus 
Scepelitziub in Wedde, Remme Eltijes, ijn die Exte kerckvogt, abfuit 

5. Unde ijs vorts darüp censura morum geholden aver vörgenömpten 
bröderen, und alle duchtig umb desen christlichen synodo bij tho wanen 
erkandt und session vörgunnet worden. 

Volgents sint die gravamina classium yngenhamen und D. Wulfgango 
Agricolae , D. Bernhardo Andreae und D. Wilhelmo Walraven in richtige 
ordening te redigeren averantwordet. 

Sessio secunda antemeridiana hora 7, 5 Maij. 

3. Sint nha gedahnem gebede die gravamina generalia ende specialia 
gelesen worden, und helft synodus uth vorlesing dersul ven nödtwendig 
geachtet, dat nhafolgende personen up Donderssdage, sinde den 7 Maij, 
ad synodum te kahmen geciteret worden, alss nemptlich Henricus Mey- 
nardi, tho Ham und Frantsum residerende, item Henricus Ter woldt, tho 
Siddeburen koster, Johannes Bartholdi, koster tho Farmsum, meister 
Apeke, koster tho Dam. 

4. Sint die acta des vorgangenen jahres synodi tho revideren vor die 
handt genhamen, und die 7 artic. sessionis primae belangende Wibe 
Guseberts vorgefallen, darup synodus vor güdt gekent ehne te vorwittigen 
ende to fragen , offt hie des vörigen synodi resolution van vorlatinge siner 
ehelichen hussfruwen hedde vulgedahn und achterfolgt. Digitized by VjOOQIC 200 

5. Is ijn het vorlesen der acten sessionis secundae die artic, ahng&nde 
dat die stipendia provincialia den kinderen der predigern deser pro- 
vinciae, die tho genieten dartho duchtig erkant sinde, mochten mede- 
gedielet werden, nochmals van dem synodo geapprobirt. Darüp Johannes 
Jansen, pastor in Wagenborgen, insonderheit angeholden, dat siner mochte 
gedacht worden. 

6. Is ijnt vorlesen der acten des vorgangenen jahres synodi ijnt 3 grav. 
sessio. 8 die resolutie observirt, belangende der kercken und pastorien- 
güderen und andere kercklicke lehnen. Wordt noch vam synodo geapproberet. 

7. Dat gravam. 7, belangende dat die Wedderdöpers ijn pastorien- 
behusingen niet wanen und der kercken landen nit gebrüken sollen, is 
nochmahls güdtgeachtet. 

8. Dat 10 grav. des vorgangenen jahres synodi, meldende van den 
praeposituren , dat sie nit mogen missbruket worden, achtet synodus 
nochmals vor güdt und nodich , dat deputati syno. bij die hoge overicheit 
anholden, dat sie ad pios usus angewendet worden. 

9. Het elffte grav. des vorgangenen jahres synodi, hetdantzen, spelen 
und andere ungeregeltheit der kosteren vörsocht synodus nochmals, dat 
sie bij verlust hares dienstes hetselve nhalathen solen. 

10. Synodus kent und resolvirt noch , dat die gravamina classium van 
allen classibus ijn tidts an den ordt, dar synodus sal gecelebrirt worden, 
6 weken thovörne avergesunden worden, dar sie dan solen uthgeschreven 
worden und ahn die andere classes alle overgesunden up der classen 
kosten. 

11. Synodus sal vornehmen, wat deputati synodi gehandelt hebben 
die vicarie tho Oterdum belangende, nha vormelt des 2 gra. des vorgan- 
genen jahres synodi. 

12. Synodus achtet raetsam, dat noch die deputati syn. anholden bij 
den gecommitterden der clösterguderen (indien sie hetselve nit gedahn), 
dat die schoelraeister tho Rottum, nu ijn armen und po veren standt sinde, 
mith een behörlich underholt mag versien worden, welch die gemeinte 
tho Rottum ock van synodo vörsocht hefft. 

13. Is Joiiannes Papenberghjs , schoelmeister ijn die Scheembde, er- 
schenen und demodichlich vam synodo versocht , dat nhadem he in classe 
Oldtampt geexam inert und geapprobirt ijs, hie van dem synodo gepro- 
movirt mach worden. Hefft ehm synodus darüp belavet, dat sie hem ein 
vörschrivent ahn die gemeinte ijn die Scheerabda voiiehnen wolden, vör Digitized by VjOOQIC 201 

hem biddende dat sie hem ijn sin poveren standt die behulpliche handt 
lehnen wollen, twelch geschehn ijs. Vort sint alle classes vörmahnet 
worden, dat sie siner ijm besten gedencken wollen, twelche deputati 
ciassium in synodo praesent wesende belavet hebben te döhn. 

14. Synodus achtet noch vor güdt, dat die deputati synodi bij die 
E. E. Gedeputerd. nochmalss versöken , dat die kosters und schoelmeisters 
tho Haren ijnt Gorecht, Eppingenhüsen und Dickshorn underhoit ge- 
nieten mogen, item dat Menckewehr mith eine kloeke weder mochte 
vorsien worden, nha inholt des 4 grava. session. 8, praeteritae synodi. 

Sessio tertia pomeri diana hora 2, 5 Maij. 

15. Na anropinge des namens Gottes hebben die E. E. hern Lambeut 
Hó'renkens und die E. E. Hiddo Jenssxa, alss gecommitterde van wegen 
die Gedeputierden der stadt Groningen und Omblanden desem christlichen 
synodo bij te wahnen, höre behörliche credentzbriefe vertönet, gelesen 
sinde gudtgekandt, und ijs van D. praeside densulvigen h. bedancket 
worden wegen hare güidtwillige erschininge, ende gebeden die sake der 
kereken nha bester vormögen te beforderen, twelck sie angenhamen hebben. 

Is vortgefaren die olden gravamina to persequiren. 

16. Anghaende dat 5 grav. 9 sessio. meldende van die unbehörliche 
combinatien, dat die mochten affgeschaffët worden, findet synodus för 
raetsam, dat die deputati synodi solches den E. E. hern des collegii 
sollen remonstriren , indien hetselve niet gescheet is. 

17. Bij desem upgemelten artic. ijs mentie gemaket van Haren ende 
Nordtlaren, und wert dem synodo tho bedencken gegeven darin tho 
remedieren. 

Synodus resolv., dat ijdt dorch deputatos synod. bij die E. E. hern 
versocht mag worden umb die vorgeschr. carspelen ein jeder mith einen 
eigenen prediger te versehen, und dat har E. E. believenn wolle te 
ordineren, dat ein ehrlich underhoit darbi moge verschaffet worden, die- 
wile beide carspelen populoes sint und van einen prediger nit bedienet 
konen worden. 

18. Die praepositüren belangende, nha den 6 gravam. des vörigen 
jahres geholdenen synodi sessionis lö, achtet synodus vor giiedt, dat 
den deputatis synodi mag uperlecht worden um einen gemeinen landss- 
dagesresolutie up ehre deser saken halven overgegeven reqüest an to 
holden, dat die praepositüren in legitimum usum vel ad pios usus ange- 
wendet worden. Digitized by VjOOQIC Volgents sint die nije offte deses jegenwordigen jahres 
gravamina generalia ende specialia vörgebracht und gelesen. 

Greneralia. 

1 öra. — Erstlich wordt geklaget, dat die kerckenordening deser 
provincie van velen ingesethenen deser landtschop nit ijs geacceptiret 
worden, dardorch den güde dingen verhindert unde nit ad felicem 
finem kahinen. 

Res. synod., dat die deputati synodi wollen ernstlich anholden bij S. 
Gnade und hern van Stadt und Lande umb die nu jjn schwang ghaende 
kerckenordening te approbiren, offte wat darinne desiderert wort, to 
remedieren, darmith men ock ijn kercklicken saken eine gewisse regul 
mach hebben, darnha sich ein ider moge richten. 

2. — Offt nit nodich sij , dat men alle Sondage den Catechismum pre- 
dige effte up einen anderen dach ijn der weken, effte jo ten weinigesten 
die vörnemeste puncten des Catechismi dem gemeinen volcke vördrage. 

Res. synod., dat men den Catechismum uppet allerflitigeste ijn allen 
carspelen, daer ijdt juramer geschehn kahn, up den Sondagen effte ijn 
die weke sall predigen und den thohörern duitlich vord ragen, effte ten 
geringsten enige fragen darüth offte die hovetarticülen vörlesen vör effte 
nha die predigt, nha gelegenheit der thohörer und carspels, damith die 
luiden ijn warem geloven erbuwet und thor salichet gebracht worden. 

3. — Die van Caelham hebben instendichlich dör ein requeste in syjiodo 
angeholden , dat sie mith einen eigenen prediger mochten versien worden. 
Res. synodus, dat deputati synodi solen vornehmen van het underholt 
bij die kercke, und ijndien het underholt nicht genöchsam waer, dat sie 
bij die E. E. h. gecommitterd. um ein ehrlich underholt uppet flitigeste 
wollen anholden. 

4. — Offt niet behöre des H. avendtmael tweemael ten minsten ijnt jahr 
ijn ein jeder carspel geholden te worden. 

Res. syn., dat ijdt jo ten weinigesten twemael sall geholden worden 
und den classes gebaden flitich darüp te letten, dat ijdt geschehe. 

5. — Wert dem synodo to bedencken gegeven , wo men sich sal holden 
unde dragen ijn lickpredigten jegen affgestorvene papistische personen, 
dar hore nhageblevene solches van den predigern versöken. 

Res. synodus, dat men sich ijn desen sall richten nha der kercken- 
ordening unde gene lickpredigten doen, idt geschehe dan thot grothe 
stichtinge, wen jjdt van ein prediger begeret wertt. 

6. — Wort gedolert, dat noch nit ten vullesten affgeschaffet ys dat Digitized by VjOOQIC 203 

unbehörlicke schenckent, blakerent unde schlahent, so bg brüdegam und 
brüidt geschenen, thom deele buthen und ijn der kerckcn ante et post 
copulationem , bek nit alleine bij vorgedachten personen, sondern ock up 
Passenen, Pingstern, Meijavendt' und Johannis Midsommer und andere 
dagen mehr , dat datselve gentzlich affgeschaffet mochte werden , mitz ock 
dat die pachters under die praedicatien geen hörngelden offte anders 
boren mogen. 

Res. synod., dat die deputati synodi bij die E. E. h. instendich an- 
holden, dat haer E. E. wolle believen um alm alle redgiern und andere 
deser provinciën övericheiden uth te schriven sie ernstlich te dhoen con- 
stringeren, dat hirin met ernst mochte versien worden. 

7. — Offt behoerlich sij, dat ein prediger die kinder dopen sall, wel- 
chere olderen, Wedderdöpers sinde, daer van rechtswegen werden tho 
constringert höre kinderen te lathen dopen , und tho deme nicht sie selvest 
sonder dorch andere hare kinder ter dope schicken. 

Res. synodus, dat men sie mag dopen, quia non tain spectanda im- 
pietas et defectio proximorum parentum quara pietas et fides remotionim, 
cum secundum dicturn apostoli sanctae radicis sancti sint rami. Deinde 
magistratus etiam recte facit Anabaptistas cogens ad offerendum liberos 
baptismo, cum enim illi tanquam fures negent ecclesiae jus suum, chris- 
tianus magistratus idipsum jure vindicet. 

8. — Wert dem synodo vörgedragen, offt het synodus for güidt ansehe, 
dat men ungedöpede personen copuliren sall. 

Res. synodus negative. Nochtanss wen sie sich thor dope praesentiren, 
vermanet synodus die prediger, dat die dope met haer in gebörlicher 
ordening geholden und sie ernstlich geexamineret sollen werden. 

Und ijs bij desen geklaget worden aver den pastor tho Oldenzijll, die 
eine persone gedopet solde hebben sonder vorweten des pastoris, dar die 
persone waenachtich wehre. Vorclaret synodus noch, dat die pastor tho 
Oldenziel ijn sinem sortirende classe tho rede sall gestellet worden, dar- 
mith solche unordening affgeschaffet werde , dat die eigen prediger vorbij- 
geghaen solde werden. 

Sessio quarta antemerid. hora 7, 6 Maij. 
Unde ijs nha anropinge des namens Gottes ferner gehandelt, als folget. 

.9. — Wert gefraget, offt die ledtmathen, ijn einem carspell wanende und 
einen pastorem hebbende, niet solden geholden sin mith horen pastor te 
communiceren. 

Res. synodus, dat die pastoren und classes, bij diewelche sie solden Digitized by VjOOQIC 204 

communiceren willen, die ledematen sollen vormahnen bij haren eigenen 
pastorn te bliven urnb gude ordening tho erholden. 

10. — Wert dem synodo vorgestelt, offt nit alle bisamenkumsten der 
Papisten und Menniten, so under einander schuilen, stridende tegens 
die wahre gereformerde kercke und staet deser provincie, behoren vor- 
baden und affgeschaffet te worden. 

Res. synodus , dat den deputat. synodi belastet wort up einen gemeinen 
landessdach ahn to holden, dat hirin ter ehren Gottes, upbuw der christ- 
lichen kercken und affschaffing der falschen lehren mag gedaen worden. 

11. — Wordt dem synodo noch to bedencken gegeven , dat gene copu- 
lationes geschehn solen, so uth andern carspelen kamen, idtsij den die 
personen, ordentlich ahn den orden, vandannen sie kahmen, proclamirt, 
ock met güder attestation versehen und des pastoris ejus loei consent 
hebben. 

Res. synod., dat dith artieul blive. Dewile averst D. Bernardtjs Andreae, 
pastor ijn Esingen, sich beklaget, dat Pawel Cuiper, ijn sinem karspel 
waenhaftig, gecopuliert sij ahne vorherghaende proclamatie tho Esingen, 
so behoerlich was gescheen te sinde, so resolv. synodus, dat gemelter 
pastor sall geholden sijn flitich tho erkundigen, ahn welchem orde, van 
wat persone die copulatie geschehn, und den dem classi Süithorniianae 
an to dienen und darinne folgents te dohn nha behoren. 

Sequuntur specialia. 

1 Gra. spe. — Wert dem synodo tho erkennen gegeven van den olden 
paep , in den Dam wonende , dem alleer stadt unde lande van wegen sin 
wieken, segenen und andere godtlose grillen vorbaden, wo mith hem sij 
to procediren. 

Res. synodus, dat deput. syn. bij die gebörliche overicheit versöken, 
dat die einmhael geschene vorbanninge moge van den E. E. hern main- 
tenert und executirt worden, wo intgeliok ock mith die wickersche up 
Caelham. 

2. — Wert ock geklaget aver einen joden, ijn den Dam wanende, die 
unbehoerlicke woker driven solle. 

Res. synodus, dat men vor guidt ijnsehe, dat die christliche avericheit 
vormahnet werde, dat sie uth liefde jegen haren underdahnen die joden 
mith haren unbehorlichen wokerende wolden uth hare jurisdictien uth- 
holclen. 

3. — Van twe caspelen Solwert und Marsum wort vörsocht, dat sie 
mogen gecombineret worden. Digitized by VjOOQIC 205 

Res. synoclus , dat solche combinatie moge geschehn , dewile het synodus 
vörsthaen, dat darvan ein pastor ehrlich kan leven, und wert deputatis 
synodi uperlecht bij den col la toren dersul ven kercken an tho holden umb 
hetsulve te vüllenbringen. 

4. — Wert synodo vorgedragen enige beropinge des pastoris tho Siixüm, 
die bethhero vam classe nit sufficiant befunden wort, dardorch die kercken- 
dienst ijn dieselvige plaetze mercklich wort verhindert, offt nit synodus 
datselvige enigermathen köne remedieren. 

Res. synodus, dat ijdt gestellet wordt ahn die E. E. h. Gedeput., 
welche belovet hebben bij die collatoren te verstaen, und ferner darin te 
dohn achterfolgende die resolution, airede bij dem collegio genhamen. 

Sessio quinta pomerid. hora 2, 6 Maij. 

5. — Nha dem gebede hefft Johannes Bruints , schoeldiener tho Critzum 
ijn Reiderlande, doer reqüest ahn den synodum lathen gelangen umb 
einen prediger efte schoeldienst , bij mangel averst van dienn offt synodus 
alssdenne wolle believen hem ein viaticum wegen sines armodes mede 
tho delen. Darüp synodus van ehme testimonia vitae ac doctrinae gefor- 
dert, velche hie vertönet, und sint dem synodo vorgelesen worden. Und 
gene upsage darüp gefallen, hefft synodus resolvirt, dat men ehme eine 
recommendationschrifft ahn den richter, pastor und geraeinte tho Bellin- 
gewolde solde mededeelen umb hem mith een schoeldienst (indien mögelich) 
to vorsehen, vorts ein viaticum tho vorehren, welch beides geschehn ijs. 

6. — Sint die E. E. Pabe Broersma und Heine Heines , medecollatoren 
der kercken Saxuin, erschenen, vörsocht ende begeret, datt Jacobus 
Lvniculi, tho Saxum prediger, mochte affgeschaffet und sine aldar 
hebbende unförmliche beroping gecassiret worden, und sie thot einer 
nijen electie eines predigers mochten treden. 

Res. synod., dat ijdt 1) deser saken belangende sall vorbliven bij die 
resolutie der E. E. hern Gedeput. genamen, wo articulo 4 sessio. 4 rede 
gementionert , und dat sie einenn godtseligen prediger inwendich drie 
weken nha datum bavengemeldt solen beropen, bij versümenisse averst 
van dien darvan sie den E. E. h. Gedeputerden (die ock alsden nha 
gelegenheit der saeken hetselve belovet hebben te beforderen) reden te 
geven angenhamen hebben. Item die E. E. h. gebeden umb Jacobtjm 
Janiculi ehrlich vandar te verschaffen, mitz dat synodus versocht, die 
collatoren wolle believen ehme nit affscheiden die upkumsten, so hem 
nha die tidt hedden fallen konen, mith gude gunstige discretie willen 
thokahmen lathen. 

1) „ijdt" YY heeft „ijn". Digitized by VjOOQIC 206 

7. — Is classis Dammonensis tho reden gestellet, dat sie drie junge 
gesellen geexaraineret und ad ministerium thogelathen, darup Georgius 
Placius, pastor Dammonensis, sine vörantwording gedahn, meinende 
darin nit gepeccirt tho hebben, vermitz sie vam classe Franekerana ijn 
dese provincie alm die classes waren gerecommenderet. Damp hefft synodus 
het classicale boeck classis Dammonensis gefordert, und darüth die acta 
van dien vorgelesen worden. Und hefft synodus up datselve gravamen, 
anghaende dat geholdene examen in classe Dammonensi bij dieselve drie 
studenten uth die academia van Franeker angekamen verclaret, offtwol 
synodus nit twivelt hetselve nit perfunctorie geschehn te sin, dan over- 
mitz dieselve ahnkumpst vorörsaket ijs geworden bij enige simülteit under 
den hochgelerden hern professoren und enige predigern der respective 
dassen ijn Friesslandt, achtet synod., dat die classis van den Dam sich 
solches examinis nit hedde behoret te underwinden, schoen sie van be- 
kante güiden lüden gerecommendirt mochten sin, umb den classibus deser 
provinciën geen verdencken an to halen, alssofft wi ijn dese provincie 
uns vor richters und voetholders van parteischop vorclaren wolden. Wert 
uth desen die classis Dammonensis alssock alle anderen classes vör- 
mahnet bij solchen vörfallenden casibus circumspectius te handelen. 

8. — Wert dem synodo tho bedencken gegeven, offt die gemeinte qn 
den Dam wol gedahn hebbe , dat sie den gewesenen pastor tho Westerlee 
Hermannüm Christopuoui , deme van wegen sin unordentlich levend t die 
stadt van Groningen vorbaden ijs, ad sacram synaxin hebbe thogelaten. 
Darup Georgius Placiüs, pastor Dammonensis, bereding gedahn, dat sie 
mith hem nha luit der kerckenordening geprocedirt hadden, und dat hie 
vör die gemeinte ijn den Dam opentliche confessie van sine transgression 
gedahn und betering sines Ie vendes höchlich belavet, und thot noch tho 
nit unstichteliches van ehme gesehn offt gehöret sij worden. Leth sich 
synodus sodahne vörantwording gefallen, mitz dem classi injungerende 
mith hem vortahn nha die kerckenordening te handelen, indien hie 
wederumb thom predigerdienst solde begeren gepromovirt te worden. 

Sessio G antemerid. hora 7, 7 May. 

9. — Is nha gedahn en gebede van Petro Scepelitio, pastore in Wedde, 
ein reqüest denende vör des salige Johannis Ringelh pastoris ijn Büirtange 
nhagelatene wedewe dem synodo vörtönet, versokende ein voerschrivent 
ahn het classis van Utrecht umme Johannem SpuraovrcM darto te holden 
und vermahnen, dat he vorschr. wedewen betalen und vornögen solle. 
Welches synodus geaccordirt und ein schrivent darup vorferdigen lathen. 

10. — Iss Henricus , koster tho Ziddeburen , erschenen und van wegen Digitized by VjOOQIC 207 

sines langdurigen advocirens ter reden gestelt, darup he van die E. E. 
hern Gedeput. een accordatie, urn wedewen und weisen te mogen bedienen 
uthgebracht, vörtönet hefft. Dariip synodus classem Dammonensem vör- 
mahnet hefft nha sin vörholdent van dien to inquireren, und darvan 
informatie genhamen hebbende ahn die E. E. h. Gedeputirden weder ijn 
to bringende. 

11. — Is erschenen Johanxes Hajoxis nth Reiderlande, und van synodo 
ehrne thot ein schoeldienst te willen vörhelpen [vörsöcht] i). Is ehme nha 
sin lehre ende levendt gefraget. Hefft darup ein testimonium sines vör- 
holdens avergelanget , dartegens nichtes upgebracht ijs, dan darbij bekent, 
dat he tho Munster und up andere suspecte plaetsen gestudiret hedde. 

Darup synodus resolvirt , dat dem classi Oldampt , warunder ein schoel- 
dienst vaciret, wordt injungirt densul ven, wen he sich daer verfoget, 
flitich tho examineren, offt he purus in religione ijs oder nit, und dan 
darnha mith hem procediren, alss classis sall finden te behoren. 

12. — Is Henmcus Meynardi up die vam synodo ahn hem gedahno 
citation erschenen unde tho reden gestelt, offt he die sententz, so ijn 
vergangenem synodo aver hem gegeven, genoichgedahn. Damp hefft he 
bekent denselven noch nit achterfolget te hebben, begerde vörgiffniss 
desselven, unde belavede dem synodo genoech te dohn und solches den 
thokunftigen deputatis synodi tho vörtonen, darmith he ordentlich und 
rechtmetig ijn dat predigampt mochte kahmen. 

Res. synodus, dat he daran seer qüaelick gedaen, dat hie demselven 
noch nit nhagekahmen sij und hefft ehne wegen sines mödtwilligen un- 
gehorsaras gestraffet. Dennoch sine deprecatio ende belofften ahnsehende, 
leth jegenwordige synodus noch verbliven bij des vörigen geholdenen 
jahres synodi resolution, welche hie angenhamen hefft nha to kahmen, 
sich ock fortan des kerckendienstes tho entholden beth thor tidt solches 
geschee, und darvan den synodi deputatis genöchsame tucheniss vertönet 
hebbe. 

13. — Beklagen sich etzliche broderen, dat sie hare classicale ver- 
ordente kosten niet krigen. 

Res. synodus, dat se ijdt lathen vörbliven bij die resolutien, ijn velen 
synodis vor desen genhamen, dat die deputati synodi hetselve solen be- 
forderen ter plaetzen, dar sie sollen güidtfinden te behoren, mitz dat 
sie ock vor die predigers, ijn Westerwoldingerlandt wonende, hetselve 
wollen bearbeiden. 1) „[vörsöcht]" aangevuld uit YY. Ontbreekt ook in ZZ. Digitized by VjOOQIC 208 

14. — Is erschenen einer mitli namen Makcus Marsman, enich vor* 
schrivendt mot sich bringendo van don prediger van Altena, vorsochte 
thom kerckendienst gepromoveret tho worden. Damp hefft synodus van 
ehme sine testiroonia vitae et doctrinae gefordert, die he vortönet und 
vorlesen, und nichtes darwedder ijngebracht. 

Res. synodus, dat ehme ein text injungert worde, wogescheen, nemptlich 
Joh. 3: Sic Deus dilexit etc., und darvan ijn synodo te proponiren umb 
also sine gaven te horen und alssden bether gerecomniendiret te konen 
worden. 

15. — Is Martinus Capelle, gewesene schoelmeister tho Fermsum, 
erschenen und dörch ein reqüest und vorbidde van anderen thom kercken- 
dienst geproraovirt und ijrgentswaer gerecommendert te worden upt 
flitigeste angeholden. 

Res. synod. , dat sie hetsülve hem te verhelpen nha gelegenheit wolle dohn^ 

16. — Entlich hefft die E. E. Hiddo Jensma angedenet, dat sine E. E. 
dem synodo nit lenger bij wanen konde, sondern siner noedtwendigen ge- 
schefften halven nha Groningen vorreisen moste, sich jegen die broder 
bedancket und tho befordering deren in synodo geschlatenen dingen sinn 
bestes te dohnde frundtlich belavet. Darup praeses geantwordet, dat die 
broderen des synodi des gemelten hern tegenwart wol lenger gewünschet , 
dennoch dat ijdt die gelegenheit nit liden konde, mosten sie thofreden 
sij, deden sich tegen sine E. E. wegen der upgenhamenen inoije und 
van wegen des guden erbedens hochlich bedancken. 

Sessio septima hora 2 pomerid. 7 Maij. 

17. — Nha gedanem gebede is Wibe Giseberts, ijn den Dam wonende, 
erscheenen den synodum tho berichten, off hie der synodi resolutie ijn 
vergangen jahre genhamen genoichgedahn. Up het relat van Wibe vorsch. 
vorclaret synodus, dat he der ijn vergangen jahres synodi resolutie 
nicht genoichgedahn, indeme he twaren die desertricem dorch des nia- 
gistrats edict lathen ijneischen, averst hemhamals ahne tho döhn der 
avericheit privata authoritate sehr ergerlich mith hoer geaccordiret und 
ijn die desertion selvest gewilliget, und derentwegen malitiosam deser- 
tionem, welche ehme vör sine gebörliche overicheit te demonstriren 
uperlecht, genesweges bewisen kahn. Unde ijs Wibe vorgesch. gefraget 
worden, wol sodahne instrumentum repudii geschreven hedde. Hefft 
geantwordet: Hinrick Eeck ijn Groningen, wahnende ijn Geistliche Ma- 
gedestrate. 

Res. synodus, datt solches van dem classe Groningana angedienet 
moge worden dem magistratui alda tho eropenen. Digitized by VjOOQIC 209 

18. — Sint die E. E. Batenburger, vader und sohne, van Osterwitwertt 
erschenen, begerden des synodi raet und hülpe, ummedat sie einen eigenenn 
prediger mochten genieten, uradat sie rjn tidt van kranckheit und anderss 
haren trost und bistandt mochten hebben. Up welchen christlichen versoeck 
fraget synodus, offt sie die 50 grasen pastorienlandt ock konden freij 
krigen. Seden darüp , dat die pastorienlanden frije landen wahren. Worüp 

4 

synodus vorklaret, dat so sie die landen mith de behusingen mitz ock 
die 50 dallr, so sie praetendireden vörmals mechtig gewest te sin, 
wedderumme mechtig te konen worden, also dat ein prediger by hoer 
leven konde, und dat synodus doer hare deputirden bij die provincie 
anholden wollen, dat sie einen eigenen prediger solen bekahmen. 

19. — Wert dem synodo to kennen gegeven , hoedat etzliche pastorien 
unde kosterijebehusingen ijn Westerwoldingerlandt und heerlicheit Wedda 
van den kerckfogeden nit underholden worden, vornemlich tho Wedde, 
Vlachtwedde und Bleijham. 

Kes. synodus, dat depntati synodi solen bjj die gebörliche overicheit 
aldaer bearbeiden, dat darin moge versehen worden. 

20. — Offt men nit einhellich vörsoeken solle bij die E. E. h. Gedeput. 
dat men jahrlicx ein genandt geit mochte erwarfen umb die biblioteca 
bijnnen Groningen te vermehren thot behoeff ende geriff der predigeren 
der stadt Groningen ende Omblanden. 

Res. synodus, dat deput. synodi hetselve wolle believen te bearbeiden. 

21. — Is umgefraget, offt ock enige in classibus waren geexaminert, 
die ijn dith verlopen jahr ijn diensten getreden wahren und dem synodo 
hare testimonia examinis exhiberen solden, darvan gehne schwaricheit 
befunden. Wort derhalven vam synodo avermahls guet erkandt, dat men 
hetselve noch jahrlicx unnalessig nhakahmen sall. 

Sessio octava hora 7 antemerid. 8 Maij. 

22. — Nha gedanem gebede ijs geproponirt, so ein man twe fruwens 
hedde, die erste wettlich und die ander unwettlich, offt die anderde 
bjj vorstarff van die erste wettlich ijn den ehestandt sall konen ange- 
nhamen worden. 

Res. synodus negative, ne fiat continuatio adulterii. 

23. — Sint deputati vorgangenen jahres synodi erschenen , har geprae- 
sentirt relaet te döhn, wat sie bij S. Gnade und E. E. h. Gedepüt. uthge- 
richtet hadden, tgene haer vorgangen jaer vam synodo belastet, und 
schrifftlich övergelefert , tgene by haer gedahn. Und darbrj vorgestellet , 
dat synodus ein kisteken mochte maken lathen, darinne alle acten, reso- 

Acta m/n. provinc. VIL 14 Digitized by VjOOQIC 210 

lutien und instrumenten, die deputati synodi jahrlicx van hare vorrich- 
tingen weder ad synodum bringen, gelecht und vörwaret vörbliven. 
Res., dat solch vorsöck güdt erkandt jjs. 

24. — Is Jaoobus Janiculi, bethhero tho Saxum residirende qüestiose 
prediger, erschenen mith een vüllmacht vant carspell und hefft van dem 
synodo versocht gemaintenert te worden mogen, und die deputati synodi 
jegenwordich ook sine persone thom deele gerecommendiret hebben. 
Hefft dennoch synodus, betrachtende die reden van vorgaende sententie, 
erachtet dat ijdt bjj dieselffsde resolutie verbliven sole. 

25. — Der deputerden synodi rapport gehöret hebbende jjn voreoheiden 
vorgelesenen resolutien, van den E. E. hern Staten gepassiret, doeth der 
synodus gemelten deputirden synodi hertlich bedancken. 

26. — Uth desen relaet der deputerden synodi vorstaen hebbende, dat 
genochsame middelen tho Behem syn umb einen adjunct aldar te konen 
hebben, verclaret synodus, dat deputati synodi flitich darum anholden 
sollen. 

27. — Is wedderum erschenen Marcus Marssman Stadensis, und hefft 
eine predigt gedahn, gelick hem des dages thovörne injungirt was. Die- 
welche predicatie dem synodo also behaget, dat synodus ene den classibus 
recommendiret, alssock den E. E. h. Gedeputerden, versökende dat hoer 
E. E. hem nha besten vermogen behülplich sin wolden thot promotie. 

Sessio 9 hora 2 pomerid. 8 Maij. 

28. — Nha gedahnem gebede is dem synodo tho bedencken gegeven, 
offt sodane collatie van een praebende sall mogen up eemants levendt 
geconferiret worden ahn emant plat tegens die kerckenordening , welche 
certum numerum annorum determinert art. 58. 

Res. synod., dat ijdt behöret te ghaen nha der kerckenordening, und 
dat bij den E. E. hern G-edeputirden angeholden mag worden, dat solche 
collation geannihilert werde. 

29. — Wert jjm synodo geklaget, dat tho Uithhusermeden bq dem 
schöldienst geen upkumsten sint, und die besolding des schoelmeisters 
uth der kercken güderen möth genhamen werden , dar doch ahn der plaetze 
eine sekere praebende jjs, dar ock cura animarum up fait, 115 grasen 
groeth sinde, dat doch van dersul ven prebende sovele mochte genhamen 
worden, darvan ein beqüam schoelmeister sin underholt hebben mochte 
thot wolfart des carspels. 

Res. synodus, dat solchs behörlich, und doer den deputat. synodi bq 
die E. E. heren solle versocht worden. Digitized by VjOOQIC 211 

30. — Die busse Butings anghaende hefft synodus noch widers darnha 
vernhamen und vörsthaen , dat van sommigen eine Btjttinge occasie verbis 
jocosis gegeven srj, van sommigen averst, die hie genömet hedde, ock 
weinich blieken wederfahren sq, also dat he gantzlich dem synodo ver- 
dachtig geworden niet richtig gehandelt te hebben. Desswegen vam synodo 
gecen8urirt und ehme qngesecht, dat hie henferner synodum edder de- 
putatos synodi niet bedienen sall. 

31. — Is ijn synodo vor güdt angesien, dat fortan nichtes sall gedrücket 
worden, offt het sall erst in classe visitert worden nha vörmeldt der 
kerekenordeninge. * 

32. — Vemer sint deputati synodi dorch die meisten stemmen gekoren : 
D. Bernardtjs Theodoriq, prediger in Groningen, D. Wolpgangus Agrioola, 
p. in Behem, D. Johannes Johannis, p. in Wagenborgen, D. Bartholomaeus 
Btllerbeke, p. in Warffhusen. 

33. — Ordineret synodus den deputerden synodi, dat sie erster ge- 
legenheit alss wesende nhaestkunfftigen Dingstdage aver achte dagen, sinde 
den 19 Maij , bij einander solen kahmen und die acta synodalia vornehmen, 
umb in effect te bringen. 

34. — Wert ock resolvirt, dat deputati syno. herahamals alss nemptlich 
den andern dach solen geholden sin in synodo te erschinen urn van haer 
handeling rapport te dohn. 

35. — Entlich jjs censura morum geholden und (godtloff) niemant cen- 
surirens nödich befunden. 

36. — Naest desen hefft die E. E. Lambert Hörenkens den synodum 
der gnade Gottes befahlen und elck und jeder thot flitige warnehming 
sines ampts güidthertzlich vermahnet, und deren rjn synodo geschloten 
dingen sin bestes tho dohnde frundtlich belovet, darüp die samptlichen 
prediger sich ijegen sine E. E. wegen der upgenhamenen morjte und van 
wegen des güden erbedens höchlich bedancket. 

Und hebben die ahnwesenden prediger deze samptlich undergeschreven 
und also deser synodus mith dancksaging tho Godt leefflich geendigt. 
Actum 8 Maij aO 1612. 

Chri8tophoru8 Uchtemannus , minister ecclesiae Groningensis , synodi Wulfgangüs Agricola, pastor in Bedüm, assessor. 
Hiddo Lamberti Grothusanus, in Farmsum pastor, synodi scriba. 
Wilhelmus Walraven, pastor in Nortdick. 
Egbertus Halbes, j. u. ücentiatus, senior ecclesiae Groningensis. 

14* Digitized by VjOOQIC 212 

Theodorus Volckeri, pastor in Schiltwolda. 

Cornelius Reneman, pastor in Crewertt. 

Reent AiiBERDA. 

Lucas Widemarius, pastor in Zergp. 

Johanwes Egberti, pastor tho Leermens. 

Albertus Guilhelmi, pastor in Medis. 

Wilhelmus Johannis, pastor in Huisinga. 

Bartholomaeus Bijllerbeke, pastor te Warffhüisen. 

Hesselus Nicash, prediger tho Ulrüm. 

Samuel Schmaltzius, pastor in Wetzingen. 

Robertus WrppiNGrus, ecc. 

Bernardus Aitoreae, pastor in Esingen. 

Gerardu8 Joannis, d. v. m. in Northorm. 

Johannes Johannis, Wagenborg. ecclesiastes. 

Petrus Schepelitius, verbi divini minister in ecclesia Weddana. Acta *) synodi provincialis , so voor den edlen 
und ernt. heeren Gedeputeerden der stadt Groningen 
und Umlanden uthgeschreven und geholden op den 
gen Maij des jaers 1613 binnen Groninghen, in 
bijwesen der edlen hoochwijsen heeren Lambert 
Hoornkens und Bocko Auwma, Gedeputeerde, vant 
collegio daertoe gecommitteert und deputeert. 

Sessio prima hora 2 pomeridiana 3 Maij. 
Is dese synodus van D. Wolffgango Agricola, pastoren tho Behem, 
als voorgangenen synodi gewesenen assessore in absentia des voorledenen 
jaer praesidis D. Christophori Uohtemanni, mit den gebede angevanghen. 
Und daerop verners per communia suffragia fratnim in praesidem eligert 
worden D. Corneltus Hillentüs, pastor tho Groninghen, in assessorem 
D. Georgius Placius , pastor in den Dam , in scribam D. Johannes Schro- 
derus, pastor tho Hooch ende Leeghkerck. 

Verners syn de credentzbrieven overantwoort und voorgelesen sjjnde, 
syn sjj duchtich erkent , ende synt navolgende pastoren van den classibus 
comparirt als: !) De acta zijn nu vervolgens door een anderen schrijver gecopieerd , die niet 
zoo nauwkeurig de eigenaardigheden van de spelling der woorden in de originele 
acta heeft overgenomen. Digitized by VjOOQIC 213 

classis Groningana: D. Cornelixts Hillenius, pastor tho Groningen, D. 
Ulbicüs Bultenius, pastor tho Haren, den E. E. Geert Hoornekens 
senior 1) ; 

classis Dammonensis: D. Georgius Placius, pastor in den Dam, D. 
Corneuus Renemannus, pastor tot Crewerden , D. Henricus Banius , pastor 
tot Helm; 

classis Loppersumana: D. Joachimus Zooriits, D. Johannes Eqberti, D. 
Lambertus Henricï; 

classis Middelstumana : D. Wolgangus Agrioola; D. Wesselus Rhoden, 
D. Johannes Alberti; 

classis Enerumana: D. Johannes Conradi, D. Samuel Schmalziüs, D. 
Adolphu8 von Besten; 

classis Suidthormiana : D. Johannes Schroderijs , D. Johannes Schoonen- 
borch, D. Gerhardus Johannes; 

classis uqt Oldeampt: D. Gerhardus Asstjeri, D. Gerhardus Bockholt, 
D. Justinus Havenbergius, absens. 

1. Und ist voort censura inorum geholden worden aver voorgenoembde 
broederen und alle duchtich desen christlycken synodo bq te wonen 
erkant, ock session vorgunt worden. 

2. Volgende heeft synodus voor goet aengesien, dat D. Johannes 
Schranckenmuller , pastoor van Scharnier , ende Philippus Schlaper , daer- 
selbst schoolmeester, van allen misverstanden tusschen hun op tho heven 
sollen citert worden. 

3. Oock heeft synodus nae voorlesinge der ehrw. heeren Roberti Wip- 
piNon pastoren tot Suqdthorm clageschrift resolvert, dat beyde partijen, 
als pastoor eensdeels, und Hendrick Louwens, Siger Gerrits und Rittze 
Wattens, gewesener schoolmeester anderdeels, mogen citert worden. 

Synodi 2 sessio antemeridiana hora 8, 4 Maij. 

1. Sjjn post preces de acta praeteritae synodi voor de hant genomen 
toe revideren. 

2. Vermoge des 5 articuli in saecken Johannis Johannis, pastoren in 
Wagenborgen, dewyle denselven syne wege intercession mit synen soone 
de sake selbst voor den heeren te verrichten heeft voor de handt genomen 
und an die provincie overgegeven, laet het synodus daerbij berusten. 

3. Gravamini8 7 dat de Wedderdoopers der pastorielanden niet ge- l) „senior" YY heeft „senior ecclesiae Gröninganae". Digitized by VjOOQIC 214 

bruijcken sullen, so is van den E. E. heeren Staten resolvert, dat na 
verloop deses jaars hun de landen sullen opgesegt worden. 

4. Ist resolvert vant synodo, dat de classes, so geene gravamina hebben 
in to sendende, gelijckwel sullen sulckes an den dassen, daer synodus 
sal geholden werden, berichten. 

5. Gravaminis [16] 1) angaende de onbehoorlycke combinatien resolvert 
synodus, dat so eenige prediker onbehoorlycke combinationes hebben, sall 
de classis solckes an de deputatos synodi remonstriren umb voorder den 
E. E. heeren Staten te remonstreren. 

6. Dewyle de gewesene deputati sqnodi haer ampt trouwelycken in 
navolgenden articulen als 8, 12, 14, 16, 17, 18, und aver dat 3, 6, 
und 10 general gravamen, alsowel als over dat 18, 19, 20, 26, 28 und 
29 special gravamen des voorgangenen jaers gearbeidet und den synodo 
vertoont, daervoor sy hoochlyck bedancket worden, maer voor deser tijt 
noch niet daerinne geeffectuert is, als werden wederom de" nieuwen an- 
tredene deputati synodi daermit belastet solckes voorder met vlyt te 
achtervolghen. 

Van den generalibus gravaminibus. 

1. Van acceptation der kerkenordeninge wert solckes bet an der E. E. 
heeren Staten ankunfft differert. 

2. Wat anlangen doet dat 9 gravamen van toelaten 2) vremde commu- 
nicanten, heeft synodus voor goet angesien, dat die pastoor, welcken 
vrembde communicanten uqt andren caspelen ankomen daermit tho com- 
municeren, sall geholden syn de luyden tho vermanen, dat ze eerst een 
schrifftlyck bewys tot hem van haeren pastore brengen sollen, dat hy 
se moge toelaten. 

3. Sjjn D. Wolfgangtjs Agricola und D. Ulricus Bultenitjs uqt raet 
des synodi an de E. E. heeren Staten gesonden om te versoecken, dat 
den E. E. heeren wollen gelieven haere committerden op den synodum 
te senden. 

4. Vermoge des 11 gravaminis in casu Pattwel Kuper, te Esingen 
wonachtigh, copulert synde sonder voorgaende proclamation in sijnen 
caspel, is solckes den pastoren tho Esingen te vernemen opgelegt, 
welcker den classi genoechgedaen. *) »[16J" Aldus verbeterd naar de vorige acta p. 201. Onze cod. en ZZ hebben 
>", YY „6". 
2) „toelaten" YY heeft „toe te laten". Digitized by VjOOQIC 215 

Specialia gravamina. 

1. Nae inholt des 3 gravaminis wegen Marsiim , so mit Sollwert com- 
binert moge werden, daermit sy eynen egenen pastoren holden mogen, 
wert classis Dameonensis authorisert und hiermit bevel gedaen, dat se 
daerin doen zullen, und off het nodigen bevonden, de deputatos synodi 
daertoe trecken sullen. 

2. Dewjjle dat 7 gravamen dit jaer niet voorrichtet, wert noch den 
classi Groninganae opgeleght datt thoe doende in casu Henrich Eck *). . 

3. Vermoge des 21 gravaminis, dat examina ti dem synodo testimonium 
examinis exhiberen sullen, wert den pastoren tho Harckenstede, gewesenen 
schoolmeester tho Noortbroeck onder den classi Damonense, alzo oock 
D. Johanni Uchtemanno, kommende van Bremen und in classe Middel- 
stumana sortierende, opgeleght, welchs geschien is. 

In classe Suidthormiana D. Marco Marsmanno, D. Melchiori Balthasar 
und D. Ltjerdo Meintz, dat ze haere testimonia examinis in den synodum 
bringen sullen. 

Ist oock mit voor goet angesien , dat de pastoren , so uijt vremde landen 
hier komen und aldaer examinert syn, glyckfals haere naemen, uyt wat 
lande ende hoe sy hier gecommen synt, in tho brengende, gelijck aireede 
van D. Cornelio Hillenio, pastoor te Groningen, und Jacobo Jannicüli 
und Sdctiwo Gellio gescheen is. 

4. Idt laet sich oock synodus welgefallen, dat niemant sall plenarie 
examinert worden, idtsy dan dat hij te voren eene gewisse beroepinge 
ter plaetze hebbe, edoch dat een praeexamen vergunnet wert 

Sessio 3 pomeridiana hora 2, 4 Maij. 
Sint in synodo erschenen ujjt den naemen van den E. E. h. Gedepu- 
teerden der stadt Groningen ende Ummelanden de E. E. Lambert Hoorn- 
kens ende Bocko Auwma2). 

1. Post preces heeft D. Joaghimus Zoorius, pastor tot Loppersum, 
proponirt, off synodus kan voor goet ansien, dat einer uijt den caspel to 
Berum sich mit syner gewesener za. huisfrouwen nichte mach vorehelijcken. 

Res. synodus , dat op dezelvige vrage is geantwoort in synodo nationali 
Middelburgensi in particularibus quaestionibus , quaest. 83, ludende als 
volget: Offt raedtsaem, dat twee persoonen wesende omskinderen off gelqcke 
grad malcanderen trouwen mogen. Antwoort: neen, ten eersten om erger- i) „Eek" YY heeft „Eeck" 

2) Dit geheele art., eerst overgeslagen, is op den kant bijgeschreven. Digitized by VjOOQIC 216 

nisse der kercken wille, die daeruijt ontsteit, 2. om der eerbaerheyt willen , 

3. umdat de frundtschap tot andren geslachten magh uijtgebreydet werden, 

4. omdattet strijdet tegens gebruijck meest allen reformeerden kercken. 
Verstaet derhalven synodus, dat de classis oder prediger des oerts, 

daer de persoonen is, sall refugeren an den politicum magistratum. 

2. D. Gerhardus Johannis, pastor tho Nordthorum, proponert, dat 
twee vorehelichde personen, van hem ordentlycken gecopuliert, van 
ander l) geloopen syn, begeret raet, hoe hierinne moge remediert werden. 

Res. synodus, dat solckes solange differert synde voor een particulier 
exemplum in gravaminibus in causa matrimoniali referert werde. 

3. Heeft D. Johannes Schoonenbergh ingebracht , dat eener mit nhamen 
Abbe Ockens, wever tho Adwert, sich mit eener vrouwspersoon voor 
etlicke jaeren ehelich verbonden, de persoon aver den man ante copula- 
tionem malitiose vorlaten ende daervan gelopen, daertegen hij sich also 
balde mit eener andren de novo verblinden, ock mit derselvigen enige 
jaeren gelevet, kinderen getueget unde deselve tho beholden noch ge- 
sinnet. Begeert de pastoor raet, hoe hy sich met der copulation ver- 
holden moge. 

Res. synodus , dat de verlopene persoone dorch een opentljjck mandaet 
van der overicheyt moge citert werden ende, ingevalle sij niet werden 
erschijnen , mit der copulatie tho vorvaren , mitz dat de magistraet wülen 
verklaren, dat den man van den verlopenen persoone magh vrijgekent werden. 

4. Heeft classis Middelstummana voorgestelt, oft niet synodus daerhen 
raoghte delibereren, dat de exercitia disputationum den classibus konnen 
toegelaten werden. 

Hes. synodus, dat wegen desen geferlichen tijden disputationen niet 
wel connen toegelaten werden. Ist aver voor goet angesien, dat men 
an derselver plaetzen verordene, dat in een yeder classe van den pastoren 
eene proposition uijt den Heydelberschen Catechismo ofte sunsten ex locis 
s. 8cripturae magh gedaen werden , und de broederen mit hem frundtlyck 
ende broederlijcken daervan conferiren und underreden. Idt sullen oock 
de classes geholden sjjn in synodo te remonstreren , wat hierinne gedaen is. 

Sessio 4 antemeridiana hora 9, 5 Maij. 

5. Syn op citatie des synodi erschenen den pastoor tho Scharmer Johan- 
nes Schranckenmuller und Philippüs Schlafer, schoolmeester , clage und 
antwoort van einen ij der angehoort, daemae dorch rypen raet des synodi 
volgender gestalt geprocederet. *) „ander" YY heeft „eenander". Digitized by VjOOQIC 217 

Sessio 5 pomeridiana hora 2, 5 Mag. 

6. Synodus heeft in der vrese G-odes de swaricheden der saken so 
in betrachtingh aller umbstenden wegen der groter oneenicheyt, so tus- 
schen den pastoor ende schoolmeester te Scharnier geresen, mit firjte 
examinert ende daerin entlycken gesloten , dat men vooreerst den pastoor 
ende schoolmeester sall vormanen, oft sij oock geneygt syn alle weder- 
weerdigherjt , so an woorden unde wercken tusschen hunnen geduiret , bij 
to leggende ende sich mit einandren te versoenen. Welckes alzo voorge- 
nomen , nnd alzo de versoenen 1) daetlycken in effect gestellet. 

Folgendes wegen affleninge andere 2) misverstanden , tusschen den E. E. 
Geert Clandt und mehrgedachten pastoor erresen , is oock op intercession 
des synodi eene christelycke reconciliatie versocht, vruchtbaerlyck int 
werck gestellet ende erholden. 

Daernae ist synodus ad decisivam sentêntiam getreden und daerhen 
r,esolvert, dat der schoolmeester in synen denst beth op toecomstighen 
Jacobi uijth christlycken midtlrjden sal geduldet werden, unangesien 
oft wel synodus genoechsame reden gehadt hadde hem incontinente synes 
denstes te entsetten. Vorder is op intercession des E. E. Geert Clanten 
wegen des meergedachten schoolmeester in betrachtingh srjner daeruijt 
befmchteden armoedt de tydt prolongert und tot op Michelis naegegeven , 
mitz dat den schoolmeester sick onderdes als tegen synen pastoren und 
de gemene daersulfst sick verholden sall, dat geene clage over hem 
moge gehoort werden ende mit allen vlijte daerhen arbeiden, dat hij 
tot eenen andren schooldenst underdes moge promovert werden, sich 
oock niet onderstaen noch tot Scharmer noch to Harkenstede enige 
schole an te vangen, sonder de plaetze der schole daerselvest sonder 
eenige molestie te verlaten. Sovere hij hem overst also niet wert ver- 
holden, sall classis sulcx den deputatis synodi anmelden, de verner 
mit hem procederen sullen. Heeft solckes den schoolmeester angenomen 
te holden. 

Den pastoor sal dit jaer persevereren in sqnen offitie , mitz dat hij hem 
alzo drage, dat men hem wegen sijner ontstichtinge niet beclagen conne, 
waerop de classis Damonensis authorisert wort goede opsicht op synen 
persoon ende denst te nemen. So nu classis bevindet goede stichtinge, 
sal hrj voortan continueren. So daerentegens dat contrarie bevonden wert , 
sall mit hem procedert, und de zake van de classe an den andren synodnm 
devolveret worden. 1) „versoenen" YY heeft „vöraöeningh". 

2) „andere" YY heeft „aller". Digitized by VjOOQIC 218 

Sessio 6 antemeridiana hora 8, 6 Mag. 

7. Syn op citatie des synodi den eerwerdighen D. Robektus Wippingius, 
pastor tho Suythorum eensdeels, und Hendrick Lotjwens, Siger Gerriss 
und Ritze Wattens anderdeels, op dem synodo erschenen, und voor*) 
den broederen des sijnodi haere ingebrachte clage und beswaerricheden 
voorgestellet , vornemptlrjck aver wegen des decreti synodi, dat men on- 
gedooptte persoonen niet sal proclameren noch copuleren , eer ende bevoor 
eij gedoopt sjjn, in christelycker betrachtung daermit2) de kercke Godes 
wederom in vrede ende eenigheyt commen mochte. 

Heeft synodus voor goet aengesien, dat vooreerst beyde partyen mochten 
reconciliert und versoenet worden, waertoe sq beydersijts van herten 
geneygt gewesen und also in den name Godes beidersyts broederlyck met 
einandren versoenet sijn. Daernaer voor goet angesien, dat twee pastoren 
urjt den classe de andere gemeynte met den pastoren oock versoenen 
sullen. Het heeft oock den schoolmeester belovet bij de leere der refor- 
mirten kercken bestendigh door Godes genade te volherden. Idt sal oock 
denzelven persoonen per deputatos synodi schriftlijck toegestellet worden , 
mit wat gronde und argumenten dat decretura synodi sall reservirt bljjven. 

Verclaert oock synodus, dewyle dat decretum Godes woort conform und 
in andren bijnabuijrden provintijen kercken maintineret ende beholden 
wert, dat men int geringste van denzelven niet zal afftreden noch eenige 
veranderinge daerin vernemen, dennoch dat men volgendergestalt mit 
zulcken ongedoopten persoonen sal procederen, naemtlyck dat ze ten 
eersten door den pastor ettelycke male met rypen rade. moegen onder- 
wijset werden, 2. dat men den kerckenraet daerby neme, 3. dat de dope 
publice und voor der gemeynte geschee. 

Sessio 7 hora 2 pomeridiana 6 May. 

8. Heeft den schoolmeester tot Farmsura Martintjs Meijer om eenige 
promotie thom karckendenst angelanght. 

Synodus laet sich syn christelyck versoeck welgefallen und resol viert, 
sooverre hij eene vocation torn kerckendienste bekommen werde, dat hij 
sich des classis, daeronder hy sorteren wert, examini zal onderwerpen. 

9. Syn D. Andreas Stratemannus ende Johannes Schmaltzius erschenen 
van wegen der weduwe tho Baffelt, so mit 8 kinderen besitten gebleven , 
und versocht, offter niet de combinatie van AndelS) int genadenjaer 
blyven moge. !) „voor", met andere hand ter verbetering geschreven boven het woord „van" 
in onzen cod. YY heeft alleen „vör". 

2) „daermit" YY heeft „dennoch". 

3 ) „Andel" naar YY. Onze cod. heeft „nadeel", in ZZ verbeterd tot „Nandiel". Digitized by VjOOQIC 219 

Res. synodus, dat zy van der tyt aen, doen idt andere predigers be- 
dienet hebben, soll de penninghen, totdat de beroepene persoone syne 
volleneomene vocatie in classe moghen vertoonen, opheven moghen. 

10. Heeft den E. E. heer Dodo Amsweer etlicke boecken den synodo 
offerert ende daerop versocht, dat eenige mochten committert werden uijt 
den synodo, die syne saken richtigh mogen innemen ende daernaer ver- 
claringe doen. 

Synodus heeft vooreerst hem hooch bedancket, daerna voor goet ange- 
sien, dat eenige gecommitteert werden, die hem mochten hooren, ende 
wat ze van hem werden vernemen, den toecomstigen deputatos synodi 
refereren, die daerinne wyder voorsien werden. Sqn daertoe bestem met 
D. Wolgangus Agricola ende Georgius Placius. 

Gravamina generalia. 

1. Alzo de suijverheyt der leere in voorschedene plaetzen bestreden 
wert und mit voordeckede und dubbelsinnigen woorden vorgestellet , wort 
gevraget, off het niet geraden sij om allerleij bedrogh ende indringen t 
der vremder leeraer voor te kommen , dat eine gemene acta van onderteec- 
keninge der Confessie und des Heydelberschen Catechismi, gelyck nu 
rede in anderen provinciën wel angevanghen und gelucklick uijtgevoert 
is, wat bundiger, vullencomener unde vaster gestellet ende opt nieuwe 
by allen predigeren undergeschreven werde. 

Res. synodus voor goet angesien, dat dry predigers uijt den synodo 
sullen verordineert worden als D. Cornelius Hillenius, D. Wolgangus 
Agricola, D. Georgius Placius, so uijt den acten der anderen provincialen 
synoden eine formulam sullen instellen ende daerbij ende affdoen, wat 
noodigh sall bevonden worden, die van den classibus sal ondergess. werden. 

Is derhalven dese formuia ingestelt: 

Wy ondergess., pastoren unde dienaren des godtlycken woordes, be- 
hoorende onder den synodo der stadt Groningen ende Ommelanden, 
verklaren ende betuijgen met desen onsen ondertekeninge in alle op- 
rechticheyt ende einvoldigheijt sonder eenige ock niet de allerminste 
dubbelsinnichey t , twyffelhaffticheijt und heimlich verstant ende daerom 
in goeder conscientie voor den Heeren onsen Godt, die de herten ende 
nieren doorsiet und erkennet, dat wq met den herten gevoelen ende 
geloven, mit den monde beliden und mit onse onderschrivinge uijtdruc- 
kelijcken te verstaen geven, dat alle de artyculen ende leerstucken, die 
in dese Nederlantsche Confessie oft belydinge in 37 articulen begrepen 
und in desen christlicken Heijdelberschen Catechismo, die by de Neder- 
lantsche Gereformeerde kercke eendrachtigh is aengenomen , zijn vervatet , 
uqtgedrucket ende van aenfangh der reformatie eendrachtelyck sijn Digitized by VjOOQIC 220 

bekent, verklaert ende ugtgeleght worden alle tzamen, de meesten met 
den minsten, in alles met Goddes h. woort overeincommen und het fon- 
dament der eniger leer der zaligheijt in sich begrypen , gelijck wy oock 
deselven in sodanigen opentlycken verstaende daervoor eygentlijck holden 
ende erkennen. Beloven derhalven heylighlyck, dat in deselvige leer ende 
articulen opentlqck ende int besonder naer onsen vermoghen dorch Godes 
genade sullen onderholden , leeren und voorstaen , ock dat wij niets andere 
noch privatim noch publice sullen spreken, predigen noch schriven, dan 
datgene met de bovengenoemde Belijdenisse ende Catechismo nae het 
verstant der reformirten kercken van beginne aff tot nu toe overein- 
stemmet, ende dat wjj oock daerhen alle leeringen oft dwalinghen, die 
mit dezelve leerstucken niet overeinkomen ende daerentegen strijden, 
oprechtelijcken verwerpen ende die truwlich sollen tegenstaen ende 
soecken te weeren. Ende so wij tot eenighen tijden, daer uns Godt voor 
wil behoeden , solden mogen crijgen eenigh bedincken offt gevoelen tegen 
eenigh artickel oft leerstuck, in derselver Confessie ende Catechismo 
begrepen, dat wy tzelve bedencken noch mit spreken , noch mit prediken, 
noch mit schriften, noch opentlijck, noch heymelijck sullen voorstellen, 
leeren, drijven noch voorbreyden, maer hetselve ordentlich ende volcomlyck 
oft den classi oft den synodo sullen openbaren, ende ons alletijt in 
desen het oordeel des classis oft des synodi gehoorsaemlycken sullen 
onderwerpen, op pene als voor schuermakers gesensurert tho werden. 
Ende indien tot eenigen tijden die classis ofte synodus solde mogen 
goetvinden, omme de enighegt und suverheyt in leere te onderholden, 
van ons te eqschen onse naerder verklaringe ofte gevoelen van eenigen 
articul der vorss. leere, so beloven wy oock mit desen, dat wy daertoe 
tot allen tijden sullen bereijt ende willigh wesen sonder eenige werjge- 
ringe, op peine als boven. Wij beloven oock mitsdesen, dat wij ons zullen 
onderwerpen ende onverbrekelycken onderholden de gebruyckelycke ordre 
der kercken , so dezelve in synodis nationalibus und in kerckenordeningen 
und particularibus synodis van dese provincie verordineret ende in dese 
kercke underholden worden. Syn tevreden, dat indien wrj hiertegen in 
leere oft ordre uns sollen mogen commen te verloopen, dat wij by 
oordeel des classis ofte des synodi van onse dienste na eysch der zaken 
gesuspendeert oft gedeporteert sullen werden. 

Aldus gedaen ende besloten op den provinciali synodo binnen Gronin- 
ghen Saturnij den 8 en May anno 1613, ende tot een teycken der een- 
drachtiger resolutie by ons allen ondertekent. 

Und is wyder besloten , dat een yder classis Confessionem Belgicam und 
Catechismum thosamen sullen laten binden , de acten daerachter inschriven , 
ende dat een yder prediger in elcken classe die ondertekenen sullen. Digitized by VjOOQIC 221 

2. Oft niet noodigh sij, dat in den examinibus (gelyck als anno 1608 
in synodo Dammonensi ses. 6 gra. 4 van den examinibus resolvert is 
worden) wat naerder gelettet werde op de puneten der leere, die nu 
insonderheyt werden tegenspraken, ende wel werde toegesien, dat de 
kercke door twyffelhafftige verklaringe niet bedroghen werde. 

Synodus approbert solckes , mits dat een concept der strydigen puneten 
der leere, daerop meest desselffs*) in den examinibus dienet gelettet te 
werden, den classibus van D. Hillenio overandtwordet werde. 

3. Off niet dienlrjck is, dat eenige predigers werden bestemmet ende 
belastet om de urjtgegevenen schrifften der partyen vlytiger door te sien 
und de puneten van geschille, de argument» adversariorum alsoock der- 
selver exceptien op onse argumenta an te teekenen, daermit men den 
bedruckeden gemeinten moge des te beter helpen ende oock tot allen tyden 
bererjt sijn de waerheyt te verdedigen, so velichte de sake tot eenen 
nationalem synodum solde moghen commen. 

Wert van synodo geapprobert ende besloten, dat twee pastoren be- 
stemmet werden, so de argumenta adversarionim sollen doorlesen, daervan 
confereren ende daerhen arbeyden, dat den tegendeel darmit wedergestaen 
werden. Srjn daertho bestemmet D. Cornelius Hillenius, D. Wolfganqus 
Agricola. De anderen oock daertoe gedeputeerden der dassen, alse urjt 
de classe Damonensi Tobias Seusingiüs, ex Loppersumana Joachimus 
Zoobiüs, ex Enerumana Petrus Crusius, ex Suidthormiana Bernhardus 
Aotreae, uyt Oldeampte Johannes Loungius, dese sullen oock flytigh 
naesoecken ende, so sij yetwes vinden werden, den 2 deputatis toe 
Groninghen toesenden. Deselve sullen het dan tijnrichtigh ineenbringen 
ende in de dassen oversenden. 

Wert daerenboven verordent, dat een yegelyck pastoor in synen classe 
oock vlijtighe nasoeckinge doen sall, ende so hij ijetwes desen saken 
profytelick ervinden werden, haeren deputate classis mit te doelende. 

Sessio 8 antemeridiana hora 6, 7 May. 

1. Is SmocA Ottens, een schoolmeester uijt Oostfrieslandt , voor den 
synodo erschenen, promotie tot eenen schooldenst versoeckende. 

Res. synodus , dat sich de classis deselve persoon willen laeten bevolen 
sijn ende hem alle bevorderinge ertogen. 

2. Off niet ootmoediglyck van de E. E. heeren Gedeputeerden der 
Stadt und Ummdanden dienet versocht te werden, dat ze ehre alumnos 
tot sodanige hoogeschole willen schicken, die niets suspect en syn, ende „desselffe" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 222 

daer soo marckelyck peryckel niet is om me van de 8U verhei t der leere 
affgevoeret te werden, ende off niet de olderen, die haere kinderen ad 
studium theologiae ofte oock andere faculteiten hebben toegeegenet, mede 
tot sulckx behooren vermaent ofte velemeer door een opentlyck verbot 
gecon8tringert te werden. 

5. Bes., dat eulcx vant synodo geapprobert werde, und wert den 
deputatie synodi opgelegt daerop nae noot te letten i). 

Offt niet lofflqck ende hoochnoodigh is, dat overalle vlijtiger worde 
gearbeydet, dat op het catechiziren und optreckent der jonger joeget in 
de erkentenisse ende vruchte Godes beter gelettet, ende goede ordre 
hetsq alle achte daghen ofte alle maenden oft alle veerndeel jaers deselve 
door de pastoren te examineren, hetsy door andere bequame middlen 
gestellet ende onderholden werden, ock dat de predigers, daer de Cate- 
chismus niet wel kan verclaret worden , den Catechismum na der predige 
dem volcke voorlesen, oft insonderheyt hare texte daerna schicken ende 
beieiden, dat ze alletyt eenige locum ex catechesi sullen voornemen. 

Res. synodus, dat sulex worde approbert und den schoolmeester opgelegt, 
dat ze den Heydelberghschen Catechismum und den cleynen catechismum 
des heeren Aldegundh de joeget sullen vlytigh voordraghen. De prediger 
sollen oock na gelegentheyt alle maenden 2 2) in de schole gaen de kinder 
te examineren. 

Wert oock den predigern bevolen , dat ze mit aller bequaemheqt de 
hovetstucken der leere des Catechismi vor oder na der predige de ge- 
meinte vorclaren. 

6. Oft niet nodigh und voor Godes kereke stichtelyck is , dat neerstelyck 
ende voorsichtelijck door de visitatoren der kereken in eenen qegelycken 
classe, volgende der resolutie der synoden anno 1603 in synod. Gron. 
gra. 3 und anno 1608 in synodo Damonensi ses. 4 artic. 8, werde gelettet 
op het comportament, levent ende ommeganck der kerekendieneren ende 
op de gelegenheyt der kereken, alzo bekent wert, dat daerinne under- 
wijlen geene cleyne, sonder grote feylen op verscheydene wyse voorvallen. 

Bes. synodus, dat de general. visitatie sall angestellet ende door 2 
deputatos synodi sall uijtgevoeret werden. 1) „Bes. — te letten" is in YY bij het vorige art. 2 gevoegd. Dit is waarschijnlijk 
meer juist, want ook in onzen tekst begint bij „Offt" een nieuwe regel. Doch nu 
staat ook in YY vóór het volgende het cijfer 5. Om welke reden hier twee artikels 
nl. 3 en 4 zijn verplaatst tusschen art. 17 en 18 (zie p. 225) in onze codd., is niet 
duidelijk. 

2) „2" YY heeft „edder twie". Digitized by VjOOQIC 223 

7. Wert geclaget, dat gemeentijcken de gravamina al tho generaliter 
werden an den synodum gebracht sine expressa mentione loei, temporis 
et personarum, daerher dan de executie und bevoorderinge derselvighen 
des to swaerer valt und derweghen noodigh is hierinne te vorsien. 

Res. Heeft synodus voor goet angesien, dat het sall achtervolget werden. 

8. Oft niet goetgevonden werde, dat jaerlycks 2 van den oudtsten 
deputatis synodi gecontinuert werden juxta resolutionem synodi Gron. 
anno 1603 artic. 23. 

Ees. blyft by de voorige resolutie. 

9. Off het sich betaeme den Mennisten te gevalle buijten der kereken , 
op den kerekhove oft anderswaer eenige eheluijden te copuleren , die rait 
der Wederdooperije besmittet syn, gelijck men secht, dat te Wthwijrda 
sall geschien syn. 

Bes. Synodus voorstaet, dat het niet behoore te geschien, ende dat sich 
de sake te Wthwijrda also niet vorholden hebbe. 

10. Oft niet noodigh eygentlichen te vernemen, off [die]*) toverij sche 
tho Colham, de wickerpape und jode in den Dam, daer sovele bet her 
is geclagt worden, nochmaels haer handtwerek drijven und van de 
overicheyt geduldet werden, dewyle de E. E. h. Gedeputeerden hiervan 
anders sijn informeert worden. 

Bes. Dewyle de wickersche op den Colham noch blijft, is classi 
Damonensi belastet by de respective overicheijt te arbeyden, dat ze 
affgeschafft moge werden , in gevalle nichts van ehmen mochten entholden 
werden, den deputatis synodi solchs te referiren, die dan widers daerin 
voorsien werden. 

Insgelijcken versocht 2) classis Enerumana, dat de Wederdopersche 
schoolmeester te Marschlach mochte affgestellet werden. 

Wert oock den dassen belastet, so yemandt waere, die met snlcken 
beswaret, dezelve tho vortekenen und den deputatis synodi tho referiren. 

11. Oft nicht wjjder informatie van nooden, off het waer sy, dat in 
classe Middelstumana eenen sekeren persone mit synen verstorvener 
hugsfrouwen suster dochter van eenen prediger sy copulirt worden, om 
de eere des ministerii to verdedigen. 

Res. Wort voorstaen , dat het soude geschiet sijn uijt anvorderinge van 1) „die" aangevuld uit YY. 

2) „versocht" YY heeft „claget", en begint met „insgelijcken" een nieuw art., 
zoodat dan vervolgens de nummers opschuiven. Digitized by VjOOQIC 224 

de reddiger, und wert verclaert, dat het niet behoort te geschien, oock 
classis belastet den pastoren daerinne te censureren. 

12. Off men niet behoore per deputatos classis Loppersumanae an te 
holden, dat Tesinge, wesende eene parochiale kercke, mit eenen duchtigen 
prediger voorsien werde. 

Res. Wert den deputatis synodi opgeleght daerin te doene, dat het 
gescheen moge. 

13. Off niet de boeckdrnckers geholden sijn alles , wat se drucken , te 
vooren van den deputatis synodi ofte anders by daertoe verordende 
duchtige persoonen visiteren te laten, welckes niet geschiet. 

Res. Wert den consistorio tho Groningen opgelegt by den magistrat an 
te holdende, dat se daertoe ettelycke wille verordenen. 

14. Dewqle het l) sich oock hen ende weder bevindet in deser pro- 
vincie, dat mit veele pastorien, vicarien ende praebenden niet recht wert 
omgegaen, ende den predigren niet alles, wat sij wel behoorden daervan 
te genieten, toegestelt werde ende daerher menichmaell niet alleene 
onbehoorlyck combinatien mit grooter ergernissen moeten gemaket werden , 
sonder oock de Wederdoperen ende Papisten daeruijt oorzake ende ge- 
legentheyt nemen wjjdt ende sijdt haeren erdom te verbreqden, vornem- 
licken an den orten, daer de predigers niet wonnachtigh sjjn, off niet 
meer als noodigh zij snlckes te remedieren, ende tot sulcken eijnde van 
een yeder pastorien, vicarien, praebenden, calende, ende hoe diesel vige 
goederen eenen name hebben moghen, een oprichtige register den synodo 
in tho leveren ende datselve als een ligger in der synode kisten te ver- 
waren, opdat men sovele mogelyck hierdoor niet alleene de pastorienlanden 
ende goederen ad omnem posteritatem sarta tecta raoegen conserveren, 
sonder oock allen ergernissen ende inslicken der geistelycke wolfen des te 
beter bejegenen ende weren, welverstaende nochtans daer de pastorien 
niet sufficiant om eenen eygenen prediger te holden bevonden mochte 
werden, dat men in sulcken valle mit goeder discretie sall moghen 
handelen. 

Res. synodus, dat sulckes den visitatoribus classium soll belastet werden 
van een yder classe zulckes tho vernemen. 

15. Angesien dat oock de diaconen alhier boven haer vermogen mit 
onderholdinge der armen sowel uqt den Umblanden als uijth der stadt 
selvest beswaert werden, so wert den synodo tho bedencken heimgestellet, 
dorch wat middel ende wege solckes te remedieren, ende off het niet 1) „hot" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 22* 

goet solde sijn nomine synodi by der lantschap om eenigh subsi dium 
tot onderholdt der armen lidtmaten der gemeinten alhier te erlangen, 
oder overst de voorsienige te doen, dat een yder caspel syn egen armen 
te mogen i) onderholden. 

Res. Wert den deputatis synodi opgeleght, dat se wollen letten op 
den 60 artickel in der kerckenordeninge und denselven achtervolgen. 
Daerbeneven wert oock den deputatis synodi opgelegt om an tho holdende 
op den lantdage om verbeteringe der armen uijth Stadt ende Lande. 

16. Oft niet noodigh, dat men den ergerlicken strijdt ende onenicheyt, 
so sich naer veler luiden seggen nu eenige jaeren herwaerts tusschen den 
pastoor te Noortbroeck ende den caspeüuden solle verholden, door eenige 
deputerten des synodi sich onderstaen wegh te nemen unde tho dempen. 

Res. Wert an de visitatoren gestelt. 

17. Endtlioken wert geclaegt, dat classis Damonensis gelqck andere 
classes in oversendinge haerer gravamina haer devoir niet gedaen hebben. 

Res. Ist wechgenomen mit den voorgaenden resolutie ses. 2 articulen 4. 

2. Ist erschenen Henricus Meinabdi, und een demoediges schrivent in- 
gebracht, daermit hij einmael syner saken entschap gewinnen moge. 

Res. dat classis mit hem sall underreden ende wegen synes examinis ten 
bescheydensten handelen , mits dat hij tusschen anstaende Maendagh over 
vier weken testimonium reconciliationis mit den ministerio Leovardiensi 
inbringen sall. 

3. Comparirt Jaoobus Janwicuij, stellende ootmoedigh den synodo voor, 
off niet konde yetwes daerinne remediert worden, dat hem voor syne 
bedieninge te Saexem mochte eenige penningen gevolget werden. 

Res. sqnodus. Ist avermaels an de E. E. heren oollatoren gewiset. 

[4] 2 ). D. Georoius Placixts intercedert nomine classis, dat idtsiger 
conrector Reinertts Wolftüs in den Damme, der ein expectant int 3 jaer 
gewe8en na Bleyham, voor einen prediger mogen promovert werden. 

Res. sijnodus, dat hg soll werden recommandert an dassen int Olde- 
ampt, mitz oock an den E. E. heeren drosten tho Wedde und der ge- 
meynten in Bleqham^). J ) „te mogen" eveneens ZZ. In YY staat „moge". 

2 ) »[4]" overgenomen uit YY. 

3) Zie over deze art. 2 , 3 en 4 de aant. op p. 222 Dat er een art. meer is , doet 
niet ter zake. 

Acta syn. provinc. VIL 1"> Digitized by VjOOQIC 226 

18. Wert geclaget, dat alsnoch de Wederdooperen mit haeren conven- 
ticulen tho holden immer voortvaren. 

Res. synodus, dat men soll den E. E. heeren Gedeputeerden de reso- 
lutie , so op den Werff gegeven , insinueren ende begeeren , dat ze deselve 
om te effectueren an de reddiger schicken. 

Ingelycken begeert oock [dat] Oldeambt, dat solcx by borgermesteren 
und raet Groningae moege versocht werden. 

19. Dat oock de kerckvoechden daersulvest geene lidtmaten der ge- 
meinten sijn, ende derwegen sulckes behoort gecorrigert te werden. 

Res. Blijft bij voorgaender resolutie, ende dat classes selffs daerinne 
sollen arbeyden, dat daerinne remediert werde, daernae dat ze solcke 
questie aengaende desen punct den deputatis synodi solle specificeren, 
so niet dat solckes den visitatoribus werde belastet de sake voor de handt 
te nemen. 

Wat belangen [doht] i) de clage vant classe Oldeambt over de diaconos , 
so geene lidtmaten der gemene sqn, und in der bedieninge den armen 
lidmaten unwiiligh sijn, res. synodus, dat solckes niet behoort te geschien, 
ende eenen yederen prediger daerhen toe arbeyden, dat sulcx geschee 
naer behooren. 

Dewyle2) noch clage comt vant classe Oldeambt van wegen pastorij- 
hu jjsen, so in Westerwoldingelandt woeste ligghen ende niet opgebouwet 
werden, res. synodus, dat de deputati synodi bjj den heeren daerinne 
arbeiden sullen , dat ze moghen geholden werden de huisen op te bouwen. 

20. D. Habmannus, pastor in Middelstum, versocht, dat hy moge sjjne 
vullencomene opcomst genieten, gelijck D. Nicasius gehadt, opdat hij 
moge een goet onderholt tot sijn wjjff ende cleene kinderkens hebben, 
welckx hem ter tgt syner vacatien toegeseght is. 

Remittert solchs synodus ad classem. Soverre classis hem niet kan 
beforderen, sall het an de gedeputeerden synodi gelangt werden. 

21. Classis versoeckt oock ernsüyck, dat daer paritas ceremoniarum 
magh geholden werden, und het klockenludent des Soendagenavendes 
alsoock het blakerent und de dooden in de kercken tho brengen, als in 
classe Loppersumana ten Buer geschiet, moege affgeschaffet werden, 
waerdorch vele prediger lasterreden moeten ljjden, die solckes niet doen, 
und hetwelcke ock species idololatriae is. 

Res. synodus, dat een yeder prediger in synen classe by den reddiger 1) „[doht]" aangevuld uit YY. 

2 ) „dewyle" hiervan maakt YY een afz. art. 21. Digitized by VjOOQIC 227 

sall anholden, dat sulcke abusen affgeschaffet werden, .und pari tas in caere- 
moniis moge onderholden werden. Wert de classi opgeleght den pastoor 
ten Buer daerom to reden tho stellen, bij bevint der saken ernstlyck 
tho censureren, dat hij den classi onrecht bericht gedaen. 

22. Wert ock versocht, dat geene vastelavonts ende dergelijcke vaga- 
bunden mogen henverner loopen und affgeschafft werden. 

Res. Wert overmalich den deputatie synodi opgeleght, dat ze vermoge 
der vorige acta daerinne procederen. 

23. Versocht het classis , dat de prediger tho Groninghen niet willen so 
voortvaren int copuleren van Mennisten , so uijt het landt tot hen commen 
sonder enige affcundigung op dat landt geschiet tho syne , gelyck Tiarcke 
Peters dochter noch tho Usquert noch Tenallinge niet is affgekundiget. 

Res. Sall hierop de licentiat affgehoort*) werden, welcken oock ver- 
claringe gedaen und angeholden, hoe hij sich verner daerin verholden sall. 
Res. synodus , dat offschoon de persoon ein tytlanck in de stadt gewoont 
und sich aldaar wille copuleren laeten, dat ze gelyckwol sal in honorem 
parentum sich aldaer proclameren laten, beth solange eene eheordeninge 
gemaket werde. 

24. Versocht oock het classis ernstlijck, dat wickeren, waerseggen, 
duvelsbanderen als in den Dam, Wirdum und Rijp mogen affgeschaffet 
und torn lande uijtgebannet werden. 

Res. Is voorhen hierop resolvert 

25. De caspellmjden van Menckwehr versoecken eene kloek, dewrjle 
het eene provincikerek is. 

Res. synodus. Classis magh sich sulckx laeten bevolen sijn. 

26. De samptlicke classes versoecken, dat deselvige, welckere mit 
vicarien und probenden providert sijn unde daerop studeren, dat deselvige 
providerde studiosi den classibus loffwerdige testimonia van haeren pro- 
fe88oribus oder rectoribus jaerlicx inbrengen. 

Res. Synodus vorklaert sulckes noodigh sjj. 

27. Dat synodus wil gelieven bij die provincie op den landage an tho 
holden, dat de Mennisten, de voorstorven, op haere plaetzen als clooster- 
landen geene Menisten mogen werden ingerumet. 

Res. dat sulckes den deputatis synodi to achtervolgen werde opgeleght. 

28. Dat de bouvallige kereke tho Rottum moge wederom reparirt werden. 
Res. Synodus berustet bjj vorige resolutie. l) „affgehoort" YY heeft „gehöret". 

15* Digitized by VjOOQIC 228 

29. Doleert classis Loppersumana , dat e tlicke oosteren und schoolmeisteren 
bij haer inslijcken, ende invitis aut insciis pastoribus, van ettelycken col- 
latoren werden inges tellet, daer dan geen geringe onheyl uijt ensteit. 

Bes. Ist bij den classis affgedaen. 

Sessio 9 pomeridiana hora 2, 7 Majj. 

30. Claget classis, dat de resolutie des voorgangenen synodi Dammo- 
nensis over het leste dehell des 6 gravaminis generalis, belangende hét 
boerent der horngelden under der predicatie, in geenerley wyse wert 
naegekomen. Begeren hertlich, dat darinne moge voorsien werden. 

Bes. synodus, dat by de E. E. heeren vant college remonstreret werde 
daerin te voorsiende, gelijck oock dan lotterien also niet raoghen onder 
de predige geholden werden. 

31. Off den deputati classis eenen te examineren sollen vollencomen 
macht hebben reliquis absentibus. 

Bes. synodus, dat het examen in somertyt by plenaria classe geschien 
sall, den winter in casu necessitatis pro deputatos classis, adjunctis 
duobus deputatis synodi. 

32. Wert geclaegt, dat enige predigers sowel het synodal als classical 
geit niet bekommen konnen. 

Bes. synodus, dat so eenigh mangel bij enige daerin voorvallen mochte, 
dat ze 8olcx in specie by den h. hovethiyden versoecken solden. 

De olde gravamina, die niet affgedaen werden, sullen by den heeren 
deputeerden versocht werden. 

33. Off niet classis Enerumana magh censurert werden, dat ze contra 
decretum synodi einen geexaminert hebben, die noch geen beroepinge 
gehadt. Hieruqt enige misverstanden erresen tusschen classem Enerumanam 
et Dammonensem , waerdoor een onheijl lichtelycken entstaen mochte. Heeft 
synodus besloten, dat beyde classen sullen reconciliert werden. 

Wat voorder anlangt de persoon Luerdi Menez , sall derselvige de novo 
examinert werden, mitz dat 2 uijt den classe Suidthormiana, 2 ex Ene- 
rumana ende 2 deputati synodi daerbq genomen werden, die sullen plaetz 
en tydt daertoe bestemmen. Daernae sall hem de exces, so binnen Gro- 
ningen beganghen, voorgeholden werden ende verner mit hem procedert 
werden. Sijn daerenboven de classes broederlyck reconciliert. 

Sessio 10 hora 7, 8 Maij. 
1. Versocht de pastoor te l) Suydtbroeck , dat hy gedronghen werde 
lichpredigen tho doende. 
Res. synodus, dat het bljjve by vorige resolutie. l) „te" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „de" Digitized by VjOOQIC 229 

2. Begeren samptliche classes, dat de kerckenordeninge moge weder 
de novo gedrucket werden. 

Res. synodus, dat sulcx den deputatis synodi sall belastet worden. 

3. Heeft D. Cornelius Hillenius, praeses, srjn ingesteltes concept 
wegen der formulae in onderschrivinghe der Confessie ende Herjdelberschen 
Catechismi na luijt des eersten gravaminis generalis den synodo voorge- 
lesen , daerop der broederen goede verklaringe begeert. Verclaert synodus , 
dat ze bereijt sijn sulcx alles nae onderschrivinge haerer namen nae te 
komen, gelyck oock inderdaedt gedaen. 

4. Beclaght sich overmaels U. Georgius Plactüs, dat hem hertzlick 
bedroevet, sich tegen sulcke bittere oplage in smaheschriften Klinck- 
hameri aver hem sich nicht moge verdedighen. Hij achte, hem moge 
enighe verkleeninge by syne gemeente daeruijth entstaen. 

Synodus verstaet, dat zulcke bittere schriften sich niet betamen over 
einen pastoren te schriven, sal derwegen Klinckhamerus darover scharp 
censurert werden , hem oock vermanende sulckes niet meer te doende noch 
enige uijtspringinge brj der gemeinte sich vornemen te laeten. Daernae 
sollen sy reconciliert werden. 

5. Entlyck is Henricus Meinardi weder erschenen ende [up]i) voor- 
gebrachte petition resolutie gebeden. 

Res. synodus, dat den classi wert naegegeven mit hem to onderhan- 
delen, mitz dat hij tusschen den toecompstighen Maendage over 4 weken 
sal inbringhen testimonium van Leuwerden , dat hy darmit reconciliert 
sq mit der ministerio. 

6. Heeft D. Cornelius Hillenius, praeses, dem synodo voorgestelt, alzo 
hem was te handen gecomen van wegen D. Festo Hommio, prediger to 
Leyden, een zekere geschrift in sich hebbende een zekere handelinge 
van naerder conferentie tusschen den predigren van onse kercke ende 
dien van den Arminianen, geholden to Delft den 27 en 28 February 
anno 1613, ten eynde hy dezelvige mit eenige andere predigers zoude 
communiceren ende haer ordeel derselven 2) mit den samptlicken broederen 
aldaer mededeelen, tzelve hadde uijtgestelt tot dese synodal vorgaderinge , 
dewelcke seer naby was aenstaende , om tselve alsnu den synodo , dewyle 
der zaken kenisse tot dem synodo eygentlick behoorde, voor te stellen 
ende daerop haer gevoelent ende goetduncken te verklaren. Is derhalven 
van hem tzelve schrift der voorgaderinge voorgeholden ende voorgelesen, *) »l u P]" aangevuld uit YY. 

2) „derselven" YY heeft „oover cjenselven". Digitized by VjOOQIC 230 

waeruijt *) dan is bevonden , dat de drij broeders D. Johannes Bogardus , 
D. Johanne8 Becius und D. Festus Hommius allen voor hare persoonen, 
sonder eenige praejudicium der gemeinen kercken , ende mit expres bedinge 
van het advys und voorwetenschap und consent derzelven kercken op haere 
handelinge te verzoecken willende handelen, aen den drijjen uijt den Re- 
monstranten off Arminianen schrifftlyck hebben versocht, dat ze haer over 
dese articulen2): 1. van de vollncomen voldoeninge onsers zalighmakers 
Jesu Christi voor onse sonden , 2. van rechtveerdichmakinge des menschen 
voor Godt, 3. van het zalighmakende gelove, 4. van erffzonde, 5. van 
zekerheyt der zaligheijt, 6. van volmachticheijt des menschen in desen 
levende , item [7] van natuijr ende eijgentschap Godes , [8] van de lieylige 
Drijvuldicheyt, [9] van [de] eeuwige godtheqt unsers heeren Jesu Christi , 
rondelick ende schrifftlick met ondertekeninge van haere namen ende de 
namen van de andere Remonstranten willen verklaren, off sij in dezelve 
enerleij gevoelen hebben mit de gereformeerde kercken volgents den 
Catechismum ende Confessie, und de tegenleere verwerpen, gelqck onse 
broeders D. Bogardus, U. Becius en D. Festus vornoempt mit onderteke- 
ninge haerer naemen door tegenstellinge van smjvere ende valsche leere 
hadden gedaen mit beloften , so de Remonstranten over de articulen haer 
rondelijck wilden verclaren und den kercken vorsekeringe doen , dat ze in 
denselven gesondt syn, dat sy by de kercke willen aenholden, dat een 
zeker concept und formulier gestelt zölde werden, waernaer dezelven 
Arminianen in [de] vqff articulen van de conferentie, in den Hage ge- 
holden, getollerert zollen werden, so de kercken in tzelve sullen tevreden 
syn. Over welcke verklaringe op de gemelte articulen, als de Remon- 
stranten off Arminianen swaricheyt hebben gemaeckt, willende den aen- 
fangh doen van anderen articulen der conferentie ende begeren te weten, 
off sy ten aensien denselven geduldet connen werden, gelijck sij de 
kercken in haeren gevoelen begeren te dulden, is de zake gebleven by 
de voorgenoemde praesentatie. 

De erw. synodus dan op hetselve schrift ende handelinge neerstichlijck 
lettende verklaren, dat de broederen D. Becius ende andere seer wel 
voorsichtichlijcken en getrouwelycken hebben geantwoort, den Arminianen 
de ses off neghen articulen om haer verstant te vernemen voorholdende, 
haerluiden daervoor niet alleene bedanckende sunder oock wunschende, 
dat daer eygentlick werde geinsistert. Doch wat de tollerantie en tfor- 
mulir desselven aengaet, so sij Remonstranten schriftlyck begeren te ï) „waeruijt" ontbreekt in YY. In onzen cod. is doorgestreept „Nadem is". 
-) Ilierhij heeft YY het randschrift: „Artieuli controversi inter orthodoxos et 
Reiuonslrantes seu Arminianos snnt in universum novera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9". Digitized by VjOOQIC 231 

antwoorden , achtet der synodus geensins geraden , dewijle sodanige leere 
niet can gedraghen noch sodanige getollerert werden, dat oock sodanige 
tollerantie niet zolde connen ingegaen werden sonder naedeel der waer- 
heyt ende voortgaenti) praejudicio der kercken, die mede in sodanige 
formuliren gerichtet solden werden. Ende sall den D. praeses tzelve ad vijs 
den broederen in Hollandt overschriven. 

Is censura monim geholden ende godtloff niemandt straffbaer bevonden. 

Und hebben de anwesende predigers samtlycken dieses ondergeschreven 

ende alzo dese synodus mit dancksegginge tot Godt loffelyck2) geendigt. 

Verordente deputati synodi sin: D. Coknelixts Hilleniub, D. Wolgangus 
Agrioola, D. Gerhardus Asüeri, U. Samuel Schmaltzius. 

Nomina pastorum. 
Corneuus Hillenius, m. Jesu Christi in ecclesia Groningana, praeses 

synodi. 
Georgiüs Placius, pastor Dammonensis. 
Johannes Schroderus, pastor tho Hooch en Leechkerck. 
C. Hoernkens 8) , senior. 
Ulricus Bulteniub, minister in Haren subscr. 
Corneliub Reneman, pred. in Crewert. 
Henricüs Banius, prediger tho Helle m. 
J0ACHIMU8 Zorius, prediger to Loppersum. 
Johannes Egberti, prediger in Leermens. 

Lambertus Henrictoes Groningensi8 , prediger in Post en Wittwierum. 
Samuel Schmalzius, pastoor in Wetsinge. 
Adolphus Besten, pastoor in Whee. 
Johannes Conradj, pastoor in Enerom. 
Gerhardus Assüeri, pastoor Suydtbroeck. 
Gerhardü8 Bocholt^), pastoor in Beertha. 
Johannes Alberti, pastoor in Nortwolt. 
Wesselüs Rhoede, pastoor in Cantes. 
Wolgangus Agricola, pastoor in Bedum. 
Johannes Schonenborch , ecclesiastes in Aduwert. 
Gerardus Johannis, d. v. m. in Northomim. 1) „voortgaent" YY heeft „vörghande". 

2) „loffelyck" YY heeft „lieffelijcken ,, . 

8) „C. Hoernkens" YY heeft „G. Hoo^enken ,, . 

4) „Bocholt" YY heeft „Boeckholt". Digitized by VjOOQIC 232 

Acta synodi provincialis, van den edlen und 
erenvesten heeren Gedeputeerden der stadt Groninghen 
unde Ommelanden uuthgeschreven unde geholden op 
den 16 en May anno 1614 deses jaers binnen Ap- 
pingadam, in bywesen der edlen hoochwijsen heeren 
Wilhem Barnda unde Edzardt Rengers, gede- 
puteerden vant collegio dartho gecommittert unde 
deputeert. 

Sessio prima hora 3 pomeridiana 16 Maij. 
Is dese synodus van U. Cornelio Hillenio, pastorn binnen Groninghen, 
alse voorganghen synodi praeside, mit den gebede ange vanghen. 

Unde sint daerop de credentzbrieven voorgelesen worden unde censura 
morum geholden. Unde is bevonden, dat op navolgende persoonen, a 
classibus gesonden , niet is te praetenderen. Werden derhalven van tegen- 
woordighen synodo voor duchtich unde bequaem angenomen, als: 

classis Groningana: D. Corneliub Hilleniüs, de edle unde ernveste 
Regnerus Albabda, alse olderlinck der gemeinte te Groninghen; 

classis Dammonensis : D. Georgitjs Placius, U. Johannes Schrancken- 
mollerus, D. Johannes Laxtenius; 

classis Loppersumana : D. Joachimüs Zorius, D. Wilhelmus Wauiave, 
D. Johannes Stoverius; 

classis Middelstumana : D. Albertüs Wilhelmi, D. Wesselus Rhodius, 
D. Hermanus Dreckius; 

classis Enerumana : D. Bartholomaeub Billerbeke , D. Hesselus Nicasius , 
D. Johannes SnALTzros; 

classis Suithorumana : D. Johannes Schrodehus , D. Bernardus Andreae , 
D. Johannes Schonenbergius ; 

uuth Oldeampt: D. Gerhardus Asstjer 1 ), D. Justinus Havenbergius , 
U. Rembertus Georgh. 

Is daerna per communia fratrum sufFragia in praesidem eligeret worden 
D. Georgius Plachus , pastor in den Dam , D. Corneliüs Hilleniüs , pastor 
in Groninghen , in assessorem , D. Bernardus Andreae , pastor te Esingen , 
in scribam. 

Classis Dammonensis is vormanet geweest, hoedat sq al te rijpelyck 
gehandelt, indeme sij D. Johannem Schranckenmollerium in Scharmer, 
noch staende sub censura, in deputatum ad synodum eligeret hebben. 

i) „Assuer" YY heeft „Assweri". Digitized by VjOOQIC 233 

Res. synodus, dat sulckes van niemandt in volgenden tyden meer 
geschien zal. 

Sessio 2 antemeridiana hora 7, 17 Maij. 
Fusis precibus ad Deum sindt de acta praeteritae synodi voorgenomen 
te revideren. 

Quod ad articulum quintum so hebben de domini deputati synodi haer 
rapport gedaen van den coinbinationibus , unde is bevonden nootwendigh 
te letten op dese navolgende puncten. 

1. Wert in bedencken genomen , oft niet te raden sjj , dat Lehrmissen 
unde Enum moghen met eenen eighen prediger vorsorget worden , alsmede 
van de combinatie van Osterwidwert, Garnolsweer unde Breda. 

Ees. synodus, dat de deputati synodi sollen sick an voorgeschreven 
plaetsen verfoeghen omme aldaer informatie te nemen, oft boven 1 ) ver- 
soeck konne geschien, unde dan wyders daervan den E. E. heeren 
Deputeerden behoorlyck te adverteren. 

2. De combinatione8 in classe Enerumana, also oock ingelijcken in 
Fredewolde, onder dem classis van Surjthorrum sorterende, zullen van 
den deputatis sinodi besichtiget worden, unde so befunden wort, dat 
een yeder caspel behoret eenen eygen pastoor tho hebben und die averst 
mit genoeghsame middelen niet voorsien, sullen de deputati synodi bij 
de provincie anholden, dat de caspelen mogen middelen bekommen tot 
onderholdinge eynes eygen predigers. So niet, sullen de conbinationes 
bliven, alsse voorlengest gewesen, totdat vorbeteringe geschiet. Oock 
sullen de deputati synodi toecomstich cum reverentia hiervan den E. E. 
heeren Deputeerden andienen. 

3. Den classis van Enerum wert van den synodo opgeleght, dat ze 
sullen informatie nemen , oft de Wederdooper Claes Jansen , schoolmeester 
tho Marschlach, daer noch steyt, und oft hy oock versoeckt omme een 
ander plaets te bedienen. Ende sullen sy daervan den deputatis synodi 
een bericht doen. 

4. Angaende de resolutie, genomen brj de E. E. heeren Deputeerden 
van den Wedderdoperischen exercitiis, is wel gescheet, maer wert van 
de Wederdooperen niet geachtet. Wert derweghen nochmaels den deputatis 
synodi opgeleght bij de E. E. heeren Deputeerden an te holden, dat den 
Wederdooperen hiervan inhibitie moge geschien. 

5. De domini deputati synodi praeteriti anni hebben op navolgende ï) „boven" YY heeft „boovengeachrevcn". Digitized by VjOOQIC 234 

gravamina vlitich gelettet, als 8, 12, 14, 16, 17, 18, unde over dat 3, 
6 ende 10 generael gravamen alzowel als over dat 18, 19, 20, 26, 28, 
unde de generalia by de provincie geremonstreret , de specialia overst an 
de E. E. heeren Deputeerden der stadt Groninghen ende Ummelanden , 
welckere oock den synodo sint voorgelesen worden. De generalia sindt 
noch niet affgehandelt, met twee uuth den specialibus gravaminibus , 
die oock den broederen bekent syn gemaect. Dancket derwegen het 
synodus den deputatis synodi wegen haeres grooten yvers unde trouwen 
dienstes. 

Sessio tertia pomeridiana hora 2, 17 Maij. 
Specialia gravamina. 

1. Post preces articulus primus van Marsum. Ende dewqle Solwert 
mit eenen prediger is voorsien, wordt den classi Dammonensi bevolen 
op Marsum tho letten, dat datzelvige ock moghe bedienet worden. Ende 
so het classis deputatorum synodi adsistentie begeret, sal haar solckes 
niet geweigert worden , welckere deputati synodi idt voorder an de E. E. 
heeren Gedeputeerden werden gelanghen laeten. 

2. Den 3 articulum antreffende sindt bevonden , dat in voorgangen jaer 
dese mannen ingecomen sijn: 

Ex classe Groningensi D. Martiwus Meierus, bonis testimoniis instructus, 
is angenomen torn prediker in Westerbroeck. 

Ex classe Dammonensi D. Regnerub Wulffitts, sufficientibus testimoniis 
ornatus et habito cum ipso examine, torn prediker gesettet in Solwert, 
welckes testimonium in synodo is voorgelesen ende voor goet erkent. 

Hermannüs Christofhori sal van weghen synen schandelijcken daden, 
in dien hij Godt ten hoochsten vertoornt ende de viande Christi lastterende 
gemaket, genessins ad ministerium toegelaten worden, sal oock in der 
stadt Groninghen ende Ummelanden in dienste niet konnen tollerert worden, 
sal sick oock der kercken, so he groffelijck ende swaerlyck laederet, mit 
bekentenisse syner excessen versoenen, ehr ende bevoor hij ad sacram 
coenam sal connen thogelaten worden. Sal daernae van synodo an hem 
unde an de gemeente te Juckquaert geschreven worden, dat se hem geene 
vocation zullen geven noch voor eenen kerckendener accepteren. Oock 
heeft het synodus deputatis synodi injungeret, dat ze bij de E. E. jonker 
Baltazar Ripperda anhalden sullen, dat Harmaots Christophori van s. 
edelheyt niet moge mainteneret werden, maer syne edelheijt wolle be- 
lieven den loffelijcken ende christelycken synodo in desser behoorlycken 
saken tho favoriseren ende haer versoeck tho accorderen. Imvalle sulckes 
niet worde geschien, sullen de deputati synodi idt remonstreren an de Digitized by VjOOQIC 235 

E. E. heeren Deputeerden der Stadt ende Ummelanden. Idt 1) is oock dat 
classis Dammonensis ernstelijcken daeromme censureret worden, dat ze 
sick so wijdt mit Harmanno Christophori ingelaten, te weten so hij eine 
vocation van Juckquaert conde vertoonen, dat se dan naerder in de zake 
wollen handelen, unde dat ze in anfange de saecke niet hebben geleglit 
in communicationem mit den deputatis synodi. Und wert het classis wol 
ernstlijck vormanet, dat ze sick hen voorder wel vorsien zullen, updat 
suick verloop van hun niet meer moghe geschien. 

Ex classe Loppersumana D. Harmanntts Sebastiani, kommende van 
Siddebuer, voorsien met eenen goeden testimonio a classe Dammonensi, 
is tho Garmerwolde voor eenen prediger angenomen worden. 

Ex classe Enerumana D. Bernardus S AGnrAKius , vorsorget synde mit 
eene goede testimonio, a D. Sibrando Lubberti hem medegedeelet, is in 
de Andeel torn predighampt promoveret worden. 

Ex classe Suidhorumana D. Marcüs Marsmannus, mit genoechsaem testi- 
moniis vercieret. Syn testimonium examinis, so vorleden anno 1613 in 
synodo behoorde vertoont te worden, is nu in tegenwoordighen synodo 
ingebraght unde voor goet erkent, unde tho Wierum torn karckendenst 
beholpen worden. 

D. EvERARDus Falckius, mit genoeghsame testimoniis van den professoren 
tho Franiker versien. Syn testimonium examinis is in synodo vertoonet, 
unde to Oldehove ende Nijenhove voor eenen predigher confirmeret. 

D. Luardus Meintzius, den deputatis synodi hebbende genoechgedaen , 
is op Lutkegast voor eenen predigher admitteret worden. 

U. Martini Capelle testimonium is in synodo niet vertonet worden. 
Wert nochmaels hem van synodo operleght solck testimonium deputatis 
synodi to exhiberen. 

De wijle veele claghten2) van Melchior Balthazaris, pastoer int Tol bert, 
excessen ingebracht worden, res. synodus, dat in Melchioris Balthazaris 
saken sal niet gehandelt worden offte in bywesende der deputatorum synodi. 
Idt wert oock allen broederen der classium, so van zijne excessen weten, 
bevolen, dat ze datjenige, so ehnen van Melchiore Balthazaris saecken 
bekent , sollen an de deputatos synodi unde an het dassen van Suidthorrum 
schriftlyck inbrenghen. Wort oock den deputatis synodi hiermede unde 
den classi Suidthoromanae genoechsaem authoriteit gegeven in syner zaken 
behoorlyck tho procederen tot een deportament van syn dienst , indien het 
alzo mochte bevonden worden. 

Uuth 3) Oldeampt Udo van Doesborch , mit genoechsaeme testimoniis van 

1) „idt" ontbreekt in YY. 

2) „claghten" ontbreekt in YY. 

3) „uuth" YY heeft „uth het." Digitized by VjOOQIC 236 

coetu Embdano unde mit andren testimoniis versorget , is tho Finserwolde 
thom kerckendienste bevordert worden. 

D. Gerhardus Lolingius is geexaraineert in predicta classe unde be- 
quaera bevonden voor eynen prediger tho Wagenborch. Unde overmitz syn 
testimonium examinis in synodo niet is vertonet, zal hy noch geholden 
sijn datzelvighe den deputatie synodi te insinueren. 

D. Daniël Htjlsbusch, gewesen schoolmeester tho Zeerijp, mit eenen 
goeden testimonio vorsien a classe Loppersumana unde int classe van 01- 
deampt examineret, is tot Oostwolt tot een predigher gestelt. Syn testimo- 
nium examinis sal noch den deputatie synodi vertoonet worden. 

D. Johannes Wynkenius, mit genoechsaem testimonio van D. Martino 
voorsien, is in suprascripta classe examineert unde te Borchsweer to 
eenen prediger introduceret. Sal oock geholden syn syn testimonium exa- 
minis noch den deputatis synodi tho vorthoonen. 

Sessio quarta antemeridiana hora 8, 18 Marj. 
Invocato nominis divini auxilio, dewyle Rijtze Wattens, gewesene school- 
meester tho Sinjdthorrum heeft angelovet im synodo bij den waeren 
reformeerden kercken bestendigh an syn einde toe tho vorharren ende 
averst sick nu anders ansien laet, res. synodus, dat de classis Suidthor- 
rumana sal geholden syn hem emstlijck daeromme tho reden tho stellen 
unde tho voormanen. Imfalle hij de vormaninge niet annempt, sal idt 
classis voortan mit hem behoorlyck kerckelyck l) procederen unde voortvaren. 

Gravamina generalia. 

1. De primo gravamine van ondertekeninge novae formulae, uthgedruckt 
in dezelve acte, is van eenighe airede geschien, alze van classe Dammo- 
nensi unde classe Loppersumana. Unde de ander dassen, so idt noch niet 
gedaen , hebben einhellich angelovet deselvige tho underteken , unde werden 
beneffens dessen van dem synodo ernstlick vormanet datsulvighe mit den 
spoedighsten tho effectueren. 

2. Gravamen secundum repetitum et prelectum ex actis synodalibus 
anni elapsi 1613, dat de articulen, op welcker man in examinibus letten 
zal, sint in synodo voorgestel let, unde sollen de anwesende deputati, van 
een ijederen classe gesonden, daervan copiam nemen unde haeren classibus 
overgeven. 

3. Terlinin gravamen, anlangende to colligeren de argumenta adver- 
sariorum Arminianorum , unde daertegens in tho bringhen argumenta ortho- 
doxa reformatae ecclesiae usitata et in sacris literis confirmata, refutantia l ) „kerekelyek" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 237 

supradicta argumenta Arminianornm , is van eenighe, alse van classe 
Loppesumana unde van D. Wolffgango Agricola weghen des classis tho 
Middelstum praesteret worden. Unde werden nochmaels de broeders, daertoe 
deputeret synde unde noch nichtes uutgerichtet , vormanet, dat ze willen 
achtervolgen, gelijck in articulo tertio vorige jaeres synodi besloten, noch- 
maels welverstaende dat een ijeder classis van synodo vormanet wert, dat 
ze op sulcke wgse moghen gedencken, woe den acto synodali am bequaem- 
sten moghe genoech geschien. 

4. 5. Quod ad cathechesin Aldegondh, vormanet de sqnodus fratres 
singularum classium, dat ze daerhen arbeiden sollen, dat dezelvighe 
catechismus Aldegondü moge de novo wedder gedrucket unde opgeleght 
worden, unde dat een ijeder pastoor in syner gemeene daervan enige 
exemplaria sick zal compareren, unde in derzelvighen beide voor de joeget 
in der scholen unde den oock an andere voor behoor distribueren. 

5. 14. Van pastorien unde andere geistelycke goedren wert den 
deputatis van synodo uperleght, dat ze sullen by S„ G. unde de E. E. 
heeren Deputeerden anholden , dat S. G. also oock den E. E. heeren Depu- 
teerden wolden believen te continueren in derselvighen angenomen saken 
unde de vorsieninge doen, dat van een yeder kercke unde geistelycke 
goedren, sowel pastorien, vicarien ende praebenden angaende , moghe een 
register passeret unde de reditus in sodanighen gebruqck, alse anvanges 
vorordineert, mogen wedergebracht worden. 

6. 15. Angaende de voorsorge voor den armen is overgegheven op 
den landtsdage, und wert daerop ein apostill) vorwachte. 

7. Van weghen de beswaericheden tusschen den prediger to Nordtbroeck 
unde syn gemeine is aifgedaen. 

Specialia gravamina. 

8. 2 et 3. Henbici Meinakdi unde Jacobi Jaotculi saken sint aifgedaen. 

9. Nae inholt des 20 gravaminis, van ü. Hebmakno Dbeckio passeret, 
daerinne sal noch gedaen worden tho syn bevorderingen. 

10. 26. Up wat wijse idt zal connen geschien, dat de alumni, in 
academiis aut scholis trivialibus commorantes, sollen geholden worden alle 
jaer een testimonium van de academia ofte schole, daer se studeren, van 
haren levende unde voortganck in studiis te vertoonen, res. synodus, dat 
een yeder classis, daer sulck ein beneficium vorfalt tho onderholdinge 
des alumni ofte ahimnorum, sal zulckes andienen den deputatis synodi, 1) „apostil" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 238 

welckere sulckes sullen den E. E. heeren Deputeerden te erkennende 
geven , to dem einde dat den heren wille believen de alumnos daertoe te 
oonstringeren, opdat ze geholden worden jaerlycks een testimonium tho 
exhiberen a professoribus aut a praeceptoribus , a quibus hactenus gubernati 
sunt, dem classi ofte classibus, under welckeren solcke beneficium be- 
vonden wert. 

11. Session. 9, articul. 33 van Luardo Medttzio hebben de deputati 
synodi een report gedaen, daeruuth verstaende dat de zake affgehandelt is. 

12. Session. 10, articul. 2 de kerckenordeninghe angaende , alse dezel- 
vighe van nieus te drucken laeten, blijft noch bij den deputatis synodi. 

13. Wert van synodo voorgestellet, oft niet de alumni hujus provinciae, 
ad ministerium vel ad aliam functionem idonei , vor allen andren (caeteris 
tarnen 1) paribus) behooren promoveret tho werden. 

Res. syliodus: quod sic, und oock een ieder classis sick daerna regu- 
leren sal. 

14. Session. 5, articul. 12, session. 6, articul. 1, session. 7, articul. 3, 
session. 8, articul. 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22. Dese artickelen syn alle 
affgehandelt 

Wat averst noch resteret, wert den kumpstigen deputatis synodi be- 
volen. Dancket nochmaels het synodus anwesenden deputatis synodi voor 
haren trouwen dienste, Godt almachtigh biddende, dat geleek de gedaen 
acten affgehandelt sindt , nochmaels de ongedaene ook moghen affgehandelt 
worden. 

Sessio 5 pomeridiana hora 2, 18 Maij. 
Gravamen 1 classis Groninganae. 

1. Post preces. Dewyle bevonden wert, dat an sommige plaetzen deser 
provincie de praebenden , so voormals van den godtsaligen voorvaders tot 
Godes denst und ehren der kereken umme enige studenten daervan tho 
onderholden gegeven unde numeer niet anders alse mortificata bona ge- 
achtet connen werden , ad privatoe usus getoghen unde van den collatoren 
ein den anderen alse haer eygen patrimoniale goederen getransporteret 
unde vercoft werden, wo insunderheyt to Loppersum geschien, alwaer 
de E. E. jonker Rudolff de Mepsche eine sodanige praebendam an sick 
van eenen anderen edelman gecoft heeft, wert gefraget, oft sulckes niet 
alleene unbehoorlyck sunder oock unchristelyck sij. 

Res. synodus, wen sulcke dinghen geschien als oock wel in specie 
geschien synde, daer dan classis Groningana insunderheyt over doleret, 1) „tarnen" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 239 

sal classis solckes refereren ad deputatos synodi , welckere het S. GK und 
den E. E. heeren Deputeerden andienen sullen, welckere dan dejenige, 
so hierinne beschuldiget , voor sick willen commen laten unde nae behoor 
met hen *) procederen. Imfalle sq sulckes niet affstaen willen , dat alse- 
dan de E. K heeren Deputeerden solckes willen remonstreren up den 
landtsdage by de provincie. 

2. Wert den christelycken synodo tho erkennende gegeven, oft het 
niet raetzaem solde syn, dat gelyck in der stadt jurisdictie ein prediger 
allenthalven solenniter in bywesen der overicheyt ingevoeret unde dorch 
eenen anderen prediger des classis, daeronder hij geseten, stracx in 
anfange synes dienstes der gemeine voorgestellet unde gecommenderet 
werde, alzo oock datzelvighe ad conciliandam ministerio auctoritatem 
geschehe. 

Res. synodus, dat het een goet dinck sij, insunderheyt wen de colla- 
toren selvest oft eenige uuth haeren namen tegenwoordigh sijn. Und so 
de collatoren, so verwittiget syn, niet worden commen, sal men dannoch 
voortvaren mit de introductie eenes pastoris. Nochtans na genomener 
resolutie verclaren de E. E. heeren Deputeerden , dat voor haeren persoon 
haer solckes wol gevalle , maer liever ratione officii voor goet ansien , dat 
het voor dit jaer in consideratie mochte ghenomen werden om me sonderige 
reden. Synodus sulckes vorstaende, achtet voor goet unde resolveret daerop, 
dat solcke gebruick nicht so licht sal effectueret worden dan mit raet 
der deputatorum synodi, so dan der E. E. heeren Deputeerden advys 
hierop sullen verwachten. 

3. Johannes Radeub is huijden in synodo compareret, versoeckende 
remissie van syn druck wegen des Michalls Sadelers2). 

Res. synodus, dat hij werde desweghen remiteret ad consistorium 
Groninganum. Und dewqle hjj versocht, oft yemandt wat drucken laeten 
wolde, dat hem datzelvige mochte gegonnet werden , res. synodus, dat idt 
wel moghe geschien, mitz dessem dat sulckx geschee mit consent des 
consistorii Groningani und dat voor so een tolerabili pretio, alse andre 
doen willen, jedoch dat ze gelyckwol an niemanden willen verbonden sijn. 

4. 3. Also op de bedeldaghen in vele plaetzen in den Ommelanden 
niet meer als eenmael , dat is des vormiddages , praedicatie wert gedaen , 
waerdoor de lichtveerdige menschen te meer oorsake werdt gegeven 
omme des naemiddages haer tot drincken ende andere profanatie der- 
selvigen daghen te begeven, wert den classibus in bedencken gegeven, 1) „met hen" YY heeft „moethen". 

2) „Sadelere" YY heeft „öadeelens". Digitized by VjOOQIC 240 

oft het niet noodigh is ende ter eeren Godes ende stichtinge der men- 
schen dienstlycken , dat in alle plaetzen des mogelyck synde op de 
voornomede dagen tweemael geprediget werde. 

Bes. synodus , dat het christelijck ende behoorlick sy und insnnderhey t 
an die orden, daer het kan geschien. Unde oft het een prediger underlaten 
worde, sal diesel vige daerover van synen classe, daeronder hy geseten, 
tho reden gestellet worden, waeromme hg solckes niet gedaen. Unde 
imdeme hij alse billick sick den classi sisteret unde reden inbrenget, 
waeromme hy solckes achterlaten, sal het classis ordelen, oft idt oock 
justae et sufficientes excusationes syn. 

Vereocht in gelijjcken gravamine het synodus van den anwesenden E. E. 
heeren Deputeerden, dat haer wille believen in uuthschrivinge eenes 
bedeldages wel starck te vorhaelen, dat een jeder caspel, an welckere 
de uutschrivinge strecket, sowel voormiddage als namiddage sal geholden 
sjjn hem tot gehoor des godtlqcken wordes vlytich te verfoeghen. 

5. Dewqle seer billich is tho troost der predigers seer hoch van 
nooden, dat nae haer affsterven de weduwen unde weesen nicht voor- 
laeten, maer eenige hulpe ende bijstandt erlangen werden mogen, ten 
eynde dat de predigers van sulckes voraekert synde met min suchtens 
unde becommeringe haren dienst moge betreden, oft het niet behoorlyck 
ofte nootzakelick is ende de predigers schuldigh syn eenige voorsorge te 
doen voor haer weduwen unde weesen, die sij moghen naelaeten, ende 
oft niet daertoe gants dienstlyck is, dat alle predigers disses synodi alle 
jaer op de tyt des synodi vrjjjwillich inleggen een pontgroote oft sovele, 
alse in synodo sal mogen beramet worden, ende de penningen bjj den 
deputatis synodi entfanghen synde, ter zekeren plaetsen op rente alle 
jaeren geleght sollen worden, die weduwen unde weesen jaerlijcx, naedat 
haer naejaer bq dezelve ontfanghen sal syn, sovele in goeder discretie 
toe te leggen, als dezelvige penningen sullen connen draghen, ende 
daervan alle jaer in synodo rekeninge van het ontfanck, bestellen ende 
uutgave derselver penninghen tdoen. 

Res. synodus , dat het niet onbehoorlyck sij , und dat een yeder prediger 
alle jaer een pontgroot opbrengen moge, goetwillich und niet gedwonghen, 
und dat bq articulen, alse bq den deputatis synodi sullen worden ge- 
stellet und dan den classibus thogeschicket. 

Sessio 6 antemeridiana hora 8, 19 Mag. 

6. Na geschiener anroepinge Godes, de schoolmeester to Oldezijl is 
huqden erschenen in synodo, unde versocht omme eenige middel unde 
bijstandt van weghen syne soberen conditie daerselvest tho remedieren. 

Res. synodus , dat idt den deputatis synodi wert operleght syn request Digitized by VjOOQIC 241 

in haere remonstrantie nevenst andere te nemen unde op den landesdagh 
laeten bedienen. 

QTavamina classis Dammonensis. 

7. 1. Dat van dem synodo versocht werde bij den consulibus Dam- 
monensibus, dat de duijvelsbanner uuth den Dam eenmael moge relegeret 
werden. 

Res. synodns , dat men den redger in den Dam und Farmsura sal bode 
schicken unde hem daerop tho vrage stellen. De reddier in den Dam 
ende Farmsum is tegenwordigh in sijnodo compareret, daervoor hem het 
synodus bedancket, unde vorclaert daerbeneffens , dat hem van niemandt 
sy angedienet worden van den duvelbander, oock Van syne dinge niet 
geweten hebbe, und wen schoon sulckes were geschien, ware idt syn 
waerck niet, sundern sijner meisteren. Sulckes het synodus angehooret 
hebbende, versocht daerop van voorss. reddier, dat hem wolle gelieven 
den E. E. joncker Joachtm Rifperda tho Farmsum an tho dienen , hoe het 
sijnodus van syn E. E. versocht, dat de duvelbander uuth sijn E. E. 
heerlicheïjt mochte gebannet worden, in ansienhent hij te vooren uuth 
der stadt Oroninghen gebannet alse notarium. Overmitz nu dat eerste 
gelidt desser provintie hem gebanniseret , vorhopet het synodus, dat dan 
S. E. E. denselvighen te ondanck in syne heerlicheïjt niet behoore tho 
tollereren. Imfalle sulckes praeter spem et fiduciam niet worde geschien, 
wert den deputatis synodi bevolen solckes an de E. E. heeren Deputeerden 
gelangen te laten, so daerinne christljjcken unde behoorlyck alse godt- 
zalige overicheyt wille believen tho vorsien. 

8. 2. Dat den Wederdooperen haere opentlycke exercitia, insonderheyt 
so se hier in de Dam by dage hebben , mogen inhiberet worden , welckes 
dan oock van den Papisten sal voorstaen worden, na lmjth des grava- 
minis 2 classis Loppersumanae et gravaminis 2 classis Aüddelstumanae et 
gravaminis 2 classis Enerumanae. 

Res. synodus, dat de deputaü synodi sullen nochmaels dit gra vamen 
an de E. E. heeren Deputeerden gelanghen laeten , welckeren E. E. heeren 
Deputeerden wille believen overmaels een starck placcaet uuth te gaen 
laeten, daerinne henlieden verboden werde haere valsche leere, unde dat 
se in denselvigen placcaet mogen expresselick genomet werden mit nhamen 
und voor valsche leeraers geholden, opdat alzo haer valsche voorgevent 
moge veretoret werden, indien sij seggen, sjj werden daermede niet 
gemeinet. 

Oock wolle den E. E. heeren Deputeerden believen de ernstlyck exe- 
cutie einmael voor alles daerop tho volgen laeten. Underdertydt sullen 
haers de broeders draghen na der resolutie des synodi nationalis Dordra- 

Acta syn. provinc. VII. 16 Digitized by VjOOQIC 242 

cenae in quaestionibus particolaribus 25 quaestione, de dus lugdet: Up 
de vrage, hoe men toenemenden Wederdooperen te mote gaen sal, is 
geandtwoordet: ten eersten sullen de dienaers des wordes de fundamenten 
des gelovens unde de articulen, die tusschen ons ende haer twisttich 
sint, neerstelyck ende claerlyck haeren gemeinte uutlegghen. 2 Sollen 
sij haeren gemeijnten tot godtsalicheyt ende lieffde ernstlyck vormanen 
unde deselven mit goeden exempelen voorgaen. 3 Sollen sq de lidtmaten 
haerer gemeinten neerstelyck besoecken. 

9. 3. Angaende de enthilligung des sabbathsdages, die groote leedt- 
bieren etc. doleret de classis daervan geljjckergestalt alse andere, classis 
Loppersumanae 1 gravamine et classis Middelstumana 6 gravamine. 

Bes. sijnodus: dit is affgehandelt per deputatos sjjnodi, unde wert 
daerop verwachtet de resolutie van de E. E. M. heren Sfaten. 

Gfravamina classis Loppersumanae. 

10. 3 Gravamen praedictae classis. Wort gedoleret, dat het stucke 
angaende de Mennisten, op clooster ende kerckenlanden wonende, twelck 
in synodis so vaken moveret is , niet achtervolget wert. 

Bes. synodus, dat dit gravamen mede vorvatet is in de remonstrantie, 
so overgegheven is an de E. E. heeren Deputeerden, unde werdt daerop 
een resolutie vorbeidet 

11. 4. Wordt versocht, dat het fraterhuus binnen Qroninghen mochte 
provincial gemaeckt worden, opdat niet alleene de kinderen in der stadt 
sonder oock in de Ommelanden, voornemelyck der prediger kinder 
daerinne mochten geadmitteret worden. 

Bespondet synodus: alzo bekent wordt, dat de E. E. heeren borger- 
meisteren ende raedt dat fraterhuus seer lofflick hebben angestellet ende 
noch onderholden , ende seer noodigh ende dienstich zolde syn , dat mede 
de prediger unde andere in den Umlanden de vriheyt mochten hebben 
omme oock haere kinderen na ordeninghe desselven huuses daerin te 
mogen crigen, dat den de deputati sijnodi an de E. E. Mogende heeren 
der provincie, provincialiter vorgadert synde, sollen versoecken unde 
anholden, dat het denzelven E. E. M. heeren wolde believen een seker 
geit jaerlyckx te ordineren ende by to leggen, ten einde de kinderen 
der predigern ende andere in de Umlanden in hetselve huis in een zeker 
getal mochten ontfanghen worden. 

Gravamina classis Middelstumana©. 

12. 1 Gravamen oft niet nutte unde noodigh sij , dat de ungelyckheyt 
der ceremoniën, also dat daer eene in festo Magorum prediget, de ander 
niet, moge opgehoven werden. Digitized by VjOOQIC 243 

Res. synodus, dat allen classibus hiermede wert opgeleght, dat ze 
sullen holden paritatem ceremoniarum unde hierinne de kerckenordeninge 
achtervolgen. Ende wert den classibus sonderlick bevolen, Mat se hierop 
kloeck opsicht nemen sullen. Daertegens doende sullen van den classibus 
ofte classe ernstlick daarover oensureret werden , ende die sick der censur 
des classis niet behoorlyck willen onderwerpen, sal men deijenige wysen 
ad futuram synodum. 

13. G-ravamen 3 oft niet der overicheyt toebehoore den boeckdruckeren 
to verbieden Mennisten boecken te drucken , dewqle blycket, dat sodanige 
albereidt gedruckt sint 

Res. synodus , dat de deputati sijnodi sollen anholden an de E. E. heeren 
borgermeisteren und raet binnen Groningen, dat sick geen drucker on- 
derstaen sal yetwes te drucken als stridende tegen Godes woort unde 
ordeninge, so den E. E. heeren borgemeisteren ende raet wilt believen 
daerover te maken. 

14. 4 Gravamen oft niet de bouwfallige kerck tho Rottum behoret 
repareret te worden. 

Res. synodus, dat den deputatis synodi wertt belastet solckes tho 
remonstreren bq de E. E. heeren committeerden der cloostergoederen. 

Gravamina classis Enerumanae. 

15. 1 Gravamen. Voreocht het classis, dat de resolutie op dat eerste 
gravamen, int voorleden jaer in synodo overgegeven, ofte de deputati classis 
eenen te examineren vullenkomen macht hebben reliquis absentibus, moge 
revideret werden, dewjjle olassis Enerumana daervan geprotesteret heeft, 
gelijck oock dat classis van Loppersum unde Oldeampt 

Res. synodus, dat het sal bliven bij de voorgaende resolutie session. 9, 
articul. 31 in synodo gegaen anno 1613. 

16. 4. Doleret het classis, dat eenighe collatoren sonder des pastoris 
unde caspelluiden consent unde believen de costers willen indringhen, 
welckere solck ampt tho bedienen unbequaem bevonden worden. 

Res. synodus, dat de classis Enerumana solckes den deputatis synodi 
sal bekendt maken, dewelcke het zollen remonstreren an de E. E. heeren 
Deputeerden. 

Classis Suidthorrumana. 

17. Gravamen 2. Vorsocht classis, dewyle de kerckenordeninge vor- 
meldet, dat de concionatores emeriti mit eenen ehrlijcken stipendio uuth 
de provincial cloostergoeder de ty t haeres levens sullen versorget worden , 

Ui* Digitized by VjOOQIC 244 

woe dan oock in benaberden provinciën geschiet, dat doch hierover bij 
den E. E. heeren Deputeerden moge angeholden worden. 

Bes. synodus, dat een yedèr classis, daeronder sich solckes toedraght, 
moge idt den deputatie synodi te erkennende geven, welckes idt sullen 
remonstreren an de E. E. heeren Deputeerden. 

18. 5 Gravamen. Dewyle de kerckenordeninghe vormeldet, dat de 
synoden alzowol in den anderen classibus als te Groninghen unde in den 
Dam sollen geholden worden, unde sulckes oock voormaels gescheen is, 
dat zulckes allesnoch onderholden moge werden, oft so niet dat den ob 
loei commoditatem sine tarnen praejudicio synodus stedes te Groningen 
moghe geholden werden. 

Res. synodus, dat het bliven sal, als het noch per vices onderholden 
werdt, dat eene jaer te Groninghen, dat ander in den Dam. 

Oldeampt. 

19. Doleret alleene, datter eenige kerekvogeden in haren classe ge- 
duldet werden, die niet alleene der Reformeerden religie niet toegedaen, 
sonderen vianden derselver syn. 

Res. synodus, dat het classis daersulvest sal sulckes gelangen laten ad 
deputatos synodi, welcke idt sullen remonstreren an de E. E. heeren 
borgermeisteren und raet binnen Groninghen. 

Sessio 7 pomeridiana hora 2, 19 Maij. 

1. Divino numine invocato, des E. E. Dodo van Amsweer syne brieven 
sint den sijnodo insinueret unde oock voorgelesen worden. 

Res. synodus, dat dewqle de sqnodus voorstaen hebbende, dat des 
E. E. Dodo van Amsweer sqne dinghen op den landtdage bij de provincie 
synt resumeret aff tho handelen, so siet het synodus voor goet, dat het 
voor dit mael daerby bliven moet, alse de zake eigentlyck den heeren 
ende provincie angaet 

2. Dominus Johannes Schbanckenmollerus , pastor te Scharmer, ver- 
socht in tegenwoordigen synodo , overmits in voorganghen oynodo sulck eene 
resolutie is genomen, dat hij in synen dienste sal continueren, idt waere 
dan dat eenighe wichtige saken op synen persoon mochten ter contrarie 
gebracht worden, unde begeret daerop, dat hiervan in synodo mochte 
gedaen worden. 

Res. synodus, dat ze des wegen dat classis van den Dam hebben te reden 
gestellet, welckes vorclaret, dat ze vlytige informatie daervan genomen. 
Unde vorclaren insonderheyt de naberden pastoren sowoll oock syne gemeene 
unde de anwesende broeder in synodo, dat se niet anders van hem ge- 
hooret hebben , alse wat stichtelick is. Unde dewyle nu niemandt im synodo Digitized by VjOOQIC 245 

erschenen, só syn persoon anclaget noch op hem heeft te praetenderende, 
vorclaert het synodus, dat hy voor dit mael in synen dienste continueren 
sal. Underdes sal classis Dammonensis sick daerhen bemoeyen , dat hij unde 
de E. E. j. Gerrit Clandt mit einander moge reconcilieret worden. Im- 
valle jemandt daerboven op hem expostuleerde , wert daervoor beide de 
classis unde de deputati synodi authorizeret , welckere daerinne doen 
werden naer behoor. 

3. Wert moveret een quaestie im synodo, ofte niet de schoolmeisters 
in dese provincie , so eenigh tractement van de E. E. heeren committeerden 
jaerlyckx ontfanghen, sollen geholden syn een testimonium an de E. E. 
heeren committeerden haeres levendes unde lehr halven alle jaer van dem 
classe, daer se onder geseten sindt, te vertonen. 

Resolveret de christelijcke tegenwoordige sijnodus, dat ze sulckes voor 
goet ansien, unde dat de deputati synodi sullen geholden wesen sulckes 
den E. E. heren committeerden an te dienen unde bjj haer te versoecken, 
dat haer mochte believen den schoolmeester geen tractement volgen te 
laten, eer ende bevor sy een sufflciant testimonium uuth dem classe, 
daeronder sij sorterende sindt, haerer lehr ende levendes halven an de 
E. E. heeren committerden voorthonen connen. 

4. Is erschenen Conradtjs Rensen, reddier op Delffziel cum annexis, 
mit noch eenige manner van Juckquardt, unde seer demoetdighlick inter- 
cederet voor Hermanno Christofhori. 

Res. synodus, dat het bliven sal tój de vorige genomene resolutie. Doch 
soverne Hermannus Christofhori kan eenige remissie van stadt Groningen 
crqgen weghen syn bannjjsement, unde sick oock hebben mit de classe int 
Oldeampt vorsoenet unde der gemeyne darsulvest, wil het synodus daerop 
letten tot syner tydt. 

5. Is bevonden unde voor goet angesien, dat dese acta synodalia na 
voorlesinge zullen entweder van den D. praeside unde scriba undertekent 
worden oft in mangel van desen van den deputatis synodi , unde zall alzo 
aen een yeder classis een exemplar gesonden werden. 

6. Volgents sint in deputatos synodi eligeret unde vorordineert : D. 
Cornelius Hilleniüs, pastor in Groninghen, D. Samüel Smaltziüs, pastor 
in Wetsingen, D. Bernhardus Andreae, pastor tho Esinge, D. Justinus 
Havenbergiub, pastor in Unsdtwedde. 

7. Is censura morum geholden worden unde Godt sq danck niemandt 
straffbaer befunden. 

Syn oock deputati synodi eligeert und verordent, als D. Cornelius Hil- Digitized by VjOOQIC 246 

lenitjs, D. Wolfgangus Agrioola, D. Gerhardus Assüerus, D. Samuel 

SCHMALTZIÜS. 1) 

8. Unde hebben de anwesende predigere samptlick desses underge- 
schreven, unde is alzo desse synodus mit dancksegginghe tot Oodt leefllick 
vullendiget worden. 

Gescheen binnen Appingadam in vorgaderinge des loffljjcken unde christ- 
licken synodi daersulvest den 20 en Majj anno 1614. 
Georgius Placius, pastor Dammonensis, synodi praeses. 
Cornelius Hilleniu8, minister Jesu Christi in ecclesia Groningana, 

synodi assessor. 
Bernabdus Andreae, pastor Esinganus, scriba synodi. 
Regnerüs Albabda, senior ecclesiae Groninganae. 
Johannes Laxtenitjs, in Holwijrda prediger. 

Johannes Schranckenmullerus, ecclesiastes ecclesiae, quae est in Scharnier. 
Joachimus Zorius, predigher tho Loppersum. 
Wilhelmus Walraven, v. d. min. in Westererabden. 
Johannes Stoverius, minister verbi Dei in Berum. 
Justintjs Havenbergiub , pastor in Unstwedde. 
Gerhardus Asueri, pastor tho Suidtbroeck. 
Rembertus Georgh, pastor Medanus. 
Johannes Schonenborch , ecclesiastes in Adewerdt. 
Johannes Schroderüs, pastor in Hoch ende Leeghkercken. 
Johannes Smai/ezius, pastor tho Tinallinga. 
Hesselüs Nicasius, pastor in Ulrum. 

Bartholomeus Billerbeke, pastor in Warffhusum ende Marslacht. 
Wes8elus Roede, pastor tho Cantes. 
Albertus Guilielmi, Medanus. 2) Acta synodi provincialis XXI, 3 ) soo van die E. E. 
heren Gedeputierden der stadt Groningen ende Omme- 
landen uthgeschreven unde binnen Groningen begunmt 
den 8 en May ende geendiget den 13 m ejusdem doses !) „Syn oock — Schmaltzius." Dit is in onzen cod. met eene andere hand op den 
rand bijgeschreven, en ontbreekt in YY. 

2) „Medanus", YY heeft „Medanus pastor" en daaronder „Finis." 

3) „XXI" aangevuld uit YY. In onzen cod. staat het cijfer bovenaan in marg. 
onder het jaartal 1615. Digitized by VjOOQIC 247 

1615 lopenden jahres, in presentie der E. E. hochwisen 
heren Johan Wichering mde Bocko Awma , gedepu- 
teerde des collegii. 

Sessio prima hora 8 pomeridiana 8 Maij. 
1. Is dese sijnodus aengefanghen van Georgio Placto, pastore Dam- 
monensi als gewesen praeside des vorleden synodi, mit den gebede, waerup 
die credenzbrieffen der classium avergelevert unde gelesen nnde censura 
morum geholden worden, in welcher tegens keinen der gedeputeerden h. 
broders etwes praetendeert unde ingebracht ist, warumb densul vigen session 
muchte geweygert worden. 

Sindt derowegen geapprobiert unnd geadmitteert van teugenwordigen 
synodo gedeputierde : 

uth classe Groningana: dominus Christophorus Uchtemannus, pastor e. 
Groningen, D. Henricus Creveldius, prediger int Goerecht, die E. E. 
Rodolphus Wichering, senior ecclesiae Groninganae; 

classe Dam monensi: D. Hiddo Lahberti, p. Paermsumanus , D. Titüs 
Theodori, p. in Sluchtern, D. Georgius Plactos, p. Damonensis; 

classe Loppersumana : D. Johannes Eoberti, p. in Lermis, D. Lucas 
Widemarius, p. in de Ripe, D. Wilhelmus Walrave, p. in Westerembden ; 

classe Middelstumana: D. Andreas Straetmannus, p. in Suydtwolde, 
D. Hermannus Arnoldi, p. in Middelstum, D. Wilhelmus Johannis, p. 
in Husing; 

classe Enerumana: D. Bartholomaeus Billerbeken, p. in Warfhuysen, 
D. Adolphus Besten, p. in Whee, D. Joannes Schmaltzius, p. in Tienal- 
linghen ; 

classe Suidthoremana : D. Bernhardus Andreae, p. in Esingen, D. Ni- 
colaus Petri, p. tho Vischfledt, D. Johannes Lubberti, p. in Gripskerck; 

classe in Oldenampt: D. Rembertus Georgi, p. up die Meede, D. Bern- 
hardus Goldtsweeden, p. in Bliham , D. Heinricus a Freden, p. in de Schemde. 

E. Ist per communia fratrum sufFragia in praesidera hujus synodi 
eligert worden D. Christophorus Uchtemannus, in assessorem D. Bernhard. 
Andreae, in scribam Georgius Placius 

[3]. Iss vor raethsaem unde nötig befunden, dat folgende pastoren 
als Thobias Seu8ingius, pastor op Delflfziel, Hermannus Sebastiani, p. in 
Germerwolde, unde Johan Schranckmuller, p. in Scharmer, tegens an- 
komenden Donderdach voormiddach im synodo tho erachienen gecitirett 
worden , umb sick tegens eenige klagten , weder sie in synodo ingebracht , 
tho verantworden. Digitized by VjOOQIC 248 

Sessio secunda antemeridiana hora 8, 9 Maij. 
Fusis precibus 1. sindt die acta synodi praeteritae tho revideren vor- 
genomen in praesentia deputatorum synodi, und wordt befunden, dat: 

2. angaende die combinationes, in articulo primo sessionis*) secundae 
gementioniert , die D. deputati des synodi, gelyck hen van synodo 
belastiget^), die combinierte plaetsen thom theil besichtiget unde nach 
haerder gelegentheit vlitig inquirert, darvan dese volgende relation 
doende, dat: 

1. die combinationes in classe Loppersumana, als Osterwitwert mit 
Garlessweer ende Enum med Leermiss , vor ditmael niet komen getrennet 
worden, uth reden so eenestheils D. deputati 3) synodi et D. pastor in 
Leermiss mundelick dem synodo tho erkennen geven. 

[2.) 4) Breda belangende iss mit einem eygen prediger vorsien. 

3. Die 4 kercken in Fredewolt aengaende, daervan in secundo articulo 
wert mentie gemaeckt, hebben D. deputati gelicksfals referiert, dat si e 
in visitatie derselvigen behoren 5), dat twar ein ider kercke met einen 
eygenen prediger behorde vorsien tho syn, dewil sie averst met seer 
geringe middelen tho underholdinge der predigers vorsehen sindt, als 
welcke aller vier pastoryen upkumpsten thosamengerekent niet aver 148i/ 2 
daler loopen 6) jahrlicks , so hebben domini deputati nae hebbende last van 
synodo den thostandt [der] 7) verss. kercken und 8) gemeenten up den 
landtsdach den landtsstenden bij requeste tho erkennen gegeven, othmoe- 
delick vorsoekendt, dat nae believing ö) gemelter stende uth der generalen 
kloostermiddelen soveel middelen thom miensten mochten bygefoeget 
worden, dar 2 pastoren nah nottruft van muchten leven. Waerop noch 
antwort und resolutie verwachtet, und dominis deputatis synodi tho- 
kumpstig belastiget wert dit vortaen tho persequieren. 

4. 3. Item wat belanget die combinationes in classe Enerumana, so 
hefft synodus so ten ansien dersulvigen als aller anderen combinatien in 
deser provinciën generaliter dergestalt resolviert und mitzdieseni die !) „sewrionis" verbeterd naar YY. Onze cod. heeft „ccssionis." 

2 ) na „belastiget" volgen in YY cenige . . . , alsof hier iets zou zijn overgeslagen. 

**) „deputati" verbeterd naar YY. Onze cod. heeft „destuta". 

4 ) »»|2]" genummerd naar YY. In onzen cod. zijn de nummers verkeerd aangehraoht. 

5) „behoren" YT heeft „befunden". In het origineel kan gestaan hebben : „befunden 
to behoren". 

ft ) „loopen" verbeterd naar YY. Onze cod. heeft „lasten". 

7) „[der]" aangevuld uit YY. 

• s ) „und". Onze cod. heeft slechts de afkorting „v." 

9 ) „nae believing" verbeterd naar Y T Y. Onze cod. heeft: „der beleving". Digitized by VjOOQIC 249 

thokumpstige D. deputatos synodi belastiget, dat sie med ernst by die 
E. E. heren Gedeputierden sollen aenholden, dat haer E. E. wolle tho 
8tichtunge voeler gemeenten undt wechneming der missbruck, so by voele 
oollatoren und kerckvogten dissfals geplegt worden, beleven dor een 
express mandaet allen predigeren tho gebeden und upleggen, dat derselvigen 
keiner nach 1) enige combination stahn off die an verden , idsy den dat em 
van den oollatoren und 2) gemeinte dersulvigen plaetsen die gehele up- 
kumpsten, tho den pastoryen gehorig, unverkreinket thogestahn und 3) 
togefoeget werden dersulvigen sick als andere pastoryelanden tho gebruicken. 

Werdt oick mede den classis uperlegt haer devoer in sulcken fall tho 
doen undt keine combinatien, als in sulcker gestalt und dar id die noot 
erfordere, te aprobiren, insonderheit dat combinirte platsen, so entweder 
sufficiënt middelen hebben einen eygen prediger tho underholden, offt 
bequame aen ein ander benabartsplaetse konde gehechtet worden , kommen 
tho vaderen, sal classis al haer mogelicke vlyt anwenden, dat sulcke 
combinationes affgeschaft worden, glick van den christlycken synodo ge- 
achtet, dat folgende plaetsen beter [und] 2) bequame conbiniert worden 
konnen: Oldrum med Niekerck, Fledorp met Suerdyck. 

Heft daerup synodus D. Straetmannum und 2) D. Barth. Billerbeeken 
authoriseert umb eerster gelegenheit sick aen die ghemeenten und 2) 
collatoren dersulvigen plaetsen tho attressieren und 2) noraine synodi 4) 
bij 5) densulvigen an tho holden , dat med haer consent und 2) inwilligung 
up sulcke wyse vernomde plaetsen mochten combiniert worden etc. 

5. Synodus lettende up articulum tertium sessionis ejusdem heft vor- 
staen, dat Claus Janssen, der Wedderdopersche secte thogethan und 
anhangig, in schoeldinst tho Marschlach tegen danck und 2) willen des 
classis und 2) prediger darsulvest noch verblivet, waerup synodus an die 
E. E. heren Gedeputierden des collegii present synde versocht, dat har E. E. 
walt believen disse sake med den anderen heren Gedeputeerden in commu- 
nicatie te nemen und door een mandaet gemelten schoelraeister synes dens- 
tes tho entsetten, mede upleggende der collator und gemeendt tho Marslach, 
dat se einen anderen bequamen schoelmeister in syn plaetse stellen. 

6. Betreffende artielum 1 sess. 3 aengaende MarsumG) i 8 t van classe 
Dammonensi refererirt, dat Marsum^) niet sufficiënt sy einen eigenen !) „nach" verbeterd naar YY. Onze cod. heeft „noch". 

2 ) ,.und". Onze cod. heeft slechts de afkorting „v." 

3) „[und]" aangevuld uit YY. 

4 ) „synodi" naar YY verbeterd. Onze cod. heeft „cynodi". 

5) „bij" naar YY. Onze cod. heeft „b." 

6) „Marsum" YY heeft „Mahsum", Digitized by VjOOQIC 250 

prediger tho holden, und damm voer gut achtet, dat sulcken denst med 
dem denst domini Egberti tho Wtwirda combiniert blive. Daerin synodus 
nochmaels vorwilliget, mitz dat die vorgaende resolutien artic. is to 
hujus sess. int gemein van alle combinatien handelende, vortaen niet 
avertreden worde. 

Sessio tertia pomeridiana hora secunda, invocato divini 
norainis auxilio. 

1. Belangende Hermanni Christophori saecken hebben D. deputati 
synodi in dersul vigen haer utterste devoir gedaen. alss even na uthwy- 
singe articuli secundi sess. tertiae imponiert, unde so Hermanno sulvest 
als die gemeendt und 1) ingesetenen des caspels tho Tjuequert die resolutie 
des synodi van Hermanno genomen schriffteliken geinsinueert , vormanende 
beides, Hermannum dat he sick synodi sententie conformierende ende 
gehorsameliken underworpende van den predigampt gantschelick onthol- 
dende undi) desistiere, unde die gemeente dat sie dessen Herman, vor 
genen prediger erkennen noch achten, sonderen in syn plaetse met be- 
willigung des heren colla toren einen anderen kiesen. Hebben mede an den 
E. E. juncker Balthasar Ripperda, alss unicum collatorem ter plaetse, 
diergelicken schryvent affgeverdigt , biddende im nhamen des synodi , dat 
syn E. E. die Hermmanno conferierte undi) confirmierte vocation umb 
vele reden , im sulvigen schryvent utgedrucket , cassieren und ein tuchtige 
persoen hem, als unwerdig dat predigampt tho bekleden , substitueren wolde. 
Waertegens syn E. E. vor Hermannum schrifftlichen geintercidiert, daerby 
vorklarende, dat syn E. E. gesinnet sye Herm. tho manuteiniren unde 
by die eenmael an hem conferirte undi) vorsegelte vocation vermoge 
sins hebbenden rechts der 2) collation tho persistieren. Welcke interces- 
sionsschryft deputati synodi 8) med viele wichtige reden beantwordet 
und nochmaels instantelick angeholden zyn E. E. up haer vorgaende ver- 
soek, twelck sick synodus heft laeten gevallen, unde verblift gantzlicken 
noch bij die vorige in den vorigen actis artic. secundo sess. tertiae 
utgedruckte resolutie. 

2. Hebben deputati classis Middelstumanae geprotesteert tegen dat 
examen Alberti Husingii, so desen vergangen winter van classis Eneru- 
manae deputatis in absentie deputatorum synodi examinert iss und umb 
den 4) prediger tho Sandtweer arbeitet, alss welches stridet tegens offter- 1) „und". Onze cod. heeft slechts de afkorting „v." 

2) „der" naar YY. Onze cod. heeft „die". 

3 ) „deputati synodi" staat in onzen codex vóór dezen volzin op een afz. regel, 
doch hier geplaatst naar YY. 

4) „den" YY heeft „een". Voor „prediger" moet zeker „predigen" gelezen worden. Digitized by VjOOQIC 251 

mals in synodis genamene resolutien, dar synodaliter verbaden wert, dat 
nemandt mach geexamineert worden, ehr he eine rechmetige beropinge 
van eenige gemeente konne verthonen. 

[Res.] synodus, dat classis Midd. (ungeachtet der reden der and. i) 
deputati class. Enerumanae sick meinten tho entschuldigen) nit sal ge- 
holden syn in sulcken examine tho acquiesceren , sonderen gemelten 
Albertum wal moge de novo exaraini subycieren unde dissfals doen , wat 
sie der kercken Christi am stichtl icksten tho syn erachten und befinden. 

3. In sacken Melchioris Balthasaris iss van D. deputatis synodi und 
classe Suidthorrumana vormuge daervan gestelte acten, by dominis depu- 
tatis synodi 2) berustende, also gehandelt, dat synodus ein goet conten- 
tement aen3) heeft 

4. Hebben D. deputati synodi vorklart, dat folgende pastoren ten 
achterfolge articuli 3 sess. 3 in haer handen avergelevert hebben die 
testimonia van haren examinibus , welcke vor genoechsaem a D. deputatis 
approbieret sint, als D. Gerhardus Loelingitts, pastor tho Wagenborgh, 
D. Daniel Huelssbuss, pastor tho Ostwolda, D. Johannes WmcKENius, 
pastor tho Borchsweer. 

5. Is den synodo tho erkennen gegeven, dat folgende personen thom 
predigampt in dese provincie gefordert unde van dero classibus, daerunder 
sie respective gehorig, examiniert und admittiert sint, van welcke exa- 
minierung synodo genochsame testimonia sint verthonet alleene uth classe 
Dammonensi D. Johaxnis Ulchenius 4 ) , pastor tho Siddeburen. De anderen , 
so hare testimonia im synodo nit avergelevert, sollen geholden syn sulckes 
tho doen an deputatis synodi etc. 

6. Folgende personen, staende under den examine, sollen geholden 
syn dessul vigen sufficientia testimonia D. deputatis synodi finito examine 
tho vortonen, als Carol. Reneman, beropen thom pastorn in Crewert, 
Petrus Bernhardi, gekohren van die gemeendte tho Upwierda, sorterende 
beide under classe Dammonensi etc. 

7. Ritze Wattens angaende blifft synodus by vorgenamene resolutie, 
articulo 1 sess. 4 exprimirt, verstaende dat die vermahninge der pastoren 
nit fruchtbarlicks by hem wolte schaffen. !) „reden der and." YY heeft „ahnwesenden". 

2 ) „synodi" naar YY en ZZ. Onze codex heeft alleen „8.' 

3) „aen" YY heeft „dahran". 

4) „Ulcheniua" YY en ZZ hebben „Ulkenius", Digitized by VjOOQIC 252 

Sequuntur gravamina generalia. 
[8] l). Iss befunden , dat in 1 unde 3 gravamina angaende die under- 
teckunge novae forniulae confessionis, unde colligiemng der argumenten 
pro et contra de quaestionibus oontroversis inter ortodoxos et Harminianos 
van den classibus, in vorige acte genominiert, niet widers gedaen sy, 
welcke doch van synodo denuo ehres2) amtz dissfals vermaent synde, 
anbelavet sulckes na vermogen henferners tho achterfolgen. 

[9]. Secundo gravamini belangende die articulen, up welcke classes in 
examinibus sollen letten, iss van D. deputatis synodi genoch gescheen, 
welche darin gemelte articulos an alle classes schriftlick hebben aver- 
gesonden 3). 

[10]. Quartum gravamen angaende catechismum Aldegonde, iss van 
einige heren predigere achtervolget unde van den anderen gelikfals tho 
doen beloffte gedaen, etc. 

[11]. 5 Gravamen belangende pastoryen, vicarien ende andere geiste- 
licke goederen. Iss nha bevel van D. deputatis synodi an syn G. unde die 
E. E. heren Gedeputeerden by requeste versocht met specificatie van 
abalienatie eeniger kerckliker goederen, waerop S. G. und die E. E. heren 
Gedeputeerden eenigermaten gedaen, blyckend by die requeste unde 
darup gegeven apostille, by dominis deputatis synodi berustende. Unde 
werdt dominis deputatis synodi thokumstig mitzdessem belastet op dit 
gravamine vortaen sonderling tho letten und datsulvige tho urgieren. 

Sessio quarta 10 May hora 9 antemeridiana. 

1. Is van D. deputatis des classis in Oldenampt an synodum vorsocht, 
dat synodus D. mag. Schepplitio, pastor tho Wedde, doer guede recom- 
mandatie unde vorbede an die E. E. heren committerden van die closter- 
landen wolden beforderlick sin, dat he tho nothwendiger behulp siner 
huissholdinge eine verehrunge van hoer E. E. uth gratia muchte erlangen 
ende gemeten 4). 

Res. Synodus hefft sick sijne persoon willig angenomen unde D. fln> 
lenium , D. Samttelem Smaltzium und D. Bernhardum Goltsweerden daede- 
lick afgeferdigt umb den E. E. heren vorschreven nomine synodi ein 
request tho presentieren , darinne versoeckende dat haer E. E. believen 
wollen gemelten D. Scheppelitio in ansehung sines geringen thostandes 
med ein gude verehrung tho begunstigen. !) De articuleering is overgenomen uit YY. 

2) „ehrea" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „theres". 

*) Dit geheele art 9 ia in ZZ op den rand bijgeschreven, 

4 ) „ende genieten" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 253 

2. Iss van classe Enerumana synodo tho erkennen gegeven, dat die E. E. 
Reendt Alberda alss collator an Leffertum Hanting, borger van Embden, 
den predigdenst tho Leenss geconfiriret nebbe, unde sick onderstaen nae 
syn utterste vermogen densulvigen der gemeente aldaer tegens haeren 
willen up tho dringhen, wesshalven oick ein klagschrifft, van die meesten 
ingesetenen des caspels tho Leens underteckent, in synodo vorgelesen, 
warin sie verklaren tsamentlick, dat sie umb reden, in haeren schriven 
verhalet, gedachten Leffertum voer keinen prediger erkennen noch achten 
wolten unde wuntschen, dat sie syner dessfals muchten entslagen worden. 

Waertegens synodus vorstendiget worden, dat den E. Reindt Alberda 
by den E. E. unde hochwisen heren hovetmannen rechtlick verkregen, 
blickende wt gemelter heren 2 sententien, in synodo verthoont, dat 
classis Enerumana sal geholden syn binnen sekere bestempte tydt Lef- 
fertum Hanting tho examiniren in presentia D. Cornelii Hillenii, D. 
Bernhardi Theodorici, pastoren in Groningen, und alssdan haer urtheil 
van syn wetenschap und *) gaven haer E. E. tho erkennen geven , waerin 
sick classis beschwert gefunden, nademmale he airede in coetu tho 
Embden examiniert und thom predigdenst admitttiert iss, na wtwisinghe 
hem van coetu communicati testimonii. Jedoch erachtenn sie na harder 
meinung und mochten wel liden, dat die gemeente tho Leenss med ein 
anderen meer gequalificirten prediger konte vorsien worden , insunderheyt 
dewil die gemeente ganzlick tho syn persoon niet genegt iss. Begerende 
dess ehrw. synodi rath undl) bedencken van disse saecken. 

Res. synodus: 1. dat idt nit behorlick noch rathsam sye Leffertum 
de novo examini tho subycieren als streckende tot verkleinerung des 
coetus Emdani, waruth veel swaricheiten lichtelicken muchten ontstaen. 
Hefft deswegen D. Hillenium med D. Bernhardi Andreae gecommittiert 
sulckes des E. E. heren hofftmannen an tho denen unde die inconve- 
nienten unde schwaricheden , so nach achting des synodi tusschen den 
coetum Embdanum und ministerium hujus provinciae uth soiche wise 2 ) 
tho handelen errisen konnen, haer E. E. in bedencken tho geven und*) 
an tho holden , dat haer E. E. classem Enerumanam niet besch waren wolle 
tegens dit gutduncken des synodi, undl) tho praejudicio undl) misscon- 
tentement coetus Embdani gemelten Leffertum de novo tho examinieren. 

2. Iss vor guet gefunden Leffertum Hanting vor [dem] 3) synodum up 
den namittag tho forderen, undl) dewiele de gemeente tho Leens pre- 
tendiert an gemeltes Lefferti gaven im predigen geenen gefallen tho 1) „und". Onze cod. heeft slechts de afkorting „v." 

2) „wise" naar YY. Onze cod. heeft „wist", ZZ „twist" 

3 ) ,.|dein]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 254 

dragen, sine gaven im synodo eenmael tho hoeren, updat synodus suicke 
sulvest gehortt hebbende med meerder fryheit in syn saeoke moge han- 
delen. Tho welckere ende hem in synodo vorschinende up des ehr. synodi 
citatie injungert ist eine korte proefpredigt in synodo up avermorgen 
namiddach, wesende den 12 en May, tho doen aver die worde versie 38 
capitis secundi Actorum, welckes he im synodo angenamen unde tho 
achterfolgende belavet. 

3. Iss Theodoricüs , pastoer tho Lanuml) in Ostfrieslandt, in synodo 
compariert sick beklagende, dat hy umb reden, einssdeels dem synodo 
vorklaret dor tusschenspreken des coetus Emdani, sinen deenst tho Lanumi) 
resigniert hebbe, daerup frundtlick begerende, dat synodus sin person 
de recommandatie an enige vaderende gemeente in deser provincie tho 
siender befordering wolte behulplick syn. 

Res. synodus, dat he D. deputatis synodi thokumpstig gude testimonia 
van coetu Embdano verthonen sal, welche solche guttbefunden hebbende 
hem in sinen begehrten wilfahren unde nomine synodi die behulplicke 
hant leisten sollen. 

4. Hefft sick synodus laten gefallen, dat uth den heren predigeren, 
den synodis vorthan bywahnend, communib. suffragiis ein prediger sal 
eligiert worden umb an die plaetse, der synodus celebriert wordt, under 
wehrenden synodo ein predicatie doen 2) an stede der pastorenn dar- 
sulvest, waerna sick hirnae ein ider mach schicken. 

Sessio 5 pomeridiana 10 Maij hora 2 finitis precibus. 
1. Hebben D. Hillenius und D. Bernhard Andreae van empfangen 
antwort van die E. E. heren ho vet mannen im synodo report gedaen unde 
vermeldet, dat hoer E. E. sick dergestalt up synodi versock erklaret 
hebben , dat dersulvig intent und 3) meinunge nit gewest is noch uth den 
gegeven sententiis sal konnen blieken dat examen coetus Emdani eeniger- 
wise tho krencken, sonderen dat haer E. E. in twivel getagen hebben, 
dat gemelter Leffertus in hypothesen nit genochsam qualificiert sieumb 
sodanige gemeente, als tho Leens iss, med stichtinge tho bedienen , unde 
mogen derowegen wel liden, dat synodus in die saecke handele, alse sie 
id am stichtlicksten vor die kereke Christi befinden, welche haer E. E. 
di8sfals nit prejudiceren wil. Daerby doende dat de E. Reint Alberda 
etlickemael tegens har E. E. sick hefft laeten verluiden, dat sin E., in 
gefal Leffertus van dem classe unduchtig und 3) unbequaem befunden 
werde solchen dienst tho bekleden , van sinem proposito wolde desisteren. 1) „Lammi" YY heeft „Canum". 

2) „doen" YY heeft „doen sall". 

3 ) „und". Onze ood. heeft sleehtH de afkorting „v." Digitized by VjOOQH 255 

Sindt revidirt gravamina speoialia. 

2. Angaende articulum 8 sess. 4 wordt synodus adverteert, dat Jaoobus 
Jahicüli sick unstichtelyck drage by sin gemeente, waerup classis Gro- 
ningana in synodo, ander welcher he sorti rende iss, angenamen hefl't up 
sin person wat meerder tho letten, nnde hem schuldich befindende tho 
doen na behoeren. 

3. In D. Hermanni Dreckh saecke vermoge articiü 9 iss van D. depu- 
tatis synodi by den E. E. heren Gedeputteerden gehandelt, woe ock 
wegen der alumnorum hujus provinciae , als haer articulo 10 belastiget 
na wtwisinge der acta, bijl) D. deputatie synodi berustende. 

4. Sindt van synodo an den E. E. Reint Alberda gesonden D. Andreas 
Straetmannus , dominus assessor, unde D. Bartholomaeus Billehbeeck 
nomine synodi sin E. an tho denen , dat die prediger dess classis Eneru- 
manae up die bestembte tydt na uthwisinge unde erfordering der E. E. 
heren hovetmannen sententie in Leffarti saecken nit konnen handelen, 
und dat synodus in die saecke gesinnet is tho doen, als id tho vorbrei- 
dung gotlicher ehre und erbuwinge der kercken Godtes, wo ock tho 
verhodung veler ergernussen na Gottes wordt tho geschien kan befunden 
worden, unde dat syn E. E. id darup ditmael wolde laten berusten. 

Waerup sick den E. E. Reint Alberda tegens haer w. verklaret, dat 
S. E. synodi vorstell in sin bedencken neme unde dor D. assessorem 
tegens morgen dem synodo sin meininge und andtwordt wolie inbringen 
laten. 

Sequuntur gravamina, in synodo proxima nyes gehandelt 
in sess. 5 etc. 

5. Angaende gravam. classis Groninganae befindet synodus, dat die 
D. deputati in gravamine primo angaende die praebenden gehandlet, 
Wiekende uth der acten by haer w. berustende. 

6. Up 2 gravamen van introductie der prediger synodus nader gelettet 
hebbende, befindet gut tho syn ad conciliandara ministerio inprimis au- 
toritatem, dat die nye ankomende predigers solenniter in presentie thom 
minsten eeniger collatorn ter plaetse sellen introduciert werden, unde 
gelick als in der stadt Groningen jurisdictie geschiet, also ock in den 
Omblanden sulckes observiert und onderholden sal worden. 

7. Up gravamen 4 angaende die bededagen befehlt synodus, dat alle 
predigers nochmals vlitig sullen lettenn na uthwysinge gemeltes grava- 
rainis , mede den D. deputatis thocompstich belastende by den E. E. heren 1) „bij" naar YY r en ZZ. Onze cod. heeft „b." Digitized by VjOOQIC 256 

Gedeputeerden an tho holden, dat haer E. E. believen wolde in die 
uthschrivinge der bedeldaghen uthdruckelick te mandieren, dat up den- 
sul vig fast undl) bedeldag keine krogers mogen bier ofte wyn tappen, 
by uthgedruckte straffe undl) broke. 

8. Angaend gravamen quintum van die uthlegginge unde colectie ge- 
wisser penningen ten profyt der nachgelatenen weduwen undl) kinderen 
der verstorven pastoren in deser provincie hefft D. Hilleniub als depu- 
tatus synodi cum collegis synodo referiert, dat haer w. in jungst gehol- 
denen visitatie in allen classibus umb consensuin [angeholden] 2) und van 
den meisten vorkregen. Die anderen hebbende sulckes in haer wider 
bedencken genomen, hebben hoer w. mede gewisse articulen, nae die- 
welcke voerss. peningen colligiert ende administrert sullen worden, an 
alle classes schriftelick overgesonden , verhapende dat diesul vige van allen 
approbiert und acceptiert siendt worden. 

Waerop synodus van die tegenwordigen h. broders verklarunge ge- 
fordert van die meinunge der broederen in haeren classibus. Daerup 
tegen wordige D. fratres uth den Omblanden undl) Oldenampte verklaret, 
dat die meisten predigers in dit stucke noch swaricheit maeken unde 
datsulvighe in wider deliberatie nemen. 

Synodus merckende, dat vornemelick een nach den anderen wachtet, 
siet vor gut an, dat tegen wordige D. fratres synodo bijwohnen3) die 
vorgemelte articuln, van D. deputatis gestellet, vor haere person anderen 
thom exempel und nafolge undertekenen , nit twivelende sulcke anfanck 
gemaecket synde, dat die anderen desto gewilliger sollen folgen. 

9. Belangende articulum 6 sessionis 5 van den schoelmeister tho 01- 
densiel iss mede van D. deputatis synodi in haer remonstrantie up den 
landtstag ingegeven, waerup noch resolutie tho vorwachten undl) tho 
vervorderen steit. 

Gravamina classis Dammonensis. 

10. Angaende 1 gravamen van den tuffelsbanner in den Dam, iss van 

D. deputatis by den E. E. heren Gedeputteerden vorkregen, dat haer 

E. E. believet an den redger ter plaetsen tho schriven und gebeden, dat 
he dragende 4) amptshalven in de saecke doe nae behoren. 

Grav. secundum aengaende die Wederdopers, daervan ock articulo 4 *) „und". Onze cod. heeft slechts de afkorting 

2) .,[angeholdeu]" aangevuld uit YY. 

3 ) „bywohneu" YY heeft „bywohnende". 

4) „dragende" YY heeft „dragende»". Digitized by VjOOQIC 257 

sessionis secundae gemeldet, iss van D. deputatis na uthwisinge haer 
acten gehandelt. Unde findet syiiodus nodig, dat int kumpstige bij die 
E. E. heren Gedeputeerden umb executie gepublicierter mandaten tegens 
die Wederdoopers instantelick van D. deputatis synodi angeholden worde. 

Tertium gra vamen, als aengaende die enthilligung des sabbathdages *) 
und2) die grote leedtbieren, hebben die E. E. heren Gedeputeerden op 
anholdent D. deputatorum synodi belovet sulckes mede in har E. E. 
propositien up den lantsdach in tho geven, waerup noch niet ervolget. 

Gravamina classis Loppersumana. 

11. Angaende 1 werdt van synodo nit doenlick befunden die Mennisten 
van den ghebruyck der kerckenlanden af tho krigen, mer vor guet erachtet 
unde tho dem ende allen predigers in den Omblanden befahlen, dat se 
allen vlit anwenden scholden , dat die Mennisten , noch kein gebruick der 
kerckenlanden hebbende, vortaen umb daertho tho gelangen oeck soveel 
mogelick afgeholden worden. 

II Gra vamen, dat classis begert, dat dat fraterhuss inuchte provinciael 
gemackt worden. 

Iss van D. deputatis synodi mede up den landtztag vorgedragen und 
versocht, waerup noch resolutie vorwachtet wordt. Unde dewile uth der 
ordinantie , van einen ehrbaren und 2) hochwisen rath deser stadt Groningen 
im fraterhuse gestelt, gude hope geschopfet wert, dat die predigers 
meddertyt tho haeren begeren einigermaten mochten gelangen, so wordt 
D. deputatis synodi belastiget in die sacke tho eferen. 

Gravamina classis Middelstumanae. 

12. I Gr. van underholdinge der gelickheit in ceremoniën wordt van 
allen classibus achterfolget. 

2. Belangende die unordnung , so by den boeckdruckers in Gronningen 
geplecht wordt, hebben up versock D. deputatorum synodi die E. E. 
hochwisen heren borgermeisteren unde rath der stadt Groningen belavet 
up datt drucken goede ordre tho geven unde synodum in folgenden tyt 
diessfals klageloss tho stellen. 

3 Gravamen belangende die reparatie der kercken tho Rottum, hebben 
die E. E. heeren gecommitteerden D. deputatis synodi belavet desulvige 
tho reparieren. 

13. Gravamen secundum classis Ener. klagende, dat die collatoren T) „sabbathdagcs" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „sabbathages". 
2 ) „und" Onze cod. heeft slechts de afkorting „v." 
Acta syn. provine. VIL Digitized by VjOOQIC 258 

tegens danck und*) willen der pastoren und*) der gemeente an enige 
plaetsen kosters offt schoelmeisters willen indringhen, iss, soviel haeren 
classem angeit, by classe afgehandelt. 

14. Grav. secundum classis Suidthorr. angaende pastores emeritos, 
dat diesulvige met eenige underholt muchten van der provincie vorsehen 
worden, hebben D. deputati synodi sulckes mede haerder remonstrantie 
aen die landtstende incorporiert. 

15. Grav. classis in Oldenampt klagende, dat kerckvogten, niet allein 
kein f runde sonderen ock Handen synde unser christlicken religie, ge- 
dulde t werden, hebben D. deputati an die E. E. heren burgemeisteren 
unnd rath der stadt Groningen remonstriert, welcke belovet hebben van 
dessen stuck met den heren drost in communicatie to treden unde tho 
doen na behoeren. 

16. Belangende articulum 1 sess. 7 van den prepositurenn , hebben 

D. deputati sijnodi referiert, dat haer w. die questie die preposituren 
angaende so in genere alss in specie van die prepositurenn tho Usquart 
up den landtstag mede ingegeven, als blyckt uth denn actis, by D. de- 
putatis berustende, synodo vorgelesen. 

17. In secundo artic. , belangende die reconciliatie des E. Geert Clantz 
med den pastorenn tho Schermer, iss wegen langwiruger absentia des 

E. E. Geert Clantz noch niet gedaenn. 

18. In 20 angaende die kosters und schoelmeisters, soe van die 
kloestergoederen solariseert worden, in solckes iss bi den E. E. heeren 
gecommittierden gehandelt, als blicket uth den actis bi D. deputatis 
synodi, unde den rentmeister uperlecht geen geit aen sodanighe par- 
soonen uth to tellen , ehr sie guet getuchenisse vann haeren classe , daer- 
under sie staen, kunnen verthoonen etc. 

Sessio 6 anteraeri diana hora 9, 11 May nnitis precibus. 
1. Helft classis Enerumana synodo klagende tho vorstaen gegeven, dat 
den E. Reint Alberda gesinnet sye die weduwe des saligen pastoris in 
Leens in haeren gnadenjahr, van classe bedenet vor die weduwe, tho 
bekorten unde sie derwegen vor die E. E. heren hovetmannen gecitiert, 
begeerende dat synodus soveel mogelick sulcken wolde vorkommen, daer- 
mede dit exempel niet ock van anderen in quade consequentie mochte 
getagen unde nachgefolget werden. J ) „und". Onze cod. hoeft slechte de afkorting „v." Digitized by VjOOQIC 259 

Synodus de saeoke behertigende unde vorstaende, dat ditsulvige in 
tegenwordiger tydt vor die E. E. heren hovetmannen solde dienen, heft 

D. Bernhardttm Andreae assessoretn unnd D. Andream Straetman. aen 
die E. E. heren hovetmannen affgefertiget umb haer E. E. van die ge- 
legentheit des genadenjahres recht tho informiren, und in nharaen der 
samptliken heren predigers an tho holden, dat haer E. E. up begerent des 

E. Reindt Alberda nit bewilligen wollen , dat tho vorkortinge unnd nadeil 
der weduwe unnd consequenteHk ock andere prediger mocht strecken. 

"Warup D. Beknhardtjs unnd D. Straetmaïuï in synodo relatiert, dat 
sie twaer sick understhaen eerstelik des E. E. Reuïtz Alberda gemoet 
doer frundtlike versoken unnd intercessie tho mogen voranderen unnd 
darhen inducieren, dat sin E. E. die gratie vorss. weduwe oick wolde 
genieten laten, welcke bethero alle andere genaten hebben, averst niet 
konnen verwerven. Unde dewile haer w. vorsthan, dat den E. E. Reindt 
Alberda van die weduwe noch anders nit bi rechte fordert alss die 
upruiminge van die pastorienbehuisinge tho Leenss, hebben sie hoer 
boetschap an die E. E. heeren hovetmannen nit laten gelangen, und let 
synodus disse sacke solange berusten, bet dat sin E. wat widers tegenss 
die weduwe tho krenckunge dess genadenjahres rechtlicken attentiere. 
Sullen alsdann D. deputati synodi sick vorss. weduwen annemen und 
haer saecken nomine synodi na vermogen helpen beforderen. 

2. I8S vorscheenen im synodo Hilbrandus Vallensis, pastor tho Sal- 
lincki) in Overijselt, tho erkennen gevende, dat he umb reden hem 
movierende unde synodo mede vorgestellet locum tho mutieren gesinnet 
was, 80 he doer goede recommendatie und vorbede des ehrw. synodi in 
disser provincie ergens mochte gepromovieret worden, presentierende guede 
getuechenisse sines vorholts tho allenn tyden te vortoonen. 

Res. synodus, dat etziger tytt keine bequame 2 ) gelegentheyt sy umb 
syne persoen na sin begeeren tho beforderen. Imfall averst eenige 
occasio muchte vorf allen, sullen D. deputati, gude getuechenisse sines 
vorigen vorholtz und levendes gesehen hebbende, sick siner persoen an- 
nemen unnd nach hoerenn vermogenn tho synnen vornemen behulplick syn. 

Gravamina, nyes im synodo van den classibus ingebracht 
ende affgehandelet 

Gravamina classis Groninganae. 
1. Also temet wort vernomen ende voer vast bekent, dat ten ansien 1) „Sallinck" naar ZZ. In onzen cod. staat „Sallingen" en daarboven de letters 
ck. YY maakt daaruit ,,Salckingen". Bedoeld is Zalk. 

2 ) „bequame" naar YY en ZZ. Onze cod. breekt den regel af met „bequa". 

17* Digitized by VjOOQIC 260 

dess houwelicken staets benevens andere misbruyken insonderheit hierin 
die kerckenordenunge wort overgetreden, dat niet alleene eenige tesamen- 
gegeven worden, welcker proclamatien alleen op een plaetse, tsy daer 
die bruidegom tsy daer die bruydt wonet, sin gegeven ende niet meer 
op andere plaetsen-, daer d'eene offt d'ander haer woninge ende haer ver- 
naemste vrinden hebben, ja dat meer iss, dat met sodanige nalaetinge 
der proclamatien noch buyten wetene, ja tegen den danck der olderen 
eenige in echte worden thosamengegeven tot een openbare nasprake, 
lasteringe unde untstichtinge over den dienst derkercken, off niet nodich 
sy, dat synodus daerup lette, daerto arbeide, dat sulcks vortaen werde 
verhindert, unde bedencke, wat censura sodanig prediger werdig sal 
syn, de hem daerin heeft verlopenn. 

Eesolutiones synodi. 
Hefft sick up voergaende citatie dominus Thobias SEusmGius synodo 
sistiert unde avertuiget synde, dat he in dem Delphzyll 2 jonge persoonen 
sonder van hen to eisschen getuichenisse van proclamatien, so tho Gro- 
ningen, daer de bruidt unde haer olderen med der woninge residerenn, 
behoorden vorhergegaen tho hebben, tegens danck unde willen der 
olderen copuliert hefft, stridende sulckes tegens Godttz woert unde den 
66 articul der kerckenordeninge , waerumb Tobias, met geene gefonderte 
redenen und bewiss sick entschuldigen konriende, im synodo culpam 
deprecirn motenn unnde scherpelick gecensnreert worden, befehlende 
hem diergelicken niet meer tho doen. 

2. Het wort bevonden, wie kennelik iss, dat in eenige dassen deses 
synodi vorscheiden persoonen syn, die malkanderen beswagert offt ock 
doer bloetverwantschap verbonden syn, waerdoer tot syner tijt in die 
nodige handelinge unde saecken der kercken doer een tsamenstemmingc 
der sodaniger die vruchtbarheit unde stichtinge verhindert unde ock die 
vryheit, tsy van sodanige verwante persoenen selve offte doer lieffte 
offte doer ontsich vor malkanderen ingeholdenn wordende , tsy inssgelicks 
ock van die classicale vergaderingen , niet weinich gekrencket unde wech- 
genomen soude mogen worden. Wort gevraget, offt het niet nodig ende 
geraden sy, dat die synodus daerop inl) tyts achtinge geve, ende doer 
een bequame resolutie in sodanige saecken tot die beste stichtinge 
orden stelle. 

Res. synodus. Synodus, sulckes befunden hebbende in classe Middel- 
stumana unde Enerumana, hefft daerin tho remedieren na ripe delibratie 
eentrachteliken folgendergestalt resolviert, unde gebut allen classibus !) „in" nnar YY en ZZ. Onze cod. heefc „ein". Digitized by VjOOQIC 261 

ötrictelick tho observierene, alss 1. dat die pastoren, in einem olasse staende 
unde under einander befrundet offte beswagert synde, in vorhandelinge 
haorder eegen saecken , een offte meer van kaer angaende , suilen uthgaen 
et reliquis fratribus classis thostahen van haer sake in ipsorum absentia 
tho deliberierenn unde tho schluten. 

2. In gemeine saeken in de stemmen , haer niet concernierende , sullen 
gemelte persoenen gelick die anderen frye deliberatie und thostemmen 
hebben. Jedoch so vermercket wurde , dat sie offt eenige under haer sick 
thosamen hielden partyschap thonende , sullen suicker stemmen thosamen 
niet mehr als eine stemme vorstrecken. 

3. Wenn vota occulta colligieret und gegeven sullen worden, sullen 
sulcke befrunte pastoren niet mehr als eine stemme vor sick allen geven 
konncn. 

Darbenevest wert classib. eernstliken 1) anbefahlen, dat sie soveel mo- 
geliken verhinderen, dat consanguinei oft befrundete pastoren in een 
classe sick so seer nit vormehren unnd sterken. 

Gravamina classis Dammonensis. 

1. Beklaget sick classis, dat die duvelbanner noch in den Dam onge- 
straffet ende on verhindert, tot vieler menschen ergernisse ende verfoeringe, 
verbüfft ende in sinen dingen voertvaret 2). 

Ees. synod., dat idt by voriger resolutie artic. 19 sess. 5 verblivet, 
unnde injungieret D. deputatis synodi, dat sie by instantie an die E. E. 
h. Gedeputeerden henferners noch anholden. 

2. Claget classis over die ontheliginge des sabbathdages, so ongestrafft 
so langer ho groter wort. 

Res. synodus3), dat domini deputati synodi so by die E. E. heren 
gedeputerden alss ock up den Oester unnd Westerwerff sullen anholden , 
dat allen redgeren uperlegt werde ten achtervolge haeres dragenden 
amptes sulke sunde unnd abusen in haer judicaturen tegenss tho sthan 
unde tho straffen. 

3. Klaget classis , dat viele vann die Mennisten , welchen die copulatie 
in onsen kercken geweigert wort, eer sy gedoept syn, na Maryenhave 
in Oe8tfrieslandt ende tho Hage sick verfoegen, daer sy*), die pastoer 1) „eernstliken" naar YY. Onze cod. en ZZ hebben „wustliken". 

2 ) Hierop volgde alleen in onzen cod.: „Res. s. , dat domini deputati synodi, so 
bij die E. E. heren Gedeputeerden al is verschreven". Doch deze woorden zijn onder- 
schrapt op eene wijze, die evengoed een doorhaling kan beteekenen. 

s ) „synodus" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft slechts de afkorting „s." 
4) „sy" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 262 

een vorehrunge van sick geven, hebbende, copuliereii, offt synodus doer 
behulp des coelus tho Erabden solckes niet solde konnen vorkommen. 

Bes. synodus *), dat domini deputati synodi sullen by die E. E. heren 
Gedeputeerden anholden, dat van haer E. E. ein schrivent an denn wol* 
gebaren heren heren Enno, graffenn und heren zu Oestf riessiandt , afge- 
ferdiget und begeret werde , dat S. Gnaden dem ministerio dusser provincie 
tho getallen inhibitie doe, dat sucks vortaen in S. Gnaden landt niet 
mehr geschiee. 

Sessio septima hora 2 pomeridiana 11 Maij fusis precibus. 

I. Hefft dominus assessor ingebracht, dat die E. E. Reint Alberda 
synodo up dessulvigen aen hem gedaene begroetinghe vor antwortt let 
wetenn , dat sin E. E. gantzlick gesinnet sye van die sententie der E. E. 
heren hoevetmannen in gratiam synodi nit tho declinieren , daerby doende 
dat sinn E. E. Lefferto by verlesunge seiner gunst unde gratie, ock cassatie 
der van sin E. hem conferirte vocation vorbadenn hebben dem synodo 
nrt tho parierenn, noch dessulvigen judicio angaende disse questie sick 
tho submittieren. 

II. Iss compariert D. doctor Andreas Winshemius med vulmacht des 
caspels Leenss unde nevenst anderen reden, so die gemeente in haer 
vorige request, an synodum gementioniert, urgieret dat dat testimonium 
coetus Emdani Lefferto Hanteng medegetheilt vann sinnem examine unnd 
admissie thom predigampt, conditionall unnd seer schlicht sy, van middel- 
matige gavenn unnd wetenschap Lefferti getuigende, versocht derowegenn 
im nahmen der gemeente tho Leenss , dat in conformitee der E. E. heeren 
hovetmannen sententie gemelter Leffertus geexaminiert werde, nit in 
thesi tho krenckunge examinis coetus Embdani, sonderen in hypothesi 
tho beprovinge siner geschicktheit und gavenn, offt he die gemeente tho 
Leens genochsaem unnde vruchtbarlick konne bedienen, biddende ock dat 
die ehrw. synodus up bequame middelen wol dencken, daerdoer sy desses 
Leffertz mochten entschlagen unnd eines anderen bequameren unnd 
duchtigeren predigers mechtig werden. 

Res. synodi. Waerop syn. hoer to erkennen heft gegeven, dat synodus 
in disser saeke hefft angefangen tho handelen unnde gesinnet sye sulvest 
gemeltes Lefferti profectum unnd gavenn up morgenn an tho horenn, 
unnde dann in die saeke volkomelick schluten. 

Sessio 8 antemeridiana hora 9, 12 Maij. 
1. Post preces hefft die E. E. Dodo van 2) Amsweer doer D. assessorem 1) „synodus" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft slechts de afkorting „s." 

2 ) „Dodo van" naar ZZ. Onze cod. en YY hebben „Doe". Digitized by VjOOQIC 263 

undl) dom. Straetma5nüm an synoduin fruntliken versocht, dat synodus 
sin E. assistieren wolle in die questiose saeke angaende die preposi turen, 
so nit alleen sin privaet persoenn sunder dat gantze ministerium unnd 
kercken disser provinciën sin concernierende. 

Hes. synodus, dat sie vorstaen hebbende, dat in disser saecke angaende 
syn persoenn unnd hierbevoer empfangene speciall commissie up den 
landtstag all resolutie gefallen iss, unnd concludieret sulcks woll vor 
nodig und christelick achten, unde geneiget was sin E. in gemelte sake 
by to staen, beklaget sick a verst nit to weten eenige middel unnde wise, 
woe solckes in desem thostaende fruchtbaerlich geschien moge. 

Anlangende averst die preposituren in genere, wert D. deputatis synodi 
belastiget vortaen instantelick bi die landtstenden desshalven an tho 
holden in sulcker wise, als D. deputatis airede up den landtstag in re- 
queste remonstrieret hebben, unnde daerby doen, imfall in den eerniaels 
gestelten unnd approbiertenn articulis die forme unnd wise van die be- 
dieninge der preposituren betreffende etwes mochte begrepen sin , dat die 
rechters offt redgers erachten, dat idt mochte strecken tho haerder pre- 
judicio unnde infrengerunge haerder macht unnd gerechticheiten , dat 
solches mochte geendet unde gemelte articulen by de landtstende resu- 
mieret worden. 

2. Hefft Leffertus Hanten* im synodo eine propositie gedaen, gelick 
hem van synodo injungert was, unnde hebben sine gaven denn D. fratribus 
temelik wcll gefallen, welche die hopeninge schopfen unde erachten, dat 
he vlitich vortaenn studierende und sick oefenende in vinea Domini goede 
frucht sal konnen schaffen. Synodus ock gesien hebbende honestum et 
egregium testimonium vitae suae anteactae van dem consistorio tho Emb- 
denn, oeck testimonium examinis sui van coetu darsulvest, hefft daeran 
ein guet behagen. Daerup hefft synodus D. Hillenium und D. assessorem 
an die E. E. heren hovetmannen affgeferdiget umb sick by haer E. E. 
tho erkundigenn, imfall die ehrw. synodus Leffertum in hypothesi sulvest 
kortiick undersochte und examinierte an stede classis Enerumanae, offte 
darmede haer E. nit thofreden sye unde achte, dat haer gegeven sententie 
voldaen werde, darmede diessfals die E. Reint Alberda niet hadde tho 
pretendicren. 

3. Iss die E. E. Geert Clakdt compariert in synodo, begerende dat 
die resolutie, anno 1613 im synodo aver dem pastoerenn tho Scharnier 
genamen tho deportament dess pastoerss van sin predigdicnst aldaer, 
mochte executiert werden, nademall gemelter pastoer sunder frucht tho 1) „und" naar YY. Onze cod. heeft „van tl." en ZZ „v." Digitized by VjOOQIC 264 

schaffen aldaer staet unde doer uneinicheit, twist unde veele moyte 
grote ergerni3se anrechte, item dat gemeiter pastoer geit empfanghen 
nnde echteluden gescheijden hefft etc. 

Warup synodus sinn E. gefraget, offte diesul vige im nahmen unnde 
nth last der gemeente tho Schermer offte vor sine persoenn allene solche 
klagte tegens den pastoeren instellet. Hefft sin E. geantwordet siückes 
tho doen niet nth last der gemeente sunderen alss magistratus ter plaetse. 

Respondet synodus in die saeko niet tho konnen resolveren inaudito 
pastore, nnnde dero wegen sinn E. metsampt dem pastoeren Schranken- 
muller tegens 2 uhren up namiddag bescheiden wederumb tho comparieren. 

Sessio 9 pomeridiana hora 2, 12 May. 

1. Reportierden D. Hillenius unnde D. Bernhardtjs im synodo folgende 
andtwort van die E. E. heren hovetmannen entfangen tho hebben, dat 
haer E. E. voer guet insuet, dat synodus persoenen uth haeren middelt 
committiere, welcke in presentia D. Hillenii unnd D. Bernhardi The- 
odorici gemelten Lefferttjm undersoeken unnde in hypothesi examen 
medt hem beginnen, daerby vermanende dat synodus vorsichtich in 
dusser saeken handele, dat infall die persoon mucht duchtich befunden 
worden in sulcken plaetse met stichtinge tho staen, synodi handlinge 
nit tho undertruckinge unnd vorstoringe der gemeente strecke, die tho 
sin persoen gantzlick niet gesinnet iss. 

2. Iss D. doctor Winshemius compariert up erforderen dess synodi, 
unnde gefraget synde alss volmacht des carspels Leenss, offte die gemeente 
sick dem judicio des synodi under werpenn , unnde imgefall Leffertus 
so qualificiert befunden worde, dat synodus erachtet, dat het niet 
fruchten wel by sie konte stahnn unde dienen , sie den *) in sulke guet- 
dnnckent unnde urtheill synodi soldenn wollenn acquiesierenn. 

HefFt D. doctor up vorgestelter vrage putative geantwordet nit tho 
erachtenn, dat de gemeinte daerhenen solde konnen induciert unnd ge- 
bracht worden etc. 

3. Synodus, in disse saeke viel swaricheit befindende unnd noch tho 
mocte sionde, hefft dom. Hillenium unnd D. assessorem Bernh. committiert 
mot Leffekto Haktixi* privaetelick to sprekenn umb sin gemoet tho 
beproeven, offt hie niet lever der vocation gewetenshalven sick wolle 
entschlagen alss tegens der gemeente wiilenn laten indringen. Waerup 
hare w. w. 2) synodo relatiert , dat sie Lefferto Hantlvo med vele reden *) „den" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „dem". 

2) „hare w. w." naar YY. Onze cod. en ZZ hebben „he w." Digitized by VjOOQIC 265 

entlick daerhen persuadiert unnd induciert hebben, dat Lefferttts goet- 
willich angenaraen die empfangene vocation wederumb in handen des E. E. 
Reint Alberda aver tho lieferen unnde syn E. E. deswegen tho bedancken 
etc., begehrende dat synodus hein wolde tho einen anderen dienst be- 
hulplick syn unnde van den dreij folgende puncten schriftlicke getuichnisse 
medetheilen, alss: 

1. dat synodus dat examen coetus Embdani sinn persoenn angaende in 
sinn esse let bliven unnd vor gut kent; 

2. synodi urtheill unnd goetduncken van syne gethane propositie unnd 
gaven; 

3. dat he umb geen ander reden der beropinge sick entschleit, alss 
dat he sick in syn geweten beswaret vindet sick tegens den willen der 
gemeente tho laten indringen, welches*) hem belavet. 

4. Synodus, des E. E. Geerdt Clandtz [klachten] 2) tegens den pastorm 
tho Scharnier unde des pastorenn verantwordinge ingenamen unnd aver- 
wegen hebbende unnde beündende, dat die ingebrachte klagtenn nit 
verificiert werden, resol viert unnd kent vor guet, dat den E. E. Geerdt 
Clant, imgefall henn E. by gedaenen klagte gedenckt tho persisteren, 
diesulvige alss eigentlick ciassicael synde in classe Dammonensi verfolgen 
soll, classem autoriserende daerin tho handelen na behoeren. 

Wat anbelanget privata uneinigheit under malkanderen, hebben beide 
parthyen doer viell tusschenspreken unnd vormanen des synodi malkan- 
deren die hant gegeven tot ein teken van broederlicker reconcilatie unnd 
voergevinge, etc. 

5. Dom. deputatis synodi wordt belastet, dat sie die saeke Heinrici 
Meinardi , welcke he im synodo bi requeste ingegeven , up den landtsdag 
synodi nomine sollen vordragen unnd vorderen helpen. 

6. Iss dominus Hermanntjs Dreckitts beschuldicht , dat hy einen man 
met siner vorigenn frouwen susterdochter , so he thovoren beslapen, 
hadde gecopuleirt, welcher sich beropen up classis Middelstumanae con- 
sensum, welche sulches tho doenn hem parmittiert, uth der oersake dat 
gemelte persoenen nit langer in hoererye muchten leven , unnde Ritzkeks , 
die redger ter plaetse, sulckés mede urgiert na luit sin egen schrivent, 
im synodo vorgelesen. 

Res. synodus, dat classis qualick gedaen und pecciert hebbe tegens Gottz 
woert und die gemeine regell: non esse facienda mala, ut eveniant bona. 1) „welches" YY heeft „welches synodus". 

2) „[klachten]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 266 

Hefft darurab classem censureert unde vorraanet tho tho siehen, dat sie 
sick in tali vel simili casu dergestalt nit mehr verlopenn. 

Sequitur grava. 4 classis Dammonensis. 

7. Klaget classis, dat die echtestaet daerin ock seer van ontellike 
persoenen onteerett wordt, dat sie nae gedaner proclaraation einn geruyme 
tyt, jae wel ettelicke jaren by malckanderen als echteluden conversieren 
ende huyssholden sonder sick tho laten in der kercken copulierenn, 
welckes doch van den redgeren hier unnd daer niet gestraffet noch 
wedersproken wert. 

Res. syn., dat D. deputatis synodi 1) kumpstig sulckes an die E. E. 
hoechw. heren hovetlude sullen remonstrierenn unnd nomine synodi 
anholden, dat haer E. E. doer expresse mandaten die redgeren constrin- 
gierenn up diejenigen, so proclamiert synde ane copulatie tsamenleven, 
tho letten unnde solche grote unordnung unde enteherung des h. echte- 
standes tho straffenn na behooren. 

Gravamina classis Loppersumanae. 

8. 1. Dat doch ordening gestellet unnde underholden werde over het 
versoecken des h. ministerii, ne tam impudenter currant candidati antequam 
vocentur, ut ita scandala maxima vitentur et Anabaptistarum in s. rnini- 
sterium calumniae praecidantur. 

Bes. syn , dat classis up solche persoenen achturige sollen hebfeen , dat 
diesulvigen dem 13 articulo der kerckenordenung geraess sick dragen 
und holden unnd denne, so sulcks tenbutengahenn, tegenstaen und 
straffen. 

2. Dewile dagelicks viele unnd grouwelicke abusen int anverden van 
den ehestandt gesporet worden , dat doch die solanghe vorwachtedo echt- 
ordcnunge eenmael vorfeerdiget unde conflrmiceret moge worden. 

9. Res. Syn. wiil D. deputati synodi sulckes in haer remonstrantie 
up den lantdsdach mede avergegeven hebben, dat vortaen D. deputatis 
sulckes urgieren unnd umb resolutie anholden. 

3. Dewile in den Omblanden vele syn, diewelcke gene Mennonisten 
en syn, dannoch haore kinderenn ongedoept liggen laten, unnde ette- 
lickemael vermaent synde datselve moetwillich verschloffen , dat daer 
einige voerseninge in geschienn muchte. 

10. Res. synodus *) , dat die prediger by alsulcken luyden haer ampt 
sullen neerstelick met vormanen ende straffen vorrichten unnde den 
successum Godt befehlen. !) „synodi" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft slechts de afkorting „s." Digitized by VjOOQIC 267 

4. a. Hoe men sick holdenn sal mit sodanighe luden, die Mennisten synde 
sonder eenige wettelicke proclamatien sick van die Mennonisten vermae- 
neren laten copulieren, ft. item die van unss vor die copulatien quasi 
uth dwanck gedoopt synde, daerna den Mennonisten weder bi vallen ende 
onse ordeninge lasteren. 

11. Res. synodus*) np die eerste f rage a: will idt up den Westerwerfif 
beslaten iss , dat sulcke copulatie vor unwettelick unnde keinder weerden 
sullen geholden werden , dat D. fleputati synodi copie van sodanige resolutie 
forderen unnde anholden umb publicatie dessulvigen. 

Up die 2 frage respondiert synodus*), dat men sick sall richten na 
der kerckenordening unnde bethere underholdenen gebruyck, mede med 
vormanen vor unde na der copulatie anholden , dat ander Godt unnd haer 
conscientie befehlend. 

5. Dat doch S. G. unde die E. heren Gedeputeerden, willende 2) tot 
verhoedinge van die alienatie een register oprechten van die geistelike 
goederen, sodanige registeren door mandaten offte andere middelen van 
die heren collatorn offt kerckvoegeden wollen vorderen unde daermede 
den predigeren niet beswaren , opdat si in harer stichtinge by edelen und 
unedelen nit vorhindert mogen worden, unde.meestelick daerom dewile 
voele predigeren syn, die wel lange gestaen hebben in einige plaetsen 
unde die weete niet krigen konnen van die geistelike goederen, by haer 
gelegenn. 

12. Res. syn. Blifft synodus by de vorgeiiamen resolutie in articulo 1 
sess. 5. 

6. Dat dese moderatie gebruycket worde in die jaerlicksche visitatie 
der h. deputatorum synodi , dat sy nergens anders en visitieren , als daer 
eenige groote swaricheit opstaet, welke vann den classis niet bygelecht 
kan worden, ende dat erstlick tot vermidinge van grote jaerlicksche 
kosten, 2. ende ock updat der classium authoriteit dacrdoer niet ge- 
swecket worde. 

13. Res. synodus, dat idt sall vorbliven bij voriger resolution unnde 
angefangenen gebrucke. 

7. Dat doch domini Leonk Abeli zaliger, item domini Lücae, pastoris 
in Zeripe, ende domini Hexdrici, pastoris in Woltersum kinderen ter 
schoeien liggende met einen behoerlicken stipendio versien mogenn 
werden na so lange versoeken, updat sy haer angevangene studia 
mogenn achtervolgen. *) „synodus" naar YY. Onze codex heeft slechts de afkorting „s." 
2) „willende" YY heeft „willen". Digitized by VjOOQIC 268 

14. Res. synod., dat domini deputati synodi by denn h. rentemeister 
J. Hüissman sick sullen erkundigen, offte eenige allummatiol) gegahnn, 
unde den geraelte kinderen an die E. E. h. geeommitterden van die 
landtschap nomine synodi recommendieren vor anderen gefordert te worden. 

Gravamen classis Eneruraanae. 
Wordt alsnoch de novo geklaget, dat eenige sick anmatigen om in 
kerckensaecken willen tho gebieden hebben, daer sie doch unser religion 
unde alsoe der Gereforraerder kercken niet toegedaen synn, sonder 
vianden derselver synt, unde daerup versocht, dat sulckes mochte affge- 
schaflfet worden. 

15. Ees. synodus, dat idt nit behoere tho geschien, unde na allen 
vermogen sal gewehret unde tegengestahnn werden., 

Gravamen classis Suidthorumanae. 
Also die predigeren, op die frontieren van Frieslanndt woenende, 
klagen, dat se grote narede moeten hoeren wegen dess, dat sie unge- 
doepte persoenen niet willen copulieren, welckes dannoch in Vrieslandt 
gedaen wordt , so iss des classis versoeck , dat dese synodus een vrindelick 
schrivent an den synodum van Vrieslandt wolden laeten gelangen, om me 
comformiteit sowell in de ceremoniën als in de leer tho holden. 

16. Res. syn., dat sulckes nodig unnd behorlick sy, unde belastiget 
D. deputatis synodi eerster gelegentheit datsolvighe int werck tho stellenn. 

Gravamina classis Oldamptensis. 

Sess. 10, 13 May hora 8 antemeridiana. 
1. Classis doleert, dat die Mennisten niet alleene opentlich lerenn, 
stridende datelick tegenn der E. E. heren verbotsmandaet, gedateert unde 
gepubliciert den 8 January anno 1614, sonderen oick boeken drucken 
laeten, daerin sy seltzame, schrickelicke erroren openbaren tot nadeel 
der warenn gemeene Christi. 

1. Res. syn., dat domini deputati by den E. E. hochw. heren borger- 
meesteren unnde rath tho Groningen anholden sollenn umb executie 
haerders E. E. tegens der Wederdoperen exercitie gepubliciert mandaten, 
unnd by den E. E. heren drost versoecken, dat Jan Dericks wegen syns 
boecks to rede gestellet werde, unde sonderling van hem vorforsche, 
woe syne negest uthgegangen 2 boecken gedruckt syn. 

2. Dat eenige kerckvogeden , diaconen noch geen lidtmaten der gemeene 
Christi sint, sonder eenige sint vorachters des h. ministerii, unde ettelicke 
levenn seer cüssoluit tot grote ergernissen der gantzscher gemeine unnde !) „eenige alummatio" YY heeft ,.ock enige alimentationes" Digitized by VjOOQIC 269 

kleinachtinge der vromer dienaren, unnde klagelike voertplantinge der 
sonden des dronckenheite , godeslasteringe unnde andersins. 

2. Res. synodus, dat classis die namen sulcker personenn ann D. 
deputatos synodi averschriven , die datsnlvige an die E. E. heren borger- 
meisteren unnd rath sullen laeten gelangen om daerin tho remedieren. 

3. Dat noch die vastelavontsboven *) ongestraffet alle jahren ontrent 
vastelavont mit vermommingen, verkleeden, dansen, hoeveren 2) unde 
andere onchristelike idelheit ende inoetwille lopenn, tot openbare voert- 
plantinge der sonden ende godtloosheyt, strydende tegen dat uthgedruckte 
woert Godes ende alle erbarheyt. 

3. Hes. synodus, dat tegenn annkumpstigen fastnachten deputati synodi 
by die E. E. heren borgermeister unnd rath ansoecken om sulckes ernstlick 
tho vorbeden unnde tho straffen, desgelicken sie oeck sullen doen an 
die E. E. heren Gedeputeerden, dewile desgelicken clage van allen clas- 
sibus geforet wert. 

4. Dat oick op eenige plaetsen den weerden unde krogeren des Son- 
dages voer ende under die predige bier tappen by den dronckers ende 
andere sittende gasten tot droeffenisse veeier f romen, daerdorch die 
godtlossheyt soweli bij sulcken weerden und krogeren alss by den 
dronckers gepleget unde gestercket wort. 

4. Res. synodus, dat deputati synodi ann die E. E. heren borgeraeistcr 
unnd rath, woe ock wegenn der Ommelanden an die E. E. h. Gedepu- 
terden sullen remonstreren , dat sulckes ernstlick vorboden ende gestraffet 
werde. 

5. Isst im synodo eine questie gemoviert, oft een stier? vader sins 
stieffsohns nahgelaten weduwe moge trouwen unnd echtigenn. 

Respondiert synodus, dat sulkes nit moge geschien noch bchoero tho- 
gelaten to worden. 

6. Eracht die ehrw. synodus, dat D. deputati synodi in haeren ampte 
sick trouwelick unnd behoerliken hebben gequeten, sick tegens haer w. 
voer haeren trouwen dienst vlitig bedanckende. 

7. Iss censura morum geholden unnd godtdanck nemant straffweerdich 
eerfundenn worden , alssdat sie sick by wehrendem synodo anders souden 
gedragenn hebben, alss behoret. 1) „vastelaventfiboven" YY heeft „vastelavontsboevon" , ZZ „vastela vontsbieren", 

2) „hoeveren" YY heeft „hoerieren". Digitized by VjOOQIC 270 

8. Sint in deputatos synodi eligiert worden: D. Uchtemannus l) ," D. 
Bernhardus 2 ) Esinganus , Placius 3), Rembertus Georgii 4 ). 

Endtlich iss die christliche synodus met dancksaginge beschlatenn, 
nnnd die acta vann die ahnwesende heeren broders underteckent. 

Christophorüs Uchtemannus, servus J. C. in ecclesia Groningana, synodi 

praeses. 

Bernhardus Andreae, pastor Esinganus, assessor synodi. 

Georgius Placius, pastor Dammonensis , scriba synodi. 

Henricus Crevelt, prediger te Middelberth. 

Rodolphus Wicheringe, olderlinge. 

Hiddo Lamberti Groothusanns , in Fermsum pastor. 

Titus Theodori, in Slochtern pastor. 

Wilhelmus Walraven, v. d. m. in Westerembden. 

Johannes Egberti, pastor in Lhermisz. 

Lucas Wiedemarius , pastor in Zeeripe. 

Andreas Straetmannus , pastor in Suidtwolda. 

Hermannus Arnoldi Rhenanus, pastor in Middelstum. 

Wilhelmus Johannis, pastor in Huesinghen. 

Adolphus Besten, pastor in Whee. 

Johannes ScHMALTZius, pastor in Tinallinga. 

Bartholomaeus Billerbeke, pastor in Werfhusen. 

Nicolaus Petri, pastor in Visvliet. 

Johannes Lubberti, pastor in Gripskerken. 

Rembertus Georqij, pastor Medanus in Yeteri Praefectura. 

Bernhardus Goltsverden, pastor in Bleihani. 

Desse acta synodalia sint van unss alss deputatis synodi overgesien 
und collationeret, unde mit den undergeteeckenden originali overeen- 
stemmende befonden, ohrkonden wi ondergeschr. mit unsen egen handen. 
Actum Groningen den 13 Junij anno 1615. 

Christophorüs Uchtemannus, deputatus synodi. 
GEORorus Placius, deputatus synodi. 
Rembertus Georgii, deputatus synodi 5). 1) „rchtemannus" ZZ heeft „Christophorüs Uchtemannus Gron." 

2) „Bernardus" ZZ heeft „Bernardus Andreae". 

*) „Placius" ZZ heeft „D. Georgius Placius Damnionens". 

4 ) „Georgii" ZZ heeft „Georgii Medanus". 

ö ) Hierop volgt nog in YY: „Actorum synodalium anni 1615 finis". Digitized by VjOOQIC 271 

Acta synodi prouincialis , dewélcke van onsen wel- 
geborenen genadigen heren stadtholder ende den E. 
E. heren Gedeputeerden van stadt Gronningen ende 
Omlanden is uitgeschreven, unde in Appingedam be- 
gonnen den 13 den May énde geendiget den 17 d * n ejus- 
dem dezes lopenden jaars 1616, in presentie der E. 
E. Jioochwysen heren Rudolf Wicheringe unde 
Pabo Broorsema, gedeputeerde heren des collegii, 
welcke hare credentzbrieven wetlyc hebben vertoont 

Sessio 1 hora poruerid, 3. 13 May. 

1. Is dese synodus met anroepinge godtlyckes namens van den praeside 
des vergangen synodi, domino Christophoro Uchtemaitoo, pastore in Gron- 
ningen, christlyc angevangen. 

Unde syn daarop credentzbrieven omnium classiura ingelevert unde 
gelesen, unde mede gelyc censura morum na gewoonheyt gehouden, in 
welcke tegens niemandt der h.h. brooderen is ingebracht, waarom den- 
selvigen sessio solde mogen geweigert werden. 

Syn derhalven alle geadmiteert dese navolgende gecommiteerden : 

ex classe Gronningana: 
dominus Christophorus Uchtemannus, pastor in [ecclesia]!) Groningana, 
dominus Henricus Creveltüs, prediger in Gohrecht, 
de erentf. hooghgeleerden dominus Egbertüs Halbes, licentiatus; 

ex classe Dammonensi: 
dominus Johaitnes Laxtenius, pastor in Holwirda, 
dominus Theodorus Folckebi, pastor in Schil wold, 
dominus Reinerüs Wolfiüs, pastor in Solwert; 

ex classe Loppersumana : 
dominus Jesrael VnïCKELius, pastor in Loppersum, 
dominus Wilhelmus Walraven, pastor in Westerembden , 
dominus Lucas Widemarius, pastor in Zeerip; 

ex classe Middelsumana : 
dominus Wolfgangüs Agricola, pastor in-Bedum, 
dominus Godfridus Lomeirus, pastor in Usquart, 
dominus Antonius Strombergius , pastor in Rottum; 

ex classe Enerumana: 
dominus Johannes Smaltjus, pastor in Tynalling, l) „[ecclesia]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 272 

dominus Petrus Crusius, pastor in Saxenhuysen, 
dominus Justin üs Havenbergiüs , pastor in Sawert; 

ex classe Suithormiana: 
dominus Johannes Schoneborch, pastor in Adwert, 
dominus Gerhardus Johannis, pastor in Northorm, 
dominus Johannes Lubberti, pastor in Gripskerck; 

ex classe Oldeampt: 
dominus Henricus a Vreeden, pastor in de Schempte, 
dominus Johannes Nicasius, pastor int fortres Burtang, 
de eersame und achtbaar Eppe Eltkens, kercvoget ende medelitmaete 
der gemeente in der Meden. 

2. Daarbeneven is per communia fratrum sufragia in presidem ecr- 
welet worden dominus Wolgang Agricola, pastor in Bedimi, in assessorcm 
dominus Christophorus Uchtemannus , pastor Groninganus, in scribam 
dominus Wilhelmus Walraven, pastor in Westerembden. 

3.. Voorts zyn de h. h. broderen gekoren, de na older gewoonheyt 
de gravaniina omnium classium solden innemen unde in ordine redigeren , 
alse naemtlyc dominus Johannes Nicasius, pastor in de fort Bourtang, 
dominus Johannes Schoneborgh, pastor in Adwert, dominus Petrus 
Crusius, pastor in Saxhuysen. 

4. Entlyck is deselvc opgemelte dominus Petrus Crusius daarto eerwe- 
let, dat he des volgenden Woonsdages de predige too Appingedam in de 
kercke solde [doen] i), juxta articulum ultimum sessionis 3 synodi superioris. 

Sessio 2 antemeridiana die 14 Maij hora 7. 
1. Fusis ad Deum precibus, dominus preses voorgestelt hebbende 
de principale fines synodorum heft den christlycken synodo te bedencken 
gegeven, nademael het openbaar, dat de jesuitrie ende andere secten , de 
gereformeerde religie contrarye, meer ende meer in dese provincie in- 
reten, offte het niet solde raetsaem zyn, dat alle classis op middelen 
dencken met allen flyte, daardoor sulckes mochte verhindert ende de 
enigheyt der lere geconserveert werden. Heeft oock daarbeneven enige 
middel voorgeslagen, de. hem duchten, dat daartoe goedt ende denstlyc 
te syn: 1. oft het niet raetsaem, dat alle classes de annotatien Francisci 
Kosteri, die hy over het nye testement geschreven heeft, daarinne dan 
vele absurde errores gevonden werden, kopen ende deselve nalesen ommo 
de creores an te mereken ende hare auditores te waarschouwen ; 2. item 
dat men in alle 2) classibus sich veerdigh make met goede redenen, wt 

3 ) „[doen]" aangevuld uit YY. 

2 ) „in alle" paar YY. Onze cod. heeft „alle in". Digitized by VjOOQIC Oodes woordt ende elders heergenamen, daarmede men den É. È. heren 
daartoe mochte bewegen, dat se dese sake wel ter hertten nemen unde 
na vermeuge mochten remedieren. 

2. Daarbeneven is in synode eerschenen Harmannus Christophori , de- 
moedelyck versoeckende ende biddende , dewyle hy nu sodanige conditien 
hadde volgedaen, als hem in de limitatie der sententie op het intercéderen 
des erenfest redgers Conradi van Rensen in synodo Dammonensi anno 
1614 waren opgelecht, so wilde dennu synodus eenmael op syne saken 
letten ende hem konsenteren, dat he aldaar to Jucquaart weder ingestellet 
mochte worden. Heeft oock intercessionbreef van den E. E. jnnckeren 
Carolo Yictore Bifperda, juncker in Veerhusen, unico collatore tot 
Jucquaart, ende ooc getuchenisse der reconciliatie van sijn gewesene ge- 
meente tot "Westerlee. Daarentegen is enige swarigheyt ingebracht, de- 
welcke tot verhinderingh van desen solde strecken, naemlvc dat Harmanus 
voorss. noch met den classe Oldeampt niet en was gereconcilieert, twelc 
nochtans in deselve gemelte limitatie was bescheyden. Was ooc noch niet 
versoenet met den personen, dewelcke he sonderlinge in desen synen val 
hadde gelederet. 

Synodus heeft hierop Hermano bevolen, dat he op ankomende namid- 
dagh benefl'ens syn ander bescheit de remissie des bannissements der E. 
E. heren sal vertonen. Alsdan wil den synodus vortan op syn begerent 
votiren na behoren. 

3. Voorts syn de acta synodi voorgenomen te revideren in presentie 
dominorum deputatorum. 

Wert befunden, dat angaende den 3 articulum sessionis 2 van de veer 
kercken in Vredewolt domini deputati synodi hebben soovele tewege 
gebracht, dat dese sake by die E. E. heren in consideratie is genomen, 
ende seer goede hope voorhanden is, dat aldaar in Vredewolt twee pre- 
digers gestellet ende met nooddruftige middelen verseen sullen werden. 
Ende de E. E. heren Gedeputeerden selvest hebben in specie dese sake 
op enen provincialen landtdagh in hare propositie stellen laten. 

4. Item angaende articulum 2 sessionis 3 relateren domini deputati 
synodi, dat se na lude der sententie der E. E. heren in bysyn veer 
brooderen ex classe Enerumana op den classe Middelstumana *) Albertum 
Husingiüm wederom hebben geexamineert , ende het vorige gescheen 
examen classis Enerumanae also geconfirmeert *) „ex classe — Middelstumana" verbeterd naar YY. Ouze cod. en ZZ hebben 
„op classe Middelstumana Enerumana". 

Acta syn. provinc. VIL 18 Digitized by VjOOQIC 274 

5. Daarbeneven is den synode voorgestellet, dat nafolgende predigeren 
in dese provintie ad ministerium zjjn toegelaten, als in classe Dammo- 
nensi Carolus Reneman, gestellet in Crewert, item Petrus Bernhardi in 
Opwirda. Beyde sullen hare testimonia examinis den tokomenden deputatie 
sinodi moeten vertonen. 

In classe Loppersumana is toegelaten Leffardus Hanting in Spiek, 
heeft syn testimonia examinis in vergangenen synode Gronningana vertoont. 

In classe Middelstumana Albertus Husingus is in Santweer toegelaten , 
ie seg angenomen. Sal noch syn testimonium examinis vertonen. Item 
Wilhelmus Gerhardi is in Wthusermeden toegelaten, heeft classi suae 
testimonium examinis, Oronningae in academie geholden, rede vertoont. 

In classe Suthormiana syn angenomen Johanwes Hasenbechius in Tolbert, 
welkes testimonium voor den sinode is gelesen. Item Wilhelmus Johannis 
in Nuiss, welke syn testimonium examinis den deputatis sinodi ver- 
tonen moet 

In classe Oldeampt is int klooster ter Apel angenomen N. Meyer, 
item Matthias Fabricius in Onstwedde, welckers testimonia noch den 
sinode sullen werden getoont. 

6. Ad gravaminum generalium 1 et 3, angaende de onderschrivinge 
novae formulae confessionis unde colligeringe der argumenten pro et 
contra de quaestionibus et controversiis inter ortodoxos et Arrainianos, 
werden alsnoch vermanet de classes, de den decreto synodi niet syn 
nagekomen, se willen sich henferner bevlitigen daartoe na behooren. 

7. Quartum gravamen, belangende den kleinen catechismo des heren 
Aldegundi, wert 00c alsnoch een ider classi vermanet, se willen deselve 
sake bevordren tot stichtinge ende onder wysinge der jonger jeuget in 
deze provintie. 

8. Ad 5 gravamen, vermitz door sekere occasie van de abalienatie der 
vicarie tot Leens van de misbruc der geestlycker goederen int gemeyn 
airede [mentie]!) is gefallen, soo wert mitzdesen den deputatis synodi 
last gegeven, dat se eernstlyc by de E. E. Gedeputeerden mit remon- 
streren sullen aenhouden, dat haere E. E. beleven wil op enen vullen 
provincialen landagh in hare propositie mede te laten stellen, nameliken 
dat daar een gemeen register der kerckelike goedren dezer provintie 
mochte werden opgericht, opdat also de rechte oft onrechte gebruick 
derselviger te beter bekent ende verbetert meuge werden. 

9. Interim is den synodo advertissament gedaen ende gewaarschout 1 ) „[nientie]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 2?S 

worden, dat dewyle men vermoede ende vernomen hadde, dat een seker 
persoon , Johan Gekkitz Hovel genaemt , welcke suspect worde gehouden , 
dat hy een libertijn oft frygeest syn soude, alhier in deze provincie een 
kerckendienst [soeckt]*), ein jeder classis wolde sick wel voor sulc een 
persoon hoeden ende wachten. 

10. Ad revisionem gravamium specialium in sessione 5, art. 2. 

1. Angaende dominum Jaoobum Janiculi, pastoren in Noordyck, de- 
welcke beschuldiget was geworden , dat he sick enigermaten onkristelycken 
soude gedragen hebben, classis Groningana heeft op dese sake, als haar 
belastet was, eernstelyc gelettet ende in opentlycke visitatie bevonden, 
dat he daaran onschuldigh sy. Houdet hem dan ooc synodus billick 
onschuldigh unde wil, dat na desen, indien enigen broder wat op een 
ander weet te straffen, datselve niet voort den synodo dan velemeer den 
classi, daarunder persona delinquens sorteret, ordentlyc andene. 

11. Wat belanget der opentlycken introductie der nyen predigern, 
datselvige wert wel van alle classibns geobserveret. 

12. Gravamen 4 van den bededagen wort alsnoch voor gut angeseen, dat 
voorder tot bevoordringe deser deputati synodi by den E. E. heren Ge- 
deputeerden sullen anholden, dat hare E. E. wille beleven in een jeder 
karspel eyn gedruct mandaet van soodaniger inholt als voren toeschicken 
unde datselve eerstlyc publice proclameren laten unde ooc daarna affigeren 
laten, opdat dese sake by een jeder te meer autoriteyt gewinne, ende 
ooc diegene daarvan meugen verstendiget werden, de selden oft nummer- 
meer ter kercken komen. 

13. Gravamen 5 van de collecte der prediger dezer provincie tot profyt 
der nagelaten weduwen derselvigen, daaromme hebben domini deputati 
synodi, nadat haar was belastet, het beste gedaen in de visitationibus 
classium. Dan dewyle alsnoch enige classes in dese sake gantzlyc sick 
beswaret vinden , wert den anwesenden broederen belastet van den synodo , 
dat [se] 2) deze sake wederomme haren classibus sullen voordragen ende 
soovele meugelyc daartho induceren , unde aldan de verklaringe der clas- 
sium eerster gelegenheyt den deputatis synodi wederomme overschryven. 

14. Ad revisionem gravaminis classis Dammonensis angaende den 
duvelbander, de sick in den Dam erholdet, daarvan verklaren deputati 
sinodi, dat se een request den E. E. heren Gedeputeerden hebben over- 
geven , welck niet allene in den collegio , maar ooc in enen vollen landagh 1) „[soeckt]" aangevuld uit YY. 

2) „[se]" aangevuld uit YY. 

18* Digitized by VjOOQIC 216 

is gelesen worden. Daarop dan den E. redger van Farmsom present 
zynde is angesproken, dewelcke heeft geantwoordet , dat disse duvel- 
banner sulc toverwerck nicht langer offende, maar dat hy sick stille 
hielde. Dan indien daar jemant ware, die hem jet*) konde overtugen, 
alsdan wolde hij in de sake doen na behooren. 

15. ÖTavamen 2, wat angaet de vergaderinge der Wederdoperen , al- 
hoewel deputati synodi daarin haar last getrouwelyck hebben volbracht, 
wort nochtans den kunfftigen deputatis weder van den synodo last gegeven, 
dat se voorder by de E. E. heren Gedeputeerden anholden, dat indien 
die dagelycke ende gewoontlycke byeenkomsten derselver nicht allerdingen 
konnen werden verhindert, dat dannoch hare E. E. goede voorsorge wilden 
dragen, dat de extraordinarie quasi sinodale vergaderung, van dewelcke 
sekere blic is , dat tot Holwirda in vorigen tyden syn geholden geworden , 
muchte bekent ende belettet worden. 

16. Gravamen 3, van de excessive doodbeeren, unthilligung des sabbats 
ende andere abusen meer, is van 2) deputatis synodi in hare remonstrantie 
op enen provincialen landagh overgeven. Wert alsnoch antwoord ende 
resolutie verwachtet, ende een jeder prediger wert van den synodo ver- 
manet, dat he na syn beste vermogen ter plaetze, daar hy wonet, by 
synen redger oft overheyt bearbeyde ende anhoude, dat daarinne ver- 
sehung geschee. 

17. Ad gravaminis revisionem 1 classis Loppersumanae van den Ministen 
te weren van het gebruc der kercken oft provincialen landen, dat latet 
synodus by voriger resolutie. 

18. Gravamen 2 belangende het fraterhuss, dat datselvige provinciael 
mochte gemaket werden, sal alsnoch int versoeken van tselvige by den 
■deputatis synodi werden gecontinueert. 

Sessio 3 pomeridiana 14 May hora 2. 
1. Na den gebede is geprocedeert ad revisionem gravaminum classis 
Middelst. 

Ad 1, belangende de gelycheyt der ceremoniën in den kerkendienst 
deser provinciën, syn de classes alle van den synode vermanet worden, 
sy willen alletydt goede toesicht dragen, dat int gemeen gelycheyt der 
ceremoniën unde in specie de bedeninge des h. nachtmaels in alle kercken 
vlytich gevoordert mochte werden. 1) „hem jet" ontbreekt in YY. 

2) „van" naar YY. Onze cod. en ZZ hebben „den". Digitized by VjOOQIC 277 

2. Interim is Hermanüs Christofhori wederumb, als hem bevolen, 
eersehenen den synodo vertonende sekere schriften, onder welcken ooc 
mede was ene sekere remissie van het bannissement der E. E. heren 
burgermee8tren ende raedt der stadt Gronningen , waarinne hem de voor- 
geschreven heren consenteren, dat he wel in hare stadt Gronningen, 
stadtstaefel, Gorecht*) unde Oldeampt mach komen ende converseren, maar 
niet wonen ende verblyven, begeerde ende versochte noch als te voren, 
dat he weder tot het predicampt und in syn plaetze aldaer tot Jucquaart 
mochte toegelaten worden. 

Respon, synodi, dat Harmajtüs, dewyle de sake so wichtigh is, als 
blycket, sal eerst moeten vollenkomen remissie versoecken van de E. E. 
heren burgemeesteren unde raedt der stadt Gronningen van syn bannisse- 
ment, dat he niet allenne in haar E. E. gebede ofte juridictie meuge 
komen ende converseren, maar ooc wonen ende verblyven, ende daar- 
beneven^) dat hy oock met den classe Oldampt und oock andere van 
hem geledeerde personen plene gereconcilieert meuge werden. Dat gedaen 
synde, soo sal die gehele sake staen tot verklaringe des toekomstigen synodi. 

Dewyle overst TT arm anus klagelyc daartegen protesteert unde begeert 
eenmael een finale decreet van syne sake, opdat hy enüyc eens na 
soolange lopent ende vorwachtent ten eynde meuge komen, antwoordet 
synodus, dat se blyft by hare resolutie eerst genomen, doch also dat 
Harmanüs, indem he onderdes vriewilligh begeert te vertrecken und 
sick op een ander plaetse buyten dese provintie te begeven, so mach hy 
sick an den classe Oldeampt unde consistorio Dammonensi addresseren, 
dewelcke hem dan een testimonium na haar discretie , tot syn bevordringe 
streckende soovele meugelyc, sullen mededelen. 

3. Ad gravamen 3 van de reparatie der kercken tot Rottuni is van 
den pastore loei illius geantwoordet , dat deselve kereke is angevangen 
gerepareert te worden, verhopet dat daarin sal worden gecontinueert. 

4. Ad revisionem gravaminis classis Suithormianae belangende het 
underholt emeritorum ministrorum, dewelcke swacheyt halven de kereke 
Kristi niet langer konnen bedieneu, word den kunfftigen deputatis synodi 
alsnoch belastet umb noch veerner daarop an to holden. 

5. Ad revisionem gravaminum Oldeampt van den kerekvooghden , 
welcke geen religioonsgenoten maar ooc vyanden van de relegie syn, 
domini deputati synodi hebben hierinne getroulyc haar devoir gedaen. 
Dan, dewyle de E. E. heren borgemeistere unde raet wt haren middel 1) " „Uorccht" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „gericfit". 

2) „daerbeneven" YY heeft „daarenboven". Digitized by VjOOQIC 278 

enige mannen hadden gecommiteert, de daarin solden remedieren na 
behoren, und deselve in die tydt harer commissie afgetreden syn, soo ist 
voor ditmael daarby verbleven, und mach derhalven tselve op gelycken 
voet wederomme versocht werden. 

6. Angaende de kosteren ende schooimeistren , de wt de geistlijcke 
guderen hare solarium geneten, dat deselve jaarlycks getuichenisse van 
classe sullen moeten hebben, alehr sy ehre penningen meugen geneten, 
tselve laet synodus noch daarby verblyven, ende wil dat het stichtelyck 
nagekomen werden. 

Volgen nu de gravamina, die op den verleden synodo syn 
ingelevert worden i). 

7. Ad revisionem gravam. classis Groninga. van den bevrundeden 
predigeren, de in einen classe tosamen staen, wil oock synodus, dat 
alsnoch voordan worde onderholden. 

8. Gravamen classis Dammon. van de enthilligung des sabbatdages. 
Hebben deputati sinodi, als haar belastet was, op den Oster und Wester- 
warf remedie daartegens versocht. Doch dewyle de sake daar tor plaetze 
nicht competeerde, wordt wederom den thokonfftigen deputatis synodi 
belastet an tho holden by den E. E. heren Gedeputeerden, dat se Godes 
ehre ende den ministerio te gevallen deselve sake in hare propositien op 
enen vollen provincialen landagh willen laten voorstellen. 

9. Van de Mennonieten, dewelcke umbdat se sick niet willen laten 
dopen voor de copulatie, overtrecken na Marienhave und andere Lutter- 
sche kercken und sick aldaar laten coppuleren, duncket synodus guet, 
dat deputati synodi desfals ein schryven sullen laten gelangen an den 
eerweerdigen coetum Emdanum, dat sulvige den wolgebornen h. Enno, 
graf und here tho Ostvreesslandt, sulckes wille tho kennen geven unde 
begeren dat sulckes van Syne Genade mochte geinhibert werden. 

10. Van de preposituren 2) int gemeen, gelyc hetselvige de E. here 
Dodo vak Amsweer vaken den synode heeft overgegeven, tselve laet 
synodus alsnoch blyven by voorleden genomen resolutie. 

11. Belangende dat 4 gra vamen classis Dammon., dat thot enteringe 
des h. eestandes vele lude sonder copulation by malcanderen wonen, 
hebben deputati synodi haar devoir gedaen , ende is van den E. E. heren 
hoveüuden sodanige antwoort gepasseert, dat den predigeren, den sodane 1) „Volgen — ingelevert worden" ontbreekt in YY en ZZ. 

2 ) „preposituren" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „prepositie". Digitized by VjOOQIC 279 

unheil bewust is, sodanige lude an den redgeren sollen overgeven, dat 
se daarmede procederen na rechte ende behor. Und ingevalle alsdan de 
redgeren haar devoir in dese sake nicht doen, soo sullen wederomb 
deputati synodi, des van den predigeren verwittiget synde, by h. h. 
hoftlude anholden, soo willen hare E. £. de redgeren daartoe tot vol- 
doninge haars offlci oonstringeren. 

Sessio 4 antemerid. 15 May hora 7. 
Post fusas ad Deum preces sequuta est revisio gravaminum Loppersom. 

1. Angaende het eerste van de unordenunge in de versokinge des h. 
ministeri, datsolvige latet sinodus verblyven by de vorige resolutien, vor- 
beholden nochtans hetgene dat hierna van desulvige sake sal gehandelt 
werden. 

2. Ad gra vamen 2 belangende de abusen, die in den h. estande ge- 
speuret worden, antwoordet synodus, dat alsnoch deputati synodi daarop 
eernstlycker und instanter sullen moeten urgeren, dat de eheordnungh 
meuge voorveerdiget werden. 

3. Ad 3, dat vele luden gene Mennonisten synde de dope harer kin- 
dren versloffen, tselve blift ooc by de resolutie des vergangenen synodi, 
eo addito nochtans dat ene jeder prediger ooc by synen redger behoret 
an te holden, dat deselvige door starcke mandaten sodanige versuminge 
entegenkome. 

4. Ad 4, waarin den deputatis belastet wordt copiam resolutionis van 
den Ooster ende Westerwerf tho vorderen, in welcke resolveert is, dat 
de copulatie der Mennonisten vermaneren unwettelyck ende van gener 
weerden sal geholden werden, relateren deputati synodi, dat se twaar de- 
selve gevordert hebben, doch dat ene van den secretarien geantwoordet, 
dat se de resolutie soeckende nicht hebben konnen vinden, wolden hen- 
vorder haar beste doen omb na tho soecken, waarop de deputati synodi 
sullen anholden. 

5. Van de alienatie der geestelycken goederen, nademael synodus 
nicht siet middelen, waardoor sulckes solde konnen gebetert werden, 
latet se het blyven by de resolutie, de op den synodo Dammonensi anno 
1614 ad gravamen classis Gronninga. genomen is, doch daarby voor 
raedsaem vindende, dat deputati synodi sullen anholden by den h. Ge- 
deputeerden, dat hare E. E. wolle gelieven in hare propositie op enen 
provincialen landagh tho versoeken, dat die*) studenten op enige pro- 1) „die" naar YY. Onze cod. heeft „der". Digitized by VjOOQIC 280 

pendel) studerende mogen geregistreert worden, opdat men wete, wat 
personen deselvige gebrucken, und alsdan gestellet worde een inspector, 
dewelcke op deselvige meuge opsicht hebben ende toeseen 2), dat de 
geconfeereerde guderen nicht worden misbrucket. Daarbeneven dat de 
vicarijen meugen geinployeert worden tot profyt der iztsiger predigeren, 
na inholt der kerckenordeninge und resolutiones van vele synodis, ofte 
daarto dat in groten karspelen beneven enen prediger noch ein adjunct 
mocht onderholden werden. 

6. Ad 6, belangende de jaarlycsche visitatien deputatorum synodi, blift 
datselve noch by resolutie voorgaende. Ende dewyle classis Groningan. dit 
voorleden jaar nicht visiteert is , sal datselvige de eerste syn , de na desen 
geholden synodum van den deputatis sal werden gevisiteert. 

7. Ad 7 van den kinderen salig. Leonis Abeu, dn. Antoni Strom- 
BERGn, pastoris in Rottum, domini Henrici Woltersumani , Lucae Wide- 
mabi, dat deselvige enich subsidium ad studia continuanda mochten 
bekomen, daarop sollen wol deputati synodi anholden in hare remon- 
strantie, dan synodum duncket intrem raetsaem, dat een jeder bisunder 
privatim voor syne kinder by enige personen behoret an te staen, de- 
welcke hem in dese sake mochten favoriseren. 

8. Ad gravamen classis Suithorm., in welcke de brodere des classis 
doleren, dat se narede moeten horen van des wegen, dat se ongedopte 
personen niet willen coppuleren, soo doch in Westvrieslandt contrarye 
geschiet, derhalven sollen alsnoch deputati synodi ein vrintlick schryven 
gelangen laten an den nakunfftigen synodum provincionalem , de aldaar in 
Westvrieslandt sal geholden worden, doch dat classis Suithorm. densel- 
vigen schriftlick sal moeten verwittigen van der tijdt, wanneer synodus 
aldaar sal worden geholden. 

9. Ad gravamen 1 classis Oldampt. van den Mennonisten opentlijc 
lerent ende boeckeschryvent tot verbreidinge hare dwalinge, daarinne 
hebben deputati synodi haar devoir getrouwelyc gedaen, soowel by de 
E. E. heren burgermeisteren ende raed der stadt Oronningen alse oock 
by den E. ende gestrengen heren drosten van den Oldenampte. De reste 
van desen wert den classi belastet verner wt to richten. 

10. Ad 3 van de vastelaventloperen relateren deputati synodi, dat se 
derhalven ooc dat hare hebben gedaen, alsoo dat daarop sekere mandaten 
van onse christlycke overigheyt syn gepasseert. Doch dewyle geklaget M propende" YY heeft „praebende". 
2 ) „ende toeseen" ontbreekt in ZZ. Digitized by VjOOQIC 281 

wert, dat deselvige mandaten al to late syn wtgesonden, wert van synodo 
allen predigern int gemeen und jeder int besunder opgelecht, dat se 
vlitigh by eren redgeren intydes anholden, dat nicht allene het lopen 
der vastelavendesboven maer oock dat blakeren op Meyavent und 
andere tyden, item brudegamschencken et caeteros abusus mochten 
werden verboden. Und inden dan de redgeren in de sake nicht willen 
vorsehn, sullen de predigern tsolve by den E. E. heren Gedeputeerden 
ofte by den E. E. heren hovetluyden versoecken, dat deselvige dan in 
tydts dorch vroegh genoegh wtgesonden mandaten daarinne versehen wollen. 

11. Voort hebben domini deputati synodi veerner relatie gedaen , hoe- 
dat se vlytelycken op hare overgeleverde remonstrantie van wegen des 
synodi op verscheiden landagen instantelyc resolutie versocht ende ver- 
wachtet hebben, alles na haren last und commissie. Dat se a verst nicht 
meer hadden wtgerichtet, datselve hadde nicht an hare flydt sonder an 
hare macht gebroken. Synodus haren w. vlydt ende trouwigheyt speu- 
rende, latet sick deselve hertlyc gevallen, und bedancken harer w. grotelyc 
voor hare angewenden vlydt ende moeye. 

12. Daarna heeft dominus Georgiub Platius, pastor Dammon., getonet 
ene missive van synen vader domino M. Lampadio, pastore et professore 
Bremensi, waarinnde den synodo wert gerecommandeert een seker per- 
soon, Jaoobus Lambertus Pomeranus genomet, dewelcke alehr ein precüger 
was gewest , maar alsnu an syne tonge und sprake enigh gebreck gekregen 
hebbende, alsoo dat he tot het predicampt nicht langer bequaem were, 
versochte dat hy wahr tot ein ander conditie in dese provintie geholpen 
mocht werden. 

Synodus literas domini M. Lampadh recommandationis loco gelesen heb- 
bend , antwoordet dat itzunder gene plaetsen vorhanden syn, daar deselvige 
persoon bequamelyc solde konnen gepromoveert werden. Indeme doch 
etwes mochte verfallen, solde dor dominum Plaoum hem weder geant- 
woordt werden. 

Sessio 5 pomerid. 15 May hora 2. 

1. Post fusas ad Deum preces heft synodus domino Petro Crüsio 
bedancket voor de predige, de he desen dagh in Appingendam gedaen 
heft op der h. h. broederen eerwelinge , ende also enen anvangh gemaket 
van de ordeninge, de op vergangen synode is besloten. 

Daarna syn de gravamina classium voor de hand genomen worden. 

2. Gra vamen generale 1. Wordt gedoleert over het afbedelen der stemmen 
by den collatoren, daaronder dicwils symonie menget, desgelijcken over 
het onordenüyck lopen und indringent veler personen ahn sodanige plaet- Digitized by VjOOQIC 282 

zen, daar de pastoren noch nauwelyck gestorven oft recht kolt syn, 
waardoor vele vrome geergert, dat h. ministerium by den vyanden der 
waarheyt gelastert unde de desolate weduwe noch meer bedroevet wer- 
den, dat doch synodiis umb sulckes voor tho komen op enigh bequaem 
remedium wolde dencken. 

Hierop is ommegevraget worden, oft daar ooc enich special exempel 
conde werden voorgebracht van enige sekere personen, de sic daarin 
solden verlopen hebben. Und is also voorgekomen classis Enerumana, in 
welcken dominus Bernhardus Saqittariüs, gewesene prediger in Nahndel , 
van den hooghgeleerden heren landtsyndico beschuldiget was , dat he sick 
in de pastorye tho Enerum hadde ingedrongen und de vota collatorum *) 
oötiatim geemendiceert. Und eftewol sinentwegen van den classe ein ander 
schrift van enige collatoren derselviger kercken worde ingebracht, de- 
welcke dominum Bernrardum van alle sulcke unordentlychey t excuseerde , 
soo hadde nochtans Bernhardus opgemelt inconsulta classe den kercken- 
deenst aldaar tot Enerum angefangen und sick mit der woninge begeven. 

Synodus dit betrachtet hebbende ende oock gehoret, hoe classis Ene- 
rum mit domino Bernhardo hadde geprocedert, stellet de procedure den 
classe veerner heim, nademael se sick in de vorige handel wel hadde 
gequeten, mits dat Bernhardus geholden sal syn de aver hem gevellede 
sententie des classis te acquiesceren. Und angesien dit ene saeke is van 
quader consequentie, soo is emstlyc van den synodo geresol veert und 
besloten, dat alle classes mitsdesen hooghlijck sullen vermanet sijn, dat 
se in sodanigen zaken stricktelijcken de kerckenoordeninge observeren 
und verhoeden, dat daar int geringhste nicht tegen en gesche. 

Und dewyle intrim is voorgestellet worden , dat een naemhaftigh joncker 
in dese Umblanden sulfst insonderheyt solde gedoleert hebben over het 
onordentlyck lopent und unverschaemde anstaen der candidatorum minis- 
terii, und besonder aver Hermanum Dreckium, pastorem in Middelstum, 
dewelcke mit Bernhardo Gerhahdo, ministerii turn temporis candidato, 
solde by syne edl. und meer andren tot öronningen opt wijnhuijs syn 
geweest unde merckelijcke onkosten gedaen , tot dien fine dat Bernhardus 
opgemelt de favor derselviger mochte erlangen und also tot Leermes tot 
den kerckendienst mochte toegelaten worden, 2. dat dominus Lambabtus 
Henrici, pastor tot Wittewerom, oock buten kerckenordeningh voor enige 
candidato solde hebben geintercedeert , resolveert synodus, dat classis Lop- 
persumana dominum Lahbertüm Henrici , ende classis Middelst dominum 
Hermanum Dreckium derhalven sullen tot reden stellen ende eernstlyck *) „collatorum" YY heeft „collationum". Digitized by VjOOQIC 283 

examineren. Und indeme deselve broederen nicht konnen excuseren, soo 
sullen classis deselve suspenderen voor een tydtlanck tot harer discretie. 
Ende wert hiermit allen classibus hooghlyc belastet, dat se alsoo sullen 
procederen met allen denjenigen, de bevonden worden sick also verlopen 
te hebben. 

8. Hieretusschen is in synode eerschenen een seker vrouwe, Thryne 
Sywerdes gênant, gewesene weduwe van sa. Teunts Eysens, dewelcke 
door den schoolmester van Holwirda voorstelde, dat se na des voorge- 
schreven Teunis Eysens, hares vorigen ehemannes averlyden wederomme 
getrouwet hadde einen man, Johan Reijners van Creuwert genaemt, 
was oock mits denselven weüyck geooppuleert, ja hadde oock een half- 
jaar met hem in den estandt gelevet, was overst Johan Reyners van 
haar affgelopen, hadde ehr malitiose verlaten, was oock nu dree jaren 
van haar gebleven und dat gantz sonder oorsake, alleen pretenderende 
dat hy haar nicht lyden mochte. Sochte derhalven dese vrouwe raedt 
ende troost van den christlycken synodus, sick dermaten verklarende 
dat, indeme Johan Reyners weder inquam und sick voordan alse eyn 
oprecht eheman werde dragen, soo was se wol gesinnet weder met hem 
sick tho verenigen. 

Synodus verstaen hebbende, dat dese sake aler by den erentfest. 
redger dar ter plaetze gedenet heeft, wil sij tot reddinge deser vrouwen 
op haar versoec eyn schryvent an denselven redger laten gelangen, van 
syne E. versoeckende dat he in dese sake officii et conscientiae ratione 
soovele wolde doen, dat dese vrouwe mochte werden geholpen. Indien 
dan de redger nalatigh blyft, soo sal classis Dammon. tselve an den 
E. E. heren hoveüuijden nomine synodi andenen. 

4. Daarboven is in synodo eerschenen Jaoobus Lambabti Pomerantts, 
van welcken in verleden sessie gementioneert is, met sekere breven van 
recommandatie van den eerw. ministerio Bremensi, begerende alse oock 
tevoren van synentwegen begeret was, enige conditie oft schooldenst in 
dese provintie. 

Resp. synodus. Dewyle vermoeden is, dat de schooldenst tot Sandwehr 
noch vacerende is , wil synodus ein gutlyck schryvent synenthalven laten 
gelangen an den edl. junckeren collatorem ende pastoren daar ter plaetze , 
opdat he aldaar tot denzelvigen dienst bevordert mocht werden. 

5. Is daarenboven angebracht seker boeckschen van den edl. Dodo van 
Amswehr und daarby enige missive, waarin syne edl. begeret und ver- 
soen t, dat synodus dit boec wolde examineren, na lude deses syne 
gantsche saecke (de prepositure angaende) namaels oordelen. Digitized by VjOOQIC 284 

Op welcker versoeck synodus verklaret, alsdat sy avermaels noch dese 
sake considerende persevereert by den advysen ende resolutien, by velen 
voorgaenden synoden aver dese sake gestellet, dewyle insonderheyt dese 
sake nicht allein den E. E. Dode van Amswehr sunder ooc de gehele kercke 
is concernerende. Unde verklaart daarby , dat de hoogeste noodt und tho- 
standt der kercken Christi in deser provintie ereischet, dat de probstyen 
tot haren rechten und eigenen gebruyck angewendet werden , und dat unse 
christlycke overheyt als sogammen unde voormunderen der kercken und 
kerckenguderen amptshalven behoren op dese saken op soo veelvoldiges 
langduriges anholden des E. E. Dodo van Amswehr einmael tho dhoen 
unde also tho ordineren, dat daardeur nicht allein voor syne persoone 
salveert (alse wy christlyck und bilück achten) maar oock de groote unde 
vele abusen, soo dagelyx meer unde meer inryten unde de eerbouwinge 
der kercken Godes mercklycken verhinderen, mogen weghgenomen werden. 
Waartoe wy (gelyc wy amptes und conscientienhalven nicht hebben 
konnen underlaten) unse leve christlycke overichejjt demoedichlyck ver- 
manet und, umb Gades ere unde der kercken eerbouwinge willen, willen 
thom hooghsten gebeden hebben. 

Sessio 6 antemerid. 16 May hora 7. 

1. Na gedanem gebede is 2 gravam. generale voorgestellet, nemlyck 
ofte nicht synodus sodanige middelen kan vinden, daardurch nicht alleen 
de abusen, soo by velen collatoren int beroepen nyer prediger sunder 
oock by den gemeenten sulvest gespeuret worden (als welcke den can- 
didaten beginnen voor overleringe der beroepinge conditien voor tho slaen , 
hoe, an wehm, woe duyr etc. se de pastorrjelanden sullen verhuqren) 
geweret werde. 

Resol. synodus, dat de classes alle eernstlyc daarop behoren te letten 
umme tho caveren, dat soovele meugelyck nicht sulokes geschee. Sunst 
sal sodanige handlungh nul ende van gener weirde geachtet worden. 

2. Gravamen 3. Wordt den synodo tho bedencken geven, oftidt nicht 
solde stichtelyck und nodigh syn, dat de kercke, daar ein prediger ver- 
storven is, duy rende dat gnadenjhar nicht allein alle veertien dage maar 
ooc alle Sondage (gelyc in andre gereformeerde plaetzen geschut), daar 
het meugelyck is, bedenet worde, unde oock andre gude oordonantien 
desfals gestellet werde omme alsoo de collatoren, welcke soo heftig dat 
gnadenjahr bestrijden, des te beter te con ten teren. 

Hesp. synodus, dat de classes met discretie daarop moeten letten, dat 
dan also geschee, dat idt sy tot contentement van de h. h. collatoren 
unde gemeente daer ter plaetse. Digitized by VjOOQIC 285 

3. Gravam. 4, ofte het niet solde raetsaem sgn, dat door synodi bevel 
und resolutie in allen classicalibus conventibus, gewissen thesibus [probatis 
anteaji), vrundlycke collatdones und (iïsputationes geholden werden , daar- 
dorch de prediger tegen de manigerley tegenwoordige 2) inritende secten 
opgescherpt worden, und insunderheyt de novitii tho studeren angeporet 
und geexerceert worden na dem loflycken exempel des coetus Emdani. 

Resp. synodus, datsul ve sal blyven by de resolutie, de anno 1613 
synodaliter daarvan genomen is. 

4. Gravam. 5, dewyle enige wt dese provintie by den vyanden der 
waarheyt in Jesuitische scholen und academiën worden opgetogen, dat 
desulve door ein edict hoger overigheyt mochten vandaar revoceert worden. 

Resp. synodus, dat den deputatie synodi belastet sal syn, dat se by 
de E. E. heren Gedeputeerden daar ernstlyck op sullen anholden. Interim 
sullen classes, indem sy enige weten, desulvige den deput. synodi 
namhaftich maken , opdat se des te gewisser, gaen meugen. 

5. Gravamen 6, dat doch conventicula Papistarum clandestina et 
aperta, soowol int landt alse in der stadt, muchten dorch ein ernstlyck 
edict der overicheijt verbaden und aver sodanigh edict strengelyck ge- 
holden werden in ansehn der ernsüycken sententie unses Heren Jesu 
Christi: wol nicht mit my sammelt, de verstroyet. 

Res. synodus, dat alsnoch^) per deputatos synodi sal angeholden werden 
by den E. E. h. Gedep. , dat se doch in desen hare E. E. ampt und den 
heyl des vaderlandts int gemein und der kercken int besunder wollen 
betrachten, und in dese sake vorsehen na behoor. 

6. Gravamen 7 , dewyle den inwoneren der Omlanden van den luyen , 
stareken bedelern grote molestatie geschut, wort versocht, dat sulckes 
soowol in den Omlanden alse in der stadt mochte gewehret worden. 

Res. synodus, dat deputati synodi oock sullen anholden by de E. E. heren 
Gedep., opdat sulcke onordnungh in den Omlanden moge gewehret worden. 

7. Gravamen 8, dewyle vele und grote misbrucken und lichtveer- 
dicheyt in dem h. ehestande gescheen, oock seltsame casus, daarinne*) 
men nicht lichtlycken can disponeren, voorvallen, wort versocht, dat 
doch entlich eenmael de lange verwachtede eheordnung van den E. E. 
h. mochte verveerdiget werden. 

1 ) „[probatis antea]". Aldus door ons hersteld. In onzen codex staat hier zeer 
leesbaar „prolati antens" , YY heeft . . . . , ZZ „probatis an eens". 

2 ) „tegenwoordige" ontbreekt in YY. 

3) „alsnoch" ontbreekt in YY. 

4 ) „daarinne" ZZ heeft „daerinne vorfallen". Digitized by VjOOQIC Res. synodus, dat deputati synodi, om einmals soo meugelyck thom 
ende tho kamen, op dese eheordmingh ernsüyc dringen sullen, und op 
einen vullen principalen 1) provincionalen landtagh dit punct der voorge- 
schreven eheordnung angaende allene eens remonstreren. Unde opdat 
immers de E. E. heren des te beter daartoe induceert [mogen worden] 2), 
sullen de classis enige enormia exempla der entehrung und schendung 
des h. ehestandes, de in plaetzen onder haar sorterende syn voorvallen 3) 7 
den deputatis synodi overschrijven, weloke se dan ere remonstrantie 
sullen byvoegen. 

8. Gravamen 9, dat het tappen van brandewyn, behr, alse oock wter- 
lycken arbeyt van plogen , seijen under dergelycken , item het collecteren 
der hoorngelde by den pachteren op Sondagen meuge verboden syn. 

Re. Deputati sinodi sullen ernstlyc anholden by de geborlycke overic- 
heyt, dat se sodanige abusen unde onordnung, tegen de hilligung des 
sabbats strydende, door ernsüycke mandaten an de redgero wollen soecken 
af te schaffen. 

Gravamina specialia. 

9. 1. Classis Dammonensis beklaget sick, dat den duvelbanner noch 
ongestrafFet blijft, ende tot veler menschen vervoeringe ende ergernisse 
van der overicheijt in syne saken ongeturbeert voortvaret. 

Res. synodus , dat classis Dammon. wolde ernstlyck und vlytigh daarop 
letten, ofte se nicht eenmal ein seker bewys konnen bekamen, daardoor 
deselve duvelbanner by em voor den E. redger muchte avertuget werden , 
opdat also den redger beter gelegentheyt mochte hebben tegens hem te 
procederen. Inden alsdan de redger nicht sal doen na behoor, soo sal 
men het hoger overigheijt andenen. 

Und dewyle oock sodanigh duvelbanner in classe Loppersu. by Wir- 
dumertyl wonet, Lubbert Slow*) genomet, van weloken notoir is, dat 
hy syn toverwerc in Bedumer karspel und op ander plaetsen exerceert 
heft, wert classis Loppers. operlecht, dat se deswegen den edl. juncker 
und redger de Mepsche sal anspreken unde vorwittigen, dat zyne edl. 
daarinne wolle vorsehninge doen. 

10. Gravamen classis Loppers. 1. Classis vindet stichtelyo, dat Enum, 
under hoer sorterende, welcke suslange umb oorsaken mit Leermes ge- 
combineert is gewesen , mit einen eigen prediger mochte versehen werden. 1 ) „principalen" ontbreekt in ZZ. 

2 ) „[mogen worden]" aangevuld uit YY. 

3 ) „voorvallen" YY heeft „voorvallende". 

4 ) „Slow" YY heeft „Slurp". Digitized by VjOOQIC 287 

De middelen aldaar belangende achtet classis genoegsam tho syn umb 
einen prediger tho onderholden. 

Synodus gevet classis Loppers. mitzdesen last, dat enige, van haar 
daartoe gecommiteert , sullen sick addresseren by de h. h. collators und 
kerckvogeden aldaar und vrundtlijck vornemen, hoedanige middelen, de 
pastorye thoegehorigh , aldaar tho Enum syn , und offt se ooc suffisant syn 
einen prediger tho onderholden. Und indem also, dat men dan versoeke 
an denselvigen , dat tot beroepinge enes eigenen predigers treden wollen , 
unde soo se nalatigh blyven, dat den classis tselve deputatis synodi 
andene, die het alsdan by hoger hant sullen versoeken. 

11. 2 Gravam. Dewyle de E. E. heren gecommiteerden nicht daartho 
geinduceert konnen werden umb einen eqgenen prediger in Thesinga tho 
stellen, soo bevindet dannoch classis noothwendigh , dat het met den Buir 
omme reden gecombineert wordt. Derwegen ordelt classis, dat synodus 
behore goede middelen voor de handt te nemen , daardorch sulckes entlyck 
einmal in effectum meuge gebracht werden. 

Bes. synodus, dat daarin van deput. sinodi gedaen is na haren last, 
und dat alsnoch resolutie van den landdagh deswegen verwachtet wort. 

12. Grav. 3. Dewyle classis lofweerdigh berichtet is, dat ein seker 
Jesuita, tot Jaoob silvesters huis in Thesinger carspeli) syn anholt 
hebbende, in Theisinga vaken prediget, misse doet, oock instrumenta der 
afgoderye wt hetselve klooster bekomt, versocht classis, dat hiernamaels 
sulckes verhindert werden. 

Res. synodus. Dewyle notoir, dat twee Jesuitsche papen in dese pro- 
vintie ommelopen, de beide met einem name Johan Simons genomet 
werden, und alhier wt dese provintie geboertich syn, wordt deputatis 
synodi belastet, dat se eernstlyck vordan sollen anholden by de E. E. 
heren Gedeputeerde, dat denselven int besunder und allen andren int 
gemein tegenstandt mochte gedaen werden. 

13. Grav. 4. Synodus wolde doch vernemen van den classibus, ofte 
se oock na behoor mit dengenen, de sick enormiter hebben verlopen, 
procedeert hebben. 

Daarop syn van den synodo de protocolla classium, daar men enich 
gebreck geweten, naegeseen. Und also is gelesen, hoe mit sodanigen 
personen, de sich hadden verlopen, was geprocedeert und gebleken, dat 
sich de classes alle wol und trouwelycken daarinne gequeten hebben, 
welck sick den synodus heeft wolgevallen laten. l) „carspel" YY heeft „clooster". Digitized by VjOOQIC 28S 

Gravamen classis Suithormianae. 

14. Doleert aver de grote indulgentie, [die]i) in haar quartier tegens 
de doodtslagers wordt 2) gepleget, dat doch van der overigheijt daarin 
meuge versehen werden. 

Kes. 8ynodus, dat classis sal moeten specificeren, war ter plaetze 
sodanige indulgentie werde gepleget, und die den dominis deput. synodi 
andenen. So sollen se siok an de kamer der heren hovetluden addresseren 
und versoeken, dat hare E. E. beleven wolde de greetmannen daartho 
the holden, dat se sodanige doodtslagers geen geleide in hare gretenqen 
und juridictien vergunnen. 

Sessio 7 et ultima die 16 en May pomerid. hora 2. 

1. Post preces absoluta gravaminum tractatione, is im synodo voorge- 
stellet, hoedat de E. E. juncker Reint Alberda tho Spiek apentllyck 
etlycke malen den pastoren tot Wehe, dominum Adolph. a Besten, van 
horerye beschuldiget heeft und sick oock verluden laten , dat hy by syne 
beschuldiginge wolde bestendig blyven und domino Adolpho datselvige 
overtugen. 

Daarop heeft synodus beslaten, dat classi Enerumanae mitsdesen be- 
lastet sal syn, dat se dominum Adolprum daartho holden, dat he sick 
van desen graven anticht, soo leef alse em syn ehre is, mit dem aller- 
eersten purgere. 

2. It. is voorgestellet im synodo nomine pastoris in Winsum, nademe 
Winsum 3) und Obergum*), welcke he allene bedenet, twee grote caspelen 
syn und derhalven sin denste sehr swaar vallen , vorsocht he ernstlycken , 
dat hem ein adjunct mochte werden thogefoget tho syner verlichtinge. 

Res. sqn., dat de gemeente tot Winsum sulckes behoort op den kunff- 
tigen landdagh in tho geven und voor heur und ehren pastoren sulckes 
tho versoecken. 

3. Entljjck is voorgestellet, dewyle de Mennonisten vaken sick laten 
heimlick copuleren sunder enige voorgaende proclamatie efte kundigungh , 
waarwt dan groot onheil kan errysen, und rede al vaken erresen is, dat 
den deput. sinodi ernstlyc op enen provincialen landdagh in hare remon- 
strantie wolden anholden, dat de E. E. heren beleven wolde mit stareke 
mandaten tho verbeden, dat niemant in dese provintie wohnen mochte, 
dewelcke nicht apentlyck in der kereken na kerekenordnungh was gepro- 
olameert und copuleert worden. 1) „[die]" aangevuld uit YY. 

2) „wordt" ontbreekt in ZZ. 

8 ) „nademe Winaum" ontbreekt in YY. 

4 ) „Oberguin" naar ZZ. Onze eod. en YY hebben „Ebergum". Digitized by VjOOQIC 289 

4. Syn daarna in deputatos sinodi geeligeert worden: 
dominus Christophorus Uchtemanüs, pastor Groningensis, 
dominus Georchius Placiüs, pastor Dammonensis, 
dominus Wolfgangus Agricola, pastor in Bedum, 
dominus Johannes Nicasius, past. in de forte Burtangh. 

5. Daarenboven is wederumb alse thovoren censura morum geholden 
worden, und is godtloff nemandt bevonden worden van den h. h. broderen 
in desen warenden sinodo, de sick anders dan christlyc und wol solde 
gedragen hebben. 

6. Und soo is dese christlycke sinodus mit dancseggung beslaten , und 
de acta van den anwesenden broederen ondertekent worden, als volget 

Wolfgangus Agricola, pastor in Bedum, praeses sinodi. 

Curistophorüs Uchtemanüs, ecclesiastes Groning., assessor sinodi. 

Wilhelmus Walraven, d. m. in Westerembden , schriba sinodi. 

Henricus Crevelius. 

Egbertus Halbes. 

Johannes Lachten, pastor in Hollwird. 

Theodorus Folkeri, pastor in Schilwold. 

Reinerus Wolffius, pastor in Solwert. 

Iesreel Vinckelius, pastor Loppers. 

Lucas Widemarius. 

godfridus lomeierus. 

Antonis Strombergius. 

JOANNES SmALTIUS. 

Petrus Crusius, [p.] 1 ) in Saxenhusen. 

JU8TENUS HAVENBERGIU8. 

Johannes Schoneborch, ecclesiastes in Adwert. 
Johannes Lubberti. 
Johannes Nicasius. 
Henricus a Freden. 
Eppo Eltkens. 

Dese synodale acten sint van ons deputatis synodi door- 
gelesen, tegen synen originalen gecollationeert, daarmit ge- 
lyckluydende bevonden den G den July 1616. 

Christhophorus Uchtemanüs, ecclesiastes Groningensis. 

Johannes Nicasius, ecclesiastes [in] 2) Beurtange3). 1) „Crusius, [p.]" naar YY. Onze cod. heeft „Gusius". 

2) „[in]" aangevuld uit YY. 

3) Hieronder volgt in ZZ „Finis" , in YY „Finis actorum synodalium anni 1616 ,, . 
Acta syn. provinc. VIL 10 Digitized by VjOOQIC 290 

Acta synodi provincialis , diewelcke van onseti 
genedigen und tvolgeboornen heren stadtholder unde 
de E. E. heren Gedeputeerden der stadt Groningen 
und Omlanden is uitgeschreven, unde in de stadt 
Groningen anno 1617 den 6 den May angevangen. 

Die E. E. heren als der E. E. Geert Hoornkens und der E. E. Erenst 
Iselmutden, denwelcken van den collegio om den loflycken synodo by 
tho wonen sint gedeputeert und gecommiteert, synen noch niet i) praesent. 

1. Die synodus is mit anroepinge godtlycken namens van den w. w. 
domino Cornelio Hillenio, prediger in Groningen, in absentia des w. w. 
domini Wolfgangi Agricolae, praesidis anteactae synodi, begunnen und 
credentsbrieven omnium classium ingelevert und gelesen, dewelcke allen 
sint voor goet gekent. Doch is hierby van den synodo geresol veert , dat 
niemant van den classibus ad synodum gedeputiert de credentsbrieven 
mogen onderteikenen, oock dat sy henvorder in vulgari idiomate sollen 
geschreven und van 2 predigeren des classis onderteyckent worden. 

2. Daarna is juxta morera in synodo usitatum censura der tegenwoor- 
digen predigeren und olderlingen geholden, und is tegens niemandt etwes 
voortgebracht, waarom sessio densulvigen sulden mogen geweigert werden. 
Doch dewyle nochtans dominus Gerardus Stenius, pastor in Baffelt, by 
velen in religion verdacht geholden, und overst synodus noch niet ten 
vollen bericht und versekert is , oft voorgedachten Stenius sick sal mogen 
genoegsaem van de suspectie gepurgeert hebben, is de sake Stenii bet 
op den namiddagh gediffereert. 

3. De broederen samptlyck hierna genoemt sint geadmiteert und den- 
sulvigen sessio gegunt, als 

ex classe Groningana: 
dominus Cornelius Hillenius, ecclesiae in Groningen pastor, 
dominus Martinüs Meyer, pastor in Westerbroeck , 
de erenfesten achtbaren und hoochgeleerden 2) Egbertus Halbes, j. u. 
licentiatus ; 

ex classe Dammonensi: 
dominus Georgius Placiüs, pastor in Appingdam, 
dominus Theodorus Klinchamerus , pastor in Tiamsweer, 
dominus Johannes Ulkeniüs, pastor in Siddbuiren; 

!) „niet" naar YY. Onze cod. en ZZ hebben „in". 

2 ) YY heeft hier „hoochgeleerde und achtbare", maar door het bovenplaatsen 
der cijfers 1 en 2 is deze volgorde der titulatuur hersteld. Digitized by VjOOQIC 291 

ex classe Loppersumana: 
dominus Iesrael Vinckelius, pastor in Loppersum, 
dominus Johannes Stoverius, pastor in Berum, 

dominus Lambartus Hhïricides Groning. , ecolesiastes in i) Post et Wite- 
werum ; 

ex classe Middelstumana : 
dominus Wesselus Rodius, pastor in Cantes, 
dominus Wilhelmus Joannis, pastor tot Huijsingen, 
dominus Joachimus Burgesius, pastor in Westerwitwort ; 

ex classe Eenrumana: 
dominus Bartholomeus Bilderbeeck, pastor in Warffhuysen, 
dominus Gerardus Stenius, pastor in Baffelt, 
dominus Petrus Crusius, pastor in Saxehuysen; 

ex classe Suithormiana : 
dominus Gerardus Johannis, prediger tot Noorthorn, 
dominus Johannes Schoneborgh, pastor in Adwert, 
dominus Everhardus Valc, pastor in Old und Njjehoven; 

ex classe Oldampt: 
dominus Wigboldus Homerus, pastor tot Midwolde, 
dominus Joannes Nicasius, pastor in Burtang, 
den ehrb. und achtb. Wyert Ailkex, senior in Winschoten. 

4. Daarbenevens syn dorch meeste stemmen in praesidem hujus synodi 
dominus Cornelius Hillenius, v. d. m. in Groningen, dominus Georgius 
Placius, pastor in Apingdam, in assessorem, und in scribam dominus 
Lambertus Henricides, pastor in Post und Witwerum, geeligeert. 

5. Entlyck is juxta decretum synodi per communia suffragia dominus 
Georgius Placius om de predige morgen Woensdaeghs in templo Martini 
te doen van den synodo genomineert. 

Sessio 2 hora 2 pomeridiana. 

1. Effusis ad Deum precibus heeft dominus praeses den eergemelten 
heren gedeputeerden des collegii voorgestelt, dat men domini Geerardi 
Steni sake, bet op den namiddagh gediffereert synd, wolde voor de 
hand nemen , wesshalven dominus Christophorus UaiTEMANmis verwittiget 
om hier te willen komen und rapport te doen van tgene in Steni sake 
solde mogen in visitatione classium verhandelt wesen. 

2. Daarna is dominus Uchtemanus als medeaeputatus des vergangenen 
synodi in synodum gekomen , ende heft gerelateert in visitatione classium 1) „in" YY heeft „pastor in". 

19* Digitized by VjOOQIC 292 

bevonden te syn, dat dominus Steniüs de forraulaer, concemerende de 
ondertekeninge der Nederlandscher Confession und Catechismi Heidel- 
bergensis, wal ooc mede heft onderteikent doch mit sekere clausuia, 
scilicet secundum scripturam. Der wegen he van den synodo is gevraget, 
waarom und om welcker oorsaken he den opgemelter formular mit soo- 
dane clausuia und niet simpliciter gelyck alle andre predigeren deser 
provintie onderteykent hadde, daarbenevens door welcker occasie he 
Steniüs in sulcke suspicie geraden were. 

Op de eerste questie heeft hy Steniüs sick oprichtich verklaret, dat 
he sodane ondertekeninge niet om captie oft dubbelsinnigheyt willen 
heft gedaen, sonder velemeer om sick daardeur bekent ende openbaar te 
maken gesondt und suyver te syn in den older reformeerde religie. 
Angaende de anderde vrage heft voorgeroerten Steniüs daarop den synodo 
tot een response gegeven, dat he wal enige collation ende discoursen 
mit domino Bernhardo Sagittario hebbe gehadt, doch alleen exercitii et 
temporis fallendi gratia, vermeijnt overst daarmit gene occasie gegeven 
te hebben. 

3. Wider heft dominus Steniüs sponte voor den synode een confession , 
ortodoxae et reformatae nostrae doctrinae conform, tot goet benoegen der 
gantscher synode gedaen. Daarbenevens is hem van den praeside gevraget, 
off he wal van hertten und met goeder conscientie voor Godt begeerde 
simpliciter den formulaar opgemelt te subscriberen. Waarop Steniüs 
sich rotunde verclaart, dat he om sulckes te doen paraet und geneiget 
sy ende was. 

4. Heft derwegen synodus verordent syne vorige onderteickeninge te 
purgeren und simpliciter de novo tonderschrijven den Stenio belast, dat- 
welcke oock terstondt in presentia des gantschen synodi van Stenio is 
geschiet. Und van hem dat gedaen synde, is den Stenio oock met den 
samptlycken broederen des synodi sessio toegelaten worden, mits noch- 
tans dat he ernstlyck van den synodo is vermaent ende geadhorteert om 
henvorders sick vlitich van sodane reden, collatien oft discoursen, daar- 
her sulcke quade suspicien und rumoren beide in Stadt und Omlanden 
(ach leyder) sint ontstaen, tsy gescheet dan scrio vel joco vel quocunque 
modo, sal ontholden, daarmit nieraant geoffendeert , in twiffeling gebracht, 
und occasie tot sulcke suspicie mach gegeven werden, dwelck he ooc 
met mondtlycke confessie und handtiekening i) tobserveren voor den synodo 
heft angelovet. 

!) „handtiekening" naar ZZ. Onze cod. heeft „haudtieking" , YY „handttastinge 
und handttieekinge". Digitized by VjOOQIC 293 

Sessio 3 hora 7 antemeridiana den 7 en May. 

1. Na anroepinge godtlyckes namens heft synodus geresolveert, dat 
die h. h. broderen, dewelcke (gene suffisante excusatien hebbende) niet 
in tempore stillen mogen present syn, 6 stuyvers bb. tot multam sullen 
geven. Die overst sich gantsclilyck sonder verheeflycke oorsaken absen- 
teren, sullen na des synodi discretie gemulteert worden. 

2. Daarna heeft men de acta des lestgeholden synodi voor de handt 
genomen te revideren*), und sulx in presentia der E. E. heren gede- 
puteerden des collegii. 

[3] 2). Wyders is den synodo voorgestelt de nabeschreven predigeren 
in deser provintie ad v. d. m. nietis sint geadmiteert, als: 

in classe Dammonensi dominus Atttonius Wilech, pastor in Scharnier, 
van domino doctore Ravensspergero geexamineert. Sal averst syn testi- 
monium examini8 den komstigen deputatis synodi exhiberen. 

In classe Loppersumana dominus Bernhardus Cojstiadi, pastor tot 
Leermess. Syne testimonium examinis is den synodo voorgelesen und 
van den geapprobeert. 

In classe Middelstumana Gabriel Assweri, pastor op de Briede, und 
moet noch testimonium anteactae vitae den komstigen deputatis vertonen. 

In Suithormiana classe Nioolaus Petri Knvphusanus, van D. D. Raven- 
spergero geexamineert , dan moet testimonium sui examinis den deputatis 
synodi sien laten. 

In classe Oldarapt sint 2 toegelaten, als Petrus Meinardi in Yinser- 
wolt und Homerus 3) Buteri , welcken beyde ere testimonia anteactae 
vitae et examinis den deputatis synodi moeten exhiberen. 

4. Nademael synodus bevindt, dat enige personen sick in de actuele 
denst des predigens instellen, eer und bevoren se sint solemnelycken 
geintroduceert , werd daaromme samptlycken classibus injungeert vlytige 
achtinge te nemen op sodanige personen und mit densulvigen na kerck- 
ordenungh und acta synodi te procederen. 

5. Also de deputati classis Suidth. ad synodum hebben te kennen 
gegeven, dat dominus doctor Alstorfius und Johannes Hoornburgh noch 
niet den classe sick hadden gesisteert , is derwegen classi Suidthormianae 
operlecht, dat die dese personen om sick an den classem te addresseren 4) 1) „te revideren" naar YY. Onze cod. en ZZ hebben „reviderende". 

2) „[3]" aangevuld uit YY. 

») „Homerus" YY heeft „Henricus". 

4 ) .,addres8eren" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „addressen". Digitized by VjOOQIC 294 

nomine synodi doet citeren trad sie daarhen holden, dat sy den kerck- 
ordeninge als andren voldoen. 

6. Daarbenevens *) dewyl appert und openbaar is , dat Hakmactjs Chbis- 
tophori den decreto synodi int geringhste niet en heeft geoptempereert 
und noch contumaciter in den denst continueert, resolveert synodus, dat 
sulcke een scandelose2) persone niet sal noch behoort langer getollereert 
te werden, sonder dat die over hem genomene in vorigen synodis resolutie 
int werck gestelt worde, daartoe de deputati synodi den autoriteit der 
E. E. heren Staten der stadt Groningen und Omlanden solen versoeken. 

Sessio 4 hora 2 pomeridiana den 7 May. 

1. Finita precatione is dominus Adolphus Besten, pastor te Wehe, op 
syn begerent audiëntie vergunt und van den synodo versocht, dat daar 
enige luyden wt syne caspel , die hem voor een schelm gescholden solden 
hebben und hem also in synen name und fame geinjurieert , om in 
synodo te compareren muchten geciteert werden. 

Synodus verklaart averst, dat de sake niet sy synodi 3) hujus sed 
politici fori. Doch is den classe Eenrumana belastet, dat die goede ach- 
tinge nemet, dat dominus Adolphus in syne beschuldinge tegens sodanige 
personen sick defendiert und purgeert. Ende soo den classe sal mogen 
bekent worden dominum Adolphum onschuldigh te sijjn , soo sal de classis 
(gelyck geboret) hem bestes vermogen in syn rechthebbende sake 
mainteneren. 

2. Bovendesen is synodus getreden tot revisie der gravaminum ge- 
neralium. Angaende de onderschryvinge der formulaar confessionis ende 
colligeringe der argumenten pro et contra de controversiis et quaesti- 
onibus inter Reformatos et Arminianos, worden avermael die classes 
vermaent, die de synodale resolutie noch niet hebben achtervolget, dat 
sy sulckes te doen alsnoch wilden bevlitygen. 

3. Gravamen 4 sessie 2, concernerende den cleynen Aldegonde cate- 
chismi, sullen alsnoch tot stichtinge der jonger jeuget de predigeren 
effectueren, dat die in de scholen geleert worden, 

4. Gravamen 5 artickel 8 , van die abalienatie und misbruick der geest- 
lycken goederen, heft dominus Uchtman daarvan relatie gedaen, dat D. D. 
deputati achtervolgende hare last daarin haar beste hebben gedaen. Und 
wordt voorts den komstigen deputatis operlecht, dat sy tselve voordan 1) „daarbenevens" naar ZZ. Onze cod. en YY hebben „daarbevens". 

2) „scandelose" naar YY. Onze cod. en ZZ hebben „achandale". 
8) „synodi" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 295 

met vlyte vervordren und sien te bekomen enigh register derselver 
goederen. 

• Ad revis. gravaminum special, sessi. 2 art. 10. 

5. Wat angaet den gra vamen van de opentlycke introductie der predi- 
geren, datselvige wort van allen classibus geobserveert. Averst alsoo dominus 
Uchtman relateerde, dat dominus Antonis Wiuch, prediger tot Scharmer 
under classi Damraonensi, und Johannes Horneburgh, under Suithormiana 
classe sorterende, noch niet sint geintroduceert , sal dat van den beiden 
classibus verricht worden, als tevoren besloten sessi. 2. 

6. Gravamen 4 van de tollerantie der bededagen wort alsnoch voor 
goet gevonden, dat tot bevordringe deser deputati synodi by den E. E. 
heren Gedeputerden wyders anholden, daarmit sodane resolutie der voriger 
synoden int werck gestelt mach worden. 

7. Gravamen 5 sessie 2, belangende *) de collectie der predigeren deser 
provintie tot assistentie harer nagelaten weduwen, daarin hebben deputati 
synodi volgens hare commissie haren besten vlyt in de visitatie der dassen 
angewendt. Dan nademale sick noch enige classes beswaart vinden, wor- 
den de tegenwoordigen predigeren van den synodo geinjungeert om 
haren midtbroederen , soveel mogelyck is, dat te induceren, ende dat de 
deputat. synodi moeten in visitationibus classium daarop achtinge geven. 

Ad revisionem gravamin. classis Dammonensis. 

8. Wat angaet den duvelbanner in den Dam, daarover vake in ver- 
scheyden synodis doliantie is gemaket, und he averst sulckes van hem 
tgescheen negeert, heft dominus Placitts geredet, dat enige fratres classis 
Dammonensis hem soodane duvelbannerye tsyner tydt wollen averwijsen. 

9. Sovele angaet gravam. 2 sessie 2, de vergaderinge der Wederdoperen, 
oftwel de deputati des voorleden synodi by den E. E. heren Gedepu- 
teerden trouwelyc hebben geremonstreert, soo wordt nochtans den kom- 
stigen deputatis van den sijnode belastet om tot befordring des 15 en artic. 
2 gravaminis des vorgangenen synodi by den E. E. heren Gedeputeerden 
widers an tho holden. 

10. Gravamen 3 sessie 3 art. 16 van de exessive dootberen, enthilli- 
gung des sabbatsdages und meer ander abusen. Wordt den deputatis 
voordren last gegeven om resolutie op den provincialen landdagh, daar- 
mit sulcke abusen und excessen mogen werden afgeschaffet, te versoeken. 1) „belangende' naar YY. Onze cod. heeft „belange". Digitized by VjOOQIC 296 

Ad revisionem 1 gravamin. artic. classis Loppersumanae. 

11. Van den Mennisten te weren van het gebruick der kercken oft 
provincielanden , dat blyvet by vorige resolutie synodi. 

12. Gra vamen 2 ejnsdem sessi., dat idt fraterhuis provinciael mocht 
gemaket worden. 

Bes. synodus, dat daarin niet meer, also daar ist geschiet , kan gedaen 
worden, als namentlyck dat mensa gratuita blyvet voor de stadt alleen: 
de ander twe staen den provintie open. 

Sessie 5 hora 7 den 8 Majj. 

1. Post fusas ad Deum preces heeft men voortgevaren ad revisionem 
gravaminum classis Middelstumanae. 

Wat angaet de gelycheyt der ceremoniën in de kerckendienst wort 
alsnoch geapprobeert. 

2. Belangende dat de schoolmeestren und kostren , de wt de klooster- 
goederen eer tractement genieten, jaarlijxsche gctuychenisse van den 
classibus hebben moeten, eer se haar tractement mogen bekomen, laet 
synodus noch daarbij verblijven, und sal oock van den deputatis synodi 
tselve den nijen rentmeester Yerrutio verstendiget worden. 

3. Interim 1) heft dominus Uchtman van de bevordringe der ehe- 
ordningh relatie gedaen, mit vorschriven van dat die deputati synodi 
haren vlyt wel hebben gedaen met remonstreren an den lantdagh und 
Syner Genaden wal hebben angewendet, dan nicht konnen wtrichten. Sal 
noch gelyckwal dat van den deputatis synodi soovele meugelyck geur- 
geert werden. 

4. Hierna volgen die gravamina, die op den synodo Dammonensi anno 
1616 sint ingebracht. 

Wat angaet de bevrunde predigeren, in een classis tsamenstaende , 
sal gelyck voorheen besloten is, geobserveert 2) worden. 

5. Wat angaet tgra vamen van lijeden geen Mennonisten synde, [diep) 
den doop harer kindren versloffen, tselve blyvet by de resolutie des 
verledenen synodi. 

6. Dat gravamen 4 sessie 3 artic. 4 van copiam resolutionis der Ooster 
und Westerwerff tho vordren, hebben sulckes wal deputati synodi volgens !) „interim" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „intruni". 

2) „geobserveert' ' naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „obseert". 

3) „[die]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 297 

hare commissie verricht, dannoch niet konnen erlangen, weshalven die 
komstige deputati tselve noch in achtinge sullen nemen. 

7. Gravamen 5 sessie 4 artic. 5, concernerende die alienatie der 
geistlycken guderen, hebben sulckes D. D. deputati an den E. E. heren 
Staten geremonstreert , dan verwachten noch antwoort, welcken den 
kumstigen deputatis staet te vordren , opdat daarin vermoge des 5 en artic. 
sessie 4 des sinodi vorleden Dammon. anno 1616 gedaen mach werden. 

8. Wat anlanght de jaarlyxsche visitatie deputatorum synodi, wort 
dat noch by de voorgaende resolutie synodi gelaten. 

9. Underdesen is gementioneert , dat classis Groningana voorhen niet 
sind gevisiteert verleden jaar van den visitatoribus geworden. Syn nu dit 
jaar d'eerste in der visitatie geweest. End also classis Oldeampt niet en 
is gevisiteert, soo sal die eerste anvanck van denselven geschien. 

10. Ad gravamen classis Suidthormianae artic. 8 sessie 4, die broederen 
des classis dolerende, dat noch in Westfrieslandt ongedopede personen, 
de hier de copulatie werd ge weigert, aldaar treckende worden gecopuleert, 
sal daarom van den deputatis synodi in achtingh genomen worden, dat 
so men niet kan efficieren , dat de van Frieslandt sick in allen mannieren 
ons corformeren, dat se doch ten minsten niemand, wt deser provincie 
komende, sonder getuyehenisse van voorgaende dope und proclamatie en 
wolden copuleren. 

11. Dat gravamen 1 classis Oldampt art. 9 sessie 4 blyft noch open, 
und sal de classis in Oldampt noch nakomen , wat haar daarin te doen staet. 

12. Ad gravamen 3 sessie 4 art. van de vastelavendsloperen relateren 
deputati synodi hierin haar debvoir gedaen te hebben, alsoo daarop sekerc 
mandaten van den E. E. heren Staten sint gepasseert 

13. Soovele angaet dat gravamen 1 generael sessie 5 art. 2 over het 
afbedelen der stemmen by den hee. collatoren , daaronder dicwils symonie 
inenget, als oock over het onordentlyck lopen ende indringent veler per- 
sonen, heft daarwt synodus oorsake genomen een decretum om daarin 
te remedieren te maken, alse namentlyck soo enige personen werden 
hierna bevonden enige plaetsen te ontyde oft dorch ongebeurlycke mid- 
delen tambieren , sollen niet tot dat predickampt in die plaetze , onangesien 
sy sunst mochten gequaliliceert syn, geadmiteert worden. 

14. De sake Bernhardi Sagitarii, pastor tot Endrum, is in classe 
afgehandelt, waarin synodus acquiscert. Digitized by VjOOQIC 298 

15. De saecke Hermani Dreceu, pastor tot Middelstum , luit den artic. 
2 sessie 5 wordt wtgestelt tot de koumste van domini Lugae, paatorisin 
Zeerype, van den synode verwittiget zynde. 

16. Wat angaet die sake van dominus Lamberti Henrici, des pastoris 
Ie Wittewérum, dewelcke buyten kerckordningh voor een candidato*) 
solde hebben 2) geintercedeert 3) , is daarop van den elasse Loppersuinana 
verstaen, dat de in dese sake, alsoo haar belast was, hebben gedaen, 
und geen anclage vernemende, dat sy domini Lamberti defencie voor 
goet hadden angenomen, gelyc oock dieselve voor desen synodo bekent 
gemaeckt synde, by dezelve met genoegen is angehoort ende angenomen, 
daarby oock wederom de resolutie des voorleden synodi, anno 1616 in 
Apingdam gecelebreert , bevestiget, als namentlyck indien enigen broeder 
wat op een aiider weet te straffen, dat tselve niet voort den synodo, 
dan eerst den classi, daaronder persona deliquens sorteert, ordenlyck 
andenen sal. 

17. De resolutie des verleden synodi 2 gravamen general. sessie 6 
artie. 1 sal vlytich van allen geobserveert worden. 

18. Dat 3 gravamen ejusdem sessie artic. [2] 4) blyft in syne esse 
und weerden. 

19. De resolutie 4 gravamen ejusdem sess. artic. 3 wort alsnoch 
geapprobeert. 

20. Dat gravam. 5, angaende dat enigen wt dese provintie in Jesuit- 
sche scholen worden opgetogen, daarvan hebben de deputati synodi relatie 
gedaen, dat sy hebben verricht, gelyck haar van den sinodo was oper- 
lecht, averst noch geen andwoordt bekomen. Sal derhalven van den 
deputatis daarom noch angeholden worden. 

21. Gravam. 6 artic. 5 sessie 6 van den clandistinis et apertis papis- 
tarum conventiculis, soo beyd in stadt und lande geschien, laet sinodus 
dat by voorgaende resolutie verblyven. 

22. Gravam. 7. Int omlopen der groter loyen bedelaren is van den 
E. E. hee. Gedeputeerden gedaen, alse sick gebeurt. 

23. Wt oorsaken van den schentlycken misbruycken und lichtveerdig- 1) „candidato" verbeterd naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „candito". 

2) „solde hebben" ontbreekt in ZZ. 

3) „geintercedeert" verbeterd naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „getercideert" 
■») „[2]" bijgevoegd naar p. 284, YY heeft . . . Digitized by VjOOQIC 299 

heyt in den h. ehestandt, sint eniger 1) perticuliere personen exempelen 
hierna gespecificeert , als binnen der stadt: Philifpus in de Sleutel, de- 
welcke ter ehe heft genomen sijner vrouwen suster. 

Joaxxes Cins te Middhuysen suld mit syn stiefdochter boleren, und 
van den redger daarom wal gebroket, averst blyft alsnoch daarin con- 
tinuerende. 

Ebele, schipper te Wirdum, die by zijns stiefsoons wyf licht. 

Item Pieter Frericx soon tot Onderwirdum wil tho ehe nemen sijne 
salige ooms vrouwe. 

Item tot Huijsingen Peter Weerts2), tegenwoordigh in den Dam int 
gasthuijs , vader van Weert 2) timmerman in den Dam , heft tot Huysingen 
getrouwet ene weduwe mit namen Jantjen, unde daarna door syns soons 
vrouwe de trouwe wederom brengen laten. Daarop gevolget, dat der 3) 
vrouwe de trouwe wederomme van sick geworpen. 

Tot Leens een schoonmaker, heft sick van syne wetelijcke vrouwe 
gescheijden. 

Te Visvliet ener, die gekomen is van Franiker N. N., die sjjner 
vrouwen suster heeft getrouwet. 

Item Kemppo, enen linnenwever, heft sijne voriger vrouwen halfsuster 
ter ehe genomen. 

Item to Midwold int Westerquartier in de Linde, met namen Plaqge- 
meyer, heft sick mit sijner vorigen vrouwen suster verehelyckt. 

Daarna Pauel, een linnenwever, heft sijn ehevrouwe voortnaels tot 
Grijpskerck sitten laten, sittet nu sonder copulatie by een ander vrouwe 
tot Marum. 

Item een lazarus, genoempt Christoffer, die in den Dam bij een 
ander wijff sittet, daar de vorige noch levet. 

24. Wat angaet dat de pachteren under de predicatie geen hoorngeldt 
sullen beuren, daarin is van den E. E. heren Gedeputeerden versenungh 
gedaen. 

Und belangende de unthillingh des sabbatdages und ander dergelycken 
misbrucken, is den classis geinjungeert, dat sy, daarrait sulckes mach 
worden ge weert, an den redgeren versoeken om door eernstlycke mandaten 
tselve te doen inhiberen. 

25. Intrim sint enige exempelen der dootslageren, die grote indul- 
gentie wort gegeven, voortgebracht, als tot Grijpskerck is ener Romke, 1) „eniger" verbeterd naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „enige" 

2) „Weert" YY heeft „Wierdt". 

3) „der" YY heeft „die". Digitized by VjOOQIC 300 

wonende tegens de kerck over in tselve huys voor desen , daar die dood- 
slagh is geschien. 

Item Willem Ritskens, tot Dosnm op enen dagh ende in twee uijren 
twee doodgeslagen hebbende i), wort noch getollereert. 

26. Dewyl is gementioneert , dat Thesing mitten Buir om reden moet 
werden gecombineert, heft der E. E. Ernst Isselmuijden verklaret tselve 
6 weken voor des s. pastors [doodt] 2) geschien te syn. 

27. Also voorhen Adolphus Besten is van den E. E. juneker Reint 
Alberda tot Spyck opentlyc van horerye beschuldiget , und synodus daarop 
besloten hebbende in vergangen synodo, dat classis hem daartoe solden 
holden om sick van desen groven anticht, soo lief als hem syn ere iss, 
eerstesdages te purgeren, de classis averst Eenrumana daarvan ad syno- 
dum raport doende, is bevonden, dat classis haar devoir daarin heft 
gedaen, und is de sake den wereltlycken gericht anhengigh gemaeket, 
gelyck hij Adolphus met een sententie , van den E. E. hovetmannen daar- 
over geprononceert, in pleine synodo heeft gedemonstreert, und moet 
datselve soo tot syne defencie als om des ministeri ere willen vervolgen 
und uytvoeren. 

28. De deputati des verleden sinodi van allen pointon vermoge 
harer commissie an den synodum raport gedaen hebbende 1 ), sint daarop 
wtgcgaen , oft sy oock ergent in te vermanen weren. Is averst van genen 
etwes voortgebracht, sonder sint velemeer van allen und jegclyck wegen 
haar trouwigheyt und praesteerde delligentie hooghlqck bedancket worden. 

29. Nademale per occasionem is gementioneert , dat die E. E. heren 
Gedeputeerden tot de administratie der cloostergoederen Antonio N. , 
gewesene schoolmeester tot Loppersum, een vulkomen vocationbrief om 
dat predighampt tot Colham te betreden sullen ter handt gestelt hebben 
und den classem, daaronder de plaetze sorteret, voorbygegaen , heeft 
synodus voor goet angesien end geachtet drie predigeren wt tmidden 
des synodi an den E. E. heren Gedeputeerden af te veerdigen om van 
densul ven te verstaen, wat doch van haar E. E. daarin mochte gedaen 
pyn. Und sooveerne bly eken weert , dat tselve van hare E. E. , also boven 
gemelt, is geschiet, siet synodus voor goet aen, dat die h. h. predigern 
erenstlyc versoeken, dat daarin hiernamaels voorsichtiger mocht gehandelt 
werden und den dassen niet alsoo voorbygegaen werden. Hiertho om 
tgene te expediëren sint die w. w. h. h. pastores, als Wioboldus Homeri, 
Georgits Placitjs und Joacchimus Burgesiüs genomineert. Und diewyle 

1) „hebbende" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „hebl>en". 

2) ,,[doodt[" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 301 

verschreven heren geen byeenkoinste geholden hebben, sal sulckes van 
den deputatis synodi nevens Georgium Placium ter gelegener tydt ge- 
effectueert werden. 

Sessio 6 die 8 May hora 2. 

1. Na anroepinge godlycken namens is Adolphtjs Empenius, pastor tho 
Oldenzyl, in synodo erschenen und heft den loflycken synodo mit 
doleantie voorgedragen, hoedat he van synen classe ad mensem was ge- 
suspendeert, waarin hy meend, dat hem van den classe ware ongeljjck 
geschien, wesshalven he van des classis sententie ad futuram synodum 
te appellerende veroorsaket is geworden, welcker appel he klagede van 
den classe niet geacht te syn. Begeert daarop des synodi verclaringe, 
oft tselve wel oft qualyc van den classe gedaen sy. 

Synodus averst vlytich end wel opt voorstel domini Adolphi gelettet 
und des classis andwoordt und bybrengent daarop gehoort hebbende, 
declareret dat classis meer dan genoeghsame reden om soodane sententie 
over hem to vellende hebbe gehadt, ja is classis wegen haren iver und 
ernst daarin to lovende. Wat angaet syn appel, is ongefondeert und 
qualyc gedaen te syn van den sinodo erkant, weshalven he noch meerder 
is te reprehenderende , dat he den van dem classe geablegeerten prediger 
om den denst aldaar te doen tot excutie latae a classe sententiae gein- 
hibeert und tegengestaen heft. Daarom synodus decreteert, dat de sententia 
classis op ankomstigen Sondach, wesende den elfden May anno 1617, 
syn anvanck sal nemen. Na expiratie overst der 4 weken sal Adolphus 
tot synen dienst wederom, soovere hy sick niet mucht in der tydt sijner 
suspensie verlopen, geadmiteert werden, und dat mit naebeschreven 
conditien, als eerstlyck dat he sick mit den classe sal reconcïlieren und 
van den classe afbiddinge doen, diewyl hy den classe als wt quader 
affecten mit hem te handlen beschuldiget , daarna dat ener wt den classe 
op den vierden ende lesten Sondagh hengesonden word, diewelcke sal 
die gemeente voorholden een formulaar, also hier volget. 

Andachtige goetgunstige vrunden ende thohoorders. Alsoo enige oorsake 
is voorgevallen , waardoor eerst die classis van Middelstum und daarna de 
synodus der stadt Gronningen und Omblanden , die sake tot haar gebracht 
sinde, is bewillight und noodsaket worden jouwen pastorem Adolphum 
Empekium, tot synen besten und ten dienste ende stichtinge der gemeente 
Gods , voor den tydt van vier weken van den dienst der kercken tontslaen 
und daarvan op to schorten und te laten rusten, ten ende deselvige nae 
het endigen der gementioneerden tydt, te weten 4 weken, hem stichtelyck 
dragende wederom tot het predickampt to bewaren sold thoegelaten wor- 
den, soo ist dat j.1. by desen wt voorgemelten namen angedient und Digitized by VjOOQIC 302 

bekent gemaect word, dat jouwen pastor mit die voornoemde [synode]!) 
und by name mit de classe versoent, ende des synodi resolutie voldan 
hebbende, van nu voort wort toegelaten synen kerckendienst wederom te 
betreden und waar tho nemen. Willen derhalven een jegelyek vermaent 
hebben desen jouwen pastor daarvoor te eerkennen, an te sien und na 
eysch des kerckendienstes in eren tho holden, und soo jemant sick an 
enige sijner daden oft woorden geergert mucht hebben, dat he hem 
sulckes ten besten wil duijden, omme Jesu Christi willen vergeven und 
alle gunst und ere wil bewysen umme in hem alsoo te meer enen iver 
tot syn ampt und in u enen lust tot den h. dienst te verwecken, und 
alsoo over u beyden des Heren genadigen segen tho verwachten und te 
verkrygen , waarom wy tot nakominge dessulven een jegelyek omme Jesu 
Christi unses saligmakers willen vermanen und vrundtlyck ansoecken. 

Aldus gedaen in onse sinodale vergaderinge binnen Gronningen, den 
9den May anno 1617. 

Oock is he Adolpho wel eernstlyck und scherpelijck van den synodo 
vermaent, dat he sick hen vorder christlyck und stichtljjck drage, opdat 
de classis und sinodus niet mogen veroorsaect worden om hem gansslyck 
van synen dienst te deporteren unde af te setten. Und wordt mitdesen 
den classe belastet goede achtinge op syn persoon end levendt te willen 
nemen. 

2. Daarbenevens tot naarder verclaringe des appels heft synodus hier 
geadjungeert end bijgedaen, dat namentlijc soo jemant van des classis 
resolutie ad synodum mucht appelleren, dat onder des classis resolutie 
sijn voortgangh sal nemen und deselve geexcuteert worden. Ingevalle 
averst synodus noch lange staet te verwachten , sollen alsdan de deputati 
synodi in loco et nomine ejusdem geautoriseert sijn om in sulcken sake 
na behoren te doen. 

3. Voort heeft sinodus voor goet aengesien, dat de deputati synodi 
van den curatoribus oft proffessoribus hu jus aoademiae versoeken copiam 
van de resolutie, in welcken is gestatueert, dat de deputati synodi de 
examina, soo van professoribus teologiae mucht geschien, mede solen 
by wonen. 

4. Item dat wanneer enig artyckel int examineren van domino doctore 
Ravenspergio is geendiget, den anwesenden deputatis vrystaen sal dat 
horen na eren discretie daarby te doen. 

5. Alsoo doorgaens wort vernomen, dat enige verscheiden boecken, 1) „[synode]" aangevuld uit YY, ontbreekt ook in ZZ. Digitized by VjOOQIC 303 

tracterende de rebus theologicis a d. d. professoribus wtgegeven, worden 
gedruct, eer se sint ge visiteert, acht synodus hooghnodigh, dat de deputati 
synodi van de E. E. heren Staten versoecken, dat haar E. E. wolden 
geleven voorsieningh te doen, dat de E. E. curatores hujus academiae 
und deputati synodi eenmael muchten by malcandren komen om daarover 
goede ordning te maken. 

6. Nademael bekant is, dat de deputati synodi niet mede die testimonia 
exarainis candidatorum , die van D. D. Ravenspergero sint examineert, 
hebben onderteyckent, verstaet synodus, dat de testimonia oock van den 
anwesenden deputatis behoren onderteyckent te worden. 

Gravamina classis Loppersum. 

7. Gravamen 1, dat Enum met een egen prediger mucht versien 
worden, diewijl die classis vermient, datter wel soovele middelen sint, 
daarvan een eygen prediger kan leven. 

Bes. synodus, dat de deputati sinodi van den h. h. Gedeputeerden 
versoecken, dat hare E. E. tselven soovele mogelyck wolde beleven te 
effectueren. 

8. Gravamen 2. Dewyle een decretum synodi is gemaket, dat gene 
candidati, legitimam vocationem nondum habentes, sollen worden geexa- 
mineert, und averst a professoribus contrarie geschiet, soo gevet de classis 
Loppersum den lofflycken synodo te bedencken, oft tselve den classib. 
als den professoribus hujus academiae te mogen doen niet werd vrygestaen. 

Resolveert synodus na lange ende rype delyberatie , dat niet feen] i) 
der candidatorum wegen veler daarwt rysende inconvenienten , streckend 
tot onstichtinge van Gods kerck ende quaed bedencken tusschen den 
ministerium und vele coilatoren, sick sollen onderstaen enige vocatie 
taccepteren, eer und bevoren sy mit enige preparatoriale ondersoeckinge 
haarder bequaemheyt, doctrinae et vitae oft van den professoribus theolo- 
giae oft den classibus is geschiet. Wan se averst na sodane ondersoeking 
een legitimam vocationem muchten bekomen, soo solen sy alsdan eerst 
plenarie worden geexamineert. Daarbenevens sal oock van deputatis synodi 
op den landsdagh vrundtlyck versocht werden, dat de heren collatores 
wolden beleven tho stichtinge van Godes kercke niemand hare stemmen 
te geven oft volkomen beroepingh te confereren, eer sy van den profes- 
soribus oft classibus hebben grontlyck erkent und vernomen , oft sodanige 
candidati tot sulcken hogen und h. ampt duchtigh und bequaem sint. 
Oock [sullen] 2) de deputati met den professoribus van dese resolutie !) „[een]" aangevuld uit YY. 
2) „[sullen]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 304 

eommunicative confereren, opdat gelrjcheyt in desen beijdersqts mach 
geobserveert werden i) unde geholden werden, twelc oock strecket tot 
naerder verklaringe der voriger sententien in synodis, over dese sake 
genomen. 

9. Daarby noch synodus decreteert, dat gene predigeren enige candi- 
datos den collatoribus sollen recommanderen sonder tevoren seker und 
vast wetenschop harer duchticheyt te hebben. Und soo jemant contrarye 
doende 2 ) bevonden wert, sal men mit densul vigen na behoor syner 
verwerckinge procederen. 

Omvamen classis Middelstumanae. 

10. Idt wert den synodo te bedencken gegeven , oft idt niet nut srj , 
dat de preceptores soowel in de latynsche als duitsche scholen und also 
oock professores in academia, gehorend under den synode der stadt 
Groningen und Omlanden, ad retinendum consensum et pacem in ecclesia, 
schola et republica hujus provinciae gelyck den predigeren underteikenen 
formulam unionis, soo deselve alhier gebrucklyck [is] 3), in betrachting 
dat se even soowal als die predigeren erroribus obnoxii syn en meer mit 
controversiis omgaen, ooc juventuti novitatis avidae praefecti syn, inson- 
derheyt dewyl causa erroris et dissidii hodie in Belgio gliscentis van 
den academiis eerst herroert. 

Res. synodus, dat tselve behoort te geschien, gelyc het ooc in lestge- 
holden synodo nationali Hagensi artic. 47 , woo oock te voren Dordracena 
secunda artic. 50, is geresol veert. 

11. Noch is gra vamen, dat het unfletigh dansen muchte afgeschaft 
worden. 

Res. synodus , dat deputati synodi daarom solen anholden by den E. E. 
Gedeputeerden , opdat sulcke idelhey t in dese landen mach geweert worden. 

12. Nadem classis Oldampt doleert, dat den Wederdoperen noch hare 
vryheyt van haar opentlycke vergadering wort toegelaten, res. synodus, 
dat den deputatis belast sal syn om te versoecken, dat hetselve door 
het edict van der hoger overicheyt magh verboden worden. 

13. Wijders is geproponeert , dat enigen idioten tot dat predicampt 
toegelaten worden. 

Res. synodus, dat daarin sal gehandelt worden nae voorgenomene in 
synodis resolutie over dese saeke, conform artic. 21 synodi 1 Dordrachenao 
nationali s. !) „werden" ontbreekt in YY. 

2) „doende" YY heeft „doen und". 

3 ; „[w]" aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 305 

14. Entiyck wort den deputatie synodi mit deseri belast, dat sy willen 
goede achtinge hebben op den derden artic. sessie 7, vermeldende van 
de heimlycke copulatie der Wederdoperen , sonder dat daar is te voren 
enige proclamatie oft afkundinge geschien 1), unde dat sy in desen luijdt 
und vermeuge der voorgedachten artic. handlen. 

Sessie 7 den 9 en May hora 7. 

Finita precatione heft dominus Antonius Strombergitjs , pastor in Rottum , 
an den synodum libellum supplicem overgegeven, waarmit he [an den] 2) 
synodum claghlyc remonstreert, dat hy van synen classe Middelstum 
[sy]2) gesuspendeert, welcke classis sententiae he wal obediert, dergestalt 
nochtans dat he sick beclaget beswaart te vinden in materia et forma 
suspensionis , daarvan een scnipulum in syne conscientie dragende. Pro- 
testeert daarwegen contra classem van enige ongerechticheyt desen an- 
gaende unde versoecket, dat hem van den synodo word geconcedeert 
suam causam3) contra classem voor den deputatis synodi schriftlyck te 
mogen handelen. 

Synodus averst, des pastoris Strombergh supplicatie wel ingenomen heb- 
bende, decerneert und statueert, dat de sententie des classis syn voortgang 
sal nemen, und dat he syne sake doch op syne eegen kosten (si cadat) 
an den deputatis synodi niet schriftlyck dan mondtlyck sal mogen laten 
gelangen, dewelcke geschien sal in presentia und mede overstandtder 
twee afgaende deputatorum synodi, als domini Christophori Uchtmanni 
und domini Georgh Plach. Und soo he komt in syner vermeendt recht- 
hebbende saecke te succumberen, alsdan staet hem ooc een swaarder 
censura und straffe te verwachten. 

Bovendat wat die saecke Hermani Drecku, pastor in Middelstum, 
daarvan in sessie 5 artic. 2 mentie geschiet, wort die a synodo ad classem 
tanquam primum judicem geremiteert, opdat de saeke daar eerstlyck ten 
overstaen van des synodi deputatis, als sy classem Middelst. weerden 
visiteren, moge volgens de acta synodi geagreert und 4) zoo meugelyck 
afgedaen werden. 

3. Wyders is censura morum (gelyck in anvangh) over de anwesenden 
broedren geholden, und godtlof niemandt strafbaar bevonden. 

4. Nadesen sint in deputatis sinodi geelegeert dominus Cornelius !) „geschien" YY heeft „gedaen". 

2 ) aangevuld uit YY r . 

8 ) „dat hem — causam" ontbreekt in YY. 

4) „und" ontbreekt in YY. 

Acta syn. prot'inc. VII. 20 Digitized by VjOOQIC 306 

HilleniusI), pastor in Groningen, dominus Wigboldus Homerus, pastor 
Midwold, dominus Wolfgangus Agrioola, pastor in Bedum, dominus 
Joannes Schonborcgh, pastor in Adwert. 

Unde is alsoo de sinodus met dancksegginge besloten , und de acta Tan 
den anwesenden broederen (also volget) ondertekent: 

Corxelius Hillenius 1), dienaar Jesu Christi in Groningen, synodi praeses. 

Georgiüs Placius, ecclesiae 2) Christi 3) in Apingdam, sinodi assessor. 

Lambertüs Henricides, v. d. m. in Post et Wittewerum, sinodi scriba. 

Egbertus Halbes licentiatus, senior. 

Martinus Meyerus, pastor ecclesiae 4) Wésterbroeck, in fidem praeceden- 
tium haec scripsi et subscripsi. 

Teodorus Klinchamerüs, pastor in Tiamsweer. 

Joankes Ulkemus, pastor in Sidbuiren, manu propria. 

Israël Vinckelius, pastor in Loppersum. 

Joannes Stoverius, pastor in Berum. 

Joachimus Burgesiusö), ecclesiastes in W. Wytwert. 

Wilhelmus Johannes, pastor in Huysingen. 

Wesselus Rhode, pastor in Cantes. 

Bartholomeus Bilberbeeck, pastor in Warfhuysen. 

Petrus Crusius, v. d. m. in Saxenhuysen. 

Gerardus Stenius, in Baffelt pastor. 

Everardus Valckius, v. d. m. in Olde und Nyehoven. 

Gerhardus Joannes, pastor in Noorthorm. 

Joannes Schonebergh, ecclesiastis in Groot Adwert. 

Wigboldus Homerus, pastor Middwoldanus Oldampt. 

Wyert Ailkens, olderlinck tho Winschoten. 

Dominus Nicasius, wegen syner kranckheyt af wesen, heft niet onderteikent. 

Deseacten sinodi by unss den deputatis deselven in alles over- 
gesehen ende gecollationeert sijnde , hebben die in alles mith 
de originele resolutie deses sinodi gelyckluydende bevonden. 
Actum den 18 en Juny anno 1617. 
Cornelius Hillenius, dienaar Jesu Christi tot Groningen. 
Wolfgangus Agricola, pastor in Bedum. 
Wigboldus Homerus, pastor in Midwold int Oldampt. 
Joannes Schoneborgh, eccles. in Groot Adwert 6). 1) „HilleniuB" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „Helenius". 

2) „ecclesiae" YY heeft „minister ecclesiae". 

3) „Christi" ontbreekt in ZZ. 

4 ) „ecclesiae" YY heeft „in". 

5 ) „Burgesius" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „Burgesis". 

6 ) Hieronder volgt in YY: „Actorum synodalium anni 1017 finis". Digitized by VjOOQIC 307 

[Commissie voor de visitatoren der classes in het Wester- 
kwartier, inzonderheid classis Zuidhorn.] 

Alsoe men voermaels vuyt bet rapport van den heeren predigeren, 
gelast totte visitatie der dassen, claerlick vernoemen heefft, dat dselve 
visitatden goede vruchten geschaffet hebben , ende daeromme alsnu noodich 
bevonden wordt, dat tot dienste van de kercke Christi ende entdeckinge 
van veele disoirdren wederomme eenige persoenen tot dien fine gecom- 
mitteert werden, soe ist dat dheeren Gedeputeerden der stadt Groningen 
ende Ommelanden alsnoch by desen authoriseren ende lasten den weer- 
digen ende weigeleerden heeren Corneuxdi Hillenium, Wolfgangum Agri- 
colam\ Wigboldtjm Homeri ende Joannebi Schonenbergium l) , omme sick 
aen allen dassen int Westerquartier ende insonderheyt Suydthorrumanam 
te transporteren ende op de gelegentheyt van alle ongeregeltheyden ende 
abusen, die daerinne tegens die kerckenordeninge ende suyvere lere des 
godtlicken woordes gepleget worden, tinformeren ende daervan goede 
notule tholden, oock dienvolgens den heeren Gedeputeerden voorss. dselve 
te remonstreren ende an te dienen, opdat daerinne soevoele meugelick 
geremedieert ende alle quade gebruycken ende inreten teenemael affge- 
schaffet moegen worden. 

Datum Groningen den 17 en Augusti anno 1617. 

C. HoEBNKENS 2 ). 

Ter ordonnantie der heeren voorss. 
W. Meijnardi2), 1617. [Verscheyden remonstrantien aen de E. E. heeren, met de 
apostillen of resolutien der heeren over deselve] 3 ). 

Edelen, eerentfesten, seer wgsen, voorsienigen heeren, den E. E. 
heeren Gedeputeerden der stadt Gronningen ende Ommelanden. 
Edele eerentfeste etc. heeren. 

Wy, ondergeschreven deputati synodi, connen volgende onsen last niet 
nalaten tot wechneminge eeniger grooter ongeregeltheiden, tot vorderinge 
der stichtinge van Godes kercke, ende dat alles tot grootmakinge van *) „Wigboldum — Schonenbergium' ' zijn met dezelfde hand op den rand bijge- 
schreven, en tusschen „Hillenium, Wolfgangum" is „ende" doorgehaald. 

2 ) Deze onderteekening is eigenhandig. 

3 ) Dit opschrift is met een andere hand buiten op het stuk geplaatst. Daaronder 
„Num. XII". 

20* Digitized by VjOOQIC 308 

Godes ere sodanige volgende stucken te vertoonen, als in laestgehouden 
synodo voorgestelt ende besloten sijn, uwe E. E. wth haren name voor 
te dragen. 

Ten l en dat Hermannüs Christophori, die tot noch toe tegen den danck 
des synodi tot Juckwert den kerckendienst hefft betreden, ende die van 
den voorgaenden eynodis van wegen sinen schantlicken ende seer erger- 
licken val ende sonden verclaert is niet bequam noch stichtelick te sqn 
den kerckendienst teeniger plaetsen te connen noch mogen bedienen , ende 
nochtans tegen de aensegginge ende verbott des synodi den kerckendienst 
oeffenende hem ongehoorsam, ja wederspannich vertoont ende gedragen 
hefft, eenmael tot wechneminge des grooten naesprekens, ergernisse der 
kercken ende de onteeringe des heiligen naems Qodes vandaer met den 
eersten doer uwe E. E. autoriteit geweert mochte worden, volgende de 
resolutie ende tversoeck des lestgehouden synodi sess. 3 art. 6. 

Die heeren Gedeputeerden sullen laeten opsoecken, wat 
desenangaende by oirdre van desen collegie gedaen mach 
wesen i). 

Ten 2 en dat doch met vljjt achtinge genomen ende verhinderinge ge- 
daen werde, dat de sabbathdagen doer het tappen voer, in ende nae 
de predicatièn, oock doer het bijeencomen der partidigen menschen 
op de gemeene wegen ende plaetzen om die te beschimpen, die ter 
predicatièn gaen om Godes woort te hooren, ende doer meer andere 
middelen niet soseer ontheiliget werden, oock dat tot de seeckere an- 
dieninge ende bekentmaeckinge der bededagen an een jeder carspel een 
gedruckt mandaet van sodanigen inhoudt, als de voorgaende sijn gewest, 
mocht gesonden, daeraen publice geproclameert ende eintlicken aen de 
gewoonlicke plaetzen geaffigeert worden, ten eijnde deselve saecke, hooch 
noodich ende gemein sijnde, meer autoriteit bij een jjder gewinnen, ende 
oock die bekennen ende weten mogen, de selden oft nimmermeer ter 
kercken koomen, sess. 2 artic. 12 anni 1616, et hujus anni sess. 4 
artic. 6. 

Tot verhinderinge ende affschaffinge van desen sall an 
den respective redgeren ende richteren wel ernstlicken ge- 
schreven, ende voorts op de gedruckte mandaten der bede- 
daegen, proclamatie ende affixie derselver behoorlicke oirdre 
gestelt werden. *) Dit apostil der Gedeputeerden en de volronde, door inspringende regels aan- 
geduid, zijn met een andere hand op den rand bijgeschreven. Digitized by VjOOQIC 309 

Ten 3 en soo de dagelijckscho ende gewoonlicke bijcoemsten der Weder- 
dooperen niet in alles, hoewel seer nodich, connen werden verhindert, 
dat dannoch uwe E. E. goede voorsorge believen te dragen, dat de 
extraordinarie ende als synodale vergaderingen, geleek in voorgaende 
tijden tot Holwierda ende oock op de Leegemeeden sijn gehouden gewest, 
mogen werden voorgecomen ende verhindert, volgende tversoeck des synodi 
anno 1616 sess. 2 artic. 15 ende deses jaeres sess. 4 artic. 9, geleek 
mede wort versocht, dat met vlijt achtinge mocht werden genomen ende 
door ein strickt verbodt orden gestelt, dat de Papisten niet so vrij, niet 
alleen heimelick maer oock opentlick, gelijck insonderheit in het landt 
also mede in der stadt, en vergaderen, ja dat diegene sodanig edict 
strictelick ende getrouwelick executeren , de daerthoe gestellet sijn in de 
acten des synodi anno 1616 sess. 6 artic. 5 ende deses jaers sess. 5 artic. 21. 
Sall op den landtsdach geproponeert ende daerop resolutie 
versocht moeten worden. 

Ten 4 en also vernomen wort, dat eenige studenten op Jezuitische aca- 
demiën sijn bestelt ende noch meer gesonden mochten worden, wordt 
van dem synodo versocht, also sulcks strecket tot nadeel so der kereken 
Gods alsmede der gemeijne saecke, dat den E. E. heeren soude believen 
daerop te letten, dat de wthgesondene doer een publiek mandaet inge- 
roepen ende voortaen het wthsenden mochte werden verhindert , in synodo 
praecedenti sess. 6 artic. 4 et hujus anni sess. 5 artic. 20. 

Hyrin is all voerdesen by publicque placcaten ende an- 
pleckingen versien. 

Ten 5 en angesien onderwilen eenige personen, niet wel duchtich sijnde, 
door de bestemminge eeniger collatoren tot den dienst der kereken worden 
gevordert, waerdoer daernae eenige moeijten ende ontstichtingen comen 
te ontstaen, dat uwe E. E. soude believen de voorsieninge te doen, dat 
de E. E. heeren collatoren, also de stichtinge der kereken daeran son- 
derlinge gelegen is, doch niemant souden willen haere stemmen geven 
ende veelmin volcomen beroepinge confereren , eer se nae gelegenheit der 
personen off van den professoribus off van den classibus grontlick hebben 
erkent ende vernomen, off sodanige candidati tot alsulck een hooch ende 
heijlich ampt bequaem ende stichtich mogen sijn, sess. 6 artic. 8. 

Die heeren Gedeputeerden sullen, voer soeveele in haer 
is, die goede handt daeraen holden, dat dit artickel, in 
voegen alhier versocht, mach worden geeffectueert, ende 
geene persoenen van den collatoren totten dienst des pre- 
dichampts gepromoveert , die niet van den professoribus 
academiae offte classibus eerst behoorlick sullen wesen ge- Digitized by VjOOQIC 310 

examineert, ende van heur bequaemheyt tot alsulcken hoegen 
ampt goede blycke conden verthoenen. 

Ten 6 en dewile om gewichtige redenen groot bedencken ende swaric- 
heit int uitgeven ende drucken van verscheiden schriften ende boecken 
temet voorvalt ende noch meer gevreest wordt, uit oorsaecke dat geen 
seecker orden is gestelt, waernae een ijgelick hem lüjrin sal dragen, ver- 
soeckt de synodus, dat uwe E. E. believe te bevorderen, dat de E. E. 
heeren curatores academiae ende de deputati synodi tesamen eenmael 
mochten comen om van dat stuck der drackerije te spreecken ende eenige 
orden te beramen, waernae een ijder sick in toecomenden tijdt soude 
hebben te reguleren, sess. 6 artic. 5. 

Hyrop is by den heeren borgemeysteren ende raedt deser 
stadt goede oirdre gemaeckt. 

Ten 7 en oock dat uwe E. E. orden believe te stellen, waerdoer een- 
mael middel ende orden werde beraemt , dat doch het lichtverdich dantzen 
verhindert wordende temet een ende moege nemen. 

Sall op den landtsdach moeten voergestelt worden. 

Ten 8 en also oock dagelicks wordt vernomen, dat de Mennoniten ge- 
meinlick haer heimelick laten copuleren sonder eenige voorgaende pro- 
clamatien oifte kundigingen , waeruit dan geen klein- disorder ende onheyl 
kan ontstaen, ja oock temet ontstaet, dat uwe E. E. soude believen te 
beneerstigen, dat door een sterck mandaet verboden werde, dat niemant 
in dese provincie soude mogen woonen, die niet opentlick nae kercken- 
ordeninge in der kercken sij geproclameert ende gecopuleert, in synodo 
anno 1616 sess. 7 artic. 3 et hujus anni sess. 6 artic. 14. 
Gelyck mede het inholden van desen. 

Ten 9 en hoewel de plaetze Enum van wegen de bequame opkompsten 
nootlick dient versien te worden met een eijgen predicker, nochtans dewile 
het daerthoe voerdesen niet hefft conen gebracht worden , ende de classis 
van Loppersum, op de gelegentheit ende stichtinge der gemeinte aldaer 
lettende, opt begeeren des jonckers terselver plaetze voor raetsam hefft 
ingesien den pastori van Zeerijp bij provisie te vergunnen den dienst 
aldaer te betreden , mits hie van uwe E. E. daertoe consent soude mogen 
vertoonen, so wordt dan uit voorstel desselven classis an uwe E. E. 
veraocht, dat uwe E. E. believe den voorn, predicker van Zeerijp toe te 
laten aldaer mede te mogen prediken, opdat den dienst tot Enum nu 
insonderheit om ongelegentheit des ankomenden winters niet naeblive, 
oock den collatoren eenen seeckeren tqdt nae het eindigen des winters 
te ordineren, ten einde se arbeiden ende haer beste doen mogen om 
binnen sjaers eenen eigenen predicker na orden te bekomen. Digitized by VjOOQIC 311 

Die heere Ubbena verclaert wel te moegen lyden, dat 
die van Enum van eenen eygen prediger bedient ende in 
Godes hillige woordt onderwesen werden, indien sy een 
bequaeme persoen conden becoemen, die sick met d'up- 
kumpsten van de dartich grasen landes wilde laeten con- 
tenteren. 

Ten 10 en is in visitatione classium versocht geworden: 

1. bij den classe van Appingadam, dewile Marsum met Uthwierda 
gecombineert sjjnde seer qualick wordt bedient, sodat in een jaer boven 
twee offte driemael niet wordt gepredickt, dat dan uwe E. E. soude 
willen believen te wege te brengen, dat Marsum voornoemt met Solwert 
mocht worden gecombineert ende de collatoren van beide kercken bewogen 
omrae samentlick voor deselve plaetzen eenen bequamen predicker te be- 
roepen, ende daerbij doer uwe E. E. autoriteit te verhinderen off voor te 
comen, dat die van Solwert niet heimelick (so men verstaet) met de van 
Opwierda om een seecker stucke gelts soude accorderen om onder sick 
ein combinatie an te stellen. 

Die heeren gedeputeerden, sullende op den synodo in 
den Dam wegen des collegii naeme gesonden worden, sullen 
onderstaen, offte haere E. den collatoren van Marsum ende 
Solwert niet tot combinatie sullen coenen bewegen ende 
die saecke sulcx beleyden, dat bij heur tsamentlick een 
eygen prediger bij werde beroepen. 

2. bij de classe van Loppersum, dat uwe E. E. believen wil in tqdts 
bij mandaten het vastelavontloopen voor te comen ende te verhinderen. 

2. In desen is by mandaten , in de respectieve quartieren 
der Ommelanden vuytgesonden , reede versien. 

3. bij de classe van Suithorrum, dat tot Sibaldeburen , alwaer jaerlicks, 
als den eedt van den redgers wort affgenomen, op Hemmelvaertsdach 
een kermisse wordt gehouden tot grooter ontstichtinge, oneerlicke ende 
schandelicke daden , ende tot verhinderinge des goddelicken dienstes bijnae 
int gantze quartier , deselve kermisse affgeschaffet ende in tijdes voor den 
flemmelvaersdach mochte worden verboden. 

3. Desenangaende sall an de beyde grietsluyden , soe 
van oost als westerdeel van Lange woldt, wel ernstlicken 
worden geschreven. 

Daerbenevens dat uwe E. E. believen den collatoren tot Saexum daertoe 
te brengen, dat hare E. aldaer, daer men verstaet bequame middelen te 
sijn, eenen duchtigen schoolmeester metten eersten mochten stellen. 

Die collatoren van Saexum sullen versocht worden omtrent Digitized by VjOOQIC 312 

institutie van de jonge jeuget een bequaem schoelmeister 
met den eersten te willen stellen. 

Aldus gestelt desen 30 en Septembris anno 1617 , uwer E. E. onderdanige 
ende dienstwillige dienaren in den Heere, de deputati synodi. 

CORNEMUS HlLLENIUS. 
WoLFGANGUS AgRIOOLA. 
JOHAOTES SCHONENBOBCH 1). 

Aldus gedaen ende geresolviert in collegie ter presentie 
van den heeren deputatis synodi op den lesten Aprilis anno 
1618. 

E. Tiarda d«M.) 
Ter ordonnantie der heeren voorss., abs. secret. 

Frederick Lththiens 1 ). [Rapport der deputaten namens de synode aan de hoofd- 
mannenkamer over eenige disorders en ergerlij kheden.J 

Ann die edele, eerentfeste, hoochwijse, versienige ende seer 
discreete heeren, die h. h. hoevetraannen van die provintiale ge- 
richtscamer der stadt Gronningen ende Ommelanden. 

Edele, eerentfeste, hoochwijse, verseenige, seer discrete heeren. 

Also op laestgeholdenen provintialen synodo alhjjr binnen Gronningen, 
onder andere dissorderen ende groote schandalen streckende tot veront- 
hilliginge des grooten namens Godes ende ergernisse sjjner christlicken 
kercken, mede voergevallen sint seer groote indulgentien , so tegens den 
dodtslageren in den Ommelanden gepleget worden, item eenige raiss- 
bruicken, so in den h. ehestandt tegens Godes h. woordt ende alle 
politische erbarheit sint ingereten, so hefft de christlicke synodus, lettende 
voerneemelicken op de eere Godes ende stichtinge sijner kercken, ons 
ondergess. deputatis synodi belastet daervan eenige particulariteiten, so 
haer sint voergekomen, te remonstrceren , met demoedich versoeck an 
U E. E., dat desulvige alse hooge ende souveraine oevericheit daerinne 
behoerlicken remedieren ende mit christlicken ijver ende eernst sodanige 
missbmicken ende dissorderen bestes vermoegens , voreerst Gode ter eere 
ende demnegest siner kercken ten besten, affschaffen wolden. l) Deze onderteekeningen zijn eigenhandig. Digitized by VjOOQIC 313 

Eerstlicken i) dan de onthilliginge in den ehestandt belangende, behalven 
ontallicke exempelen dergener, welcke onordentlickerwijse sonder eenige 
voerheergaende wetlicke proclamatien [ende] copulatien tsamenloopen, ende 
also hen keren tegen alle politische erbarheit , wordt insonderheit seer ge- 
claget over eenige excessive groote exorbitantien van bloetschande ende 
dergelijcken misshandelingen, strijdende tegens godtlicke, natuerlicke ende 
weltlicke wetten 2). 

Einer Johannes Zijes, to Midhuisen woonende, welcker mit sqner 
stieffdochter in ontucht solde leven, unde offte he wel van dem redger 
ter plaetze daerover gebroecket is, dannoch geljjckewel blifft conti- 
nuerende. 

Item Ebele, schipper toe Wirdum, welcker bij sijnes stieffsoenes 
frouwe licht. 

Noch Peter Frericks soene toe Onderwierum, mit sines vaders broeders 
frouwe boeleerende. 

Toe Leens ein schoemaecker, welcker sick van sjjne wettlicke ehefrouwe 
hefft gescheiden sonder rechtes kennissen. 

Verners is toe Fissvliet einer van Franeker gekomen , de siner voerigen 
f rouwen suster hefft getrouwet, mit noch ein ander daerselvest, Kempe 
geheeten, ein linnen weever, de siner voerigen f rouwen haiffsuster hefft 
ter ehe genomen. 

Item toe Midwolde in Fredewoldt einer mit namen Plagoemeijer, in 
de Linde woonende, welcker sick oock mit sqner voerigen huissf rouwen 
suster hefft verhijlicket , met noch einer mit namen Paul, ein linnen- 
wever, welcker sijne ehefrouwe toe Grijpsskercke hefft sitten laten, 
ende nu tegenwoordich sonder ordentlicke copulatie toe Marum bij ein 
ander frouwe sittet. 

flijrtoe kumpt noch ein lazarus in den Dam, Christoffer geheeten, 
welcker bij een frouwe tegenwoordich sittet, daer nochtans sijn voerige 
frouwe noch levet. 

Wat wijders anlanget de overgroote indulgentie, so tegens dat on- 
menschelicke feqt van doodtslagen in desen Ommelanden wordt gebruicket , 
offte wel daervan ontellicke vcele exempelen sint besonder in het Wester- 
quarüer an die frontierplaetzen , so an Friesslandt grentzen, alwaer 
veele ballingen gevonden worden, so wth Friesslandt wegen sodanige 
missedaet sint overgevluchtet, te woonen, so worden dannoch den mesten- !) Voor „eerstlieken" zijn doorgehaald de woorden: „Sint demnegest de parti- 
culiere exempelen , welcke sint voergevallen ende dem synodo bewost , voerneemelicken 
dese: alse". 

2 ) „behalve ontallicke — wetten" is met een andere hand op den rand bijgeschreven. Digitized by VjOOQIC 314 

deeU) voerbijgaende enige weinich van de enormeste ende recenteste2) 
exempelen U E. E. rernonstreret , welcke onangesien dat U E. E. doer 
opentlicke placcaten den redgeren, grietmannen ende rechteren belastet 
hebben tegens desulvige te procederen, gelijckewel met conniventie ende 8) 
oogeluickinge getolereert worden. 

Alse*) toe Grijpsskercke einer Romke geheeten, recht nevens de kercke 
over woonende in tselvige huiss, daer voer de doere he den doodtslach 
hefft begongen. 

Item noch einer, Lijthen Watze geheten, met noch Siuwert op de 
Waerten in Aart Willem huis corttebij, daer Corneles toeholdende met 
oock einer Schallebiter geheten, so onlanges in het leste Collumer merckt 
nu in Septemb. geholden, einen gaer schentlicken doodtslach begaen 
hefft, ende niettemin toe Grijpskercke ende daeromtrent getoleriert worden 6). 

Item noch einer toe Doesum, "Willem Ritzkens genoemet, so in einen 
dach, jae in eine stunde twe enorme doodtslagen hefft gedaen , ende dies- 
niettegenstaende gelijckewel in goeden rust ende frede daer blifft woonen. 

Dese ende dergelijcke meer andere seer groove ende enorme feyten, 
alle welcke te verhalen onmogelick, in eine welbestellede heijdenesche, 
wij geswijgen christlicke politie ende republqcke niet behoorden tolee- 
reert to worden, worden nochtans dagelqcks in dese provintie tot leedt- 
wesent ende ergernisse veler fromen gevonden , hetwelcke dan grootlickes 
is streckende tot onteeringe van den h. namen Godes ende verhinderinge 
van den voortgang des hillegen evangeliums, jae oock tot naedeel ende 
smaet van onse christelicke reformatie! 

Versoecken daarumme seer oetmoedichlicken uth name ende van wegen 
des gantzen ministerii deser provintie, dat U E. E. alse hooge ende 
suiveraine magistraet deselver 6) , oock lieffhebbers ende voortplanters van 
alle goede ende christlicke ordening, believen wolle mit aller eernst ende 
autoriteit hqrinne te versien ende sodanige ordre stellen, dat disse ende 
dergelijcken dissorderen 7) teenenmale verhindert ende affgeschaffet moegen *) „worden —mestendeel" , doorgehaald is „sint dannoeh desulvige". 

2 ) „enige — rceenteste" , met andere hand op den rand bijgeschreven in plaats van 
de doorgehaalde woorden „alleine twee". 

3 ) „welcke onacngesien — ende", met andere hand op den rand bijgeschreven in 
plaats van de doorgehaalde woorden: „ende sulckes van sodanige persoonen, welcke 
seer enormelicken hijrinne binnen dese provintie verloopen hebben ende nochtans mit". 

*) „alse'' doorgeliaald zijn de woorden: „alse te weeten eerstlicken einer". 

5 ) „item noch einer Lijthen Watze— worden" , met andere hand op den rand 
bijgevoegd. 

6 ) „derselver" ter vervanging van de doorgehaalde woorden „deser provintie ende". 

7 ) Na „dissorderen" is doorgehaald „geweerdt ende". Digitized by VjOOQIC 315 

worden , alles gereickende tot grootmaeckinge des godtlicken namens , ver- 
breidinge sines hilligen evangeliums, stichtinge siner christlicken kercken , 
ende oock tot maintenatie van goede wetten ende statuiten, tot voort- 
plantinge aller erbaerheit ende tot welstandt des gemeinenbesten. 

Dit doende, actum den 30 Septemb. anno 1617. 

U E. E. onderdanige dienars in Christo, de deputati synodi deses jares: 

CORNELIUS HlLLENIUS. 

Wolfgangus Agricola , past. in Bedum. 

J0HANNE8 SCHONENBORCH 1). [Versoek der deputaten om vergoeding van kosten] 2). 

Remonstreren cum rev. wq ondergesch. dep. syn., hoedat wq doer 
IJ E. E. advijss ende goetvinden om in de saecke Antonh Strombergii 
unde siner gemeinte te Rottum noodigen informatie te nemen, derwarts op 
twe verscheiden tyden, als 7 ende 14 Augusti hebben moten reijsen, ende 
daerbenevens oock met U E. E. credentsbrieven de classes in den Omme- 
landen ende Oldenampte visiterende, eenige oncosten so van wagenfrachten 
so andersins in den herbergen hebben moeten doen, waervan de specifi- 
catie hjjronder volget, versoeken darommen, dat U E. E. order wilde 
gelieven te stellen, daermede sodanige onkosten eerster gelegentheit be- 
taelt moegen worden. 

Copiaadclasse m (^^ 

Weerdige welgeleerde 1. medebroederen. Also seeckere swaricheit is 
voergevallen , over welcke de E. E. heeren Gedeputeerde nodich geachtet 
hebben de deputatos synodi te committeren urame met u. w. daervan te 
delibereren ende te concluderen, so ist dat wq tot sulcken ende voer 
goet ingesien hebben ons bij u. w. in juwer classe te vervoegen ende 
aldaer de saecke bekandt te maecken. Yersoecken daeromme frundtlicken , 

dat gij wel doen wollen ende tegens anstaenden j) on( i e dage wesende 

den g Novemb. deses lopenden jaeres uwen classem op de ordinaris 

plaetze verbootschappen , op welcke tijdt wij alsdan mit Godes hulpe ver- 
meinen bij u. w. te komen ende onse ontfangen commissie te volvoeren. 

Actum den 29 Octob. 1617 wth Gronningen. 

U. w. toegeneichde ende goetwillige medebroederen deputati synodi. 1) Deze onderteekeningen zijn eigenhandig. 

2) Deze remonstrantie en copie-miseive volgen in dit stuk op de laatBte bladzijde. Digitized by VjOOQIC 316 

[Eemonstrantie der deputaten van de synode aan burge- 
meesters en raad van Groningen]. 

Ann die edele, eerentfeste, hoochwijse, versienige ende seer discrete 
heeren , de heeren borgemeisteren ende raedt der stadt Gronningen. 

Edele, eerentfeste, hoochwijse, versienige ende seer discrete heeren. 

Also in*) laestgeholdenen provincialen synodo deser stadt Gronningen 
ende Ommelanden ende visitatione classium voergevallen sint verscheiden 
groote abuisen ende missbruicken in kercklicken saecken , so hen ende heer 
niet alleen in den Ommelanden dan oock mede in den Oldampten, onder 
U E. E. jurisdictie behoerende, gespoeret worden, welcke billicken 
remedieert unde afgeschaffet behoren te worden, so ist dat wij ondergess. 
deputati synodi 2) arapteshalven niet hebben koenen naelaten U E. 'E. 
deselvige nomine synodi in aller behoerlicken reverentie voer te dragen 
ende te remonstreren , met onderdanige versoeck dat deselvige alse supre- 
mus magistratus doer haere autoriteit daerinne behoerlicken versien wilden, 
daermit sodanige abusen geweeret unde afgeschaffet mochten werden. 

Eerstlicken doleert classis in Oldenampt, dat de Wederdoperen , onan- 
geseen hare conventicula doer verscheiden placaten van U E. E. dickwiis 
sint verboden, dannoch gelijckewel continueeren ende daerin voortvaren, 
haere vergaderinge niet allene bij nachte ende heimelicken, sunder oock 
bij dage ende opentlick holdende, dat U E. E. doch believen wolle ein- 
mael doer ein opentlick edict tselvige ernstlick te verbeeden ende stricte- 
licken daerover te holden. 

Claget oock classis voergess. over einen schoelmeister toe Westerlee, 
mit namen Laurentius Alberti , welcker wegen velen oorsaecken onduch- 
tich solde wesen eine schoele te bedienen, ende versocht derwegen, dat 
U E. E. de verseenige doen wolle , dat deselvige alse onduchtich vandaer 
geremoveert mochte werden ende de plaetze mit einen anderen duchtigen 
persone wederomme bestellet. 

Also oock de schoelmeister te Borchs weer , Wolter Gerbrants geheeten , 
seer sober onderholt daer ter plaetze hefft, biddende seer demoedichlicken 
dat U E. E. denselven eenige benevolentie wilden bewijsen ende sijn 
onderholt ein weinich soecken te verbeteren oftte tenminsten de versehinge 
doen, dat dat landt, so he van de kercke gebruicket, hem frij mochte 
toegcstaen worden. 

1) „Also in". Doorgehaald zijn de woorden : „Wij ondergess. deputati des". 

2 ) „ende visitatione — synodi" niet dezelfde hand als verbetering aangebracht hoven 
de doorgehaalde woorden : „koenen niet naelaten omme mit aller behoerlickc reverentie 
V E. E. voer te dragen eenige abusen ende missbruicken onder V E. E. jurisdictie 
behoerende, so is daerop ons ondergess. deput. des synodi voergess. belastet omme 
U E. E. deselvige nomine synodi voor te dragen ende te remonstrerende". Digitized by VjOOQIC 317 

Also oock de ervaringe leeret, dat het jjdele ende lichtverdige dansen, 
twelck oock bij den heijdenen onerbaer is geholden gewest, gelijck meest 
overal also oock in den Oldenampte seer wort gepleget *), dat U E. E. believen 
wolde daerin te remedieren ende tselvige soveele moegelick affschaffen. 

Dewile 2 ) ein seer onchristelick ende meer als heidensch gebruick ge- 
spoeret wordt, dat eenige menschen tegens den vastelavont sick onge- 
boerlickerwijse met kleideren vermommen ende also hen unde weder doer 
het lant loopen dantzen, oock den luiden geit, fleisch, speek unde 
anders affdrissen ende dringen, hetwelcke se dan namaels verswelgen 
ende onnuttelicken verteeren moegen 3), item dat de hooge fest ende 
sabbathdagen niet alleine met uterlicken groven arbeit, rennen ende jagen, 
dan oock met biertappen, drincken voer ende onder de predicatie des 
godüickes woordes ende dergelijcke meer andere onbehoerlickheiden seer 
werden geprofaneert ende enthilleget, wolde doch U E. E. eens voer 
all met ein generael ende algemein mandaet, twelcke jaerlicks te repe- 
teren niet ware van noden , sulcke ende dergelijcke inconvenienten in den 
Oldampten verbeeden ende affschaffen. 

Eindelicken 4) doleeren de predigeren in het Goorecht, oock onder U 
E. E. jurisdictie behoerende, dat het mandaet van den laetsten, nu den 
10 Septembris geholdenen vast ende biddedach eenigen seer spade als 
den naestvoergaenden dach, eenigen gantz niet is gein sinueret. Versoecken 
daerumme U E. E. wolde in toekumpstiger tijdt de voersorge dragen , dat 
hetselvige tijdtlick froe den predigeren bekant mochte gemaecket werden , 
daermede idt also der gemeinte intijdes van hem angedienet mochte 
werden, ende se oock daertegen deö te bequamer sick praepareren ende 
bereijden mochten. 

Dit doende werden U E. E. Godes eere ende siner christlicken kereken 
erbouwinge grootlickes voortsetten ende daerdoer Godes segen over landt 
unde luiden erlangen. 

. Aldus gedaen in Groninghen den 30 Septemb. 1617 , bij ons U E. E. 
onderdanige dieneren, de deputati des provincialen synodi. 

CORNELIUS HlLLENIUS. 

Wolfgamjüs Agricola, past. in Bedum. 

JoHANNES SCHONENBORCH 5). *) „wort gepleget" staat boven het doorgehaalde „toenimpt". 

2 ) voor „dewile" is doorgeschrapt „eindelicken". 

8 ) Op „moegen" volgden de doorgestreepte woorden : „woe dan sulckes oock voer- 
nemelicken in den Oldampten wort gespoeret". 

4) „Eindelicken" enz. Dit is daarna bijgevoegd, want op „afschaffen" volgde, maar 
is doorgeschrapt het slot van dit verzoekschrift „Dit doende — erlangen". Zie beneden. 

B ) Deze onderteekeningen zijn eigenhandig. Digitized by VjOOQIC 318 Acta sijnodalia vantt jdhr 1618 l ). 

1. Up huiden den 4 Marj anno 1618 is3 na uthschriving van dem 
wollgebomen unsen gnedigen stadttholder etc. sampt den E. E. hoch- 
wijsen heren Gedeput. der stadtt Gronningen und Ummelanden, ther ehren 
Gades und tot uperbowing der christlicker kercken ein provincionaell 
sijnodus in den Dam angefangen tho holdenn. 

2. De E. E. heren, welcke na oldem gebruike van dem collegio der 
h. Gedeput. dem sijnodo mit haere authoriteit plegen bij tho whonen, 
sind in dese erste session noch nicht tegenwordig gewesen. 

3. Dominus Cornelitjs Hillenius , welcke int vorige jahr is des synodi 
praeses gewesen , hefft mit de anropinge godtiickes namens angefangen , 
darup de credentzbrieven van de predigers eines jeglicken classis sin 
avergelevertt und gelesen, und darup niet tegengebrachtt, dan allein ditt. 
Vorerst dewile dominus Schonenborgius , pastor in Adewertt, vor ditmall 
woll niet is deputertt urn van wegen classis Suidhormianae dem sjjnodo 
bij tho wohnen dan in de platze van dn. Johannis Haselbekh, pastoris 
in Tolbertt, (de sick umme enige reden, wowoll bij dem sijnodo niet 
genochsam erkant, hefft moten absentieren) van ehrer classis deputatis is 
upgenomen sunder classis vorweten, nademmall classis darvan bij tijden 
niet hefft koenen verwittigett worden , iss domino Schonenborgio well sessio 
thogestahn , doch dat in solckem casu van niemandt hernamals sunder des 
classis vorweten sall gedahn worden. 

Dewile ock dominus Stephanus Cohnius , pastor in de Buirtangen , noch 
nieuwlick wth ein ander provincie aldaer is beropen , und mede tho dem 
sijnodum van classe Oldamptina is gesonden, alehr dat he noch sine 
testimonia vocationis et vitae anteactae dem synodo hefft vertoent , wowoll 
up sine persone sunst niet the seggen, sall solckes hernamals in neene 
consequentie getrocken worden. 

4. Darna is na olde christlicke maniere censura morum geholden mit 
de predigers und olderlingen, welcke van hare respective classibus an 
den synodum sijn geschicket, und is up niemant ichteswatt vorgebracht, 
darup hen althesamen is sessio thogestahn. 

5. De namen der predigers, welcke tho desen sijnodum sgn ge- 
schicket, sijn dese: l) Hierop volgt in YY: „Haec est aynothw provincialis urbia Groningae el 
Omblandiae XXIV". Digitized by VjOOQIC 319 

ex classe Groning.: 
dominus Cornelius Hillenius, pastor ecclesiae Groning., 
dominus Martintjs Meierus, pastor in Westerbrock, 
de E. E. Koppen Jarghes, olderling; 

ex classe Dammonensi: 
dominus Georgiüs Placius, pastor ecclesiae Damm., 
dominus Reinerus Wolfius, pastor in Weijwertt, 
dominus Henricus Banius, pastor tho Hellem, loco senior; 

ex classe Loppersumana : 
dominus Joachimus Soriüs, pastor tho Loppersum, 
dominus Wilhelmus Walravtus, pastor tho Westerembden , 
dominus Lambertus Henricides, pastor tho Wittewehrum; 

ex classe Enerumanai): 
2. dominus Alardus a Besten, pastor in Petersburen, 
dominus Johannes Smaltjus, pastor in Tijnallinga, 
dominus Bernhardus Sagittarius, pastor in Ehnerum; 

ex classe Middelstumana: 
1. dominus Wolffgangus Agricola, pastor tho Bedum, 
dominus Joachimus Borgesius, pastor tho Westerwitwertt, 
dominus Godfridus Lomeierus, pastor in Usquartt; 

ex classe Suidhormiana : 
dominus Gerhardus Johannis, pastor in Northorn, 
dominus Johannes Schonenborg, pastor tho Grott Adwertt, 
dominus Marcus Marsmannus, pastor in Wijrum; 

ex classe Oldamptina: 
dominus Wigboldus Homerus, pastor in Midwolda, 
dominus Johannes Loelingius, pastor tho Nortbroke, 
dominus Stephanus Cohnius, pastor in de Buirtange. 

6. Darna sqn bij de meeste stemmen geeligert in praesidem dominus 
Georgiüs Placius, in assesorum dominus Cornelius Hillenius, und in 
scribam Henricus Banius. 

7. Entlick hefft sijnodus vor gudt angesien, dat dominus Wilhelmus 
Walraven, pastor tho Westerembden , de predige up mid weken in de 
kercke van den Dam solle dhoen. Und is mede resolvert, dat ditt her- 
namals per vices bij de dassen sall ummegan, und mogen dan de prediger 
des classis, an wien de vices sollen fallen, uth ehrem middell einen uth 
dien, welcken se an den sijnodum werden schicken, dartho nomineren. 

Hiermede is de erste sessio geendiget. J ) De vergissing in de rangorde der dassen, die in YY en ZZ in acht genomen 
is, wordt hier door de voorgeplaatste cijfers hersteld. Digitized by VjOOQIC 320 

Secunda sessio antemeridiana Maij 5. 

1. Hefft dominus praeses de actie mitt dat gebedt angefangen. 

2. De E. E. heren van den collegio der heren Gedeput. dartho ge- 
committertt umtne dem sijnodo bij tho wohnen, als de E. E. heren Joost 
Valcke und Willem Ubbena , sijn in sijnodo erschenen und hebben ehren 
credentzbrieff vortoent. 

3. Sijn de acta sijnodalia des vorigen jaers gelesen und vorerst gelettett 
up den 1 art. sess. 3, the weten van de mulcta der predigers, de in 
tempore niet present sin, als men sessie in sijnodo sall nemen, edder 
sunder verhefflike orsake sick absenteren , welckes alsnoch van dem sijnodo 
wertt approberett und vor goet ingesien. 

4. Is in achtervolg art. 3 ejusd. sess. in dem sqnodo vertoent und 
gelesen testimonium examinis van domino Henrico Stalio, pastore then 
Buer, welckes testimonium van dem sijnodo [is] approbertt. 

5. Ingeliken de testimonia vitae anteactae van Heinsio FiiiDERia, pas- 
toren tho Caiepende, sijn gelesen und geapprobertt. 

6. Dominus Eilardus Roverius, pastor tho Behnim in classe Lopper- 
sumana, und dominus Stephantts Cohnius, pastor in de Buirtange in classe 
Oldamptina, sollen de testimonia van hare beropingen und vitae ante- 
actae den deputatis sijnodi, welcke finita sijnodo sollen eligert werden, 
vertoenen. 

7. Artic. 5 ejusd. sess. van domino doctore Alstorffio und Johanne 
Hornebttrch in classe Suidhormiana , datselve is van dem classe mit de 
predigers bovengemeltt affgehandeltt. 

8. Hefft de E. Coxradtt van Rensen , redger, dem sijnodo avergelevertt 
ein schrifftlicke vorbede vor Hermanno Christophori tho Juckwertt thot 
solcken ende streckende, datt Hermanntjs in dat predigampt tho Juck- 
wert, allwaer he beth hertho invita sijnodo hefft gestanden, moge continuertt 
und ten vullen wederom angenomen werden, dartho vortbrengende enige 
reden, in sin E. schriften wittlofftich verhaeltt. 

Is dese sake in bedencken genomen und well ripeiick darup gelettett 
und van dem sijnodo resolvert. Dewile Hermannus Christophori beth hertho 
noch niet iss nagekamen , watt hem up andere tyde van verscheiden sijnodis 
is uperlechtt, so blifft ock alsnoch sijnodus bij de vorige resolution, tot 
verscheiden malen darvan genamen, mits dat de domini deputati sijnodi 
mit thodoent der E. E. h. Gedeput. sollen den E. E. juncker Caroll 
Victor Ripperda, als sijnde collator tho Juckwertt, enttweder muntlick Digitized by VjOOQIC 321 

so mogelick edder schrifftlick darvann adverteren und mit reden dartho 
induceren, datt de resolutiones sijnodales tot verscheiden malen Hermakni 
saken angaende mogen int effect gestellet werden. 

9. Bernhardus de Indema , pastor in de Harckstede , hefft in den sjjnodo 
proponert, woverre dat he mit de geraeinte tho Marsum up eine ordent- 
licke beroping is angekamen, jedoch van ehnen nu frustrertt und ge- 
schuinet werde, versoeckende damp datt enige van de gemeinte aldahr 
als Frerick Cornellis, Willem Peters, Harcke Peters, und Johan van 
Ldïgen, ingeliken Johannes Laxtenitts junior mochten geciteertt werden, 
welckes hem thogestahen. Darup twierleij vorscheiden schrifften affgefer- 
diget, datt de personen bovengemeltt jegen den 6 Maij, sijnde Woonssdag, 
namiddage jegen 2 uhren in sijnodo erschinen sollen umme van dese 
sake the handelen. 

10. Art. 2 sess. 4 van de collection der argumenten in de controversia , 
de dar pro et contra van de Reformerden ter eener und den Arminianen 
ter ander sjjde vortgebrocht werden, darvan hefft dominus Hillentus 
rapportt gedahn, dat darvan albereit enige theses und antitheses wehren 
geconcipiertt Sollen overst tho siner tidtt gedrucket und den classib. 
thogeschicket werden. 

11. Art. 4 sess. 4 van de entfrombdinge und missbruck der kercken- 
goederen, darvan hefft dominus Hillenius ock dem sijnodo angedient de 
sake albereitt up einen goeden voet angefangen tho sin. 

Sessio 3, 5 Maij pomeridiana. 

1. Hefft dominus praeses de actie mitt dat gebedtt angefangen. 

2. Is in sjjnodo erschenen Dooke Walpaertt, tho Norttdicke ingeseten, 
und hefft vorgegeven, wodat de junge joget tho Nortdicke door gebreck 
van einen bequamen schollmester versuimet worde. Hebben de prediger 
wth dem classe Oroningensi verklaertt, datt de sake haeren classi was 
anhangig, und datt se darmede besig wehren darin gedahn the worden. 
Wertt derwegen datselve van dem sijnodo an denn classem upgemeltt 
renvoqertt. 

3. Art. 7 sess. 4 van den collecten der predigers in dese provintie 
tot assistentie van haeren nagelaten weduwen etc. Sijn de artikelen, gelick 
de darvan up andere tijde concipiert sin, wederom doergesien und enige 
mitt gemeine advis daerinne verandert, und sullen de predigers, up desen 
sijnodo versamlet , haere respectieve dassen daerhen vormanen , dat sodane 
penningen den deputatis sijnodi jegen ankumpstige classicale visitation 
mogen ter handt gestelt werden. Jedoch is mede resolvertt, datt so ein 

Acta m/n. provvnc. VIL 21 Digitized by VjOOQIC 322 

prediger, de mede de artikelen van de collecten undertekent helft und 
bereit is nu van dato aff up the brengen, tusken dit und thokumpstige 
visitation mochte sterven, so sall hetselve sijne nagelaten wed we mogen 
genieten. Und wert vor guedt ingesien, dat de predigers, de in den 
respective dassen undertekent hebben, sick underdes mit malckanderen 
bereden sollen, in watt forma, in wiens name und an watt orden und 
plaetsen de penningen ten bequaemsten moegen uthgedaen werden. Sullen 
ock de classes omtrent twee weken the voren darvan doer de deputatos 
sijnodi geadvertert werden umme jegen de anstaende visitation de pen- 
ningen verdig the hebben. 

4. Ad artic. 8 sess. 4 van den duvelbander in dem Dam, beloven de 
predigers des classis Dammonensis hirinne na vermogen haer beste tho 
dhoen und darvan an de deputatos sijnodi in de thokumpstige classicall 
visitatie the relateren. 

Sessio 4 antemeridiana 6 Maij. 

1. Post fusas ad Deum preces is men vortgefahren om acta sijnodalia 
des verleden jahrs na the lesen. 

Ad artic. 2 sess. 5 van den schollmesteren und kosteren, de uth den 
klosterguderen haer tractament genieten, dat se sullen jahrlicks ein testi- 
monium van dem classe, dar se under geseten sin, hebben, is datselve 
woll an den rentemester Verutium remonstrert, und dewile men vermerckt 
darup niet gelettet the sin, sollen domini deputati sijnodi noch damp 
anholden. 

2. Datt den Wedderdopers allerleij boeken the Gronningen drucken 
the laten wert thogestahn, und deselve hen und wedder under de luide 
uthstroijen, darmit hetselve moege afgeschaffett werden, hebben domini 
deputati sijnodi hirin haer devoir gedahn, verwachten darup alsnoch ein 
thovorlatige antwordtt 

v 3. Ad art. 12 sess. 5 belangende dat vastelaventlopen hebben deputati 
sijnodi darvan relatertt darin bij den heren Gedeput gedaen tho hebben, 
welckes ock van den heren is int werck gestellt. Sullen ock de domini 
deputati sijnodi jarlicks bij den heren Gedep. anholden , datt solcke man- 
daten aile jahr continuert werden. 

4. Ad art. 20 ejusd. sess. van neene studenten uth dese provintie in 
de Jesuitische scholen the laten studeren etc, hebben domini deputati 
sijnodi den E. E. h. Gedeput. datselve remonstrert. Sullen deputati aqnodi 
alsnoch bij den heren anholden, dat het mandaet darvan einmall uthge- 
gaen moge renovert und int werck gesteltt werdenn. Digitized by VjOOQIC 323 

5. Artic. 22 sess. 5 van den logen und steroken bedelers, hoewell 
van den heren Gedep. darm is gedahn, so sollen evenwell de deputati 
sijnodi bij den heren anholden, datt mit merder ernst daraver moge ge- 
holden werden. 

6. Art 23 sess. 5 van de schentlike missbruken, lichtferdicheiden, 
ehebrekerien , bjoetschande , lichtferdige ehescheiden und andere enormi- 
teiten, so dagelicks in den ehestant vorfallen, worden domini deputati 
sijnodi belastet ernstlick bij den E. E. heren hoof tmannen an the holden , 
dat darinne moge remediert werden. 

7. Artic. 24 sess. 5, datt de pachters des Sondages plegen the sitten 
und de luide daerdoer an de anhoeringe des gottlicken wordes verhindertt 
werden, klaget sjjnodus, dat van den heren Gedeput. datselve well ver- 
baden wert, overst van den pachters niet in acht genohmen. Werden 
deputati sijnodi alsnoch vermaent bij den E. E. h. Gedep. an tho holden , 
datt solcke inhibitie moege verniewert und den pachters ernstlick inge- 
bunden werdenn up Sondagen nene sessionn the holdenn. 

Sessio 5 pomeridiana 5 Maij. 

1. Hefft dominus praeses de action'mitt datt gebedt angefangen, und 
darna is men int lesen der acta sijnodalia des vorigen jahrs vortgefahren. 

2. Angaende art. 25 sess. 5 van den doetslageren etc. hebben de heren 
deputati sijnodi mit haere nersticheit sovele thowege gebracht, dat van 
den E. E. warfsheren ein mandaet desenangaende is uthgegaen, darvan 
men ock verhopet, dat tho sijner tidt sall na behoer executeert werden. 

3. Ad art. 27 sess. belangende de questie van Adolpho Besten, pas- 
toren tho Wehe, welcker van den E. E. juncker Reent Alberda tho Spiek 
van ene leelike daet is beschuldiget worden etc, iss darup Adolphus 
Bestek in sijnodo erschenen. Und gefreget, woeferre dat he mitt dem E. 
E. juncker in sine pleitt iss angekamen, darup he sick in sijnodo beklaget, 
dat he mit de sake met koende ten ende kamen, nademaell de E. E. 
juncker Alberda mannigerlei uthfluchten soecke, begerende darin des 
sijnodi assistentie, versoeckende ock ad vis undraet, woedathe mit behol-r 
dinge sijner ehre und sonder scandalizatie des predigamptes moge van 
de tedieuse pleitt afgeholpen werdenn. 

Is darna ripelick gelettet und befunden, dat Adolphus in modo proce- 
dendi sick hirinne watt heft thobuten gegaen. Derwegen in ansehn der 
heren hoftmannen sententie, und dat de E. juncker Alberda sick up 
tuigen, van welcken sine E. solckes solde gehoret hebben, beropet und 
tot solcken ende producert heft den ehrn. Sweer Hoenderickx, dessen 

21* Digitized by VjOOQIC 324 

getuchnis ock gelesen , sullen deputati sijnodi mit thodóen des ' classis 
yan Euerum sick van de gelegentheit deser saken bij den ern. Hendrickx 
erkunden und alsdaen in. de sake dhoen, wo se upt bequaemste doenlick 
und behoerlick koenen erfinden. 

4. Sijn in sjjnodo verschenen de vulmachten van Wirdum, the weten 
Popke Abels, kerckvoget, und Allert Abis mit haeren advocaet, vorstel- 
lende woedat se na vortreck van haeren pastoer Herhannus Dunckebus 
in sine plaetze samptlicken vociert hebben Antonium Fridericüm, itziger 
tidtt pastoer tho Grarrelswehr , und thot solckem ende dem pastori upgemelt 
eine beropinge, van enige collatoren und ingeseten aldahr undertekent, 
ther handen gestelt, overst darinne van den jufFéren van Froma, de ock 
medecollatoren aldaer sin, ingesperrett worden. Hebben damp de beropinge 
dem sijnodo vertoent umme damp the letten, offt deselve unwettelick 
und niet solle ratificeert werden. 

Wertt van dem sjjnodo resolvert, dewile de heren gecommitterden als- 
mede collatoren in dese sake doende [sindt]!), dat het binnen korten 
dagen tot enen goeden ende sall komen. Woe overst niet mochte gescheen , 
wert solckes den deputatis sijnodi ther handen gesteltt, darmede de 
vullmachten syn thevreden gewest. 

5. Sijn Frerick Cornellis und Johan van Lingen tho Marsum up de 
citation an hoer gedahn in dem sijnodo verschenen und the reden ge- 
stellet, dewile se sick mit worden und thosagen mit Bernhardo de 
Indema, pastoren in de Harckstede, hebben ingelaten belangende de 
beropinge aldahr tho Marsum, worumme se sodaene belofftenn wolden 2 ) 
retracteren und also Bernhardtjm spotten und schuinen. Waerop de van 
Marsum sick hebben verklaert, wodat de kerckvogden aldaer weinich 
tits na de doott van domino Egberto Mengerinck, saligen pastoern tho 
Uthwijrda, de Marsum eine titlanck mede bedient hadde, mit domini 
Laxtenü tho Hollwirda sohne enige worden hebben gehatt und belofften 
an hem gedahn, und dat se niett wusten sick soferre mitt Bernhardo 
ingelaten the hebben. Damp Bernhardus wittlofftige verklaring gedahn, 
wodanig de sake beschapen, wamp de van Marsum niet sonderlikes 
hebben koenen tegenbringen , dan uth ehre ungestadige worden sick 
mercklick entfallen laten, dat se sick mitt uthfluchten wolden behelpen. 

6. Is ingeliken dominus Johannes Laxtenius junior up de citation an 
hem gedahn in sijnodo erschenen und gefraget, woeverre dat he mit de 1) „[aindt]" aangevnld uit YY. 

2) „wolden" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 325 

[van] *) Marsum were angek&men , und offt he ock eine beropinge van de 
gemente aldaer hadde. Darop Laxtenius eine beropinge dem sijnodo 
exhibertt, de ock gelesen. 

Is 2) in dem sijnodo hirup vele consideratie und bedencken gefallen 
und vor goet angesien, dewile up andere tijden damp verscheiden reso- 
lutiones sijnodales gepassert belangende de combination van Marsum und 
Solwertt, werden deselven resolutiones sijnodales alsnoch van dem sijnodo 
approbertt, und is dominus Laxtenius mitt ernste darben vermaent sodane 
resolutiones na tho kamen und 6ick der combinatien van Uthwjjrda mitt 
Marsum the entholden. Und imgefalle he sick dem sijnodo wolle tegen- 
se tten, is classi Dammonensi van dem sijnodo woll ernstlick ingebunden, 
datt he alsdan tot dat examen niet solle thogelaten und vor geen mem- 
brum classis erkant werden. Wert ock de beropinge van Marsum vor 
null und nener werden gehalden, ensdels stridende jegen de resolutiones 
sijnodales und anderdels in sine behorlike forma niet gestellet sijnde. 

De 3) ingesetenen van Marsum sjjn ingeliken vermaentt van de combi- 
nation haerer kercke mitt Uthwjjrda af tho treden und sick hirinne ver- 
holden na verscheiden resolutiones sijnodales, hirup genomen. Und so se 
tój de gedaene belofften an Bernhardum niet willen persisteren, datt 
sijnodus hirdoer sall verorsaket werden the arbeiden doer behoerliko 
middell, dat de van Marsum entwedder allein eincn egenen prediger 
sick sollen beropen ofte ten minsten mitt de van Solwerdtt tho de ver- 
kiesinge van einen anderen treden. 

Sessio 6 antemeridiana 7 Maij. 

1. Helft dominus praeses de action mitt dat gebedtt angefangen. 

2. Hefft de E. E. Dodo van Amswehr dem sjjnodo vorehrtt enige 
boeken, van sin E. uthgegeven, darvan de vorrede is gelesen om den 
inholtt darvan te verstaen, welckes werck sijnodus sick hefft wollgef allen 
laten, und doet sine E. fruntlick bedancken vor de vorehrde exemplaria. 

Ingeliken is ock ein geschrift desselven heeren Amswehr dem sijnodo 
thogeschicket om gelesen tho werden. Dewile overst datselve schriven watt 
lanck, sijn dartoe nominertt dominus Cornelius Hillentus, sijnodi assessor, 
dominus Joachimus Soriüs und dominus Gerhardus Johannis datselve 
schriven mitt fiite doer the lesen und an den sijnodo rappartt the dhoen , 
watt de inholdt darvan und des E. E. Amswehr versoeck is, darmit als- 
daen darm mag gedahn werden. 1) „[van]" aangevuld uit YY en ZZ. 

2) Hiervan maakt YY een afz. artikel door het nummer 7 voor te plaatsen. 
8) Hieraan geeft YY het nummer 8. Digitized by VjOOQIC 326 

3. Iss men vortgefahren in dat lesen der acta sijnodalia des verleden 
jahrs. Dnd belangend art. 1 sess. 6 van de suspensie Adolphi Ehpenii, 
pastoren in Oldensyll, hebben de predigers uth dem classe Middelstumana 
an den sqnoduin relatertt, datt achtervolgende de sijnodale resolutie mitt 
Adolpho geprooedertt sij und solckes niet fruchtlos affgegaen. 

4. Artic. 2 sess. 6 int stuck vant appelleren a classis sententia an 
einen sijnodum, wertt de resolutie, darup in sijnodo genomen, alsnoch 
approbertt und vor goet ingesien*). 

5. Ad artic. 3 et 4 sess. 6, belangende dat men copiam moge 
erlangen van de resolutie, datt deputati sqnodi sullen mogen Wjjwohnen 
dem examini, so vanneer enige studiosi theologiae in academia Groning. 
van denn professoribus theologiae mochten examinertt werden, darvan 
hebben domini deputati sqnodi relatertt, dat se bq dominum doctorem 
Ravensbergerttm angeholden hebbenn om copiam darvan the mogen hebben, 
und dat dominus doet. Ravensb. belofften gedahn deselve an handenn 
van deputatos sijnodi tho stellen. 

6. Ad artic. 7 sess. 6, datt Ehnum mitt einem egen prediger mochte 
versehn werden etc, hebben deputati sijnodi darvan relatert darm van 
hen gedaen the wesen sovele mogelick. Und hefft de E. E. Willem 
Ubbexa geklaget tho Enum gene sufficiante middelen tho wesen umme 
einen prediger allein te underholden, und darup versochtt, off niet eine 
bequame combinatie mitt Ehnum konde»getreffet werden. Waerup synodus 
verklaert, off se woll achtet, dat well solden gefunden werden bequame 
mannen, de Bick mit de upkumste tho Ehnum well solden genoegen 2) 
laten, und doer solcke exceptie de sake men verlengett wertt, doch ver- 
wachtende den uthganck der beropinge pastori s in Garrelswehr na Wir- 
dum, leth sijnodus dese sake den deputatie sijnodi bevolen sijn umme 
neffens classem Loppersumanam der gelegenheit van Ehnum und benach- 
berde caspelcn , van welcke combination gesproken is , sick tho erkundigen 
und daen darin the dhoen, als se solckes behorlick the syn sollen erfinden. 

Wertt ock de combination van Zeerip mit Ehnum in sijnodo unbehoerlick 
the wesen verklaert. 

7. Ad artic. 8 sess. 6 , datt de heren collatoren haere stemme velemin 
plenariam vocationem an neene persone behoeren the confereren, voor 
und alehr se sick desselven bequamheit, idtsq dan bij de respective 
dassen edder bij de professores tho Qronningen, erkundiget hebben etc, 1) Dit art. 4 is in 7//j met een andere hand in marg. bijgeschreven. 

2 ) „genoegen" naar YY en ZZ. Onze cod. heeft „genegen". Digitized by VjOOQIC 327 

hebben deputati sijnodi den E. E. h. Oedeput. solckes remonstrertt 
Und derselven E. E. apostille damp gelesen sijnde leth tegenwordige 
sijnodus sick deselve wollgef allen , und achtet sijnodus, datt noch de 
vorgaende noch dese resolutie niet sall edder kan strecken tot enige 
prejuditie der heren collatoren. Und hebben de E. E. heren, up dem 
sijnodo tegen wardig, angenomen (dewile haer E. E. sick verklaerden 
darvan nene last the hebben) deselve sake up den ersten ankomenden 
landsdag upt favorabelickste vor tho stellen. 

8. Ad artic. 10 sess. 6, datt de praeceptores und mesters, sowoll in 
de duitsche und latinsche schole, alsock mede de professores in de 
acaderaia tho Oronningen sollen mede undertekenen de formulam unionis , 
gelick hier gebniickelick ad retinendum consensum et pacetn in ecclesia , 
schola et repub. hujus provinciae etc, iss na relatie der deputati sijnodi 
van gemelten dominis professoribus Groning. darin gedaen tot goet genoegen 
des sijnodi. 

9. Ad artic. 12 sess. 6, dat den Wedderdoperen int Oldeampt noch 
eine vrjje und apenbare vergadering wortt thogelaten etc, hebben de- 
putati sijnodi daervan relatert solckes den heren borgemesters und raett 
tho Oronning. van hen remonstrert tho wesen, averst geen effect damp 
gefolgett. Werden deputati synodi alsnoch belastet ferner bij den heeren 
borgemesters und raedtt an tho holden, datt darin moege gedahn werden. 

10. Artic. 14 ejusd. sess. van de hemelicke copulatien der Wedder- 
doperen etc. Damp van den deputatis sijnodi geantwordet, datt hirup 
van den E. E. warffsheeren albereitt resolutie is genomen. Und werden 
deputati sijnodi vermaentt mit den ersten copiam hirvan tho lichtenn. 

Sessio 7 pomeridiana 7 Maij. 
1. Post effusas ad Deum preces iss men vortgefaren. Domini deputati 
sijnodi und de neffens hen wehren gedeputertt tho verhandelinge der 
sake Antonu Strombergh in Rottum, van all hetjenige in deselve sake 
was vorgefallen und verhandeltt int lange rapport doende, hebben ver- 
klaertt, wowell se noch in lehre noch in leven sodanige stucken niet 
hadden vernomen, worumme he sinen denst hadde moten verlaten und 
afgestelt the worden, nochtans befunden hadden, niet allein dat he hem 
doer hevige worden und schelden so an enige particuliere personen als 
insonderheit dem classe van Middelstum hadde verlopen , woraver he sine 
schuldt bekent, mitt deselve versonet und ock apenbare satisfactie hadde 
gedahn, maer ingelicken sodane verbitterunge und verfrembdinge der 
gemoederen so bij de ingeseten van Rottum insonderheit alsmede in 
Amomo Stromberqio tegen den anderen hadden vernomen, waeruth an- Digitized by VjOOQIC 328 

geraerckt wirdt, dat he aldaer weinig solde koenen stichten etc, dat 
se oversolckes mitt vorweten und advis der E. E. heren Gedeput. vor 
goet ingesien und geresolvert hadden , dat Antonius Strombergius tot Majj 
deses jahrs 1618 den dienst tott Rottum betreden und undertuschen na 
ein andere platze offte beropinge uthsien solde om alsdan, hem middeler- 
tidt well dragende , mitt ein gudt getuchnis vandaer the vertrecken , gelick 
dan deselve resolutie ock bij Strombergio ingewilliget sinde, deselve bij 
haer, de E. E. heren Gedeput. und Anton. Stromb. was undertekent 

Hebben vorts de depuiati verklaert, datt Strombergius midlertitt neene 
beropinge hadde koenen bekamen, dat he hem (vor sovele bekent was 
und mede bij dem classe verklaertt wertt) well hadde gedragen, ock 
datt de E. E. heren gecominitt. haer hadden angeseit, dat de inwonders 
nu beter tegen Strombergium geneigt solden sin und darbij vor goedt 
insagen, datt he noch bq provisie tott Rottum solde mogen verbliven, 
totdat he eine andere beropinge solde bekomen , gelick mede Strombergius 
ten selven ende ein othmodige supplication an sijnodum heft avergegeven, 
de ock is gelesen, versoeckende dat de ehrwerdige sjjnodus wolde ben- 
dencken, wadt hirin solle dienen gedahn the worden. 

De sijnodus up alles well lettende, de sake well overwegende und 
averleggende , dat he was geordinertt umme the vortrecken, niet ten ansien 
der lehre und quade stucken maer insonderheit ten ansien der verfrembdinge 
der gemoederen, ock dat he hem middelertij dt well hadde gedragen, in- 
gelicken dat de heeren gecommitt. van veranderinge der gemoderen andere 
verklaringe deden und de provisionele tholatinge in den denst vor gudt 
solden insien, und datt Strombergius niet en diende ock niet verdient 
hadde so hastelick und hardelick verstoten the worden, hefft vor goedt 
ingesien, dat Strombergius bij provisie tho Rottum noch sall verbliven, 
totdatt he eine ander beropinge dartho arbeidende sall bekamen , ofte dat 
he mit sjjnen inwonderen also kame the verdragen, dat se selven sqn 
bliven solden moegen versoecken, und dat alles up conditie datt de 
deputati sijnodi mit de van dem classe van Middelstum mit den E. E. 
heren Gedeput sullen spreken und de gantze sake vorstellen , und so haere 
E. E. • solckes mede vor goedt sollen insien , dat alsdan de resolutie vor 
vast geholdenn und Strombergius vermaent sall worden hem fredelick 
und stichtelick so in sin gemeinte als in classe van Middelstum int geraein 
und besonder te dragen, ofte so he hem darin wederumme solde komen 
te verlopen , datt he datelicken solle nae befindinge der saken geremoviert 
worden. Und sall de classis van Middelstum up denselven in der tijdt 
goede und flitige achting geven. 

2. Sjjn de olderlingen van den Dam in sjjnodo comparert, the weten Digitized by VjOOQIC 329 

Duirtt Ekmens, Antonu van Breda, Dooke Luninckhuisen 1), Gertt 
Harmens , vorwendende datt na de reductie van de stadt Gronningen und 
Omlanden achterfolgende de kerckenordeninge ock ein bruick is gewesen , 
datt de olderlingen van den Dam stedeshen de classicale vergaderingen 
hebben bijgewont und nu eine titlanck sq thoruggegebleven, versoeckende 
in sodane olde gebruick wederom ingewesen the worden oft orsake the 
weten, warom dat idt hen niet solde wederom thogestaen worden. 

Is ditt versoeck der olderlingen in acht genomen und darup geiettet und 
resolvert, dewile darvan in den nationalibus sijnodis verscheiden resolutiones 
sijn genomen , dat se sullen to de classicale vergaderinge thogelaten wer- 
den, kan ock den olderlingen van den Dam hoer versoeck niet afgeslagen 
werden, mitsdien dat uth haerem middell van den consistorio aldaer ein, 
de daertho schintt de bequaemste the wesen, sall eligert worden umb 
sick neffen den pastoer aldaerhen te vervoegen, j edoch dat ditt den van 
dem Dam dermaten niet sall thogestaen werden als hebbende eine pree- 
minentie boven de andere kercken in dem classe , sonder dat idt ock den 
anderenn kercken , dar idt bequamlick gescheen kan , sall thogelaten wer- 
den, bij sovere se ditt in den classib. werden versoeken. 

3. Dominus Cornelitts Hilleniüs, dominus Joachimus Sorius und 
dominus Gerhardus Johannis hebben wederom dem sijnodo rapportt ge- 
dahn de schrifft des E. E. Doode van Amswehr doorgelesen the hebben, 
und verklaren den inholdt darvan the wesen sjjne truwe arbeitt, ner- 
sticheitt und grote kosten vor de kercke und armen van hem angewent 
bekant the maken, twelck de sijnodus mit benoegen hefft angenomen. 

Sessio 8 antemeridiana 8 Maij. 
1. Hefft dominus praeses de actie mitt dat gebedt angefangen. 

Van den gravaminibus classium. 
Gravamina classis Dammonensis. 
Ad 1 gra vamen, dewile de geruchten gaen streckende tot verkleine- 
runge des h. predigampts und verhinderung gueder prediger, de hoere 
conscientie hirin niet beswaeren willen, datt enige sick understahn doer 
geschencke und gifften der collatoren stemmen an sick te kopen und vor 
pastorieden sten grote summa van penningen uthbieden , oft niet de ehrwer- 
dige sijnodus enen weg koene finden, woerdoer den collatoren de hope 
umme geschenck tho genieten afgesneden und den anderen de hant ge- 
sloten werden moge, resolvert sijnodus, datt alle predigers, de van nu 
vortan tho dat predigampt mochten beropen werden und sonst van de !) „Luninckhuisen" YY heeft „Luijnckhuisen". Digitized by VjOOQIC 330 

eene platse up ein ander mochten vertrecken, allehr datt se van den 
classibus angenomen werden, behoeren in dem collegio der E. E. heren 
Gedeputerd. mit eede the verklaren, dat se per simoniam edder doer 
belofften van geschencken, an den collatoren gedahn, de beropinge niet 
erlanget hebben, dat ock domini deputati sjjnodi sullen bij de E. E. 
heren Oedeput anholden, datt snlckes effectuertt moge werden. Sall ock 
up den lantsdag vorgestellet werden, wo den collatoren, hirinne delin- 
querende, sall mogen tegenstan worden. Sullen ock de predigers vor 
haere respective classen sancte betuigen neen simonie van hen gebruicket 
the wesen. 

2. Ad grava. 2, dewile men spoertt, dat idt den kerckvogden und 
caspelluiden an velen orden mehr umme de pastorielanden, dat se deselve 
umme halve hure mogen an sick holden als umme einen pastor tho 
doende is, woerdor se de beropinge einer predigers soken te verhinderen 
und retardieren, ofte ten minsten enen prediger vor overleveringe der 
beropinge darhen dwingen, datt he hen de belofften moet dhoen de landen 
ehnen the laten holden vor gewisse und minder huiringe , off men solcke 
unordnung niet koene bejegenen edder aff schaffen, res. sijnodus, dat 
solckes van den dominis deputatis sijnodi an de heren Gedeputerd. sall 
geremonstrert werden, datt hen van den E. E. heren de hant darom 
gelentt worde, dat solcke abusen afgeschaffet mogen werden, und wadt 
van den heren Gedep. niet kan gescheen, solckes wijders up enen lants- 
dag versocht the werden. 

3. Ad 3 grav., offt dar iemandt uth den classen wolde wadt drucken 
laten, of he dan niet sall geholden sijn solckes erstlick dem classi, under 
welckem he sorterende is, the laten visiteren, ehr he idt tho dem ende 
den heren professoribus tho Gronningen exhibertt, iss resolvert, dat hirinne 
na de kerckenordning und verscheiden resolutiones sijnodales sall gedahn 
werden, und datt men de respectieve classes niet sall vorbjjghaen. 

4. Ad grava. 4 solde classis gerne sehn, dat nochmals om ein sekere 
eheordening und affschaffung des missbruickes des sabbathdages und der 
grote leedtbehren muchte angeholden werden. 

Res. sijnodus, angesien de kerckenordnung dat in denn mundt hefft, 
und hett landtrecht selven lib. 3 art. 66 sick referiert tho sekere wetten 
der h. kercke, dat men up de lantsdage solle anholden, dat solcke 
wetten gestelt und apentlick bekant gemaket werden. Desgelikenn ock 
wegen den missbruick des sabbathdages und de excessive kosten up den 
leedtbehren. Digitized by VjOOQIC 331 

Gravamina classis Loppersumanae. 

5. Ad grav. 1 , dewile ehrtits ein decretum up den srjnodis is genomen 
worden, dat sick niemandt sall verdriesten ein beroep des h. ministerii 
an te veerden sunder consent der vacerende gemeinte und approbatie 
des classis, und doch van enigen dar platt tegen gedahn wertt, so wolle 
de ehrw. srjnodus verklaeren, wattvor censura aver sodane delinquenten 
behoert the ghan. 

Hes., dat de censura daraver sall ghan, dat de vocation niet behoert 
legitima geachtet te werden, dat ock de persona, daraver dit gra vamen 
vornemelick gesteltt, niet geachtet wertt tegen classem Loppersumanam 
delinquert the hebben. 

6. Ad grav. 2, nademale befunden wert, dat enige personen sunder 
verloff des classis up enige vacerende platsen predigen, und ock (de be- 
ropinge darvan erlangett hebbende) sunder verloff derselver datelick sick 
mit de woninge aldaer nedersetten, gifft classis dem srjnodo tho bedenc- 
ken, watvoer censura hernamals aver solcke personen behoert geholden 
tho worden. 

Res., datt classis, lettende up alle circumstanüas , indien solcke exem- 
pelen mochten vorfallen, entweder allein edder mit advis der deputatorum 
sijnodi darinne solle dhoen. 

7. Hirtuschen hebben de ingeseten van Marsum ein schrift ingelecht 
deses inholdens sehr verwundert the wesen, datt srjnodus haere beroping, 
an Laxtenium juniorem thogesonden, als unwettelick the wesen cassert 
hefft, betuigende dat se bij sodane beropinge gedachten the verbliven 
und nummermehr darvan af tho treden, mit vele andere ungeschickedo 
und ten dele unwaerhaftige reden, wittlopig darin verhaelt. 

Res. srjnodus alsnoch the verbliven brj de vorige resolutie. 

8. Ad grav. 4, nademall ehrmals ein decretum in srjnodo is gepassertt, 
datt men in platse der disputatien sick in allen classibus exercere in 
concionando, welckes denn sehr profitelick is umme vele reden, datt 
solckes sowell in dem einen classe als in den anderen sonder under- 
scheitt moge werden geplegett, wertt van den sijnodo angenomen, und 
sall van denn deputatis sijnodi in allen classib. hirup gelettet werden, 
oft dar ock in gedahn werde. 

9. Ad grav. 5 entlick, dewile nu ein jahr edder twee hett verlotten 
van ossen, peerden und dergeliken sehr is ingereten, welckes dan is 
eine occasie van de enthilligung des sabbathdages und van vele unor- Digitized by VjOOQIC 332 

dentliclieiden und enorme simden, wert versocht, dat solckes doch van 
unse christlike overicheitt mochte werden gewehret. 

Bes., dat deputati sijnodi solckes den E. E. h. up den lantsdagen 
sollen remonstreren. 

Gravamina classis Middelstumanae. 

10. Grav. 1, offt niet de inlandische und prediger kinder in de pro- 
vintie in promotionibus voor den anderen behoeren befordert the worden 
caeteris paribus. 

Bes., datt idt billick behoere te geschieden und bij den heren an tho 
holden, datt idt ock moge effectuertt werdenn. 

12. Grav. 2, dewile grote negligentia wert gespoert in de classicale 
vergaderingen , datt vele sick absenteren und in langer tijdt niet tho den 
dassen komen, wadt remedie men sall vor de hant nemen umme solcke 
negligentiam aff tho schaffen. 

Bes. sijnodus, datt de predigers sullen ernstlick vermant werden de 
kerckenordnung desenangaende the volgen, de classicale vergaderung 
flitig by tlio wohnen, und de hirtegen mochten dhoen, Wjj soverre se 
nene wetüicke entschuldigung ehrer absentie koenen inbringen, daraver 
van haere respective dassen sollen censurert und mulctert werden. Und 
so enige de authoriteit des classis werden verachten, sullen de deputati 
sijnodi in denn visitationibus de hant daran holden. 

Gravamina classis Enerumanae. 

12. Grav. 1, oft idt niet nottsakelick wehre, dewile de kremer allerlejj 
papistische boeken allenthalven in de Ummelanden bringen the verkopen , 
daerdoer vele abuijsen und andere ungeregeltheiden ontstaen, datt men 
bij de E. E. h. Gedep. vant stadt Gronningen und Ummelanden anholden 
solle, datt se darin remedieren und die versieninge dhoen, datt sodan 
laster und affgodische boecken henferners niet mogen allenthalven the 
verkopen ummegedragen werden. 

Iss resolvert, datt men solckes doer de deputatos sijnodi an de h. 
Gedeput. solle versoecken. 

13. Gravamen 2 , dewile Adolphus van Besten doer andrivinge des in 
dem jahr anno 1616 in dem Dam geholden synodi in einen swaren pleitt 
tegens den E. E. juncker Beint Alberda tho Spiek van wegenn enige 
famose beschuldingen , so dem sijnodo bekent, iss gekamen, welcker 
juncker allerhande uthfluchten soecket, also dat de sake tho nenem ende 
kumpt, und derwegen hem domino Adolpho allein tho swahr sall fallen 
sodaenen pleitt tegens den E. E. juncker vorschreven uth the foeren, so 
noch sub judice hanget, of den niet behoerliken was, datt de ehrw. Digitized by VjOOQIC 333 

sijnodus hem Adolpho de behulplike hant darin the leisten, darmit sine 
ehre und gude name gereddet moge werden. 

Bes., datt darin van dem sijnodo saU gedahn werden. 

Gravamina classis Suidhormianae. 

14. Grav. 1. Klaget hett classis noch aver datt punctt van de doope, 
datt hirinne niet gelick gehandelt wertt als in Fresslandt unse naberschup , 
angesien datt de prediger alldahr ungedopte personen copuleren, und also 
datselve bij uns niet mach gescheen, so werden unse medebroders sehr 
gemolestert und de kerckendienst bij uns gelastertt. Iss derhalven des 
classis versoeck, oft idt den predigers ter platse, daer solcke moijte 
entstaet, niet mag freijstahn up alle circumstantien te letten. 

Bes. Is in sijnodo resolvertt, dat men desenangaende doer de deputatos 
sijnodi saU schriven an den coetum Embdanum und ock an den sijnodum 
in Westfriesslantt, datt se sick mit uns hirinne sovele mogelick wolden 
verenigen, und so solckes niet gescheen kan, dat tenn minsten de pre- 
digers in hoeren respective coetu und sijnodis darhen tho holden de 
personen uth deser provintie, de ungedoopt sin und copulatie aldaer 
versoecken, niet willen copulieren. 

15. Grav. 2, of de dope, so van den circumforaneis papistarum 
bedient wertt, saU vor legitimus geholden worden hir bij uns in unsen 
orden, dar orden tlick kerckendienst is, und daer hoer dienst van den 
magistraet verboden is. 

Yerklaertt sijnodus, datt se sick hirinne gelickformich holdett der 
antwort des sijnodi nationalis , tho Middelborch geholden , in quaestionibus 
particularibus quaest. 73, luidende van wortt tho wortt wie volgett: 
Waervoer men de doop der vagabunden papenn holden saU? Res. indien 
sie macht hebben urame the doopenn volgende der regulen der Komischer 
kercken , so saU de doope bij haer bedient (hoewell sie uth haeren platsen 
verdreven sin) niet wederhalt werden. Maer de doope van monniken und 
dergeliken, de nene macht hebben om the dopen volgende derselver 
regulen, sall van neener werden geholden werden. 

Sessio 9 pomeridiana 8 Maij. 
Helft dominus praeses de actie mitt datt gebedtt angefangen. 

Gravamina classis Oldamptinae. 
1. Grav. 1, of niet christelick, dat van dem sijnodo doer dessen 
deputatos nerstig werde gearbeidett, dat dat affgodische altaer in do 
kercke tho Siddebuihren, sijnde ein schandelos averblifsell des heillosen 
paussdoemss, doer autoriteitt der wettelicken magistraten weggeschaffet 
werde. Digitized by VjOOQIC 334 

Res. Verklaart ajjnodus, datt solckes van hoeren deput. den E. E. h. 
Oedeput. solle remonstrert werden, darmitt hettselve moge affgeschaffet 
werden. 

2. Grav. 2. Also im voerganden sjjnodo sess, 6 art. 11 rede is besloten, 
dat de christlicke overicheit tho afschaffing des unfledigen dansens sall 
werden sollicitiert, of niet nodig, datt de kercke ock hirin dat hoere 
dhoe, dat solcke lichtferdicheitt doer eine sijnodale resolutie an alle 
ledematen der gemeinten verboden und den pastoribus uperlecht werde, 
dat ein jeder bij siner gemeinte und dessen ledematen mit vermaningen, 
und bij den halsstarrigen mit kerckelike oensura doer thodoent der respective 
olderlingen van allsulck ergerlick huppen und springen soecke the sul- 
veren, und datt ten volge de classes in haere classicale censuren darup 
letten, of ein jeder hirin sin ampt genochgedahn hebbe. 

Hes. sqnodus, datt de predigers hirinne haer beste dhoen sollen, datt 
solckes erstlick bij haere ledematen, darna doer de autoriteit der overicheitt 
bij den anderen moge afgeschaffet werden. Und sollen de classe haere 
respective predigers darhen ernstlick holden und vermanen hirin hoer 
ampt trowlick na tho kamen. 

3. Nadem de gravamina classium sin afgehandelt, und de deputati 
des verleden sijnodi an desen sijnodum rapport gedahn hadden, watt se 
vormoege haerer commission gehandeltt hadden , sijn se uthgegaen , of se 
ock ergentwaer in vermaentt behoren the worden. Is nichtes vorgebrachtt, 
dan sie van dem sjjnodo samptlick ehres truwen denstes, vlitt und 
nersticheitt hochlick bedancket wordenn. 

4. De prediger des sijnodi gefraget sjjnde, of se ock noch ichteswatt 
vor tho stellen hadden, sijn enige reden vorgefallen, datt de E. E. juncker 
Starckenborch tho Wetzinga an den collegio der h. Gedeput angegeven 
hadde, wodatt ein prediger uth dem classe van Enerum sick dermaten 
mit drunckenschop verlopen, dat hè up und van dem wagen hadde moten 
getiltt worden. 

Sullen deputati sijnodi darhen arbeiden, datt sodane person namhafftig 
gemaket moge werden, und solckes dem classi an tho dienen, darmit 
na behoeren darin gedahn werde. 

5. Is doer enige fratres dem sijnodo van dem classe Middelstumana 
angedienett, dat se tegen de vorige resolutiones synodales des pastóris 
tho Middelstum sohne thogelaten hadden den predlgstoell in sines vaders 
absentie enige weeken tho verwahren, welckes sqnodus ten hogesten hefft 
improbertt, in betrachtung datt he noch sehr junck und tot sulcken denst 
unbequam geachtet wertt, so van wegen sijn haWjjt wo ock andere. mores Digitized by VjOOQIC 335 

indecentes, und dewile he ock noch niet to dat predigampt thogelaten. 
Daraver classis tho reden gestellet sqnde darup verklaertt, dat se hem 
woll solckes uth enige reden hebben thogelaten, doch niet absolutelick 
sunder mit gewisse restrictie, und dat de sake noch in integro sij. 

Ttesolvert ergo sijnodus, dat em sall hirmede verboden sin in solcker 
forma the predigen , doch of he mochte vor einmall loco patris predigen , 
dat solckes sall gescheen in bijwesen eines edder twier predigers. 

6. Sullen ock domini deputati sijnodi mit domino doet. Ravensbergero 
sick bespreken, dat de studiosi theologiae, de ad s. ministerium aspireren 
und in Gronningen in concionando sick exerceren , sullen vermaent werden 
sick watt matiger in haeren kledingen the dragen. 

7. Is ock vorgefallen eine frage, of niet vor guedt geachtet wertt, 
datt de nederlantsche catechismus mit de gètuichnisse der sproken, darvan 
up de kant alleinlick anwisinge gedahn wertt, ten vullen achter ein jeglike 
frage gedrucket werde, gelick de hochduitsche catechismus und Neder- 
lantsche Confessie gedrucket sijn. 

Achtet suickes sijnodus nutlick the wesen, und dat derwegen deputati 
sijnodi einen edder twee dartho sollen nomineren, de hen dartho dunckt 
bequaemst the wesen, umme suickes int werek the stellen und bij den 
E. E. h. Gedeput. umme de kosten dartho an the holden. 

8. Sall ock ein geschrift van sqnodo afgeferdiget worden an Jodocus 
Bulow, sick uthgevende vor pastor tho Veerhuisen, datt he sick des 
predigamptes solle entholden, beth dat he sall dem classi Enerumanae 
vullgedaen hebben, und so he contumax mochte befunden werden, solckes 
den deputatis sijnodi angedient te worden om alsdaen nae behoer daerin 
gedaen the worden. 

9. Sijn deputati sqnodi genominert, und bliven vann den vorigen de- 
putatis dominus Cornelius Hillenius und Johannes Schonenborgius , bij 
welcken nu adjungert werden dominus Georgius Placius und dominus 

JOHANNES LOLINGITTS. 

10. Indien ock enige predigers uth desem sjjnodo mochten van den 
broderen uth Hollandt entboden worden, sijn dartho elegert dominus 
Cornelius Hillenius und dominus Georgius Placius. 

11. Is censura morum geholden, wo anfencklick geschen, und up 
nemant ichteswat strafbarlick vorgebracht. 

12. Und is also de sijnodus mit dancksegging geendiget, und de acta 
van den anwesenden predigeren, up den sijnodo vergadertt, undertekent 
worden. Digitized by VjOOQIC 336 

Georgiub Plaous, pastor Danimoriensis , sijnodi praeseai 

Corneliu8 Hillenius, servus Jesu Christi Groningae, sijnodi assessor. 

Hensicüs Banius, pastor in Hellem, sijnodi scriba. 

Martinu8 Meierus, predicant tho Westerbroeck. 

Cofpen Jabges. 

Regnerüs Wolfftos, pastor in Weijwerdt. 

Walraven l), servus J. C. in ecclesia Westerembdana. 

Joachimus Sorius, prediger tho Loppersum. 

Lambertus Henricides, prediger ten Post und Wittewerum. 

Wolffgangus Agricola, prediger tho Bedum. 

Joachimus Borgesius, ecclesiastes in Westerwitwert. 

Qodefridus LoMEiERnjs, p. tho Usquardtt. 

Alardüs Besten, ecclesiastes in Petersburen. 

Johannes Schmalttos, pastor in Tynallinga. 

Bernhardxts Sagittarius, pastor tho Enerum. 

Johannes Schoonenborch , ecclesiastes in Groot Adewaert. 

Gerhardus Johannis, pastor in Noorthorm. 

Marcus Marsmannus, dienaer Christi in Wirum. 

Johannes Lolingius, ecclesiastes in Noortbroeck. 

Wigboldus Homerus, pastor tho Midwolda. 

Stephanus Cohnius, pastor Bourtanganus. 

Dese acta synodalia mit den originali exemplari gecolla- 
tioneert, syn mit denselven accorderende bevonden. 
Actum 3 July anno 1618. 
CoRNELiüs Hillenius, deputatus synodi. 
Johannes Schonenborch , deputatus synodi. [Missive der deputaten namens de synode van Groningen 
aan die van Friesland]. 

Eerweerdige, godsalige, welgeleerde, wyse, voorsienige broeders. 

In den laetsten synodo nationali is geresolveert, als de e. w. broeders 
weten, dat geene persoonen tsy beyde tsy eene derselver ongedoopt synde 
in den hou wely eken staet souden tsamengegeven worden, ten ware dat 
die beyde off immers de eene, ongedoopt synde, na orden den doop soude 
ontfangen. Dit wort by ons, wanneer wjj sulx vernemen, onderhouden. 
Doch verstaende dat sulx by den predickers, onder uwer e. w. synodo l) „Walraven" YY heeft „W. Walraven". Digitized by VjOOQIC 337 

behoorende, niet alleen niet soude nagecomen worden, maer oock dat in 
eenige plaatsen ons nabygelegen sodanige tsamengegeven souden worden, 
dien in onse quartieren sulx wordt geweygert, waerdoor de predickers 
deses synodi, die uwer e. w. quartier na^stgeseten syn, niet weijnig 
worden beswaert, ende eenige nasprake ende onstichtinge coemt te ontstaen, 
soo en connen de broeders des synodi deser provincie niet nalaten de 
e. w. broeders vrientlyck te versoecken , soo hierin deselve met ons ende 
andere quartieren geene geljjckheydt connen houden, dat ten minsten in 
de plaetsen off kercken uwes sijnodi de predickers die niet souden in 
den echtenstaet tesamengeven off bevestigen, dien sulx om sodaniger 
oorsake by den kercken alhier wordt geweygert, tenware dan dat de- 
selve kercken oft predickers sulx om eenige insichten schriftelyck mochten 
versoecken, ten eynde het quaetspreken der Mennoniten ende andere 
voorgecomen , sodanige onse predickers niet door misnoegen ende beschul- 
digingen beswaert ende alsulcke ongelycke handelyngen in plaetsen, soo 
na den anderen gelegen, bevonden souden worden. Wij twqffelen niet, off 
uwe e. w. sullen dit tot stichtinge bedyncken ende sooveel mogelyck ons 
de vrucht laten vernemen, bereyt synde mede alles te doen, des versocht 
wesende, wat tot ruste ende stichtinge der kercken onder uwe e. w. 
geseten soude mogen dienen. 

Eerw., godsalige, wetgeleerde, wyse, voorsienige broeders, de goede 
God wil uwe e. w. genadelyck segenen, verstercken ende in uwe e. w. 
vergaderinge door synen geest praesideren. 

Uyt Groningen desen 29 en Maij anno 1618, ende uyt last ende den 
name onses synodi, in desen jare in Appingadam gehouden, by ons de 
deputati desselven synodi. Acta synodi provincialis extraordinariae , uytge- 
schreven l ) van Si/n Gn. stadtholder und den E. E. 
heeren Gedeputeerden der stadt Groningen und Om- 
landen, begonnen in Groningen den 7 den Septembris 
ende qeeyndigt den 10*™ ejusdem anno 1618. 

Sessio l a den 7 en Septemb. hora 3 a pomeridiana. 
1. Is synodus van Georgio Placio, jongstgeholden synodi praeside, 
met den gebede aengefangen. 

l) „Acta — uitgeschreven" YY heeft: „Acta extraordinariae synodi provincialis 
(haec fuit secunda anni 1618 et XXV in ordine) uthKesohreven". 

Acta fyn. prorinc. VIL 22 Digitized by VjOOQIC B38 

2. Syn uyt allen classibus deser provincie volgende personen met 
credentien verschenen, gecompareert und in oensura inculpabel befunden 
synde, om sessie tho hebben toegelaten: 

ex classe Groningana: 
Dn. Cornelius Hillentus, prediger in Groningen, 
Dn. Hubertüs Brucherus, p. in Haren, 
Dn. licent. Egbertus Halbes, senior; 

ex classe Dammonensi : 
Dn. Georqius Placius, p. Dammonensis , 
Dn. Trrus Theodori, p. in Sloch teren, 
D. Regnerus Wolffius, p. in Weywert; 

ex classe Loppersumana: 
Dn. Joachimus Zorius, p. in Loppersum, 
Dn. Wilhelmus Walraven, p. in Westerembden , 
de E. E. joncker Johan Ruyffelaert , senior van Stednm opt Woel; 

ex classe Middelsumana : 
Dn. Wolfgangus Agricola, p. in Bedum, 
D. Andreas Straetmannus , p. in Suytwolda, 
D. Joachimus Borgesius, p. in Westerwytwert; 

ex classe Enerumana: 
Dn. Johannes Schmalzjus, p. in Tynallinga, 
D. Petrus Crusius, p. in Saxumhuysen, 
D. Bernhardus Sagittarius, p. in Enemm; 

ex classe Suijthorrumana: 
D. Bernhardus Andreae, p. in Esinga, 
D. Johannes Lubberti, p. in Grypskercke, 
D. Gerardus Valckius, p. in Olde und Nihehoven; 

ex classe Oldampt: 
D. Wigboldus Homeri, p. in Mi d wol da, 
D. Johannes Lolingius, p. tho Noortbroek, 
D. Stephanus Kohnius, p. in Bourtanga. 

3. Censare arer eenige credentien l). — Synodus in eenige credentien, 
den E. broederen van verscheyden classibus mitgegeven, de gewoonlycke 
clausulam desiderende (alsdat classis sich den judicio synodi submittere, 
derselven resolutien aenneme tho achtervolgen) daerenboven aenmerckende, 
dat de restriction , van eenen classe haren credentzbrief inverly vet (alsdat 
hare deputati sich sullen hebben tho reguleren na haer classicael boeck), 
niet alleen niet gewoontlyck is, sonderen tho praejudicie des synodi !) De randschriften in deze acta , die ook in YY voorkomen , ontbreken in ZZ. Digitized by VjOOQIC 339 

conde geduydet worden, res. synodus, oft srj wel voor ditmael in der 
verandtwoordinge der tegenwoordige h. broederen , over dese hare credentien 
gedaen, acquieseeert erachtende, dat de faulte meest by den schry veren 
derselver syn begaen , doch de classes hiermede wil vermaendt hebben , 
dat hiernamaels in sulcken saecken voorsichtiger gehandelt und die 
voorsorge gedragen werde van de classibus, dat op anderen tijden de 
credentzbrieven in debita forma gestelt werden, unde hebben classes hare 
deputatos eeniger poincten wegen te belasten, dat densel vegen particuliere 
instructien daervan gegeven werde. 

4. Electie praesidis, assessoris et scribae. — Syn met gemeyne stemmen 
eligeert in synodi hujus praesidem D. Cornelius Hillenius, in assessorem 
D. Wolfgangtjs Agricola, in scribam Georgius Plaous. 

5. Professores theologiae ad synodum te noodigen etc. — Is van D. 
praeside voorgestelt, dewyle in synodo nationali Dordracena anno 78 
luyth des 52 en articuli goedtgevonden und resolveert is, dat soo classes 
oft synodi quamen tho vergaderen in plaetsen , daer professores theologiae 
syn, deselve sullen begroetet werden sulcken classicalen of synodalen 
vergaderyngen by tho wonen und met haren raedt und instemmingen 
tho assisteren, of deswegen D. D. Gomarus, synde van den theologis 
alleen tegenwoordig in Groningen, niet solde begroetet worden. 

Res. Welckes, dewijle synodus sich heeft laten gefallen, syn D. praeses 
und D. assessor belastiget sulckes nomine synodi aen D. D. Gomarum te 
versoecken. 

6. Predicatie op Mittweecke nomine synodi. — Heeft D. praeses uyt 
begeerte D. Bernhardi Theodorici, pastoris Groningani, aengediendt und 
versocht, dat op volgende Midtweken een uyt dese vergaderinge syne 
vices int predigen wolde vertreden volgende de synodale resolutien, nu 
etlycke jaren achtervolgt, waerthoe D. Joachbtüs Borgesius, p. in Wes- 
terwytwert (synde de ordininge gecomen ad classem Middelsumanam) 
genomineert is. 

7. Tydt der vergaderinge. — Is besloten morgen om 9 uren weder tho 
vergaderen. 

Heeren Gedeputeerde te versoecken. — Desgelycken van D. praeside und 
assessore begeert, dat hare w. de E. E. h. Gedeputeerden versoecken 
wolden, daromit uyt haren collegio eenige heeren mochten committeert 
werden desen synodo als gewoonlyck by te wonen. 

Sessio 2 a , 8 Septembris hora 9 antemeridiana. 
1. Rapport van wegen D. D. Gomari excuse om niet te compareren. — 

22* Digitized by VjOOQIC 340 

Beeft I). praeses relateert, dat syne w. neffens D. assessore D. D. Gomaro 
des synodi versoeck insinueert hadden, ende dat D. D. twaer geneyget 
und bereydt was den synodo to wilfahren, sich a verst excuserende, dat 
solckes niet conde geschieden buyten versuuymenisse der lectionum und 
noodtwendiger occupatien, voorneemlyck wegen eener disputaüon, soo 
geholden solde worden, begeerende dat synodus dese syne excusation 
und uytbly ven ten besten wolde opnemen , verclarende oock indien synodus 
syn advys und stemme over eenige puncten solde forderen, bereydt und 
willig tho syn den synodo na vermogen daermet tho dienen. 

Wordt wederom aen D. D. Gomarum gesonden. — In welcke excusation 
D. D. Gomari synodus niet acquiescerende, heeft D. Stratemanntjm met D. 
licentiato *) Halbes afgeveerdigt nochmaels syne E. te begroeten, dat deselve 
onbeswaert wolde syn, wo niet desen voormiddag doch tenminsten na 
den middag in synodo to verschynen und denselven in dese wichtige 
saecken, die den lectionibus und anderen occupationibus behooren voor- 
getrocken te werden, mit syn raedt und stemme behulplick te syn, 
welckes van D. Stratemanno und D. licent. Halbes alsoo baltt verrichtet is. 

Belovet te comen. — Und heeft D. D. Gomarus belovet sich opt begeeren 
der heeren broederen in tho stellen. 

2. Rapport van wegen der E. E. )ieeren comparitie. — Heeft D. praeses 
mede den synodo te verstaen gegeven, dat hy neffens D. assessore mit 
den E. E. Boooo Auma2), idtzo praesiderende in den collegio des heeren 
Gedeputeerden, gesproken hadde, dat eenige uyt den collegio, gelyck 
gewoonlyck is, der synodalen vergaderinge und handelynge mochten 
by wonen, waerop syne E. E. belovet heeft, dat sulckes solde geschien. 

Dewyle averst tegenwoordig noch niemandt was van den voorss. collegio 
gecompariert, syn D. Crusius ende D. Borgesitjs aen dat collegium we- 
derom gesonden uyt namen des synodi te versoecken , dat de E. E. heeren 
uyt haren middel wolden believen te committeren sodanige, die der 
religion toegedaen und membra ecclesiae syn, gelyck geschiet is. 

Comparitie der E. E. heeren ende D. D. Gomari. — Unde syn daerop 
in synodo tot dien eynde erschenen de E. E. Johan Drews und de E. E. 
Bocco Auma2), waerna D. D. sich oock ingestellet, die deswegen van 
den praeside nomine synodi syn bedancket worden. 

3. Uytsehryvinge ende articulen des synodi nationalis. — Hebben de 
tegenwoordige heeren Gedeputeerden des collegii die uytsehryvinge des *) „licentiate" naar YY. Onze cod. heeft de afkorting „li". 
2) „Auma" YY heeft „Auwcnin". Digitized by VjOOQIC 341 

synodi nationalis und d'articulen dienaengaende , bij den Hooch Mogenden 
heeren Staten Generael gearresteert und gestelt, den synodo insinueert. 
Die voorgelesen synde 1 ), soo heeft synodus tot achtervolginge volgender 
puncten volgende resolutie genomen. 

4. In actis synodorum na te sten, of eenige saken ad synodum natio- 
nalem gerefereert syn. — Eerstlyck aengaende de quaestien ofte swarichey- 
den , soo in provincialen synodis niet hebben connen afgehandelt werden , 
sonderen ad synodum nationalem geremitteert syn, siet synodus voor 
goet aen, dat de acta synodorum praeteritarum in dese provincie van 
anno 94 aen doorgesien , und die saken , soo tot den synodum nationalem 
refereert syn , gecolligeert und den synodo bekendt gemaeckt worden. Und 
om suickes te verrichten syn D. Bernhardus Andreae ende D. Walraven 
bestemmet worden. 

5. Dat de vyf articule ende ander dwalingen der Arminianen sullen 
ondersocht werden. — Aengaende de 5 articulen, soo van den Remonstranten 
ii* controversiam getogen, die na goetvindinge der Hooch Mogende heeren 
Staten Generael in synodo nationali sullen geexamineert worden, is van 
D. praeside voorgestelt, dewyle niet alleen de gereformeerde leere door 
de vijf articulen, in der conferentie gestelt, van den Harminianen ende 
Vorstianen bestreden, sonderen vele andere grove dwalingen daeronder 
schuylen, und meer articulen und puncten der waren gereformeerden 
religion aengevochten worden, oft niet noodig solde syn, dat niet alleen 
op de voorss. 5 articulen, sonderen op alle articulen der gereformeerder 
leere na ordre des Heydelbergschen Catechismi und der Nederlandtscher 
kercken Confession, und woefeerne der Harminianen gevoelen und schriften 
daermet overeencomen of niet, gelettet worde tho merder openbaringe 
der valscher leere der adversanten und tho befestigung und versterckung 
der rechtgelooviger kercken. 

Res. synodus, dat solckes goet und noodtwendig sal syn. 

Sessio 3 a hora 2 a pomerid. 80 Septembris. 
1. Oordeel des synodi over de 5 articulen der Remonstranten. — Fusis 
precibus sindt de 5 articulen, gelyck se van den Remonstranten in der 
conferentie gestellet und van henselvest in horen eygen schriften ende 
boecken verclaret worden, in der vreese des Heeren overdacht und na 
den regel des geloovens der h. schrift examineert worden. Und verclaert 
synodus eynhellig: 

Over den l 8ten artyckel. — Aengaende den l en articulum van der prae- 1) „synde" YY heeft „sijn". Digitized by VjOOQIC 342 

destination, dat deselve Godes woordt niet is conformlyck gestelt imd 
insonderheydt na hoer eygen verclaringe , soo in der conferentia als andere 
horen schriften by henselven over dussen artyckel gedaen, gantzlyck stryde 
tegen Gods h. woordt und gevoelen der rechtgelooviger kercken. 

Over den 2 en . — Desgelycken van den 2 en articulo, dat Christus voor 
alle und een yder gestorven sy etc, verclaert synodus, dat deselve 
directelyck tegen de h. schrift stryde, und van den Remonstranten vreemde 
und onschriftmatige reden in denselven gebruyckt worden. 

Over den 3 en . — Tertius articulus van de oorsaecken des geloof s, oft 
het wol in rechten verstandt konde geduldet worden, jedoch ten aensien 
harer verclaringen und geduirige leer der Arminianen van desen puncte. 
werdt gelyckerwyse als onschriftmatig und bedrieglycken gestelt, van 
synodo verworpen. 

Over den 4 en . — Artioulum quartum van de werckingen der genade 
Godes, item de gratia resistibili etc. verwerpt synodus mede ten aansien 
sonderlyck harer eygen verclaringe und clausulam, desen articulo byge- 
voegt, als valsch und mit Godes woordt strydig. 

Over den 5 en . — Articulus quintus aengaende dat gevoelen und twyffel 
der Arminanen, soo van de volharding der gelooviger als dersel ver totale 
und finale afwyckinge van Christo, werdt mede als onrecht und tegen 
Godes woordt, natuir und beloften strydende verworpen. 

Sessio 4 a , 90 Septembris hora 9 a ante meridiem. 

1. Of eenige te citeren syn. — Is van D. praeside omgefraget, of 
eenige classes in saken und quaestien mede aengaende persoonen, die 
absent syn, synodum hadden te consuleren, opdat d'absentes, soo idt noodig 
und doenlyck was, mochten om te compareren citeert worden. 

Classis Loppersumana doleert over eenen Vito tot Garsshuysen. — Is 
daerop alleen van classis Loppersumanae deputatis voorgestellet , dat haer 
classis doliantien hadde over D. Yitum, voceert thom pastorem und 
wonende in Garshuysen, in welcker saken sy uyt last hares classis des 
synodi advys und raet hadden te versoecken. 

Res. synodus, dewyle D. Vitüs absent und de tydt tho kort is hem 
te verwittigen, oock in negestgeholden synodo aireede etwas in deser 
saecke gedaen is, dat de reste, soo niet kan in classe Loppersumana 
af gehande] t worden, ad deputatos synodi devolveert wordt, conform der 
resolutie des voorgangenen synodi. 

2. Gravamina, die ad synodum nationalem dienen gebracht te worden. — 
Sint volgende gravamina van den classibus ingebracht und noodtwendig Digitized by VjOOQIC 843 

bef unden, dat deselve nomine hujus synodi den aenstaenden synodo 
nationali voorgestelt werden, als het mede den landtstanden sal believen 
und van denselvigen approbeert worden. 

1. Van een algemeyne kerckenordininge ende gelyckheydt der ceremo- 
niën. — 1. Dat een algemeene kerckenordininge in synodo nationali ver- 
feerdiget werde, waerin van het beroep der dienaren der kercken, van 
wien und woe deselvige behoort te geschieden, daerbenevens oock van 
gelyckheydt der ceremoniën und der feestdagen gehandelt werde. 

2. Van een gemeyne eheordininge. — 2. Dat oock een algemeene ehe- 
ordininge, daerna een ygelyck sich hebbe tho richten, gestellet werde. 

3. Vant misbruyek der geestelycker ende kerckengoederen. — 3. Dat de 
misbruycken der geestelycken und kerckengoederen gecorrigeert und ge- 
betert moge worden. 

4. Of eener, in syn ouderdom alleen van den Wederdooperen gedoopt 
synde ende hem nu by ons gevende, ten avontmael begeert te begeven, eerst 
dient by ons gedoopt te worden. — 4. Wat men solde doen, wan yemandt 
van der Wederdooperye , soo niet in syn jonckheydt maer van den Weder- 
dooperen to syn jaren gecomen synde gedoopt is, nu sich tho der Refor- 
meerden kercken begeeft und tho den avondtmale des Heeren toegelaten 
te worden begeeren wurde, of hy, te voren van den Wederdooperen ge- 
doopt synde, in onsen kercken behoeve eerstlyck gedoopt tho syn. 

5. Vant weeren der conventiculen der Papisten ende Wederdooperen. — 
5. Dat oock der Papisten und Wederdooperen hoog schadelycke conven- 
ticulen van der christlycker overheydt ernstlyck afgeschaffet und verboden 
mogen worden. 

6. Van de onbehoorlycke vuyttingen ende doodtbieren. — 6. Dat de on- 
behoorlycke utyngen und doodtbieren, woe niet gantschely eken afgeschaffet, 
doch ten weynigsten met meerder moderation mogen geholden worden, 
tenware dat onderdussen de standen van Stadt und Omblanden, daertoe 
door deputatos synodi versocht synde, door behoorlycke middelen solcke 
abusen mochten affschaffen oft deswegen orden stellen. 

7. Van de legibus sumptuariis, de excessive bruylofïen ende dansen der 
lidtfnaten. — 7. Dat oock leges sumptuariae gestellet, insonderheydt de 
excessive bruydtloften door de christelycke magistraten gematiget, und dat 
dantzen onder der ledematen der gemeynte eens voor all afgeschaffet werde. 

8. Dat alle drie jaren synodus nationalis moge geJwivden worden. — 
8. Dat men by den Hoog Mogenden heeren Staten Generael aenholde om 
eenmael vast und seker te ordineren, dat alle drie jaren een synodus 
nationalis tho onderholdinge der waren christelycken religion und disciplyn 
der kercken aengestelt und geholden werde, na luyt und inholdt des 
44 eQ artyckels synodi nationalis Hagiensis. Digitized by VjOOQIC 344 

9. Waervoor te houden sy de doop ende copulatien der omloopende 
papen. — 9. Wat van der doope und copulation, by den omloopenden 
papen administreert, tho holden sy, van welcken vaganten men niet weten 
can , oft sy van den Papistischen kercken authorizeert syn tho doopen oft 
niet, und word begeert, dat tegenwoordige synodus nationalis hierop 
volde naerder verclaringe doen van die antwoordt, in synodo nationali 
Middelburgensi op den quaestionem 73 gegeven. 

10. Hoe men met die sol handelen , die niet weien, of sy gedoopt syn ende 
daerover ongerust syn. — 10. Desgelycken woe men mit den persoonen, 
van welcken men niet can weten, of se in hare jonckheydt gedoopt syn 
ofte niet, sy selve daeraen twyffelende und des wegen ongerust synde 
in haer gemoedt, sal handelen. 

3. Van de redgers, die op geldtsiraffe den doop voorderen, ende tgeldt 
onifangen hebbende die naderhandt met meden laten. — Is van classe 
Middelsumana den tegen woordigen synodo voorgestellet und remedium 
versocht tegen die redgers, die by geltstraffe den luyden gebieden hare 
kinderen ter doop te brengen, a verst dat geldt genoten hebbende sie 
namaels met vreden laten. 

Res. synodus, dat classis, daervan exempel hebbende, hetselvige den 
deputatis synodi bekendt maecke , die by den E. E. heeren Gedeputeerden 
sullen aenholden, dat daerinne moge geremedieert werden. 

4. Classis^) Enerumana int particulier doleert: 

1. Vant mwbruyck der vicarien ende praebenden tot voorderinge der 
Paepscher afgoderie. — 1. Dat de geestelycke goederen als vicarien und 
praebenden seer werden misbruyckt, oock mede tot bevorderinge und on- 
derholdinge der Papistischer afgoderie int stift Munster ende bcnach- 
buyrde landen. 

2. Van kerckvoogden , die geen lidtmaten en syn. — 2. Dat soo in hare 
als in anderen classibus verscheyden kerckvoogden syn , die nene lidtmaten 
der Gereformeerde gemeynte syn, waeruyt niet gerynge onlust und moyte 
in der kercken ontstaet. 

3. Van diegene, die by ons gecopuleert ende gedoopt synde, by de papen 
weder copuleert ende gedoopt worden. — 3. Dat eenige sich laten in onsen 
kercken proclameren , averst van Papistischen omloopenden papen trauwen , 
desgelycken eenige sich laten copuleren in onsen kercken und hore kinder 
doopen, averst by den Papistischen sich und hare kinderen namaels 
wederom laten copuleren und doopen. 

Die stucken sullen deputati goede kennisse krygende aen den heeren 

] ) Vóór dezen regel heeft YY in margine: „Classis Enerumanae doleantien". Digitized by VjOOQIC 345 

remonslreren. — Res. synodus, dat classis, van sodanige stucken gewisse 
kennisse hebbende, sulckes mit den eersten den deputatis synodi init den 
circumstantiis , soo noodig syn tho weten, sollen bekendt maecken, welcke 
den E. E. heeren des collegii tselve sullen remonstreren und aenholden, 
dat mit den eersten und mit ernst solcker onordininge moge bejegent 
worden. 

5. Van den Mennoniten, dien de copulatie by ons geweygert synde } in 
Oostvrieslanl hoer by de Luterscke laten copiileren, sullen de E. heeren 
versocht worden aen groef Enno te uriUen schrijven. — Is oock van den 
classe in Oldampt tho erkennen gegeven, dat Mennoniten, welcke als 
ongedoopte persoonen, de proclamation und copulation in onsen kercken 
geweygert synde, sich in Oost-Yrieslandt by de Lutersche predigers ver- 
foegen, de copulation van denselvigen erlangen. Und synt eenige dersel- 
vigen genoemt und die plaetse, daer se copuliert sint 

Res. synodus, dat door den E. E. heeren Gedeputeerden des collegii 
aen Syn Genade graef Enno geschreven und Syn Gn. begroetet werde, 
dat Syn Genade believe solckes in syner graefschap te verbieden und 
tegen den delinquanten behoorlycken te animadverteren. 

Sessio 5 a hora 3 a pomeridiana. 

1. Ontheyliginge des sabbaisdags door den pachters ende andersinsï). — 
Classis Suythorrumana neffens den anderen mede doleert seer over de 
ontheyliginge des sabbathdags soo door de pachters als anders, und dat- 
selvige , of t reede de E. E. heeren Gedeputeerden een mandaet daertegen 
hebben laten uytgaen, doch niet cessiert sonderen veelmeer thoneemt. 

Res. Synodus siet voor goedt aen, dat elck prediger sulcke abusen 
und nalaticheydt der redgeren den classi, daeronder sy respective ge- 
hooren, bekent sal maken, dat sulx aen den deputatos synodi sollen 
overschryven, welcke met allen vlydt by den E. E. heeren Gedeputeerden 
daerop sollen aenholden, daermet einmael ernstlyck hierin mochte versien 
werden. 

2. Des caspels van Wirdums clachte over het incomen D. Arnoldi Hou- 
bingii in den dienst tot Wirdum. — Sint vulmachten des caspels Wirdum, 
als de eerb. Popko Abels und D. Johajïnes Bertlyng, secretarius in den 
Dam, verschenen, dagende dat D. Arnoldus HüBmaius 2) door eenige 
collatoren tegen der raeesten collatoren danck und der gantscher ge- 
meynten wille in den kerckendienst tho Wirdum is ingesettet, und den 1) „Ontheyliginge — andersins" YY heeft „Doleantie classis Suidhorrumae et 
aliarum over die ontheiiiginge des sabbaths". 

2) „Hubingius" YY heeft „Houbingius". Digitized by VjOOQIC 346 

dienst aldaer verrichtet, oock van classe Loppersumana tegen ordre der 
kercken und resolutie des synodi op haer eerste gra vamen, in jungst 
geholden synodo genomen , is introduceert und gemanuteneert worden tot 
destructie der gemeynte aldaer, versoeckende dat synodus wolde ver- 
claringe doen, off des voorss. D. Houbingii beroepinge sy wettelyck ofte 
niet, und deselvige onwettelyck und der kerckenordininge niet conform 
synde, of dat caspel niet behoort te verblyven by de beroepinge aen D. 
pastorem in Garrelsweer, daertho sy noch geneyget waren, ofte tenminsten 
tot kiesinge eenes anderen pastoren moge treden, als nu und nummer- 
meer in die beroepinge D. Arnoldi Houbingii tho konnen consenteren, 
doende van allen, wat by hen desfals gepasseert was, openinge. 

Waertegens D. Walravius tot voorstandt des classis Loppersumanae 
und D. Houbingii ingebracht heeft: 

1. Dat in aenfange D. Arnoldus predigende met goedt genoegen der 
gemeynte sy gehoort worden, averst tusschen Popko Abels und de jufFer 
FromaI) eene particuliere quaestie erresen synde, heeft gemelte Popko 
Abels andere des caspels aen syne sydt getrocken und gesocht den 
pastorem tho Garrelsweer aldaer te beforderen, niet ten aensien van syne 
gaven und persoon (gelyck Popko Abels selves sich solde hebben laten 
vernemen), sonderen dat hy alleine der juffer mochte tegenstaen und 
liaer voornemen verhinderen, welckes van Popko alles ontkendt werdt. 

2. Heeft D. Walravius ingebracht, dat de E. E. burgmeester Grüijs 
unde de E. E. heeren gecommitteerden der cloostergoederen , dese on- 
eenicheydt vernemende, sich daerentusschen gestelt und D. Arnoldum 
Houbingiüm aldaer gesonden to predicken, welcke predigt den caspel- 
luyden gevallen hebbende (welckes doch van den volmachten ontkendt 
werde), hebben se Popko Abels neffens andere des caspels Wirdum 
vooras., die als volmachten des voorss. caspels tho Groningen erschenen 
syndt, alwaer se met den voorgedachten heeren wegen der beroepinge 
Arnoldi op folgende condition syn eenig worden: 1. dat Arnoldus by 
provisie op een jaer solde blyven als pastoor; 2. dat hy de 30 daelders, 
soo syn antecessor Dunckerus uy t de vicarye jaerlix hadde genoten , solde 
missen, daerby doende dat hy D. Walravius solckes van den E. E. burg- 
meester Gruys und D. Verrutio, rentmeester, verstaen hadde. 

Waerop tegenwoordige volmachten excipieerden , dat de committeerde 
des caspels Wirdum doenmaels solckes niet hadden aengenomen , sonderen 
allen uytstal begeert op acht dagen om datselvige den caspelluyden 
und den anderen collatoren tho communiceren, welcke solcken voorslach 
niet hebben willen aennemen , oock noch niet aen to nemen gesinnet syn. 

l ) „Froma" naar YY. Onze cod. heeft „Frona". 


347 

3. Ferners heeft D. Walravius ingebracht , dat de E. E. heeren hooft- 
mannen, door de E. E. heeren gecommitteerde van deser saecke, und 
insonderheydt wat D. Arnoldo tho Wirdum bejegent was, verstandiget , 
eerstlyck door een mandaet den caspelluyden injungeert, dat se D. Aknoldum 
in syn predigampt solden onperturbeert laten, nachmaels na verhooringc 
beyder partien by sententie verclaert, dat Popko Abels niet qualificeert 
sy over de vocation D. Hotjbingii te disputeren, und dat classis op be- 
geerent der E. E. heeren gecommitteerden, de saecke aldus staende, D. 
Houbingium introduceert hebbe. 

De volmachten daertegen verclaerden, dat sy der heeren hooftmannen 
doen in syn weerden lieten blyven. Voor sooveel averst als dese sake 
kerckelyck was und eygentlyck tho kennisse und oordeel des synodi 
staende, soo erachteden sy, dat classis tegen kerckenordininge und 
haer eygen gravamen und daerop gefellede resolutie in negest geholdenen 
synodo procedeert hadden, begeerende und verwachtende des synodi 
oordeel in dusser saken. 

D. Beknhardus Andreae ende D. Bernhardus SAorrrARros om by eeniyen 
Jieeren na de wyse der vocatio D. Arnoldi ie vernemen *). — Res. Synodus 
op de saecke lettende, eer sy daerin coemt te resolveren, siet voor goet 
aen door eenige committeerden uyt desen middel den E. E. borgmeester 
Grtjys sampt den E. E. heeren gecommitteerden to verstaen, wat order 
by hare E. E. int voceren D. Arnoldi is geholden, of sulcks is geschiet 
na voorgaende wetterycke proclamation und convocation der collatoren 
und caspelluyden, conform den landtrechte und kerckenordininge. Undo 
syn daerto bestemt D. Bernhardus Andreae und D. Bernhardus Sagittarius. 

Sessio 6*, 10 Septembris hora 8 antemerid. 
1. Hermaant Trech versoeck om eenig voorschryven des synodi te vcr- 
crygen aen de Ho. Mo. heeren Staien Generael. — Heeft D. Hermannus 
Treccius by requeste den synodo dagende tho verstaen gegeven, dat hy 
doort beleydt der papen und insonderheydt des papen to Renen int stift 
Munster in synen aldaer liggende landen und goederen merckelycken 
vercortet wordt, und gesinnet is derhalven by de Hoog Mogende heeren 
Staten Generael dese Unieerden Provinciën tho versoecken, dat hare 
Hoog Móg. wolde believen hem een voorschrift mede tho deelen aen do 
overheydt ter plaetse, dat hy in syn hebbende recht und goederen niet 
moge vercortet worden, offt hem mochte vergunnet worden repressalie, of 
dat hy sich mochte holden aen de landen und opcoemsten, soo in dese landen 
den papen und monnicken toestendig, beth hy tot den synen, daertoe *) „vernemen" YY heeft „vernemen geablegiert". Digitized by VjOOQIC 348 

hy genoegsaem is berechtiget, moge gelangen etc. Vereochte tho den 
eynde van den synodo, dat deselve door schriftelycke intercessie aen de 
Hoog Mog. heeren Staten hem wolden behulpig syn , dat hy desto lichter 
tho synen voornemen mochte gelangen. 

De deputaii sullen deselve aen den E. E. heeren Gedeputeerden versoecken. — 
Res. Synodus verstaende, dat solckes niet alleen D. Hermanno Treccio 
sonderen dergelycken meer anderen, insonderheydt mede D. Johanni 
Friderici, pastori in Onstwedde, van den papen der orter bejegent, siet 
voor goet aen, dat deputati synodi sullen by den E. E. heeren Gedepu- 
teerden nomine synodi aenholden, dat hare E. E. selvest de saecke aen 
de Hoog Mog. heeren Staten Generael laten gelangen und voor gemelte 
broederen intercéderen. 

2. D. Bernhardi Andreae ende D. Bernh. Sagittarh rapporti). — 
Hebben D. Bernhardus Andreae ende D. Bern. SAGiTTARrus na verrich- 
tinge haerder commissie den synodo weder ingebracht, dat sy de E. E. 
heeren borgmeester Gruys, D. VERRurniM met eenige der heeren gecom- 
mitteerden gesproken und van denselven verstaen hebben als volgt: 

1. Dat haer E. E. de vocation, aen D. Houmngium geconferiert , voor 
wettelyck holden, dan te voren alle caspelluyden und collatoren tot ver- 
scheyden malen verwittigett sint om neffens hen de beroepinge mit ge- 
meynen consent te doen, und of sy sich rede niet alle hebben ingestelt, 
hadden sy doch solckes te willen doen belovet. 

2. Dat volmachten des caspels Wirdum in de beroepinge D. Arnoldi 
op voorgenoemden condition geconsenteert hadden, und tom teycken 
haers consens de 30 daler voer sich wolden holden und Arnoldo niet 
laten volgen. 

3. Welckes den E. E. heeren hooftmannen mede aengediendt synde, 
hebben deselvige voorgedachte hare sententie daerop fundieret. 

4. Mede verclarende, dat sy achten, dat Popko Abels uyt privaten 
haet und affectie D. Arnoldum tegenstaet , und andere van den gemey nen 
luyden, die dagelycks met hem con verderen und ommegaen, aen sich 
hangen und derwegen op syn voorgeven niet sy te letten. 

5. Concluderende, dat hare E. E. by hare gedane beroepinge aen D. 
Arnoldum gedencken te persisteren, naemtlyck dat hy dit jaer tho Wir- 
dum sal verblyven. Na verloop deses jaers sint se niet gesinnet hem 
tegens der gemeynten wille aldaer to holden, ofte einen anderen ane 
hore bewilligung te stellen. Und begeerden, dat synodus sich deser 
sake wolde ontslaen und by haren voornemen laten berusten. *) „rapport" YY heeft „rapport van hare commissie in causa D. Houbingii, 
vocati pastoris in Wirdum". Digitized by VjOOQIC 349 

Synodi resolutie over de beroepinge D. Arnoldi etc. l). — Res. Synodus , 
op alle ingebrachte redenen und ei reu ras tan tien rypelyck lettende, befinden: 

1. Dat beyde beroepingen, soo aen D. Arnoldum als oock aen dominum 
pastorem2) in Garrelsweer geconferiert, niet in alles conform syn den 
voorde Gods und der kerekenordininge. 

2. De saeke a verst alsoo staende befindt synodus goet, dat den E. E 
heeren Gedeputeerden wolde believen de heeren collatoren und caspel- 
luyden tho Wirdum door manniere van inductie te bereden soo mogelyck, 
dat D. Armoldus de reste van dit jegenwoordige jaer tho May toe mochto 
tot Wirdum in dienste geduldet werden om meerder swaricheydt te 
verhoeden. 

3. Dat na verloop desselvigen die heeren collatoren und caspelluyden 
tosamen ein nieuwe beroepinge, den landtrechte und kerekenordininge 
conformlich, oft aen D. Arnoldum ofte eenen anderen behooren uyth 
to brengen. 

4. Und so nene reconciliation tusschen D. Arnoldum und de gemeynto 
aldaer conde getroffet worden , dat men ondertusschen sal arbeyden , datter 
een permutatio mochte geschien tusschen D. Arnoldum und einen anderen 
prediger, tot beter contentement der heeren collatoren und gemeynte. 

5. Eyntlyck verclaert synodus, dat classis Loppersumana in verhan- 
delynge deser saecke sich feerne hebbe te buyten gegaen und gehandelt 
directlyck tegen ordre der kereken und resolution, mede op haer eygen 
gravamen in jungst geholdenen synodo genomen , und des wegen' fratres 
classis Loppersumanae scherpelyck gecensureert. Und nadat sy depreca- 
tionem culpae gedaen hadden, is hen geinjungeert worden hen verners 
voorsichtiger und sonder affecten in soo een gewichtige sake der kereken- 
ordininge und Godes woordt gemes sollen handelen. 

3. De E. E. Dodo Amsweer recommandeert de sake der probstie, ten 
eynde die ad synodum nationalem mocht gebracht worden. — Heeft de 
E. E. Dodo van Amsweer door een schrift de sake van de probstien 
den synodo commendiert und begeirt, dat deselve mede mochte in synodo 
nationali voorgestellet worden. 

Res. Synodus achtet, dat solcks mede in de ar tic., van den geestelycken 
goederen und derselven abusibus handelende, begrepen sy und daerby 
cone und behoore verhandelt te werden. 

4. Dat geen ander stucken in voorgaende synodis ad nationalem syn 
gerefereert, als in voorgaende gravaminibus begrepen syn. — Hebben D. 1) „etc." YY heeft „Houbingii tot Wirdum." 

2 ) „als— pastorera" naar YY. Onze cod. heeft „als D. P." Digitized by VjOOQIC 350 

Bernhardus Axdreae und D. Walravius de puncten, soo sy intdoorlesen 
actonim synodalium hujus provinciae na hebbende last van den synodo 
befunden, dat van den synodis hujus provinciae op synodum nationalem 
geremitteert syn, ingebracht. Und befindt synodus, dat deselve in voor- 
gestelden gravaminibus , so ad synodum nationalem sollen gebracht wer- 
den, mede begrepen syn. 

5. Electie der persoonen ad synodum nationalem. — Syn met gemeijne 
stemmen eligeert und bestemt worden wegen deses synodi om op synodum 
nationalem te reysen und denselvigen by te wonen folgende persoonen: 

D. CORNELITJS HlLLENIUS, D. J0HANNE8 LOELTOGIUS, 

D. licent. Halbes, senior, 

D. Wolfgaiïgus Agricola, D. Georgitjs Placius, 

de E. E. juncker Johan Ruffelaert senior. 

Sessio 7 hora 2 a pomerid. 10 Septemb. 

1. O een particularia l). — Is omgevraegt worden, off oick yemandt 
van de h. broederen etwas int particulier voor hare persoon hadden voor 
te stellen, und is niet voorgebracht worden. 

2. Oncosien deses synodi extraordinariae sullen uyt de cloostergoederen 
betaélt worden. — Is voorgestelt, waerher de kosten sullen genomen 
worden , die in desen synodo extraordinaria gedaen syn , waerop de E. E. 
heeren Gedeputeerden desen synodo bywonende belovet daerhen to arbey- 
den, dat dese kosten mochten uyt den cloostergoederen betaelt worden. 

3. Van D. Viti versoeck om tot Garshuysen te predicken , twehk hem 
a elasse om volgende redenen was verboden. — Is D. Virus, gewesen 
pastor in Horhuysen, nu beroepen und wonende tho Garshuysen, gecom- 
pareert und gebeden, dat in syn saecke van den synodo mochte gedaen 
und hem vergonnet worden tho predigen tho Garshuysen , synde hem van 
elasse Loppersumana solckes verboden om volgende redenen, die van den 
deputatis classis Loppersumanae gementioneert syn, als: 

1. dat de beroepinge tho f roe und untyde, alse binnen twee maenden 
na des za. pastoris Sibrandi doodt, aen hem gedaen is; 

2. dat de beroepinge sonder weten ende consent der gemeynte ge- 
schiet is, die alsnoch niet en consentiert; 

3. dat D. ViTus sich mit der woning tho Garshuysen begeven heeft 
sonder des classis begroeting und consent, ende dat solckes strecket tot 
krenckinge des genadenjaers voor de weesen des zal. Sibrakdl 

Waerop D. Vrrus syne verclaringe gedaen, welcke synodus met de !) „particularia" YY heeft „particularia in hac Bynodo vörgebracht". Digitized by VjOOQIC 351 

voorgedachte redenen des classis overlegt hebbende erachtet, twaer dat 
D. Vittts sich daerinne hebbe te buyten gegaen, dat hy sonder weten 
des classis sich tho Garshuysen met der woninge gesettet und deswegen 
censurabel sy. Doch dewyle samptlycke collatoren syn vocation onder- 
teyckent hebben und de gemeynte sich itziger tydt daertegens niet op- 
poniert, laet synodus de beroepinge passeren , consentierende domino Vrro 
den dienst aldaer als prediger nu voortaen tho bedienen, doch dat D. 
Yitüs aenneme und mit syn eygen handt becrachtigen die kinderen in 
den genadenjaer in geryngsten niet te willen vercorten, soo wyt als 
datselvige strecket na goetvindinge des classis und deputatorum synodi. 
Welckes D. Vitus heeft belovet te doen und dese acte met syn eygen 
handt onderteyckent. Johannes Vrrus. 

4. Depuiati by provisie gestut in plaeise deputatorum, die ad syn. 
nation. reysen. — Dewyle drie van den deputatis synodi na den synodum 
nationalem te verreysen geeligeert syn, und D. Schonenborgitjs alleen 
van den deputatis thohuys blyft, soo syn genoemt D. Uchtemannus und 
D. Stratemannus , welcke loco deputatorum synodi absentium sullen in 
voorfallenden swaricheyden domino Schonexborgio (van hem daerto ver- 
wittiget synde) assisteren, oock nomine synodi de credentzbrieven und 
instructien, soo den deligeerden ad synodum nationalem sullen mede- 
gegeven worden, tho subscriberen. 

5. Deputali synodi sullen class. Enerum assisteren om hare synodale etc. 
oncosten van jonc. Sterkenborg te becomen. — Dewyle noch van classo 
Enerumana werdt begeert, dat haer mochte de handt geleystet worden, 
dat sy de synodale und classicale costen, by joncker Sterckenborg reste- 
rende und van hem geweygert worden, tot nu toe mochten genieten. 

Res. synodus , dat deputati synodi daerhen by den E. E. heeren Gede- 
puteerden bestes vermogens sollen aerbeyden, und dat mit den eersten. 

6. [Censura morum geholden, ende niemandt censurabel befonden] 1). — 
Eynüyck is censura morum geholden und godloff niemandt censurabel 
befunden. 

Und syn daerop dese acten van den samptlicken aenwesenden broe- 
deren onderteyckent: 

Cornelius Hilleniüs, minister Jesu Christi Groningae, synodi praeses. 
WoLFFGAtfGus Agricola, pastor in Bedum, synodi assessor. 
Georgius Placius, pastor in den Dam, synodi scriba. 
Hubertus Brucherus, p. in Haren. 1) Dit bijschrift aangevuld uit YY. Digitized by VjOOQIC 352 

Egbertus Halbes licent., senior. 
Titus Theodori, pastor in Slochteren. 
Regnerus Wolffiijs, pastor in Weiwert. 
Joachimus Zorius, pastor in Loppersum. 
Wilhelmus Walravius, pastor in W. Embden. 

JOHAN RüFFELAERT. 

Andreas Straetmannüs , pastor in Suytwolda. 
Joachimü8 Borgesius, v. d. minister in Westerwytwertt. 
Johannes Schmaltiüs, p. in Tynallinga. 
Petrus Crttsius, v. d. m. in Saxurahuysen. 
Bernhardus Sagittarius, p. Enerumanus. 
Bernhardus Andreae, v. d. m. in Esinga. 
Johannes Lubberti, m. v. d. in Grypskercke. 
Everhardus Valckius, v. d. m. in Olde und Niehove. 
Stephanus Kohniu8, pastor Bourtanganus. 
Wigboldus Homeri, pastor tho Midwolda. 
Johawnes Lolingius, pastor tho Noortbroeck. 

Dese acten des eersten synodi extraordinariae , met den 
originale acten gecollationeert synde sint in alles gelyck- 
luydende befunden. 
Actum desen 15 en Octobris anno 1618. 
CoRNELius Hillenius, deputatus synodi. 
Georgius Placius, synodi deputatus. Synodus provincialis extraordinaria secunda anno 
1618 *). 

Den 2) 23 en Septembris is jnngstgeholden synodus in Groningen op 
uytschryvent ende bevel der E. E. heeren Gedeputeerden des collegii 
wederom vergaderdt unde nevens den E. E. heeren gedeputeerden , soo den 
vorigen synodo bygewesen, syn de volgende heeren van stadt Groningen 
und Ommelanden den synodo by tho wonen gecommitteert erschenen als : 

die E. E. heeren borgermeesters Johan Wyfferinge , Johan Northoorw ; 

1) „secunda anno 1618" YY heeft „secunda, quae est tertia anno 1618 celebrata 
et XXVI in ordine". 

2 ) „den" YY heeft: „Anno 1618 den" en plaatst daarvoor het randschrift: 
„Synodus extraordinaria secunda, celebrata revisionis et emendationis articulorum 
synodi superioris gratia." Digitized by VjOOQIC 353 

die E. E. und achtbare raetsheeren Roelof Wicheringe 1) , Önno Batt- 
wens unde de E. D. Winshemius; 

voorts 2) de E. E. jonckeren Reynt Albarda opt Sandt, Juuus Meckema, 
Siger Sigers, Edsakt Clandt, Remdt Jensema , Johan de Mepsche und 
de E. E. D. Schato Gockenga, mit den E. Wiakdo Meenardi, secretario 
des collegii der E. E. heeren Gedeputeerden. 

Desgelycken is oock D. D. Gomabtts opt versoeck des synodi gecom- 
pareert. 

Sessio l a hora 2 a pomeridiana 23 Septembris. 

1. Voorstel der E. E. heeren tot resumptie der aeten des voorgaenden 
synodi. — Heeft D. D. Winshemius cortelyck wederhaelt und voorgestelt , 
hetgene soe in laestgeholdenen synodo aengaende synodum nationalem resol- 
veert und van den deputatis synodi op den landtsdag remonstreert was, 
unde dat dewyle de Mogende heeren Staten deser provinciën merckelycke 
swaricheyden in sodanige resolutien fonden, soo hebben hare Mogent- 
heyden goetgevonden synodum wederom te convoceren und deselve 
resolutien ter presentie der gemelte heeren toe resumeren und daerop 
te resolveren, woe sulckes tot de meeste stichtinge der kercken, ruste 
ende eenicheydt in dese provincie sal mogen dienen. 

2. Of alle leden des vorigen synodi tegenwoordig waren* — Heeft D. 
doctor gefraget, oft deselvige persoonen, soo den vorigen synodo byge- 
wonet und van denselvigen met genoegsame credentien van de respective 
dassen verschenen und geaccepteert synd, nu wederom gecompareert 
waren conform de uytschryvinge der E. E. heeren Gedeputeerden des 
collegii. Waerop de praeses geand woordt , dat dem alsoo sy , alleen absent 
te syn een persoon Johankes Lubberti, past. in Grypskercke, die syn 
absentie hebbe laten excuseren als wegen lyvesswackheydt niet te connen 
compareren. 

3. Rapport der voriger resolutien aengaende den synodum nationalem. — 
Heeft D. praeses van die handelyngen des vorigen synodi, sooveel die 
aengaen synodum nationalem, folgende verclaringe gedaen, alsdat in 
synodo des Hooch Mogende heeren Staten Generael uytschryvinge und 
project sy gelesen und ten achterfolge desselvigen folgende resolutien 
genomen. 

Van den vyf articulen der Remonstranten. — 1. Hadde synodus goet- 
gefonden haer gevoelen van den vyf articulen , soo van den Remonstranten 1) Bij „Wicheringe" teekent ZZ aan: „N.B. Defuit". 

2) „Wicheringe — voorts". TuBschen deze namen zijn in onzen cod. en ZZ ruimten 
opengelaten. 

Acta «yn. provine. VII. -3 Digitized by VjOOQIC 354 

in de conferentie gestellet und gecontroverteert worden, te stellen, niet 
dat sulckes solde strecken tot eenig praejudicium des synodi nationalis, 
sonderen solde syn een getuygenisse van het gevoelen deses synodi over 
gemelte puncten, daermit niet alleen van den gecommitteerden int stuck 
der leere merckendo de conscientien etwes toe nadeel der kercken in 
dese provincie mocht gehandelt worden, sonderen als des noodig und 
verheyst synde, die gecommitteerden tot beforderinge der waerheydt deses 
synodi advijs conden vertoonen, conform den gebruyck in der kercken 
Gods geobserveert, und dat synodus erachte, dat sulckes niet stryde 
tegen het intent der Hoog Mogenden Staten Generael, gelyck blyckt uyt 
voorgemelten harer Hoog Mogentheyden project , dat namentlyk van desen 
vyf puncten alsoo sal worden gehandelt, dat doch de suyverheydt der 
leere altijdt sal worden beholden. 

Van de generalia ende specialia gravamina ad nationalem synodum niet 
sonder consent der m. h. Staten deser provincie *). — 2. Hebbe synodus 
die gestelte soo generalia als specialia gravamina twaer goetgefunden ad 
synodum nationalem te brengen , averst met deser conditien dat deselvige 
den Mogenden Staten deser provincie eerst sullen bekentgemaekt werden, 
und daerop hare Mogentheyden consent und approbatie versocht worden, 
synde daermit deputati synodi belastet, und dat synodi meeninge niet 
geweest was , oock noch niet ware in deser saecken buyten kennisse ende 
believen harer Mogentheyden het geryngste te handelen oft te attenteren. 

4. Antwowt D. D. Gociongae, op het voorgaende driepoincten te bedyncken 
gevende. — Op dit voorstel und verclaringe, by D. praeside gedaen, heeft 
de E. E. D. Gockinga wytloopig geantwoordet , insunderheydt dat die 
tegenwoordige heeren niet alleenlyck als gecommitteerden van Stadt unde 
Landt, sonderen mede als ledematen der Gereformeerden kercken com- 
pareerden, und dat hare E. E. eenig oogenmerck mede sy Godes eere 
unde de ruste und stichtinge syner kercken, und daerop in tegen woor- 
diger handelijnge voor alles sullen letten. Voorts begeerde syne E. E., 
dat synodus op folgende drie puncten wolde letten, waervan dit syner 
E. E. gevoelen was. 

1. Dat het stellen des oordeels over de 5 articulen tot praejudicium synodi 
nat ende tot opspraeck der partien sonde strecken 2). — 1. Aengaende de 
resolutien, van synodo over die 5 articulen genomen, dat ofwel synodus 
van gemelten articulis, voor sooveel als die noch bekennet und geventi- 
leert waren, conde haer gevoelen geven, doch niet dienstig solde syn tot 1) „provincie" YY voegt daarbij „te Benden". 

2 ) „strecken" YY heeft „strecken ende geduidet worden". Digitized by VjOOQIC 355 

beforderung der gemeenen saecken and afweeringe*) der calumnien den 
gecommitteerden daervan instructie te geven, als welckes niet alleen tot 
praejudicium synodi nationalis solde strecken, sonderen oock den adver- 
sariis oorsaecke ende gelegentheydt geven de handelyngen des synodi 
nationalis te traduceren, alsdat sy, eer sy tot audiëntie gestellet, prae- 
judicio synodomm provincialium aireede veroordeelt worden. 

Dat het versoecken eener kerckenordininge in den synodo nalionali behoort 
nagelaten te worden. — 2. Was den besluyt by den Hoog Mogenden heeren 
Staten Oenerael over het holden synodi nationalis genomen entegen, dat 
men sodanige gravamina, als eenige van den ketsten synodo gesteltsyn, 
solde tot kennisse und oordeel synodi nationalis brengen, dan aengaende 
het gravamen van de kerckenordininge hebben de standen deser provincie 
int consenteren synodi nationalis conditioneert und bedongen, dat van 
kerckenordining, daeraen men in dese provincie solde syn verbonden, in 
synodo nationali gantsch niet solde gehandelt ofte gedisputeert worden, 
warom synodus tot erholdinge van rust und eenicheydt in dese provincie 
oock mede te eviteren die calumnien, van den adversariis tot vercleyne- 
rung des ministerii veelmaels uqtgestrooyt, als wan die predigers der 
overheyt sochten in haer ampt te grypen und derselven gerechticheydt 
und hoocheydt in dit stuck aen sich te treckeri, behoorde dit gravamen 
gantschlycken uyt te laten. 

Dat eenige andere gravamina hier connen afgedaen worden. — Voorts 
dewyle eenige andere gravamina sodanig syn, dat sy, daervan genoegsaem 
blyck und specification gedaen synde, in dese provincie wel connen afge- 
handelt worden , derwegen onnoodig und tot vercleenerung deser provincie 
was streckende deselve buyten deze provincie op synodo nationali tho 
oordeelen. 

Dat wol den synodo toecoemt depersoonen te nomineren , maer den E. E. 
heeren de commissie ende credentxbrief te geven. — Eyntlyck aengaende 
die election und credentsbrief, van den synodo haren gecommitteerden 
midt tho deelen gestellet, stonde twaer die election und nomination der 
persoonen by den synodo, maer die commissie unde credentsbrieff by de 
overheydt der provincie gegeven te worden, gelyck mede uyt den project 
der Hoog Mogende heeren Staten Oenerael was blyckende. 

Concluderende dat derwegen noodig sy op dese drie puncten wat 
naerder te letten. 

5. Resolutien?). — Is goetgevonden dese drie puncten teen na het 
ander te resumeren. 1) Boven „afweeringe" staat met dezelfde hand „refutatie". 

2) „resolutien" YY heeft „resolutiones synodale»". 23* Digitized by VjOOQIC 356 

Opt l e punct, dat het speciaèl oordeel over de 5 articiden sal nablyven. — 
Und aengaende het eerste punct volgende resolution eendrachtelyck ge- 
nomen , dat die speciale uy tdruckinge van het gevoelen deses synodi over 
die voorgemelte articulen gantsclyck sal nagelaten worden. 

Commissie den gecommitteerden ad synodum nationalem over dit punct 
mede te geven, — Und den gecommitteerden ad synodum nationalem acte 
medegedeelt worden, dat sy geauthorizeert worden van desen synodo te 
handelen die vyf bekende puncten und die swaricheydt, daeruyt resulte- 
rende, und te sien woe men mit ruste van der kercke (beholdende altyts 
die suyverheydt van der leere) deselve opt geboerlyckste solde konnen 
nederleggen. Ende sullen sy met behoorlycke und volcomen ondersoeck 
alleen Godes woordt ende niet eenige andere schriften thoe richtsnoer 
nemen, waertho ende dat sy niet anders dan die eere Godes und rust 
van de kercken en sullen voor ooge hebben, sy behooren met eede 
verplicht te worden. Ende wat alsdan by die meeste stemmen voor goet 
gevonden sal werden, sal voor een synodael besluyt und regel by ons 
geholden und geaccepteert worden. 

6. Is goetgevonden , dat die ander twee puncten in deliberatie genomen 
worden tot margen. Und is die vergaderinge wederomme gestemmet op 
9 uren. 

Sessio secunda hora 9 antemeridiana 24 Septembris. 

1. tVersoeck der kerckenordining op den syn. natio. sal nablyven l). — 
Heeft D. D. Winshemius den synodo te erkennen gegeven , dat aengaende 
het ander punct van den gravarainibus , dewyle verscheyden gravamina 
und dyngen in denselven voorvallen, der tegen woordigen meenige was, 
dat punctuelycken een gravamen naer het ander ponderiert ende daerop 
geresolveert worde, gelyck gescheen. 

Und is met believen der E. E. heeren tegenwoordicheydt van synodo 
goetgevonden, dat gravamen l urrt , voor soovele hetselvige handelt van der 
kerckenordining, soo int gemeyn als int particulier, wie und door wien 
de beroepinge der dienaren behooren te geschieden, ad synodum natio- 
nalem niet gebracht sonderen voorbygegaen werde, und synodus de 
stenden deser provincie die abnsen und onordiningen , soo in dit stuck 
voorvallen, sal remonstreren und aenholden, dat hare Mogentheyden 
suicke abusen met behoorlycken ernst begegene und goede ordre handt- 
have thoe bevoorderinge und voortplantinge der reyner leere und meeste *) YY voegt hier nog bij: „ende sullen d'abüsen, die int poinct van beroepinge 
moogen voorvallen, aan d'Ed. Moo. h. h. Staten deser provincie geremonstriert 
worden". Digitized by VjOOQIC 357 

stichtinge der kercken Christi, waerin die tegenwoordig heere versocht 
syn haer beste te doen tallen tyden, und synodus het beste verhoopt. 

2. Oelyckformicheyt in ceremoniën te versoecken. — Wat averst aen- 
langt die gelyckformicheyt in kerckelycken ceremoniën te onderholden, 
sal van den gecommitteerden op synodum nationalem voorgestellet und 
versocht worden, dat gelyck op het stuck van de leere also oock hierop 
gelettet worde, dat gelyckheydt und eenparicheydt in den dienst und 
feestdagen na gelegentheydt der plaetsen und meeste stichtinge mochte 
observiert worden. 

3. Eheordininge te versoecken sal nablyven. — Gravamen 2 um van de 
eheordining is geresolveert , dat mede sal uytgelaten worden, und die 
misbruycken und sonden, soo in den ehestandt hier thoe lande voorfallen , 
van den predigeren der dassen den deputatis synodi und door diesel vige 
den E. E. heeren Gedeputeerden sullen bekendtgemaecket worden, dat 
deselvige amptshalven daerinne doen na behooren. 

4. Maar sal deselve oen heeren deser provincie versocht worden. — 
Wordt oock goetgevonden , dat men voortaen instantelycken aenholden 
sal, dat eene gewisse eheordining by den stenden deser provincie , waerna 
een yder sich hadde te reguleren, gestelt werde, gelyck sulckes in onse 
kerckenordiningen belovet is. 

5. Men sal ad synodum nationalem niet brengen de gravamina van den 
misbruycke der geestel. goeder , van den conventiculen der Papisten etc*, 
van den lietbieren ende legïbus sumptuariis, maer wel vant dansen der 
lidtmaten. — Is onnoodig und verachtsaem befonden folgende gravamina 
op synodum nationalem te brengen , als gravamen 3 um van den misbruyck 
der geestlycken und kerckelycke goederen, gravamen 4 um van de con- 
venticulen der Papisten und Wederdooperen , gravamen 5 um und 6 um van 
den onbehoorlycken lietbieren und legibus sumptuariis , sonderen dat 
deselve in dese provincie op behoorlycke plaetsen remonstreert unde 
decideert werden, uytbesondert wat gestellet is van den onbehoorlycken 
dantsen in den lidtmaten der Reformeerden gemeenten. 

Is bestemmeti) op drie uren namiddag wederom te vergaderen. 

Sessio 3 a hora 3 a pomeridiana 24 Septembris. 
1. Particularia gravamina sal men ad syn. nationalem brengen. — 
Syndt gravamina particularia revideert und alsnoch noodig befonden, dat l) „bestemmet" YY heeft „beslooten". Digitized by VjOOQIC 358 

deselve ad synodum naüonalem gebracht und desselvigen advys daerop 
versocht worden. 

2. Oredentibrüf des synodi gelesen ende op sekere conditie geappro- 
beert. — Aengaende dat derde punct van de credentien is de credentzbrief , 
van den synodo gestellet, voorgelesen und daerin eenige woorden veran- 
dert, und sooveel mogelyck den project der Hoog Mogenden heeren Staten 
Oenerael conformeert synde geapprobeert , doch rait dese conditie dat 
sodanige credentzbrief des synodi in synodo nationali niet overgelevert 
noch te voorschyn gebracht werde, idtsy dan dat die gecommitteerden 
uyt d'ander provinciën met dergelycke credentien van haren synodis 
instrueert syn und dieselvige den synodo nationali verthoonen. 

3. Wort gevraecJU, 1. offer eenige meer gravamina waren, 2. ofsynodus 
oen den geeligeerden persoonen ad syno. nation. hoer herwegen hadden. — 
Is van den E. D. Winshemio gevraget: 1. of oock eenige andere soo generalia 
als particularia gravamina voor te stellen waren, waerop omvrage gedaen 
und niet ingebracht worden, soo noodig erachtet is boven die voorgemelte 
gravamina op synodum nationalem te brengen; 

2. of de synodus aen den geeligeerdeu persoonen haer contentement 
hadden, waerop omgevraegt synde is geantwoordt, dat het synodus by 
voriger election uud nomination laet verblyven. 

Is besloten margen op halfachten wederom te vergaderen. 

Den 25 en Septembris is ultima sessio geholden hora 8 antemeridiana. 

1. Voorstel van de saecke Arnoldi HubingiiI) tot Wirdum om die te 
resumeren. — Heeft de E. E. D. Gockinga proponeert, dat die sententie 
by synodo over de beroepinge, aen D. Arnoldum HubingiumI) tot Wierdum 
ergaen, erachtet wordt te strecken tot nadeel der collatoren und infrin- 
gering harer gerechticheydt, derwegen op erf ordening der landtsstenden 
(deeren sententie op den landtdag, over die voorgemelte sententie des 
synodi genomen, voorgelesen is) behoorde resumeert te worden. Is oock 
mede D. Verrutius rentmeester compariert und verclarung gedaen , welcker- 
gestalt die beroeping aen D. Arnoldum HubotgiumI) ergaen. 

Is na erwegung der saecken van den E. D. Winshemio voorgestellet , dat 
die volgende reden in des synodi resolutien gestellet, daermit deselvige 
niet tot nadeel der collatoren mochten misdudet worden, dergestalt 
verandert worden , dat de E. E. heeren collatoren sullen versocht worden 
eenen pastoren aldaer (soo geen reconciliation 2) tusschen D. Arnoldum 1) „Hubingii" YY heeft „Houbingii". 

2 ) „reconciliation" verbeterd naar YY. Onze cod. en ZZ hebben „resolution". ZZ 
teekent op den rand aan: „forta. reconciliation". Digitized by VjOOQIC 359 

und der gemeente kan gedrapen *) worden) te stellen , daer die gemeente 
mit reden niet op hebbe te praetenderen. 

Syn twee predigers na Wirdum gesonden 2). — Is voor goet gefunden , 
dat uyt desen middel twee predigers aen die caspelluyden toe Wirdum 
afgeveerdiget worden om thoe versoecken, oft D. Hubingiüs und die 
caspelluyden solden connen reconcilieert worden, und daervan rapport 
doen aen die E. E. heeren Gedeputeerden des collegii. Und sind daertho 
gedeputeert D. Andreas Stratemannus ende D. Bernhardus Andreae. 

3. Twee predigers versocht om op den synodum tot Delf te verschynen] 
moer om redenen geexcuseert. — Is een missive van de classe Dordracena 
ad ministerium deser provincie gesonden und van D. praeside voorgelegen , 
daerin versocht wordt, dat uyt dese provincie mochten 2 predigers ge- 
sonden und volmachtiget worden om haren synodo, die den 8 en Octobris 
stilo novo binnen Delf sal geholden worden, mede by te wonen om, gelyck 
te voren gedaen, goede correspondentie tusschen die kercken deser pro- 
vincie und de hare te onderholden. 

Dewyle averst de tydt te cort is und dese synodus selvest doende is 
om praeparatie te maecken tot den synodum nationalem, is goetgefonden 
dat nomine hujus synodi aen den gemelten synodum in Delff geschreven 
werde, dat men om voorgemelte reden voor ditmael haer begeerte niet 
heeft connen voldoen. 

4. Wie den gecommitteerden ad synodum nationalem sullen volgen, soo 
eenige derselver door sieckte verhindert wierden. — Is oock besloten, dat 
ingevalle van den gecommitteerden ad synodum nationalem yemants solde 
door lyvesswackheydt verhindert worden, dat hy niet conde vertrecken, 
denselven sullen succederen , die soo volgens de meeste stemmen hebben , 
als wegen die stadt und Oldampt D. Bernhardus Theodorici, hebbende 
twee stemmen, D. Uchtemannus een stemme, D. Wigboldus Homeri acht 
stemmen; wegen die Omblanden D. Borgesius 5 stemmen, D. Andreas 
Stratemannus 3 stemmen, D. Bernhardus Andreae 4 stemmen. 

Und dewyle aengaende de olderlyngen soo van stadt als vant landt 
die meeste stemmen sich steecken, soo sindt opt nieu met de meeste 
stemmen gecoren om den gecorenen olderlyngen, soo die of een dersel- 
vigen door kranckheydt of andersins verhindert werde te trecken, sullen 
succederen, als wegen der stadt die E. E. Wilhelm Barnda, vant landt 
de E. E. Reindt Albarda upt Sant. 1) „gedrapen" in alle eodd. Zal moeten zijn : „getroffen" of iets dergelijks. 

2) Op „gesonden" volgt in YY „om me onderlinge versoeninge tnsschen D. Hou- 
bingium pastoren und die caspelluiden van Wirdum the treffen, soe doenlick". Digitized by VjOOQIC 360 

[5ji). Aldus is dese synodale handelynge geeyndiget und mit den 
gebede besloten, oock van allen aenwesenden h. broederen mit eygener 
handen ondergeschreven desen 25 en Septembris anno 1618. 

Corneliu8 Hillexius, synodi praeses. 

Wolfgangus Agrioola, assessor. 

Georgitjs Plaous, scriba. 

Hubertus Brucherus, p. in Haren. 

E. Halbes, licentiaetZ), senior. 

Trrus Theodori, p. in Slochteren. 

Regnerüs Wolftüs, p. in Weiwerdt. 

Joachimus Zorius, p. in Loppersum. 

W. Walravius, p. in Westerembden. 

Johan Ruffelardt3), senior. 

Andreas Strateman, p. in Suytwolda. 

Joachimus Borgesius, p. in W. Wydtwert. 

Johannes Schmalztos, p. in Tynallinga. 

Petrus Crusius, p. in Saxumhuysen. 

Berxhardus SAGirTARius, p. in Enerum. 

Berkhardus Andreae, past. in Tesinga. 

Everhardus Valckius, p. in 01de Nienhove. 

Stephanus Khonius, p. in Bortange. 

Wigboldu8 Homerus, p. in Midtwolda. 

Johanne8 Lolingius, p. in Noortbroeck 4). Acta synodi Groningensis 5 ) anno 1619. 

Also S. Gn. ende die E. E. heren Gedeputeerden van stadt Groningen 
ende Ommelanden einen synodum provindalem tegenss den 21 Junq binnen 
Groningen tho holden hebben uthgeschreven , sindt darup undergeschreven 
personen ter plattze ende tgdt erschenen, alss: 

ex classe Groningana: 

D. Bernhardus Theodorici, p. in Groningen, 

D. Hubertus Brucherus, p. in Haren, 

die E. hochgelehrde D. Egbertus Halbes, 1. senior; 1) „[5]" naar YY. 

2 ) „lieentiaet" is later boven den regel bijgeschreven. 

3) „Ruffelardt" YY heeft „Ruijffelaert". 

4 ) Hierop laat YY volgen: „Actorum synodalium anni 1618 finis", ZZ ,^illi8 ,, . 
ö ) Gp „Groningensis' 1 laat YY volgen: „quae est XXVII in ordine". . Digitizedby VjOOQ 361 

ex classe Dammonensi: 
D. Hiddo Lamberti, p. in Farmsum, 
D. Regnerus Wolfius, p. in Weqwaert, 
D. Bernhardus Indema l), p. in Harckstede; 

ex classe Loppersumana: 
D. Henricüs Houbingiüs, p. upt Sandt, 
D. Lambertus Henrigides, p. tot Wittewgrum, 
ü. Wilhelmus Walhave, p. tot Westeremden ; 

ex classe Middelstumana : 
D. Wolfgangus Agricola, p. in Bedum, 
D. Andreas Straetmannus , p. in Suitwolde, 
D. Johannes Alberti, p. in Noortwolde; 

ex classe Enrumana: 
D. Bartholomaeus Billerbeke, p. in Warffhusen , 
D. Petrus Crusius, p. in Saxenhusen, 
D. Adolfüs Stukerus, p. in Wetzinge; 

ex classe Suithormiana : 
D. Samuel Smaltzius, p. in Suithorin, 
D. Johannes Lubberti, p. in Grjjpskercke , 
D. Marcus Marsmannus, p. in Wjjjrum; 

ex classe Oldamptina: 
D. Wigboldus HoMERi, p. in Middewolda, 
D. Rembertus Georgu, p. up die Meden, 
D. Bernhardus Goldsweerden, p. tot Bleijham. 

2. Heft dn. Wolfgangus Agricola, assessor dess vorigen synodi, in 
absentia dess gewesene praesidis den synodum mit dem gebett angefangen. 

Damp sindt die credentzbrieven overgeleevert, endeiss censura monim 
over die anwesenden broedern geholden, ende iss nicht beswaerliches 
vorgefallen, darup jeraandt sessie mochte geweigert worden. 

3. Hierup iss man getreden tot die electie dess praesidis, assessoris 
et scribae, und sind bjj die meeste stemmen geeligeret in praesidem 
D. Bernhardus THEODORia, in assessorem D. Andreas Straetmannus , in 
scribam Samuel Smaltzius. 

4. Also die ordeninge tho predigen an het classis van Enrum gekomen 
iss, heft het classis angenomen up thokumpstigen Woenssdag den dienst 
te verwaeren, ende heft also D. Adolfüs Stukerus denselven verrichtet. 1) „Indema" YY heeft „de Indema" Digitized by VjOOQIC 362 

Sessio 2 antemeridiana et pomeridiana 22 Junij. * 

1. Na gedaen gebett heft D. praeses proponeret, oft het ock nodig, 
dat jemandt van den D. D. professoribus academiae in unse synodale 
vergaederinge gefordert worde. 

Res. synodus, dat man het voor ditmael sal laten berusten ende ver- 
wachten die kerckenordening dess synodi Dordracenae om sick hierna- 
maels daernae tho reguleeren. 

2. Sindt twe uth unsen middel, alss D. Wolfgangus Agrioola ende 
D. Bartholomaeus Billerbeke affgefehrdiget om bij den E. E. herrn 
Gedeputeerden an tho holden, dat haere E. wolde believen twe uth 
haeren middel tho senden om den synodo bij tho woenen. 

Damp sindt in synodo erschenen die E. E. heren Geert Hornkens 
ende Rembt Rengerss. 

3. Sindt die vorige acta dess synodi Dammonensis vorgenomen tho 
revideren ende nafolgende oonsideratien daerover gefallen int bqwesend 
der heren deputatorum dess verledenen synodi, die up begehrend dess 
synodi sindt geoompareret ende up nafolgende puncten relaess gedaen. 

4. Ad art. 6 sess. 2 werd befunden, dat D. Stephanus Cohnius sijn 
testimonium examinis dem synodo noch haeren deputatis niet heft ver- 
toenet. Sal derenthalven noch geholden sijn den thokumpstigen deputatis 
tho verthoenen. 

5. Ad art. 11 sess. 2, dat die kerekengoeder nicht mochten miss- 
bruicket ende verfrembdet worden, damp hebben die deputati synodi 
ein seker register van kereken, pastorijen, vicarijen, praebenden, kostergen 
ende calendengoederen int oosterdeel liggende i), alss Hunsinga ende 
Fivelingoe dem synodo overgegeven , nae welches hiemamaels sal achtinge 
gegeven worden, dat na dit register nichts moege veralieneert worden. 

6. Ad art 3 sess. 3 , van dat collectum dess pundtgröthes hebben die 
deputati synodi driehundert daler verleden jahr entfangen ende dieselvige 
der stadt Groningen op rente gedaen, jahrlicx 21 daler daervoer tho ge- 
nieten nae luith dess verzegelden brieves, van der stadt entfangen ende 
dem synodo vorgelesen. Daerop D. Cornelius Hillenius ein boeck ver- 
ordineert, darm die rekenung van deser handel ung sind angefangen tho 
noteren. 

Bij dissem iss vorgestelt , oft niet die personen , so undertekent hebben 
ende noch niet betaelt, schuldig sind haere belovede penningen op tho 
brengen. *) „liggende" ontbreekt in YY. Digitized by VjOOQIC 363 

Bes. synodus, dat diesel vigen sullen geholden sqn nae luith haeregen 
handen tho bethalen, ende dat nae ordenung der articulen dieses wercks. 

Entlicken also die anwesene broeders van haere classicale mitbroeders 
het pundtgroet voor die weduwen nae luith der articulen niet hebben 
mitgebracht, res. synodus, dat die tegenwoordige heren broeders sollen 
geholden syn nu ter plaetze nae ordenung der articulen haer geit tho 
erleggen , ende die niet praesent hebben , sollen mit die andere classicalen , 
denen het die tegenwoerdige broeders sollen eerster gelegenheit tho weten 
doen, dat sie samptlick haer geit sullen contribueren met ock densel vigen, 
die daer hebben undertekent ende noch niet betaelt, bij cassatie van 
haere naem tegen thokumpstigen Jacobi, welcker werd sijn den 25 Julij, 
erleggen ende bethalen. 

7. Ad art 4 sess. 3 van den duivelbanner in den Dam wort het 
classis in den Dam ende einen ideren prediger vermaent achtinge op 
hem ende sine wercken tho geven, updat men etwas gewisses daervan 
mochte bekomen om dat der overhelt over tho leveren. 

8. Ad art. 1 sess. 4 van den schoelmeisters , so haer tractament van 
der provincie genieten, sollen jaerlicx den rentemeister testimonia van 
classe oder haeren predigern exhiberen. 

Respondent i) D. deputati synodi, dat sie by dem E. rentemeister Yer- 
rutio hebben angeholden. Daerop antwoordt entfangen, dat hie hem hier- 
naemaels daerna wille* reguleren. 

9. Ad art. 4 sess. 4, dat geimpedieret moege worden, dat gene 
studenten uth dese provincie in der Jesuiten schoeien gesonden worden, 
hebben D. deputati hierin haer devoir ock gedaen, ende werd den vol- 
genden ock belastet om bij die E. E. heren an tho holden, dat haer 
wolde believen haer placaet, vor dissen hiervan gepubliceert, moege 
geexecuteert worden. 

Ende bij desen siet ock het synodus vor goet, dat dem E. rentemeister 
wolde believen den D. deputatis daer ock kentnisse van te openen, dat 
sie mogen weten die namen van den alumnis studiosorum provinciae. 

10. Iss ock noch den D. deputatis van dem synodo belastet bij tijden 
by den E. E. heren an tho holden, dat haer wolde believen door haer 
placaeten die vastelavenslopers ende bieren tho verbieden. 

11. Ad art. 6 sess. 4, dat die schendlicke missbruicken im h. ehe- 
standt moege afgeschaffet worden, res. D. deputati, dat disse sake doer 1) „respondent" naar YY. Onze cod. heeft alleen de verkorting „Rd." Digitized by VjOOQIC 364 

deselver vortreck na Hollandt up het synodus national. noch niet iss 
geremonstreert. 

Belastet dereathalven synodus den folgenden deputatis hierover bij die 
E. E. heren an tho holden, dat die abusen mogen afgeschaffet worden. 

12. Ad art. 2 sess. 5, dat die dootschlagers uth dese provincie mochten 
removieret worden, res. synodus, dat die D. deputati dar noch sullen 
achtinge up nehmen ende anholden, dat die placaeten, bij die E. warffs- 
heren genomen, ter executie moegen gestellet worden. 

13. Ad art. 3 sess. 5 van die sake D. Adolfi van Besten, woeveer 
hie met sjjn process tegens den E. Reint Alberda ende Sweer Hoenricx *) 
gekomen sjj, refereren D. deputati, dat sie hebben den E. Sweer Hoen- 
ricx 1) na haere last angesproken, fragende oft hie bij sinen woorden 
wolde stendig bliven, die he van D. Adolfo gespargieret hadde. Darop 2 ) 
geantwoordet, wat hie gesecht heft, waar tho sijn, raaer dat hie hem 
niet will alss ein ankleger tegen D. Adolfum sisteren. Hefft dan bij 
desen het 6ynodus voor goet gefunden, dat die D. deputati met hem 
Adolfo wolden an die E. E. heren hofftraannen gaen, dat sine sake 
mochte verfordert worden. 

14. Ad art. 6 sess. 5 van die combinatie van Marsum, an D. Johannem 
Laxtenium gedaen, wordt het classis van dem Dam tho reden gestelt, 
warumb het classis na luith der resolutie dess vorigen synodi die com- 
binatie niet hebben gecasseert. Hjjrup het classis haere verantwoordinge 
gedaen, dat het classis haer devoir naer luith der vorigen acten gedaen 
heft, dat sie nomlick D. Laxtenium niet ad examen admitteert, veel 
weiniger pro membro classis hebben accepteert, ehr ende bevoer he die 
combinatie hadde geresigneert. Dit gedaen sijnde, heft het classis hem 
admitteert ende pro membro classis accepteert. Darop hebben die van 
Marsum eine nije beropinge an hem weder uthgebracht. 

Dat dusse selvige beropinge bethher noch iss getolereert, heft het 
classis disse oorsaken ingebracht: ten eersten dat die kercke musste 
bedient worden, ten anderen dat die siekentröster in den Dam Jan 
Wilckes, die tot einen prediger tot Solwert is beropen ende na disse 
combinatie trachtede, niet konde thogelaten worden, dewile het classis 
hem den siekentroester inhabel ende unduclitig noch ter tijjdt tot disse 
bedieninge achtede. 

Het synodus dith verstaen hebbende injungeert den classi Dammonensi 1) „Hoenricx" YY en ZZ hebben „Hoendrix". 

2) „darop" YY heeft „daarop hie". Digitized by VjOOQIC 365 

aïssnoch ernstlick haer tho reguleren na die vorige resolutie ende die 
njje beropinge, so an Laxteniüm gedaen, casseren. 

15. Die saken Jan Wilckes siekentroester in den Dam selvest belangende, 
diewelcke tot einen prediger van die E. E. heren collatoren tot Solweert 
beropen iss, ende up disse beropinge ter benoemder plaetze, noch niet 
geexamineert synde, ohne consent dess classis geprediget ende die sacra- 
menta geadministreert, konde hie niet van voorbenoemden classe tot den 
examen geadmitteert worden , ehr ende bevoer hie schultbekenninge gedaen 
hadd